San Juan 6

1Nga jye komà kjoa̱ koi, Jesús kiì ján xijngoaà ndáchikon Galilea, xi ti̱koa̱ Tiberias 'mì. 2'Ñó kjìn xi̱ta̱ kiìtji̱ngui‑la̱ nga jye kijtseè kjo̱xkón ndaà xi s'ín nga síndaà‑ne xi̱ta̱ xk'én. 3Jesús k'e̱é kiìmijìn‑jno jngoò nindoò, ya̱á tsibìjna ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. 4Jyeé tímachrañà s'eí Paxko̱ ts'e̱ xi̱ta̱ judío. 5Jesús, k'e̱ nga kiskoòtsejèn, kijtseè nga 'ñó kjìn ma xi̱ta̱ tjíma tji̱ngui‑la̱, kitsò‑la̱ Felipe: ―¿Ñánda kindá‑lá tsojmì xi ko̱kje̱n xi̱ta̱ koi? 6Tà k'oa̱á kitsò‑la̱, tà jè xi mejèn‑la̱ nga skoe̱ kó ki̱tso̱ Felipe. Jesús, jyeé tíjiìn‑la̱ mé kjoa̱ xi s'i̱in. 7Felipe kitsò: ―Na̱s'ín jò‑la sìndo̱ na̱chrjein tjín‑ne chjí‑la̱ xi̱ta̱, mì‑la kiì ki̱chìya‑la̱ nga i̱tsé i̱tsé ski̱ne̱ ngats'iì xi̱ta̱ koi. 8Kiìchja̱ Andrés xi ti̱koa̱ xi̱ta̱ xi ya̱ kota'yàt'aà‑la̱ Jesús xi 'ndsè ma Simón Pedro, kitsò: 9―I̱ tíjna jngoò ti xi 'ya 'òn i̱nchra̱jín ts'e̱ cebada ko̱ jò ma ti̱n xi 'ya, ta̱nga mì‑la kiì ki̱chìya‑la̱ nga 'ñó kjìn ma‑ne xi̱ta̱. 10Jesús kitsò‑la̱: ―Ko̱t'ìn‑la̱ jñà xi̱ta̱, kàtìtsa̱jna yije. I̱'nde jè 'ñó tjín xka̱ ijñá. Jñà xi̱ta̱ xi tsibìtsa̱jna, ma‑la̱ tsà 'òn jmiì xi nguì xi̱ta̱ x'i̱n. 11Jesús, kiskoé i̱nchra̱jín, kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá, i̱kjoàn kitsjaà‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. K'e̱é kisìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna. K'oa̱ ti̱s'ín kisìko̱ jñà ti̱n, kiskine ni̱ta̱ kó kji mejèn‑la̱ nga jngoò ìjngoò. 12K'e̱ nga jye kjòskiì yije xi̱ta̱, Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Tíxkó yije‑nò xi kaningui‑ne, mé‑ne nga mì ki̱ts'ón‑ne. 13Jñà xi̱ta̱‑la̱ tsibíxkó‑ne i̱nchra̱jín xi tsiningui‑ne. Nguì tejò ni̱si̱yá komà, k'e̱ nga jye tsakjèn yije xi̱ta̱. 14Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga jye kijtseè kjo̱xkón ndaà xi kis'iìn Jesús, kitsò‑la̱ xíkjín: ―Kixi̱í‑la kjoa̱, jè‑la xi̱ta̱ jè xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, xi tjínè‑la̱ nga kjoi̱í i̱ i̱sò'nde. 15Ta̱nga Jesús, ti̱k'e̱é kijtseèya‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ mejèn‑la̱ kjo̱'ñó kiìko̱ nga xi̱ta̱xá ítjòn si̱ìkíjna; ìjngoò k'a kiìmijìn‑jno nindoò nga tà ta̱jngoò tsibìjna. 16K'e̱ nga jye kòjñò, xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús inchrohòjen ìjngoò k'a‑ne ñánda kijna ndáchikon. 17Jahas'en jngoò chitso, kiìsòn‑ndá nga kiì ján na̱xa̱ndá Capernaum. Jyeé 'ñó kòjñò, Jesús mìkiì xátí j'iì tji̱ngui‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. 18Ya̱ i̱jiìn ndáchikon j'iì jngoò tjo̱xkón xi 'ñó jchán ts'a. Jè ndáchikon tsibíts'ia̱ nga kiskì'nga. 19K'e̱ nga jye tjín‑la̱ tsà 'òn ko̱ tsà joòn jmiì metro nga tjímajiìn nandá, kijtseè nga jè Jesús tsóbasòn ndáchikon. Tífì tji̱ngui chrañà‑la̱ jè chitso. Jñà xi̱ta̱ tà kitsakjòn‑la̱. 20K'e̱é kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Kì tsakjoòn‑jèn, 'a̱n‑ná. 21Jñà xi̱ta̱ tsjaá komà‑la̱, k'e̱é kisìkas'en chitso. Ko̱ jè chitso ni̱to̱ón ijchò ya̱ na̱xa̱ndá ñánda nchifì. 