San Juan 21

1Jesús, ìjngoò k'a tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ya̱ i̱ndiì ndáchikon xi 'mì Tiberias. Jñà kjoa̱ koi, kiís'ín komà. 2Títsa̱jna kjoò Simón Pedro ko̱ Tomás, xi ti̱koa̱ Dídimo tsò‑la̱ ['én xi tsòya‑ne: Ti'ño̱], ko̱ Natanael xi Caná i̱'nde‑la̱, nangui xi chja̱‑ne Galilea. Ti̱koa̱ títsa̱jna jñà i̱xti‑la̱ Zebedeo ko̱ nguì jò ìsa̱ xi̱ta̱ xi ti̱koa̱ ya̱ kota'yàt'aà‑la̱ Jesús. 3Simón Pedro kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xíkjín: ―Ti̱n kó‑lá tífì tsobà'ñoá nga sik'èn. Jñà xi̱ta̱ xi i'nga, kitsò‑la̱: ―Ti̱koa̱ onguíko̱‑lèje̱n. I̱kjoàn kiì, jahas'en jngoò chitso. Ta̱nga ni̱tje̱n jè, ni̱mé ti̱n kisakò‑la̱. 4K'e̱ nga jye kis'e i̱sén, Jesús tsatsejèn, tsasìjna ya̱ i̱ndiì nandá, ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ mìkiì kijtseèxkon tsà jè Jesús. 5Jesús kitsò‑la̱: ―I̱xti, ¿a kj'eè sakó chiba‑nò ti̱n? Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsò: ―Majìn, ni̱mé tjín. 6Jè Jesús, k'e̱é kitsò‑la̱: ―Ti̱katje̱n‑ngui‑ndá na̱'ya‑nò ya̱ kixi̱ xijngoaà chitso. Sa̱kò‑nò ti̱n. Jñà xi̱ta̱ koi, k'oa̱á s'ín kisìkatje̱n‑ngui‑ndá na̱'ya‑la̱. K'e̱ nga tsachrjekàjiìn‑ne, jye mì ti̱ kiì ma bitjokàjiìn‑ne na̱'ya‑la̱ nga 'ñó jchán kjìn ti̱n 'ncha. 7Jè xi̱ta̱‑la̱ Jesús xi 'ñó matsjakeè xi ngásòn ya̱ kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱ jè Simón Pedro: ―Jè Na̱'èn‑ná Jesús xi o̱kji. Simón Pedro, k'e̱ nga kiì'nchré nga jè Na̱'èn‑ná Jesús, ni̱to̱ón tsohòkjá na̱chro̱‑la̱ (nga sa̱ ítjòn tà nikje kjinguií íkjá), i̱kjoàn kiskìngui nandá nga kiìtji̱ngui‑la̱ Jesús. 8Jñà xi̱ta̱ xi i'nga xi ngásòn ya̱ kota'yàt'aà‑la̱, kiìko̱ jè chitso; tífejiìn nandá jè na̱'ya ti̱n nga kjìn jchán ti̱n 'ncha; nga mìtsà kjiìn kijna jè chitso; tjín‑la̱ tsà jngoò sìndo̱ metro ñánda kijnajiìn nandá. 9Xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga tsitajen chitso, kijtseè i̱t'aà nangui tjítse jngoò ni'ín. Jngoò ti̱n tímatsjò, ti̱koa̱ kijtseè i̱nchra̱jín. 10Jesús kitsò‑la̱: ―Nchrohóko̱o i'nga ti̱n xi sa̱ jye kitjoé‑nò. 11Simón Pedro, jahas'en chitso. Kiskoé na̱'ya ti̱n, tsibífet'aà nangui. Jngoò sìndo̱ ko̱ icháte jàn ma‑ne jñà ti̱n iì xi 'ncha na̱'ya. Na̱s'ín 'ñó kjìn ma‑ne ti̱n, jè na̱'ya mìkiì kixajndà. 12Jesús kitsò‑la̱: ―Nchrobá, ti̱chioò. Ta̱nga ni̱jngoò xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ kitsò ikon nga kiskònangui‑la̱ yá‑né jè. Nga̱ jyeé tíjiìn‑la̱ nga jè Na̱'èn‑ná Jesús. 