San Juan 5

1K'e̱ nga jye k'oa̱s'ín komà kjoa̱ koi, nga komà i̱skan, jñà xi̱ta̱ judío tsibíjna jngoò s'eí ján Jerusalén. Jesús kiì ìjngoò k'a ján Jerusalén. 2Ya̱ Jerusalén tíjna jngoò chrjó nandá xi 'mì Betesda nga 'én hebreo. 'Òn ma nguitjoa̱ xi tjín‑la̱. Ya̱á tíjna chrañàt'aà‑la̱ xotjoa̱ ts'e̱ orrè. 3Ya̱ nguitjoa̱‑la̱ kjìn xi̱ta̱ xk'én kjiyijòngui: xi mìkiì tsejèn‑la̱, xi tsá'yá kjoàn, xi mìkiì ma síkjaníyá. Ngats'iì xi̱ta̱ koi nchikoña‑la̱ k'e̱ nga síjtìya‑la̱ nandá xi 'ncha jè chrjó. 4Jngoò àkja̱le̱‑la̱ Nainá xi tà kjé tà kjé bitjojen‑ne nga síjtìya‑la̱ nandá. Jè xi̱ta̱ xk'én xi fahas'en‑jiìn ítjòn nandá, k'e̱ nga jye jtìya‑la̱, ni̱to̱ón mandaà‑ne ni̱ta̱ mé ch'in xi tjín‑la̱. 5Ya̱ kijnajiìn jngoò xi̱ta̱ xi jye tjín‑la̱ kaàn chrj'oòn jàn nó nga xk'én. 6Jesús, k'e̱ nga kijtseèxkon nga ya̱ kijna, kisijiìn‑la̱ nga jyeé 'ñó kjòtseé xk'én. Kitsò‑la̱: ―¿A mejèn‑lè ko̱ndaà‑ne? 7Jè xi̱ta̱ xk'én, kitsò: ―Na̱'èn, mì yá xi síchját'aà‑na nga kinís'en‑jiìn‑na k'e̱ jtìya‑la̱ nandá. 'A̱n, k'e̱ nga mejèn‑na fahas'en‑jñà, kj'ei̱í xi̱ta̱ síkijne‑na nga fahas'en‑jiìn ítjòn. 8Jesús kitsò‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, chjoí nijñaà‑lè, ti̱tjájmiì. 9Xi̱ta̱ jè ni̱to̱ón kjòndaà‑ne, kiskoé‑ne nijñaà‑la̱, komà tsajmeè‑ne. Na̱chrjein jè, na̱chrjein nìkjáya‑né. 10Jñà xi̱ta̱ judío kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi kjòndaà‑ne: ―Na̱chrjein i̱'ndei̱, na̱chrjein nìkjáya‑né. Mìkiì tjí'nde‑lè nga kíkoi̱i nijñaà‑lè. 11Xi̱ta̱ jè kitsò: ―Jè xi̱ta̱ xi kàsìndaà‑na̱, jè sobà xi ko̱kàtsò‑na: “Chjoí nijñaà‑lè, ti̱tjájmiì.” 12Jñà xi̱ta̱ koi kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá‑né xi o̱kàtsò‑lè: “Chjoí nijñaà‑lè, ti̱tjájmiì”? 13Jè xi̱ta̱ xi jyeé kjòndaà‑ne mìkiì beèxkon yá xi̱ta̱‑ne xi kisìndaà‑ne nga jè Jesús jyeé xìn kiì nga itjokàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne xi ya̱ títsa̱jna. 14Xi komà i̱skan, Jesús kisatiìkjoò ìjngoò k'a xi̱ta̱ jè ya̱ i̱ya i̱ngo̱, kitsò‑la̱: ―Jyeé kòmandaà‑ne; ta̱nga kì ti̱ jé binchaàtsji‑ne, mé‑ne nga mì ìsa̱ ch'o tjín kjoa̱ xi ko̱mat'in. 15Xi̱ta̱ jè kiìkon jñà xi̱ta̱ judío, tsibéno̱jmí‑la̱ nga jè Jesús xi kisìndaà‑ne. 16Jñà xi̱ta̱ judío kiìtji̱ngui kondra̱‑la̱ Jesús, mejèn‑la̱ si̱ìk'en koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín s'ín k'e̱ nga na̱chrjein nìkjáya. 