San Juan 8

1Ta̱nga Jesús, ján kiì ya̱ nindoò Yá Olivo. 2Nga komà nchijòn ta̱jñòyaá j'iì‑ne ya̱ i̱ngo̱ ítjòn. Ngats'iì xi̱ta̱ j'iì tji̱ngui‑la̱ Jesús ñánda tíjna. K'e̱é tsibìjna nga tsakóya‑la̱ jñà xi̱ta̱. 3Jñà xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés ko̱ xi̱ta̱ fariseo ijchòko̱ jngoò chjo̱ón xi ki'yat'in‑la̱ nga kjoa̱ chijngui tís'ín. Tsasíjna osen ñánda títsa̱jna ngats'iì xi̱ta̱; 4Jñà xi̱ta̱ koi kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, chjo̱ón jè, ndaà kà'yat'in‑la̱ nga kjoa̱ chijngui tís'ín. 5Jè kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga jñà íchjín xi k'oa̱ tjín kjoa̱ xi ótsji nda̱jo̱ó ki̱yá‑ne. Ngaji̱, ¿kó si? 6Jñà xi̱ta̱ koi, koií k'oa̱s'ín kitsò‑la̱ Jesús nga mejèn‑la̱ skót'aà, mé‑ne ko̱ma ko̱hòngui‑ne i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱xá. Ta̱nga Jesús, tsasìñiat'aà nangui nga kiskiìjno‑ne ko̱ jnótsja i̱t'aà nangui. 7Xi̱ta̱ koi nga siì nchis'ín nga kjònangui, Jesús tsasíjna kixi̱ kitsò‑la̱: ―Jñò, tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi tsjìn‑la̱ jé, jè kàtínè ítjòn nda̱jo̱ chjo̱ón jè. 8Jesús ìjngoò k'a tsasìñia nga kiskiìjno ìsa̱ i̱t'aà nangui. 9Jñà xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga kiì'nchré koni s'ín kitsò Jesús, tà íjngó íjngó kiì‑ne, nga kijtseè nga mìkiì ndaà tjín kjo̱hítsjeèn xi kiìchja̱, tsibíts'ia̱‑ne xi xi̱ta̱ jchínga, i̱kjoàn kiì‑ne i̱xti. Tà jè ta̱jngoò Jesús ko̱ chjo̱ón tsibìtsa̱jna. 10Jesús tsasíjna kixi̱‑ne, kijtseè nga mì ti̱ yá xi̱ta̱ tjín‑ne. Ta̱ jè ta̱jngoò chjo̱ón síjna. K'e̱é kitsò‑la̱: ―¿Ñánda títsa̱jna xi̱ta̱ xi óngui‑lè? ¿A ni̱jngoò xi kòhónè‑lè kjo̱'in? 11Jè chjo̱ón kitsò: ―Na̱'èn, ni̱yá‑jèn. Jesús kitsò‑la̱: ―Ti̱koa̱á 'a̱n, mìkiì kìnè‑lè kjo̱'in. T'in‑ne ni'ya‑lè; kì ti̱ jé binchaàtsji‑ne. 12Jesús, ìjngoò k'a kiìchja̱jiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱, kitsò‑la̱: ―'A̱n‑ná ni'ín xi síhiseèn‑la̱ i̱sò'nde. Jè xi 'a̱n fìt'aà‑na s'e̱é‑la̱ ni'ín xi tsjá kjoa̱binachon. Mì ti̱ kiì ya̱ ko̱jmejiìn‑ne kjoa̱jñò. 13Jñà xi̱ta̱ fariseo kitsò: ―Ti ji̱í tì'biì‑ne 'én i̱t'aà tsi̱ji. 'Én xi nokjoì, ni̱mé chjí‑la̱. 14Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―'Én xi chjà, chjí‑la̱‑né, na̱s'ín ti̱'a̱n tsjaà‑na 'én xi i̱t'aà ts'a̱n. Nga be‑ná ñánda j'i̱‑na ko̱ ñánda tìfia. Ta̱nga jñò mìkiì 'yaà ñánda j'i̱‑na ko̱ ñánda tìfia. 