San Juan 3

1Tsibìjna jngoò xi̱ta̱ fariseo xi ti̱koa̱ xi̱ta̱ ítjòn tsibìjna i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ judío; Nicodemo ki'mì. 2Jngoò k'a j'iìkon Jesús k'e̱ nga jñò, kitsò‑la̱: ―Maestro, 'ya‑náje̱n nga jè Nainá kisìkasén‑lè mé‑ne ko̱kóya‑náje̱n. Nga jngoò xi̱ta̱ xi mìtsà Nainá tíjnako̱, mìkiì ko̱ma‑la̱ s'i̱in kjo̱xkón xi ji̱ 'nì. 3Jesús kitsò‑la̱: ―Xi nguì o̱kixi̱, k'oa̱á xan‑lè, jè xi̱ta̱ xi mìkiì jts'ín xi̱tse̱ ìjngoò k'a‑ne, mìkiì skoe̱ kó s'ín otíxoma Nainá. 4Nicodemo kiskònangui, kitsò: ―¿Kós'ín ko̱ma jts'ín xi̱tse̱ ìjngoò k'a xi̱ta̱ xi jye kòjchínga? Ni̱ i̱tsé ko̱ma kjoa̱has'en ìjngoò k'a i̱ndso̱'ba̱ nea̱‑la̱ nga jts'ín ìjngoò k'a. 5Kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Xi nguì o̱kixi̱, k'oa̱á xan‑lè, jè xi mì i̱t'aà ts'e̱ nandá ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá jts'ín‑ne, mìkiì ko̱ma kjoa̱has'en‑jiìn ñánda tíhotíxoma Nainá. 6Jè xi ts'iìn i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱, xi̱ta̱‑né. Koa̱ jè xi ts'iìn i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, ini̱ma̱‑né. 7Kì maxkón‑lè koni s'ín tìxan‑lè: “Mochjeén‑né nga jts'ín xi̱tse̱ ìjngoò k'a‑ne jñà xi̱ta̱.” 8Jè tjo̱ 'ba‑né ni̱ta̱ ñánda‑ne; na'yà‑la̱ nga one. Ta̱nga mìkiì 'ya‑la̱ ñánda nchrobá‑ne, ti̱koa̱ mìkiì 'ya‑la̱ ñánda fì. K'oa̱á ti̱s'ín ma yije ngats'iì xi i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ts'iìn‑ne. 9K'e̱é kitsò Nicodemo: ―¿Kós'ín ma‑ne nga k'oa̱s'ín ko̱ma‑ne kjoa̱ koi? 10Jesús kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, maestro tijni ts'e̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel. ¿Mé‑ne mìkiì tíjiìn‑lè kjoa̱ koi? 11Xi nguì o̱kixi̱, k'oa̱á xan‑lè: Jè kjoa̱ xi ma‑naje̱n, k'oa̱á s'ín nokjoà‑je̱n; xi jye kina'yà‑je̱n, k'oa̱á s'ín bèno̱jmí‑je̱n. Jñò, mìkiì mokjeiín‑nò 'én‑na̱je̱n. 12K'e̱ nga beno̱jmí‑nò kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde, mìkiì mokjeiín‑nò. ¿A ko̱kjeiín‑nò tsà ke̱èno̱jmí‑nò kjoa̱ xi tjín ján ngajmiì? 13’Ni̱ saà jngoò xi̱ta̱ xi jye kiìmijìn ján ngajmiì; tà jè Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xi ngajmiì tíjna nga ya̱ itjojen‑ne. 14Koni s'ín kis'iìn Moisés nga kiskímiì'nga yá xi tjo̱ót'aà ye̱ ki̱cha̱ bronce ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda kixì choòn, k'oa̱á ti̱s'ín tjínè‑la̱ jè Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ nga tjámiìtje̱n‑t'aà jè yá, 15mé‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, mìkiì chi̱ja, s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. 16’Nainá 'ñó tsatoó kjòtsjakeè xi̱ta̱ i̱sò'nde nga kitsjaà Ki'ndí‑la̱ xi ta̱jngoò ma‑ne, mé‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, mìkiì chi̱ja; s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. 17Nainá mìtsà koi xá kisìkasén‑ne Ki'ndí‑la̱ nga kjo̱'in koi̱ìnè‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde; koií xá kisìkasén‑ne nga ko̱chrjekàjiìn kjo̱'in xi̱ta̱ kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 18’Jè xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱ Nainá, mìtsà kjo̱'in si̱nè‑la̱ xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱, ta̱nga jè xi mìkiì mokjeiín‑la̱ jyeé kjo̱'in tjínè‑la̱, koií kjoa̱‑la̱ nga mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱ Nainá