San Juan 7

1K'e̱ nga jye k'oa̱s'ín komà kjoa̱ koi, Jesús ya̱á tsajmeè nangui Galilea. Majìn‑la̱ nga ya̱ ko̱jmeè na̱xa̱ndá Judea, koií kjoa̱‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ judío nchihótsji nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en. 2Jyeé nchrobá machrañà s'eí‑la̱ xi̱ta̱ judío ts'e̱ Ni'ya Xka̱ Ijñá. 3Jñà 'ndse̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Kì ta̱ tsja i̱í bijni. T'in ján Judea mé‑ne jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑lè xi títsa̱jna ján kàteè‑lè mé kjoa̱ xi 'nì. 4Tsà k'e̱ mejèn‑ná nga skoe̱‑ná xi̱ta̱ mé kjoa̱ xi tí'né, mochjeén‑né nga ko̱kó‑lá yijo‑ná. Ngaji̱, koni s'ín 'nì, ta̱kó‑là yijo‑lè ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde. 5Koií o̱kitsò‑la̱ jñà 'ndse̱ nga mìkiì kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. 6Jesús kitsò‑la̱: ―Kj'eè kiì bijchó na̱chrjein‑na̱, ta̱nga xi i̱t'aà tsa̱jòn ndaà tjín ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 7Jñò, mìkiì majtikeè‑nò jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde, ta̱nga 'a̱n majtikeé‑na̱, koií kjoa̱‑la̱ nga 'a̱n beno̱jmí kixi̱‑la̱ nga ch'o tjín kjoa̱ xi s'ín. 8Tanguió jñò jè s'eí, 'a̱n mìkiì kjián. Kj'eè kiì bijchó na̱chrjein‑na̱. 9K'e̱ nga jye o̱kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱, Jesús ya̱á tsibìjna ya̱ nangui Galilea. 10K'e̱ nga jye kiì s'eí jñà 'ndse̱ Jesús, jè, ti̱koa̱á kiì 'ma‑né. Majìn‑la̱ nga xi̱ta̱ skoe̱xkon. 11Ya̱ ñánda tíbitjo s'eí, jñà xi̱ta̱ judío nchihótsji Jesús, kitsò‑la̱ xíkjín: ―Xi̱ta̱ jè, ñánda tíjna. 12Ngats'iì xi̱ta̱ xi ijchò s'eí, xki̱ xi ján tsajoóya‑ne i̱t'aà ts'e̱ Jesús. Tjín xi kitsò: “Xi̱ta̱ ndaà‑né.” Ti̱koa̱ tjín xi kitsò: “Majìn, na̱xa̱ndá kona̱cha̱n‑la̱.” 13Ta̱nga ni̱yá xi kiìchja̱ tsejèn nga nguixko̱n xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, nga jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ xi̱ta̱ judío, tsakjón‑la̱. 14K'e̱ nga jye ijchò osen nga tíbitjo s'eí, ijchò Jesús, jahas'en i̱ngo̱ ítjòn, i̱kjoàn tsakóya‑la̱ xi̱ta̱. 15Jñà xi̱ta̱ judío, k'e̱ nga kijtseè koni s'ín okóya, tà kjòxkón‑la̱ kitsò‑la̱ xíkjín: ―Xi̱ta̱ jè, ¿kós'ín ma‑ne nga ko̱ tà ndaà okóya‑ne nga mìtsà xo̱jo̱n kiskoòta'yà? 16Jesús kitsò‑la̱: ―Jñà 'én xi 'a̱n okoòya, mìtsà 'én ts'a̱n, ts'e̱‑né jè xi kisìkasén‑na̱. 17Tsà yá xi mejèn‑la̱ si̱ìkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá, skoe̱‑né jñà 'én xi 'a̱n okoòya tsà i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne, o xi tà kjo̱hítsjeèn ts'a̱n‑ná. 18Jngoò xi̱ta̱ xi tà kjo̱hítsjeèn ts'e̱ tísíkjeén nga tíchja̱, tà jè xi mejèn‑la̱ nga jè jcha̱xkón; ta̱nga jè xi̱ta̱ xi koií kjoa̱ tíhótsji nga jè kàtayaxkón jè xi kisìkasén, jè‑né xi nguì 'én kixi̱ tsjá, mìtsà 'én ndiso chja̱. 