San Juan 4

1Jesús, kis'eno̱jmí‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ fariseo kitsò: Jesús ìsa̱á kjín xi̱ta̱ tís'ín bautizar mé‑ne nga ya̱ skóta'yàt'aà‑la̱ mì k'oa̱‑ne Juan. 2(Ta̱nga Jesús mìtsà xi̱ta̱ kis'iìn bautizar; tà jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ xi kis'iìn bautizar.) 3K'oa̱á komà‑ne itjojiìn‑ne nangui Judea; kiì ìjngoò k'a‑ne nangui Galilea. 4K'e̱ nga kiì‑ne, kjo̱'ñó tjín‑ne nga ya̱ kjoa̱hato Samaria. 5Ijchò jngoò na̱xa̱ndá xi 'mì Sicar, nangui xi chja̱‑ne Samaria, ya̱ chrañàt'aà‑la̱ nangui xi kitsjaà kjo̱tjò‑la̱ kjòtseé Jacob jè ki'ndí‑la̱ xi José ki'mì. 6Ya̱á tíjna jngoò nga̱jo̱ nandá xi nei‑la̱ komà Jacob. Jesús jye 'ñó ijta‑la̱ nga tsó'baya ndi̱yá. Tsibìjnat'aà jè nga̱jo̱ nandá nga jyeé kjo̱meè bijchó nchisen. 7- 8Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, tsojmií kiì katse ján i̱jiìn na̱xa̱ndá, jñà tsojmì xi ski̱ne̱. K'e̱é ijchò jngoò chjo̱ón xi ya̱ i̱'nde‑la̱ Samaria xi ijchòkjaá nandá. Jesús kitsò‑la̱: ―Tjiì i̱tsé‑ná nandá xi skia̱a. 9Jñà xi̱ta̱ judío mìkiì ndaà fìko̱ xi̱ta̱ Samaria. Koií kjoa̱‑la̱, jè chjo̱ón kitsò: ―Ngaji̱ xi̱ta̱ judío‑né, ko̱ 'a̱n chjo̱ón Samaria‑ná. ¿Mé‑ne nandá nìjé‑ná? 10Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Tsà 'ya‑lè kjo̱tjò xi tsjá Nainá ko̱ tsà yaxkoin yá‑né xi tísíjé‑lè nandá, tsà ji̱ si̱jé‑la̱ nandá, jè tsjá‑lè nandá xi síkíjnakon‑ná. 11Jè chjo̱ón kitsò: ―Na̱'èn, nìmé kich'ì xi ko̱ma ki̱nachrje‑ne nandá. Jè nga̱jo̱ nandá 'ñó na̱nga̱. Ñánda tjín‑lè nandá xi síkíjnakon‑ná. 12Ngaji̱, ¿a ìsa̱á tijna ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑na̱je̱n Jacob? Jè kitsjaà‑na̱je̱n jè nga̱jo̱ nandá jè. Jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱je̱n, i̱í kits'iì nandá, i̱xti‑la̱ ko̱ cho̱ tjè‑la̱. 13Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Ni̱ta̱ yá‑ne xi skoí nandá xi i̱ tíbitjo, ko̱xíndá ìjngoò k'a‑la̱. 14Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi skoí nandá xi 'a̱n tsjaà‑la̱, mì ti̱ kiì ko̱xíndá‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. K'oa̱á s'ín s'e̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ koni jngoò nga̱jo̱ nandá xi tíbitjo nga jè nandá si̱ìkíjnakon‑ne ni̱ta̱ kjé‑ne. 15Jè chjo̱ón kitsò: ―Na̱'èn, tjiì‑ná jè nandá xi ko̱'mì‑la̱ mé‑ne nga mì ti̱ kiì ko̱xíndá‑na ti̱koa̱ mì ti̱ i̱í kjoi̱ikjaá‑na̱ nandá. 16Jesús kitsò‑la̱: ―Ti̱nókjoa̱‑la̱ x'i̱n‑lè, nchrobákoi̱i i̱jndé. 17Kiìchja̱ jè chjo̱ón kitsò: ―Tsjìn‑na̱ x'i̱n. Jesús kitsò‑la̱: ―O̱kixi̱í xi si nga tsjìn‑lè x'i̱n. 18Jyeé kò 'òn ma x'i̱n‑lè xi bijnakoi̱i. Jè xi̱ta̱ xi tijnakoi̱i i̱'ndei̱, mìtsà x'i̱n‑lè ma. O̱kixi̱í xi kasi nga tsjìn‑lè x'i̱n. 19Jè chjo̱ón k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi kitsò: ―Na̱'èn, k'oa̱á s'ín machi̱ya‑na nga ji̱í‑là xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 20Xi̱ta̱ jchínga‑na̱je̱n xi Samaria tsa̱je̱n, i̱í nindoò jè kijtseèxkón Nainá. Ta̱nga jñò xi xi̱ta̱ judío 'mì‑nò bixón‑nó nga tà ján Jerusalén jcha̱xkoán Nainá. 