22Nga komà nchijòn, jñà xi̱ta̱ xi tsibìtsa̱jna ján xijngoaà ndáchikon, kijtseè nga tà jngoò chitso kijna xi kiìko̱ xi̱ta̱, ta̱nga Jesús mìkiì tsejèn jahas'en ya̱ chitso. Tà jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ jahas'en nga kiì. 23Ta̱nga ijchò chitso xi kj'ei̱í xi ya̱ inchrobà‑ne na̱xa̱ndá Tiberias; ya̱á chincha chrañà i̱'nde ñánda tsakjèn i̱nchra̱jín xi̱ta̱ xi 'òn jmiì ma‑ne, k'e̱ nga jè Jesús kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá. 24Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga kijtseè nga mì yá tjín Jesús ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, k'e̱é jahas'en jñà chitso koi, kiì kátsji Jesús ján na̱xa̱ndá Capernaum. 25Xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga jye ijchò ján xijngoaà ndáchikon, ya̱á kiskaàjiìn Jesús kitsò‑la̱: ―Maestro, ¿mé na̱chrjein j'i̱i i̱jndé? 26Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Xi nguì o̱kixi̱, k'oa̱á xan‑nò, mìtsà koi xá binchaàtsji‑ná nga ki'yaà kjo̱xkón‑ndaà xi kis'iaàn, koií‑né nga kisìkjèn‑nò skanda kó nga kjòskioò. 27Kì koi nìxátjiò tsojmì xi fehet'aà. Jè ti̱xátjiò tsojmì xi síkíjnakon ini̱ma̱‑ná ni̱ta̱ kjé‑né, jè xi 'a̱n tsjá xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱. Na̱'èn‑ná xi Nainá jè kitsjaà‑na kjo̱tíxoma kjoa̱ xi s'iaàn. 28Xi̱ta̱ koi, kiskònangui, kitsò‑la̱ Jesús: ―¿Mé xi s'e̱n‑je̱n nga ko̱ma si̱xá‑la̱je̱n Nainá koni s'ín mejèn‑la̱ jè? 29Jesús kitsò‑la̱: ―Xá‑la̱ Nainá, jè‑né nga ko̱kjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ xi Nainá kisìkasén. 30Xi̱ta̱ koi, kitsò‑la̱ Jesús: ―¿Mé kjo̱xkón ndaà xi ko̱kó‑náje̱n mé‑ne k'e̱ nga jcha̱‑je̱n ko̱kjeiín‑na̱je̱n? ¿Mé xi ma‑lè 'nì? 31Jñà xi̱ta̱ jchínga kjìn‑na̱je̱n tsakjèn i̱nchra̱jín xi 'mì maná, ján i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. Koni s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “I̱nchra̱jín xi nchrobá‑ne ngajmiì kitsjaà‑la̱ nga kisìkjèn.” 32Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Xi nguì o̱kixi̱ xi xan‑nò, mìtsà jè Moisés kitsjaà‑nò i̱nchra̱jín xi ngajmiì inchrobà‑ne; jè Na̱'èn‑na̱ xi tsjá‑nò xi nguì i̱nchra̱jín xi ngajmiì nchrobá‑ne. 33I̱nchra̱jín xi tsjá Nainá, jè xi jye itjojen‑ne ngajmiì, jè xi tsjá‑la̱ kjoa̱binachon jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde. 34Xi̱ta̱ koi kitsò: ―Na̱'èn, kjit'aà na̱chrjein tjiì‑náje̱n i̱nchra̱jín koi. 35Jesús, kitsò‑la̱: ―'A̱n‑ná i̱nchra̱jín xi síkíjnakon ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. Jè xi 'a̱n kji̱nchrobàt'aà‑na̱, mì ti̱ kiì ko̱hijò‑la̱. Jè xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n, mì ti̱ kiì ko̱xíndá‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. 36Jyeé o̱kixan‑nò, jñò na̱s'ín titsa̱'yaà‑ná mìkiì mokjeiín‑nò. 37Ngats'iì xi̱ta̱ xi 'a̱n tsjá‑na Na̱'èn‑na̱, 'a̱án nchrobát'aà‑na̱; ko̱ jñà xi 'a̱n nchrobát'aà‑na̱ mìkiì ochrjenguia. 