13Jesús, kiì kasìt'aà chrañà‑la̱, kiskoé i̱nchra̱jín, kitsjaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi, k'oa̱á ti kisìko̱ jñà ti̱n. 14Ya̱ ma‑ne jàn k'a nga tsakó‑la̱ yijo‑la̱ Jesús jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, k'e̱ nga jye jaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà. 15K'e̱ nga jye tsakjèn, Jesús kiskònangui‑la̱ Simón Pedro, kitsò‑la̱: ―Ji̱, Simón, ti‑la̱ Jonás, ¿a ìsa̱á ndaà matsjacha‑ná mì k'oa̱‑ne koni jñà koi? Pedro kitsò: ―Jon Na̱'èn, jyeé 'yi nga matsjake̱‑lè. Jesús kitsò‑la̱: ―Ti̱kindi̱i jñà ndí i̱xti orrè‑na̱. 16Xi ma‑ne jò k'a, Jesús ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―Simón, ti‑la̱ Jonás, ¿a matsjacha‑ná? Kiìchja̱ Pedro, kitsò: ―Jon Na̱'èn, jyeé 'yi nga matsjake̱‑lè. Jesús kitsò‑la̱: ―Ti̱kindi̱i jñà orrè‑na̱. 17Xi ma‑ne jàn k'a, ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Simón, ti‑la̱ Jonás, ¿a matsjacha‑ná? Pedro, ba kis'e‑la̱ nga ma‑ne jàn k'a nga kjònangui‑la̱ tsà nga matsjakeè‑né. Kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, 'ya yije‑né, jyeé tíjiìn‑lè nga matsjake̱‑lè. Jesús kitsò‑la̱: ―Ti̱kindi̱i jñà orrè‑na̱. 18Nguì o̱kixi̱í xi xan‑lè, k'e̱ nga ti̱sa̱ ti titsjoi, ji̱ ta̱jngoó kichíkjeí nikje‑lè k'e̱ nga k'iìn ñánda mejèn‑lè nga k'oín. Ta̱nga k'e̱ nga jye ko̱jchíngui, tà kjoén‑né ndsei̱i. Kj'ei̱í xi̱ta̱á si̱ìkákjá‑lè nikje‑lè, kjoi̱ko̱‑lè ñánda nga majìn‑lè nga k'oín. 19Jesús, koií o̱kitsò‑ne, jè kjoa̱ tsibéno̱jmíya kós'ín ko̱mat'in Pedro k'e̱ nga ki̱yá mé‑ne nga jeya si̱ìkíjna‑ne Nainá. K'e̱ nga jye o̱kitsò Jesús, i̱kjoàn kitsò‑la̱ Pedro: ―Nchrobátji̱ngui‑ná. 20Pedro, k'e̱ nga kiskoòtsejèn‑ne íts'i̱n, kijtseè jè xi̱ta̱‑la̱ Jesús xi 'ñó matsjakeè xi ngásòn ya̱ kota'yàt'aà‑la̱ nga tífìtji̱ngui‑la̱. Ti̱jè‑ne xi̱ta̱ xi ta̱ña tsibìtsa̱jnakjoò Jesús k'e̱ nga tsakjèn. Jè xi kiskònangui‑la̱ nga kitsò‑la̱: “¿Yá‑né xi si̱ìnga̱tsja‑lè i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑lè?” 21Pedro, k'e̱ nga kijtseè, kiskònangui‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, xi̱ta̱ jè, ¿mé xi ko̱mat'in? 22Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsà 'a̱n xi mejèn‑na nga kíjnakon skanda k'e̱ nga kjoia̱a ìjngoò k'a, mìtsà ji̱ oko̱‑lè. Ngaji̱, nchrobátji̱ngui‑ná. 23K'oa̱á s'ín komà‑ne nga tsabísòn 'én koi. Ngats'iì xi̱ta̱ 'ndse̱ kitsò nga jè xi̱ta̱ jè, mìkiì ki̱yá; ta̱nga Jesús mìtsà kitsò nga mìkiì ki̱yá. Kitsò‑né: “Tsà 'a̱n xi mejèn‑na nga kíjnakon skanda k'e̱ nga kjoia̱a ìjngoò k'a, mìtsà ji̱ oko̱‑lè.” 24Ti̱jè‑ne xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús xi tíbéno̱jmí kixi̱ ngats'iì kjoa̱ koi. Ko̱ ti̱jè‑ne xi kiskiì yije xo̱jo̱n jè. Ko̱ 'ya‑ná nga 'én kixi̱í xi chja̱. 25Jesús kjìn jchán kjoa̱ kis'iìn‑ìsa xi kj'ei̱í. Tsà tjeí yije nga jngoò jngoò ska̱ya kjoa̱ xi kis'iìn, mì‑la kiì ki̱chìya‑la̱ nga tíjtsa i̱sò'nde jñà xo̱jo̱n. K'oa̱s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\