19’Jñò, ¿a mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga kitjoé‑nò kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi jè Moisés kiskiì? Ta̱nga jñò, ni̱jngoò xi ma‑la̱ síkitasòn. ¿Mé‑ne mejèn‑nò nga si̱k'en‑ná? 20Jñà xi̱ta̱ kitsò: ―¡Nei̱í‑là tíjiìn ini̱ma̱‑lè! ¿Yá‑né xi mejèn‑la̱ si̱ìk'en‑lè? 21Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Jñò, maxkón‑nò jngoò kjoa̱ xi kis'iaàn jè na̱chrjein nìkjáya. 22Kixi̱í kjoa̱, jè Moisés kitsjaà‑nò kjo̱tíxoma xi kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. (Ta̱nga kjo̱tíxoma jè, mìtsà ts'e̱ Moisés; i̱t'aà ts'e̱é xi̱ta̱ jchínga kjiìn‑nò inchrobà‑ne.) Ta̱nga jñò, na̱s'ín na̱chrjein nìkjáya bít'aà chibaá‑la̱ xi̱ta̱ x'i̱n kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. 23Jñò, nga bìt'aà chi̱ba̱‑la jñà xi̱ta̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión jè na̱chrjein nìkjáya nga majìn‑nò nìjchaànguio kjo̱tíxoma xi kitsjaà‑nò Moisés, ¿mé‑ne majti‑nò nga 'a̱n jngoò k'a ndaà sìndaà‑na xi̱ta̱ jè na̱chrjein nìkjáya? 24Kì k'oa̱á s'ín jchósòn‑là koni s'ín tsejèn‑nò. K'oa̱á s'ín jchósòn‑là koni s'ín tjín xi nguì kjoa̱ kixi̱. 25Tjín i'nga xi̱ta̱ xi Jerusalén ts'e̱ xi kitsò: ―¿A mìtsà jè xi̱ta̱ jè xi ótsji jñá xi̱ta̱ judío nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en? 26Chítsejèn‑là, tíchja̱jiìn osen‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, ni̱yá xi kó tsò‑la̱. ¿A jyeé kòkjeiín‑la̱ jñà xi̱ta̱xá nga kixi̱ kjoa̱ nga jè xi Cristo [xi xó Nainá kisìkasén‑ne]? 27Ta̱nga jñá, 'ya‑ná ñánda j'iì‑ne xi̱ta̱ jè, k'e̱ nga kjoi̱í Cristo ni̱yá xi skoe̱ ñánda kjoi̱í‑ne. 28Jesús nga tíhokóya ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, kiì'nchré koni s'ín kitsò jñà xi̱ta̱. K'e̱é 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―Jñò, yaxkoón‑ná; tíjiìn‑nò ñánda j'i̱‑na̱. Ta̱nga mìtsà tà kjo̱tsja ts'a̱n nga j'ia̱a. Jè xi kisìkasén‑na̱, jè‑né xi nguì kixi̱ kjoa̱ nga Nainá. Jñò, mìkiì yaxkon. 29Ta̱nga 'a̱n, bexkon‑ná. I̱t'aà ts'e̱é inchrobà‑na̱ nga jè sobà kisìkasén‑na̱. 30Ti̱jè‑ne hora jñà xi̱ta̱ mejèn‑la̱ nga tsobà'ñó Jesús ta̱nga ni̱jngoò xi kitsò ikon nga kitsobà'ñó, koi‑né nga kj'eè kì bijchó na̱chrjein‑la̱ nga ki̱yá. 31'Ñó kjìn xi̱ta̱ kòkjeiín‑la̱ koni kitsò Jesús. Kitsò‑la̱ xíkjín: ―K'e̱ nga kjoi̱í Cristo, ¿a ìsa̱ kjiìn kjo̱xkón ndaà xi s'i̱in, koni jè xi̱ta̱ jè? Kixi̱í‑là kjoa̱, jè‑la xi Cristo. 32Jñà xi̱ta̱ fariseo kiì'nchré koni s'ín nchijoó jñà xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. Xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ fariseo kisìkasén xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱ nga mejèn‑la̱ tso̱ba̱'ñó Jesús. 33Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n, tà chibaá na̱chrjein kóti̱jnako̱‑nò, i̱kjoàn kjín ìjngoò k'a‑na̱ ñánda tíjna xi kisìkasén‑na̱. 34Jñò, ki̱nchátsji‑ná ta̱nga mìkiì sa̱kò‑nò nga mìkiì ko̱ma konguió ya̱ ñánda kóti̱jna. 35Jñà xi̱ta̱ judío, tsibíts'ia̱ nga kiskònangui‑la̱ xíkjín kitsò: ―Xi̱ta̱ jè, ¿ñánda kjoi̱? ¿Mé‑ne nga mìkiì ko̱ma sa̱kò‑ná? ¿A ya̱á kji̱ko̱ xi̱ta̱ judío xinguia̱á xi xìn i̱'nde títsa̱jna nga jñà xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ ko̱kòya‑la̱? 