38'A̱n, mìtsà koi xá itjojen‑na̱ ngajmiì nga k'oa̱s'ín s'iaàn koni s'ín mejèn‑na. K'oa̱á s'ín sìkitasoàn koni s'ín mejèn‑la̱ Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na. 39Jè xi mejèn‑la̱ Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na̱, nga ni̱jngoò xi̱ta̱ chi̱ja xi 'a̱n tsjá‑na̱. 'A̱n siìkjaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein. 40Koi xi mejèn‑la̱ jè xi kisìkasén‑na: ngats'iì xi̱ta̱ xi skoe̱xkon‑na nga Ki'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑na ko̱ ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n, s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon. 'A̱n siìkjaáya‑la̱ k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein. 41Jñà xi̱ta̱ judío k'e̱é tsibíts'ia̱ nga kiìchja̱jno‑la̱ Jesús, koií kjoa̱‑la̱ nga kitsò: “'A̱n‑ná i̱nchra̱jín xi ngajmiì nchrobá‑ne.” 42Kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿A mìtsà jè Jesús, xi ti‑la̱ ma José? Yaxkon‑ná na̱'èn‑la̱ ko̱ nea̱‑la̱. ¿Mé‑ne tsò‑ne nga ngajmiì itjojen‑ne? 43K'e̱é kitsò Jesús: ―Kiì k'oa̱s'ín nokjoàjno‑ná. 44Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi ko̱ma kji̱nchrobàt'aà‑na tsà mìtsà jè Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na kji̱nchrobàko̱, mé‑ne nga 'a̱n siìkjaáya‑la̱ k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein. 45Xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, k'oa̱á tsò xo̱jo̱n xi kiskiì nga tsò: “Jè sobà Nainá ko̱kòya yije‑la̱ xi̱ta̱.” K'oa̱á s'ín ma‑ne nga ngats'iì xi̱ta̱ xi 'nchré‑la̱ Na̱'èn‑na̱ ko̱ xi machi̱ya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, 'a̱án nchrobát'aà‑na̱. 46’Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ xi beèxkon Na̱'èn‑ná. Ta̱jngoò jè beèxkon xi Nainá kisìkasén. 47Xi nguì o̱kixi̱ xi xan‑nò: Jè xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. 48'A̱n‑ná i̱nchra̱jín xi síkíjnakon ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. 49Jñà xi̱ta̱ jchínga kjìn‑nò tsakjèn i̱nchra̱jín xi 'mì maná ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn, ta̱nga tákó k'en‑né. 50Jè i̱nchra̱jín xi k'oa̱ xan‑nò xi nchrobájen‑ne ngajmiì. Ko̱ jè xi ko̱kje̱n i̱nchra̱jín jè mìkiì ki̱yá. 51'A̱n‑ná i̱nchra̱jín xi tíjnakon xi itjojen‑ne ngajmiì. Tsà yá xi ko̱kje̱n i̱nchra̱jín jè, s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. Jè i̱nchra̱jín xi 'a̱n tsja, jè yijo‑na̱. Koií k'oa̱s'ín tsjaà‑na nga 'a̱n ki̱yátjì‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde mé‑ne nga kítsa̱jnakon‑ne. 52Jñà xi̱ta̱ judío xki̱ xi ján tsajoóko̱ xíkjín, kitsò: ―¿Kós'ín s'i̱in nga siìkine‑ná yijo‑la̱? 53Jesús kitsò‑la̱: ―Nguì o̱kixi̱í xi xan‑nò. Jñò, tsà mìkiì chji̱ne̱e yijo‑na̱ 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, ti̱koa̱ mìkiì s'io̱o jní‑na̱, mìkiì s'e̱‑nò kjoa̱binachon. 54Jè xi ski̱ne̱ yijo‑na̱ ti̱koa̱ skoí jní‑na̱ tjín‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. 