17Ta̱nga Jesús kitsò‑la̱: ―Na̱'èn‑na̱ skanda na̱chrjein i̱'ndei̱ k'oa̱á tjín xá xi tís'ín, ti̱koa̱á 'a̱n k'oa̱á ti̱s'ín tìs'iaàn. 18K'oa̱á ma‑ne jñà xi̱ta̱ judío ìsa̱á 'ñó ndaà kiìtji̱ngui kondra̱‑la̱ Jesús nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en. Mìtsà tà koií kjoa̱‑la̱ nga mìkiì beèxkón na̱chrjein nìkjáya, ti̱koa̱á koií‑né nga jè Jesús Na̱'èn‑na̱ tsò‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín tísíngásòn‑kjoò yijo‑la̱ koni Nainá nga k'oa̱ tsò. 19Jesús kitsò‑la̱: ―Xi nguì o̱kixi̱ xi xan‑nò, 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Nainá nì mé kjoa̱ xi s'iaàn xi tà kjo̱hítsjeèn ts'a̱n. Tà koií kjoa̱ s'iaàn xi be koni s'ín Na̱'èn‑na̱. Ngats'iì kjoa̱ xi s'ín Na̱'èn‑na̱, 'a̱n xi Ki'ndí ma, k'oa̱á ti̱s'ín s'iaàn. 20Jè xi Na̱'èn‑na̱ ma, 'ñó tsjakeè‑na nga Ki'ndí‑la̱ tsò‑na; okó yije‑na̱ mé xi s'iaàn. Ko̱kò‑ìsa‑na kjoa̱ xi ìsa̱ 'ñó xkón tjín, mé‑ne jñò, k'e̱ nga jcha̱a, ìsa̱ 'ñó ndaà ko̱xkón‑nò. 21Koni s'ín s'ín Nainá nga síkjaáya‑la̱ mik'en ko̱ síkítsa̱jnakon ini̱ma̱‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne, 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ ma, k'oa̱á ti̱s'ín tsjaà‑la̱ kjoa̱binachon yá‑né xi mejèn‑na nga tsjaà‑la̱. 22Jè xi Na̱'èn‑na ma, mìtsà jè bíndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱, 'a̱n‑ná xi Ki'ndí‑la̱ ma kisìnga̱tsja yije‑na kjo̱tíxoma nga ko̱ma kìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱, 23mé‑nè ngats'iì xi̱ta̱ skoe̱xkón‑na nga Ki'ndí‑la̱ ma koni s'ín beèxkón Na̱'èn‑na̱. Jè xi mìkiì beèxkón‑na nga Ki'ndí‑la̱ ma, ti̱koa̱á mìkiì beèxkón Na̱'èn‑na̱ nga jè kisìkasén‑na. 24’Xi nguì o̱kixi̱, k'oa̱á xan‑nò: Jè xi 'nchré 'én‑na̱ koni s'ín chjà, ti̱koa̱ mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ xi kisìkasén‑na̱, tjín‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. Mìtsà kjo̱'in si̱nè‑la̱, jyeé itjokàjiìn kjo̱'in ts'e̱ kjoa̱ biyaà, jyeé tíjnakon ini̱ma̱‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 25Xi nguì o̱kixi̱ xi xan‑nò: Nchrobá na̱chrjein, ti̱jè‑ne hora jè, k'e̱ nga jñà mik'en kji̱'nchré jta̱‑na̱ xi Ki'ndí‑la̱ Nainá ma; jñà xi kji̱'nchré jta̱‑na̱, kítsa̱jnakon‑né. 26Jè Na̱'èn‑na̱, ti̱jè‑ne xi kjoa̱binachon; ko̱ 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ ma, k'oa̱á ti̱s'ín kitsjaà‑na nga ti̱'a̱n‑na xi kjoa̱binachon. 27Ti̱koa̱á kitsjaà‑na kjo̱tíxoma nga 'a̱n kìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱, nga 'a̱n‑ná xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱. 28Kì maxkón‑nò 'én koi, ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jnak'en ján ínchíbá mik'en kji̱'nchré‑la̱ jta̱‑na̱. 29Ko̱sítje̱n ìjngoò k'a‑ne ya̱ nga̱jo̱ mik'en. Jñà xi̱ta̱ xi ndaà kis'iìn, kjoa̱áya‑la̱ nga s'e̱‑la̱ kjoa̱binachon, ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi ch'o kis'iìn, kjoa̱áya‑la̱ nga s'e̱‑la̱ kjo̱'in. 30Jesús kitsò: ―'A̱n, nì mé xi s'iaàn xi ta̱ kjo̱hítsjeèn ts'a̱n. K'oa̱á s'ín bìndaàjñaà koni s'ín tsò‑na̱ Na̱'èn‑na̱. Kixi̱í bìndaàjñaà; mìtsà k'oa̱s'ín s'iaàn koni s'ín mejèn‑na̱. K'oa̱á s'ín s'iaàn koni s'ín mejèn‑la̱ Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na̱. 