36¿Kó tsòya‑ne 'én xi béno̱jmí nga tsò: “Jñò, ki̱nchátsji‑ná ta̱nga mìkiì sa̱kò‑nò nga mìkiì ko̱ma konguió ya̱ ñánda kóti̱jna”? 37Jè na̱chrjein xi fehet'aà‑ne s'eí, Jesús tsasíjna kixi̱, 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―Tsà yá xi xíndá‑la̱ kàtjanchrobákon‑na, kàt'iì nandá. 38Koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Jè xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n si̱jnajiìn ini̱ma̱‑la̱ koni jngoò xa̱jngá nandá xi mìkiì xìya xi síkíjnakon xi̱ta̱. 39K'e̱ nga o̱kitsò Jesús, i̱t'aà ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kiìchja̱ nga i̱skan tjoé‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. Na̱chrjein jè, Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kj'eè kiì bitjojen nga kj'eè kiì fì‑ne ngajmiì Jesús nga jcha̱‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱. 40Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, tjín i'nga xi kitsò: ―Kixi̱í kjoa̱ xi̱ta̱ jè, jè‑né xi tjínè‑la̱ nga kjoi̱í nga ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 41Jñà xi̱ta̱ xi i'nga kitsò: ―Jè‑né xi Cristo [xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. Ti̱koa̱á tjín i'nga xi kitsò: ―Majìn‑la nga jè Cristo, mìtsà nangui Galilea kjoi̱í‑ne. 42Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga jè Cristo, ya̱á kji̱nchrobàt'aà‑ne tje̱‑la̱ David, ya̱ na̱xa̱ndá Belén, i̱'nde‑la̱ David. 43K'oa̱á s'ín komà‑ne nga kjòjòya jñà xi̱ta̱ xi kjoa̱ ts'e̱ Jesús. 44Tjín i'nga xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ kitsobà'ñó nga kji̱ko̱ nda̱yá, ta̱nga ni̱jngoò xi kitsò ikon nga kitsobà'ñó. 45Jñà xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱, inchrobà‑ne ñánda títsa̱jna xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì, kitjànangui‑la̱, ki'mì‑la̱: ―¿Mé‑ne mìkiì kànchrobáko̱‑nò? 46Jñà xi̱ta̱ xi síkinda̱ i̱ngo̱ kitsò: ―Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín chja̱ koni s'ín chja̱ xi̱ta̱ jè. 47Jñà xi̱ta̱ fariseo, kitsò: ―Jñò, ¿a ti̱koa̱á kachona̱cha̱án‑nò? 48¿A k'oa̱á ti̱s'ín mokjeiín‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn tsa̱ján ko̱ xi̱ta̱ xinguia̱á fariseo? 49Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi tíchona̱cha̱n‑la̱ nga mìkiì tíjiìn‑la̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés, tjínè‑la̱ nga kjo̱'in s'e̱‑la̱. 50Nicodemo, jè xi xi̱ta̱ fariseo, xi jñò j'iìkon jngoò k'a Jesús, kitsò‑la̱: 51―Kjo̱tíxoma tsa̱ján, mìkiì tsjá'nde nga kjo̱'in k'oi̱‑la̱ xi̱ta̱, k'e̱ nga ti̱kj'eè kiì ndaà 'ya‑la̱ mé kjoa̱ xi tjín‑la̱. 52Jñà xi̱ta̱ fariseo, kitsò‑la̱ Nicodemo: ―¿A ti̱koa̱á ya̱á nangui‑lè Galilea? Chíta'yì Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá mé‑ne nga jcha̱‑ne ni̱ sà jngoò xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá f'iì‑ne Galilea. 53Tà k'oa̱s'ín kitsjòya‑ne xi̱ta̱, xki̱ xi ján kiì‑ne ni'ya‑la̱ nga jngoò ìjngoò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\