xi ta̱jngoò ma‑ne. 19Jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱, jyeé kjo̱'in tjínè‑la̱, koií kjoa̱‑la̱ k'e̱ nga j'iì i̱ i̱sò'nde jè xi̱ta̱ xi j'iìko̱ kjoa̱hiseèn, mìkiì kisaseèn‑la̱ kjoa̱hiseèn; ìsa̱á ndaà kisaseèn‑la̱ kjoa̱jñò, nga ch'o tjín kjoa̱ xi nchis'ín. 20Ngats'iì xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, majtikeè kjoa̱hiseèn; mìkiì ya̱ síchrañat'aà ñánda iseèn choòn, mé‑ne nga mìkiì jcha̱‑la̱ kjoa̱ xi ch'o nchis'ín. 21Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi kjoa̱ kixi̱ nchis'ín, nchrobá kinchat'aà chrañà‑la̱ ñánda iseèn choòn, mé‑ne nga jcha̱‑la̱ nga ndaà tjín kjoa̱ xi nchis'ín koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. 22Nga jye komà kjoa̱ koi, Jesús kiìko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ján nangui Judea; ya̱á tsibìtsa̱jna chiba na̱chrjein nga kis'iìn bautizar xi̱ta̱. 23Juan ti̱koa̱ kis'iìn bautizar xi̱ta̱ ya̱ na̱xa̱ndá Enón, jngoò i̱'nde xi chrañàt'aà‑la̱ ya̱ na̱xa̱ndá Salim, koií kjoa̱‑la̱ i̱'nde jè tjín jchán nandá. Jñà xi̱ta̱, ya̱á ijchòkon Juan nga komà bautizar. 24Na̱chrjein koi, ti̱kj'eè nda̱yá fìs'en Juan. 25Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Juan ko̱ jngoò xi̱ta̱ judío tsohótiya‑ne kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío xi xkón tjín kós'ín matsjeèya‑ne xi̱ta̱. 26Kiì jñà xi̱ta̱ ñánda tíjna Juan, kitsò‑la̱: ―Maestro, jè xi̱ta̱ xi ijchòkoi̱i ján xijngoaà xa̱jngá nandá Jordán, jè xi̱ta̱ xi ji̱ kits'iì 'én i̱t'aà ts'e̱, i̱'ndei̱ ti̱koa̱ tís'ín bautizar; sa̱á jé fìtji̱ngui‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. 27Kiìchja̱ Juan, kitsò: ―Ni̱mé xi s'e̱‑la̱ xi̱ta̱ tsà mì jè sobà Nainá tsjá‑la̱. 28Jñò, ndaà tíjiìn‑nò koni s'ín kixan‑nò nga mìtsà 'a̱n xi Cristo; 'a̱n‑ná xi kinìkasén ítjòn‑na i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè. 29Jè xi̱ta̱ x'i̱n xi sa̱ kòbixan, tíjna chjo̱ón‑la̱; jè amigo‑la̱ xi kòbixan síjnat'aà chrañà‑la̱ nga tí'nchré‑la̱ koni s'ín tíchja̱. Tsja jchán ma‑la̱ k'e̱ nga 'nchré‑la̱ xi̱ta̱ xi sa̱ kòbixan. 'A̱n, k'oa̱á ti̱s'ín matsja‑na k'e̱ nga 'nchrè koni s'ín tís'ín xi̱ta̱ jè. 30Xi̱ta̱ jè, mochjeén‑né nga kàtasijna ítjòn. 'A̱n, kósi̱jna tji̱ngui‑ná. 31’Jè xi nchrobá‑ne ngajmiì, jè tíjna ítjòn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. Jè xi i̱ i̱sò'nde ts'e̱, xi̱ta̱ i̱sò'nde‑né, ko̱ jñà 'én xi chja̱ kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde‑né. Ta̱nga jè xi ngajmiì nchrobá‑ne, jè tíjna ítjòn‑la̱ ni̱ta̱ yá‑ne. 32Jè tsjá 'én mé xi kijtseè ko̱ mé xi kiì'nchré. Ta̱nga 'én xi tsjá, ni̱yá xi mokjeiín‑la̱ koni s'ín tsò. 33Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ 'én xi chja̱, jè tsjá 'én nga Nainá, nguì 'én kixi̱í xi chja̱. 34Xi̱ta̱ xi Nainá kisìkasén, 'én‑la̱ Nainá chja̱, nga mìkiì fehet'aà koni s'ín síxájiìn ini̱ma̱‑la̱ jè nga'ñó xi tjín‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 35Na̱'èn‑ná tsjakeé Ki'ndí‑la̱; jè kisìnga̱tsja yije ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 36Jè xi mokjeiín‑la̱ koni tsò 'én xi chja̱ Ki'ndí‑la̱ Nainá, tjín‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. Ko̱ jè xi mìkiì mokjeiín‑la̱ mìkiì kíjnakon ini̱ma̱‑la̱; kjo̱'in si̱nè‑la̱ xi kjo̱jti‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\