15Jñò, tà kjo̱hítsjeèn ts'e̱ xi̱ta̱á nìkjeén k'e̱ nga jé bìnè‑ná. Ta̱nga 'a̱n ni̱jngoò xi̱ta̱ bìnè‑la̱ jé. 16Ta̱nga 'a̱n, tsà yá xi̱ta̱ xi konè‑la̱ jé, kjoa̱kixi̱í xi s'iaàn. Nga mìtsà ta̱jngoò bìndaàjiaàn, ko̱ó Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na̱ bíndaàjiìn‑ko̱‑na. 17Kjo̱tíxoma tsa̱jòn k'oa̱s'ín tíchja̱ nga tsò: K'e̱ nga tsà jò ma‑ne xi̱ta̱ xi tsjá 'én, tsà ngásòn tsò ingajò, kixi̱í kjoa̱, chjí‑la̱ né. 18Ti̱'a̱án‑na̱ xi tsjaà 'én i̱t'aà ts'a̱n. Ko̱ ti̱koa̱á jè Na̱'èn‑na̱ xi kisìkasén‑na̱ tsjá 'én i̱t'aà ts'a̱n. 19Jñà xi̱ta̱ fariseo, kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿Ñánda tíjna Na̱'èn‑lè? Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Jñò, 'a̱n, mìkiì yaxkon‑ná, ni̱ jè Na̱'èn‑na̱ mìkiì yaxkon. 'A̱n, tsà yaxkon‑ná ti̱koa̱á jcha̱xkon‑nò Na̱'èn‑na̱. 20K'e̱ nga tsakóya jñà 'én koi Jesús, ya̱á tíjna ya̱ i̱ngo̱ ítjòn ya̱ chrañàt'aà‑la̱ i̱'nde ñánda maxkón to̱n kjo̱tjò. Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi kitsò ikon nga kitsobà'ñó Jesús nga kj'eè kiì bijchó na̱chrjein‑la̱ nga ki̱yá. 21Jesús ìjngoò k'a kitsò‑la̱: ―'A̱n, tìfi‑ná. Jñò, ki̱nchátsji‑ná. Ta̱nga jñò ya̱á ki̱yájñoò jé‑nò. Ya̱ ñánda 'a̱n tìfia, jñò mìkiì ko̱ma konguió. 22Jñà xi̱ta̱ judío kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿A ti̱jè si̱ìk'en‑ne yijo‑la̱? ¿Mé‑ne k'oa̱ tsò‑ne, nga tsò: Ya̱ ñánda 'a̱n tìfia, jñò mìkiì ko̱ma konguió? 23Jesús kitsò‑la̱: ―Jñò, i̱í i̱t'aà nangui tsa̱jòn, ta̱nga 'a̱n ján ngajmiì ts'a̱n. Jñò, i̱í i̱'nde‑nò i̱sò'nde, 'a̱n, mìtsà i̱sò'nde i̱'nde‑na̱. 24Koií k'oa̱s'ín kixan‑nò nga ya̱ ki̱yájñoò jé‑nò nga mìkiì mokjeiín‑nò nga 'a̱n‑ná (xi Cristo). Koií kjoa̱‑la̱ nga ki̱yájñoò jé‑nò. 25Xi̱ta̱ judío, kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá‑ne ngaji̱? Jesús kiìchja̱, kitsò‑la̱: ―Jyeé o̱kixan‑nò nga sa̱ ítjòn yá‑ná 'a̱n. 26I̱t'aà tsa̱jòn, kjín kjoa̱ tjín ìsa̱ xi 'a̱n kèno̱jmí‑nò, ko̱ xi 'a̱n kìndaàjiìn‑ko̱‑nò. Jè xi kisìkasén‑na nguì 'én kixi̱í xi chja̱. Koni s'ín ki'nchrè‑la̱, k'oa̱á tjín 'én xi 'a̱n chjàjiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde. 27Ta̱nga jñà xi̱ta̱ judío mìkiì kjòchi̱ya‑la̱ tsà i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná xi Nainá tíchja̱ Jesús. 28Jesús kitsò‑la̱: ―Jñò, k'e̱ nga chjímiì'nga‑ná 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, k'e̱é ko̱chi̱ya‑nò nga 'a̱n‑ná [xi Cristo]. Ni̱mé kjoa̱ xi s'iaàn xi ta̱ kjo̱hítsjeèn ts'a̱n. K'oa̱s'ín chjà koni s'ín tsakóya‑na xi Na̱'èn ma. 29Jè xi kisìkasén‑na i̱í tíjnako̱‑na. Mìkiì síkíjna ta̱jngoò‑na Na̱'èn‑na̱. Koií kjoa̱‑la̱ nga kjit'aà na̱chrjein sìkitasoàn koni s'ín sasén‑la̱ jè. 30Jesús, k'e̱ nga kiìchja̱ 'én koi, kjìn jchán xi̱ta̱ kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. 31Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío xi kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱: ―Tsà kixi̱ si̱kitasòn 'én‑na̱ xi okoòya‑nò, jñò‑nò xi nguì kixi̱ kjoa̱ nga 'a̱n kota'yàt'aà‑na. 32Jcha̱xkoòn xi kjoa̱ kixi̱, koa̱ jè kjoa̱ kixi̱ si̱ìkítsa̱jnandei̱í‑nò. 33Kiìchja̱ xi̱ta̱ judío, kitsò: ―Ngaje̱n, xi̱ta̱ tje̱‑la̱ Abraham‑náje̱n. Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ xi kj'ei̱í síkítsa̱jna'ñó‑naje̱n. Ngaji̱, ¿mé‑ne k'oa̱ si‑ne nga ki̱tsa̱jnandei̱í‑naje̱n? 34Jesús kitsò‑la̱: ―Nguì kjoa̱ kixi̱í xi xan‑nò, ngats'iì xi̱ta̱ xi jé ótsji, ya̱á títsa̱jna'ñó i̱t'aà ts'e̱ jé‑la̱, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò xi̱ta̱ chi̱'nda xi tíjna'ñó‑la̱ nei‑la̱. 35Jngoò xi̱ta̱ xi chi̱'nda tíjna, mìkiì tjí'nde‑la̱ nga ya̱ kíjna kjit'aà ya̱ ni'ya ñánda síxá. Ta̱nga jngoò xi ki'ndí ma, tjí'ndeé‑la̱ nga kjit'aà na̱chrjein ya̱ kíjna ya̱ ni'ya‑la̱ na̱'èn‑la̱. 36K'oa̱á ma‑ne, tsà jè Ki'ndí‑la̱ Nainá si̱ìkíjnandei̱í‑nò, nguì kixi̱í kjoa̱ nga jñò, ki̱tsa̱jnandei̱í‑nó. 37'A̱n, be‑ná nga tje̱‑la̱ Abraham‑nò; ta̱nga jñò mejèn‑nò nga si̱k'en‑ná, koi‑né nga mìkiì mokjeiín‑nò 'én‑na̱ xi chjà. 38'A̱n, k'oa̱á s'ín chjà koni s'ín tjín xi kìjtseè k'e̱ nga ti̱sa̱ tìjna̱koa̱a Na̱'èn‑na̱. Jñò, k'oa̱á ti̱s'ín 'nè koni s'ín kina'yà‑là na̱'èn‑nò. 39Jñà xi̱ta̱ judío kitsò: ―Jè tje̱‑na̱je̱n, ya̱á inchrobàt'aà‑ne ts'e̱ Abraham. Jè na̱'èn‑jchá kjiìn‑naje̱n. Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Tsà kixi̱ kjoa̱ nga i̱xti‑la̱ Abraham 'mì‑nò, k'oa̱á s'ín s'e̱en koni s'ín kis'iìn Abraham. 40'A̱n, na̱s'ín jye k'oa̱s'ín tsibeno̱jmí kixi̱‑nò, nga Nainá kitsjaà‑na 'én xi chjà, jñò mejèn‑nò nga si̱k'en‑ná. Abraham mì k'oa̱á kis'iìn. 41Jñò, k'oa̱s'ín 'nè koni s'ín na̱'èn‑nò. Jñà xi̱ta̱ judío kitsò: ―Ngaje̱n, mìtsà kjoa̱ chijngui kits'iìn‑jiìn‑je̱n. Ta̱jngoò jè Na̱'èn‑naje̱n, jè Nainá. 42Jesús kiìchja̱, kitsò‑la̱: ―Tsà kixi̱ kjoa̱ nga jè na̱'èn‑nò Nainá, 'a̱n tjòchaá‑la s'e̱n‑ná nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá inchrobà‑na; mìtsà tà kjo̱tsja ts'a̱n nga j'ia̱a; Nainá kisìkasén‑na. 43¿Mé‑ne mìkiì machi̱ya‑nò 'én‑na̱ xi chjàko̱‑nò? Koií‑né nga mìkiì ma‑nò na'yàñijon. 44Na̱'èn‑nò, jè xi̱ta̱ nei̱í, jè nokjoà‑nò. K'oa̱á s'ín 'nè koni s'ín mejèn‑la̱ na̱'èn‑nò. Jè xi ma‑la̱ sík'en xi̱ta̱ kóni nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Mìtsà kjoa̱ kixi̱ s'ín nga tsjìn‑la̱ kjoa̱ kixi̱. K'e̱ nga chja̱ 'én ndiso, k'oa̱á tsò koni s'ín tjín ini̱ma̱‑la̱ nga nguì xi̱ta̱ ndiso‑né. Jè na̱'èn‑la̱ ts'e̱ 'én ndiso. 