'A̱n siìkjaáya‑la̱ k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein. 55Yijo‑na̱, jè xi kixi̱ kjoa̱ xi nguì yijo xi ma chine; koa̱ jè jní‑na̱ jè nandá xi nguì kixi̱ kjoa̱ nga ma 'yò. 56Jè xi ski̱ne̱ yijo‑na̱ koa̱ skoí jní‑na̱, kjit'aà na̱chrjein ya̱ kíjnako̱‑na, ti̱koa̱ 'a̱n kjit'aà na̱chrjein ya̱ tìjna̱kjoòkoa̱a. 57Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na, tíjnakon‑né; ko̱ i̱t'aà ts'e̱‑né nga tìjna̱koan; k'oa̱á ti̱s'ín tjín jè xi ski̱ne̱ yijo‑na̱, i̱t'aà ts'a̱n kíjnakon‑né. 58Jè i̱nchra̱jín xi itjojen‑ne ngajmiì, mìtsà jè xíkjín i̱nchra̱jín maná xi tsakjèn xi̱ta̱ jchínga kjiìn‑nò; nga komà i̱skan, xi̱ta̱ xi tsakjèn, k'en‑né. Ta̱nga jè xi ko̱kje̱n i̱nchra̱jín xi itjojen‑ne ngajmiì, s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne. 59Jesús k'oa̱á s'ín kiìchja̱ nga tsakóya ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga ya̱ na̱xa̱ndá Capernaum. 60Jñà xi̱ta̱ k'e̱ nga kiì'nchré koni s'ín tsakóya Jesús, kjín ma xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ xi kitsò: ―Jñà 'én koi, 'ñó 'in tjín. ¿Yá xi ko̱kjeiín‑la̱? 61Jesús, k'e̱ nga kijtseèya‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ch'o nchijoóya‑ne 'én xi tsakóya, kitsò‑la̱: ―¿'Én koi, a mì sasén‑nò? 62¿Kós'ín ko̱ma‑ne tsà jcha̱‑ná 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ nga kjímijìn ìjngoò k'a‑na ñánda tìjna̱a nga sa̱ ítjòn? 63Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi síkíjnakon‑ná. Jè yijo‑ná nìmé chjí‑la̱. 'Én xi 'a̱n okóya‑nò, ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, ko̱ tsjá‑la̱ kjoa̱binachon ini̱ma̱‑nò. 64Ta̱nga jñò tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi mìkiì mokjeiín‑la̱. Nga jè Jesús jye tíjiìn‑la̱ kóni skanda tàts'en‑la̱ kjoa̱ yá‑né xi mìkiì ko̱kjeiín‑la̱ ko̱ yá‑né xi si̱ìnga̱tsja i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 65Jesús kitsò ìsa̱: ―Koií k'oa̱s'ín kixan‑nò nga ni̱jngoò xi̱ta̱ xi ko̱ma kji̱nchrobàt'aà‑na̱ tsà mìtsà jè Na̱'èn‑na̱ kji̱nchrobàko̱. 66I̱kjoàn kjìn jchán xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús xi tji̱ngui‑la̱ tsibíts'ia̱ nga kiì‑ne íts'i̱n. Mì ti̱ kiì ya̱ chinchimako̱‑ne. 67Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ xi tejò ma‑ne: ―Jñò, ¿a ti̱koa̱á mejèn‑nò nga onguió? 68Kiìchja̱ Simón Pedro, kitsò: ―Na̱'èn, ¿yá xi onguítji̱ngui‑la̱je̱n? Ji̱‑né xi tjín‑lè 'én xi tsjá kjoa̱binachon. 69Ngaje̱n 'ya‑náje̱n, ti̱koa̱á mokjeiín‑naje̱n nga ji̱‑né xi Cristo, xi Ki'ndí‑la̱ Nainá xi tíjnakon. 70Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n, xó k'oa̱á s'ín jaàjiìn‑nò nga tejò ma‑nò, mé‑ne nga ki̱tjáko̱‑ná. Ta̱nga jñò, ya̱á tíjnajiìn jngoò‑nò xi xi̱ta̱ nei̱í tísíxájiìn ini̱ma̱‑la̱. 71Jesús, jè kiìchja̱ i̱t'aà ts'e̱ Judas, ki'ndí‑la̱ Simón Iscariote. Nga jè si̱ìnga̱tsja Jesús i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. Jè Judas, xi ya̱ itjojiìn xi̱ta̱‑la̱ Jesús xi tejò ma‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\