21Jesús kitsò‑la̱: ―Ngaji̱ chjo̱ón, kàtakjeiín‑lè, jyeé nchrobá machrañà na̱chrjein nga jcha̱xkón Nainá na̱s'ín mì i̱ kji̱nchrobà nindoò jè ko̱ ni̱ ján onguió Jerusalén. 22Jñò, xi Samaria tsa̱jòn, mìkiì 'ya yá‑né xi yaxkón; ta̱nga ngaje̱n xi xi̱ta̱ judío 'mì‑na̱je̱n, 'ya‑náje̱n yá xi yaxkón‑je̱n; nga tje̱‑la̱ xi̱ta̱ judío ki̱tjokàjiìn jngoò xi ko̱chrjekàjiìn kjo̱'in xi̱ta̱. 23Jyeé nchrobá na̱chrjein, ko̱ ti̱jè‑ne hora jè, k'e̱ nga jñà xi̱ta̱ xi nguì kixi̱ kjoa̱ nga beèxkón Nainá, kàteèxkón nga ko̱ ini̱ma̱‑la̱ ko̱ kjoa̱ kixi̱. Ti̱koa̱ jè Na̱'èn‑ná ótsji‑né xi̱ta̱ xi k'oa̱á s'ín mejèn‑la̱ nga skoe̱xkón. 24Nainá Ini̱ma̱ Tsjeè‑né. Jè xi̱ta̱ xi beèxkón, mochjeén‑né nga nguì ko̱ kjoa̱ kixi̱ ko̱ nguì ko̱ ini̱ma̱‑la̱ kàteèxkón. 25Jè chjo̱ón, k'e̱é kitsò: ―'A̱n, be‑ná nga sa̱ kjoi̱í jè Mesías [xi xó si̱ìkasén‑ne Nainá] jè xi Cristo tsòya‑ne; k'e̱ nga jè xi kjoi̱í ke̱èno̱jmí yije‑naje̱n kjoa̱ koi. 26Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n‑ná, jè xi tìhóko̱‑lè. 27Ti̱jè‑ne hora j'iì‑ne xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ xi kiì katse tsojmì. Ta̱ k'oa̱á komà‑la̱ nga kijtseè nga chjo̱ón tíhóko̱. Ta̱nga ni̱jngoò xi̱ta̱ xi kitsò ikon nga kiskònangui‑la̱ mé xi tíkjònangui‑la̱, o mé 'én xi nchijoó. 28Jè chjo̱ón, k'e̱é kisìkíjna nisa nandá‑la̱; kiì ján i̱jiìn na̱xa̱ndá nga tsibéno̱jmí yije‑la̱ xi̱ta̱; kitsò‑la̱: 29―Nchrobá, chítsejèn‑là jngoò xi̱ta̱ xi k'oa̱ kàtsò yije‑na̱ kjoa̱ xi kis'iaàn. Tsà jè‑né xi Cristo [xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 30K'e̱é kiì jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá nga kiì katsejèn‑la̱ ñánda tíjna Jesús. 31Ti̱k'e̱‑ne jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, tsibítsi'ba‑la̱, kitsò‑la̱: ―Maestro, ti̱chi. 32Ta̱nga Jesús kitsò: ―'A̱n, tjín‑na tsojmì xi kókje̱en, xi jñò mìkiì yaxkon. 33Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿Yá xi kòf'iìko̱‑la̱ tsojmì xi ski̱ne̱? 34Ta̱nga Jesús kitsò: ―Jñà tsojmì xi kíne̱e, jè‑né nga sìkitasoàn koni s'ín mejèn‑la̱ jè xi kisìkasén‑na̱ ko̱ nga sikjehet'aà xá‑la̱. 35Jñò, bixón‑nó nga nguì ñijòn sá chija‑la̱ nga sincháxkó tsojmì xi jye tímajchá. 'A̱n, k'oa̱á xan‑nò: Chítsejèn‑là xi̱ta̱ koi; k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsojmì tjè xi jye kòjchá; jyeé ko̱ma sincháxkó. 36Jè xi̱ta̱ xi bíxkó, machjí‑la̱, ko̱ jñà tsojmì xi bincháxkó, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni xi̱ta̱ xi s'e̱‑la̱ kjoa̱binachon, mé‑ne nga jè xi bítje̱ ko̱ xi bincháxkó ngásòn s'e‑la̱ kjo̱tsja. 37'Én kixi̱‑né xi tsò: “Kj'ei̱í xi̱ta̱ xi bítje̱ koa̱ kj'ei̱í xi bíxkó.” 38'A̱n, kisìkasén‑nò nga ki̱nchàxkó tsojmì xi mìtsà jñò kisengui‑nò kjo̱'in. Kj'ei̱í xi kisìxá. Ta̱nga jñò tíhoko̱‑nò nga bíxkó tsojmì tjè‑la̱. 