45Ta̱nga 'a̱n, 'én kixi̱ beno̱jmí‑nò; koií kjoa̱‑la̱ jñò, mìkiì mokjeiín‑nò. 46¿Yá xi̱ta̱ xinguio̱o xi ko̱ma‑la̱ ko̱kò mé jé xi tjín‑na? K'e̱ nga chjàko̱‑nò, nguì 'én kixi̱ chjà, ko̱ ¿mé‑ne mìkiì mokjeiín‑nò? 47Jè xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá, 'én‑la̱ Nainá 'nchré. Ta̱nga jñò, nga mìkiì na'yà, koií‑né nga mìtsà xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑nò. 48Jñà xi̱ta̱ judío kiìchja̱, kitsò‑la̱ Jesús: ―Ngaje̱n, koií kjoa̱‑la̱ k'oa̱s'ín 'mì‑lèje̱n: ji̱, xi̱ta̱ Samaria‑né, ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑lè. 49Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n, mìtsà ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑na̱. Jè kjoa̱ xi tìs'iaàn, jè‑né nga bexkoán Na̱'èn‑na̱. Ta̱nga jñò mìkiì yaxkón‑ná. Tà sa̱á nachrjengui‑ná. 50Mìtsà jè kjoa̱ tìhotsjià nga jeya siìkíjna yijo‑na̱. Tíjna jngoò xi tíkosòn‑la̱, jè‑né xi jeya síkíjna‑na. 51Nguì 'én kixi̱ xi chjàko̱‑nò, jè xi síkitasòn 'én‑na̱ koni s'ín xan‑nò, mìkiì ki̱yá ni̱ta̱ kjé‑ne. 52Xi̱ta̱ judío kiìchja̱, kitsò: ―I̱'ndei̱ jyeé 'ya‑je̱n nga ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑lè. Abraham ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjòtseé, k'en‑né. Ta̱nga ji̱ si‑né: “Jè xi síkitasòn 'én‑na̱ koni s'ín xan‑nò, mìkiì ki̱yá.” 53Ngaji̱, ¿a ìsa̱ tíjna ítjoìn a mì k'oa̱‑ne koni jè Na̱'èn‑na̱je̱n Abraham? K'en‑né. Ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kiìchja̱ya ngajo‑la̱ Nainá ti̱koa̱á k'en‑né. ¿Yá‑ne ji̱ nga ti̱ji̱ ti̱nachrjeè jeya‑ne yijo‑lè? 54Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Tsà ti̱'a̱n jeya síkíjna‑na yijo‑na̱, nìmé chjí‑la̱. Jè xi jeya síkíjna‑na, jè Na̱'èn‑na̱ xi Nainá 'mì‑là. 55Jñò mìkiì yaxkon Nainá, ta̱nga 'a̱n beèxkon‑ná. Tsà xán‑nò mìkiì bexkoan, xi̱ta̱ ndiso ko̱ma koni jñò nga xi̱ta̱ ndiso‑nò. 'A̱n, bexkon‑ná koa̱ sìkitasòn‑ná 'én‑la̱. 56Xi̱ta̱ jchínga‑nò Abraham, tsjaá komà‑la̱ nga mejèn‑la̱ skoe̱xkon na̱chrjein‑na̱ nga j'ia̱a. K'e̱ nga kijtseè na̱chrjein‑na̱ ìsa̱ 'ñó ndaà kjòtsja‑la̱. 57Jñà xi̱ta̱ judío kitsò‑la̱: ―Skanda kj'eè tjín‑lè icháte nó. ¿Kós'ín komà‑ne nga kiyaxkoin Abraham? 58Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Nguì kixi̱ kjoa̱ xi xan‑nò, 'A̱n‑ná xi ìsa̱ kjòtseé tìjna̱a koni jè Abraham. 59Jñà xi̱ta̱ judío, kiskoé nda̱jo̱ nga mejèn‑la̱ ko̱sèn‑la̱ Jesús. Ta̱nga Jesús tsibìjna'ma, itjo‑ne ndi̱tsin i̱ngo̱, jahajiìn osen‑la̱ xi̱ta̱, i̱kjoàn kiì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\