31Tsà ti̱'a̱n tsjaà‑na̱ 'én xi i̱t'aà ts'a̱n, 'én xi tsjaà, jñò kixón‑nò: “Nì mé chjí‑la̱.” 32Ta̱nga tjín jngoò xi kj'ei̱í xi tsjá 'én xi i̱t'aà ts'a̱n, be‑ná nga jè 'én xi tsjá i̱t'aà ts'a̱n, nguì 'én kixi̱‑né. 33Jñò kinìkasén‑la̱ xi̱ta̱ Juan nga kiskònangui‑la̱. Jè Juan, kitsjaà kixi̱ 'én xi i̱t'aà ts'a̱n. 34Mìtsà kjo̱'ñó tjínè‑la̱ nga kj'ei̱í xi̱ta̱ tsjá 'én xi i̱t'aà ts'a̱n, koií k'oa̱ xan‑nò mé‑ne nga ki̱tjokàjñoò kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé. 35Juan k'oa̱s'ín ngaya‑la̱ koni jngoò ni'ín xi títì nga síhiseèn, ta̱nga jñò tà chiba na̱chrjein kinìtsjako̱o kjoa̱ iseèn‑la̱. 36Jè xá xi tìs'iaàn, ìsa̱ 'ñó ts'e̱ chjí‑la̱ mì k'oa̱‑ne koni 'én xi kitsjaà Juan, nga jè Na̱'èn‑na̱ kitsjaà‑na̱ nga sìkitasoàn; ti̱jè‑ne xá xi tìs'iaàn okó i̱t'aà ts'a̱n nga kixi̱ kjoa̱ nga jè Na̱'èn‑na̱ kisìkasén‑na̱. 37Jè Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na̱, tsjá 'én xi i̱t'aà ts'a̱n. Jñò, kj'eè kiì na'yà‑là jta̱‑la̱, nì mìkiì yaxkon kó kji i̱sén‑la̱; 38ti̱koa̱á jè 'én‑la̱ mìkiì fahas'en‑jiìn ini̱ma̱‑nò. Jè xi Nainá kisìkasén, mìkiì mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱. 39Ndaà binchaàtsjijñoò Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga k'oa̱s'ín nìkítsjeèn nga ya̱ sakó‑nò kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑né. Jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, tsjá 'én xi i̱t'aà ts'a̱n, 40ta̱nga jñò, mìkiì sasén‑nò nga nchrobátji̱ngui‑ná, mé‑ne nga s'e̱‑nò kjoa̱binachon koi. 41’Mìtsà koi kjoa̱ otsjià nga jeya si̱ìkíjna‑na xi̱ta̱. 42Ta̱nga 'a̱n, beèxkoòn‑nò, nga jñò, mìkiì matsjacha Nainá nga ko̱ ini̱ma̱‑nò. 43'A̱n, i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑na̱ j'i̱‑na; jñò majìn‑nò nga chjoétjò‑ná. Ta̱nga tsà kj'ei̱í xi̱ta̱ kjoi̱í xi ta kjo̱tsja ts'e̱ kjoi̱í‑ne, ìsa̱á‑là ni̱to̱n chjoétjò. 44Jñò, ¿kós'ín ko̱ma ko̱kjeiín‑nò? Nga tà jè binchaàtsjioò nga ndaà ki̱tsa̱jnaà nga nguixko̱n xi̱ta̱, ko̱ mìtsà jè binchaàtsjioò nga ndaà ki̱tsa̱jnaà nga nguixko̱n Nainá xi tà jngoò ma. 45Kì k'oa̱ s'ín nìkítsjeèn nga 'a̱n tsjat'in‑nò 'én nga nguixko̱n Na̱'èn‑na̱. Jè xi tsját'in‑nò 'én, ti̱jè‑ne Moisés xi jè ma'ñót'aà takòn. 46Jñò, tsà mokjeiín‑nò koni s'ín kiskiì Moisés, ti̱koa̱á ko̱kjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n nga jè Moisés i̱t'aà ts'a̱án kiìchja̱ nga kiskiì. 47Tsà mìkiì mokjeiín‑nò koni s'ín kiskiì Moisés, ¿kós'ín ko̱kjeiín‑nò 'én‑na xi beno̱jmí‑nò?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\