39Kjìn jchán xi̱ta̱ Samaria xi ya̱ títsa̱jna na̱xa̱ndá jè kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús koni kitsò 'én xi kitsjaà jè chjo̱ón nga kitsò: “K'oa̱á kàtsò yije‑na kjoa̱ xi kis'iaàn.” 40K'e̱ nga jñà xi̱ta̱ Samaria ijchòkon Jesús ñánda tíjna, tsibítsi'ba‑la̱ nga ya̱ kàtìjnako̱. Jesús, jò na̱chrjein tsibìjnako̱. 41Kjìn xi̱ta̱ kòkjeiín ìsa̱‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús, k'e̱ nga kiì'nchré‑la̱ 'én xi jè sobà tsibéno̱jmí. 42Jñà xi̱ta̱ kitsò‑la̱ jè chjo̱ón: ―I̱'ndei̱ mokjeiín‑naje̱n; mìtsà tà koi kjoa̱‑la̱ koni s'ín ki'mì‑náje̱n. Ngaje̱n sobà kina'yà‑la̱je̱n; k'oa̱á s'ín ma‑ne nga mokjeiín‑naje̱n. Kixi̱í kjoa̱, jè xi ko̱chrjekàjiìn kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde, jè‑né xi Cristo [xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 43Xi jye komà jò na̱chrjein nga tsibìjna Samaria, Jesús, itjojiìn ìjngoò k'a‑ne i̱'nde jè. Kiì ìjngoò k'a‑ne nangui Galilea. 44Jè sobà Jesús kitsò: Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá yaxkón nangui‑la̱. 45K'e̱ nga ijchò ya̱ Galilea, jñà xi̱ta̱ xi ya̱ i̱'nde‑la̱, ndaà kiskoétjò, nga jyeé kijtseè jñà kjoa̱ xi kis'iìn ján Jerusalén k'e̱ nga itjo s'eí Paxko̱. Jñà xi̱ta̱ koi ti̱koa̱á kiì‑ne k'e̱ nga itjo s'eí. 46Jesús ijchò ìjngoò k'a ján Caná, nangui xi chja̱‑ne Galilea, ñánda kisìkjatjìya‑la̱ nandá nga vino kis'iìn. Ya̱ na̱xa̱ndá Capernaum tíjna jngoò chi̱'nda‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn xi ti̱koa̱ xá 'nga tjín‑la̱. 'Ñó xk'én ki'ndí‑la̱. 47Xi̱ta̱ jè k'e̱ nga kiì'nchré nga Jesús ya̱ ijchò Galilea nga inchrobà‑ne Judea, kiìkon, tsibítsi'ba‑la̱ nga kàtjì ni'ya‑la̱, kàtasìndaà‑ne ki'ndí‑la̱ xi jyeé kjo̱meè biyaà. 48Jesús kitsò‑la̱: ―Jñò, mìkiì mokjeiín‑nò k'e̱ nga tsà mìkiì jcha̱a kjo̱xkón ko̱ kjoa̱ xi okó kjoa̱ jeya‑la̱ Nainá. 49Jè xi̱ta̱ chi̱'nda ítjòn kitsò‑la̱ Jesús: ―Na̱'èn, t'i̱in kjo̱ndaà, ni̱to̱n nchroboí nga ti̱kj'eè biyaà ki'ndí‑na̱. 50Jesús kitsò‑la̱: ―T'in‑ne ni'ya‑lè. Ki'ndí‑lè jyeé ndaà tíjna‑ne. Xi̱ta̱ jè kòkjeiín‑la̱ 'én xi kitsò‑la̱ Jesús. I̱kjoàn kiì‑ne ni'ya‑la̱. 51K'e̱ nga jye kjo̱meè bijchó‑ne ni'ya‑la̱, xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ kiìkjaá indiaà, kitsò‑la̱: ―Ki'ndí‑lè jyeé ndaà tíjna‑ne. 52Xi̱ta̱ jè, kiskònangui‑la̱ chi̱'nda‑la̱: ―¿Mé hora kjòxa̱n‑la̱ ch'in 'ndi̱ xi tjín‑la̱? Kitsò xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱: ―Ngojña̱ xi jngoò‑là kjòndaà‑ne. 53Jè na̱'èn‑la̱ ti xi xk'én, kisijiìn‑la̱ nga ti̱jè‑ne hora k'e̱ nga kitsò‑la̱ Jesús: “Ki'ndí‑lè jyeé ndaà tíjna‑ne.” Xi̱ta̱ jè ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jna ni'ya‑la̱, jyeé ndaà tjíjngoò ikon nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. 54Jè xi ma‑ne jò kjo̱xkón xi kis'iìn Jesús k'e̱ nga inchrobà‑ne Judea nga j'iì‑ne ya̱ Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\