San Juan 9

1Jesús k'e̱ nga tífì ya̱ ndi̱yá, kijtseè jngoò xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ xi xó k'oa̱s'ín kits'iìn‑ne. 2Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Maestro, xi̱ta̱ jè, ¿mé‑ne k'oa̱s'ín kits'iìn‑ne? ¿Yá xi tsohótsji jé? ¿A jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, o xi jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱? 3Kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―Mìtsà jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ tjín‑la̱ jé, ni̱ mìtsà jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ tsohótsji jé. Koií‑né nga i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ koi jcha̱‑la̱ kjo̱xkón‑ndaà‑la̱ Nainá. 4Mochjeén‑né nga siìkitasoàn kjo̱xkón‑ndaà‑la̱ jè xi kisìkasén‑na̱ nga na̱chrjein ìsa̱. Ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga ko̱jñò; ni̱ ti̱ jngoò‑ne xi ko̱ma si̱ìxá. 5K'e̱ tákó i̱ tìjna̱a ìsa̱ i̱sò'nde, 'a̱n‑ná ni'ín xi sìhiseèn‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. 6K'e̱ nga jye o̱kitsò, tsibíchrá i̱t'aà nangui. Jè ndána̱chrá‑la̱ tsibíndaà‑ne ndási, i̱kjoàn kisìkaàjno xko̱n jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱. 7I̱kjoàn kitsò‑la̱: ―T'in, kaníkjoiìn ya̱ chrjó nandá Siloé (jè 'én xi tsòya‑ne, jè xi kinìkasén). Jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ kiì kaníkjoa̱n, k'e̱ nga inchrobà‑ne jye tsejèn‑la̱. 8Jñà xi̱ta̱ i̱ndiì ni'ya‑la̱ jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ xi jye kjòtseé beèxkon nga to̱n síjé kjo̱tjò, kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿A mìtsà jè xi̱ta̱ jè xi bìjna nga síjé kjo̱tjò to̱n? 9Tjín i'nga xi̱ta̱ xi tsò: ―Jè‑né. Koa̱ jñà xi̱ta̱ xi i'nga kitsò: ―Kjo̱meè k'oa̱á kji, ta̱nga mìtsà jè. K'e̱é kiìchja̱ xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ nga sa̱ ítjòn, kitsò: ―'A̱n‑ná. 10Jñà xi̱ta̱ kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿Kós'ín komà nga kitáx'a̱‑ne xkoiìn? 11Xi̱ta̱ jè kitsò: ―Jè xi̱ta̱ xi 'mì Jesús, kisindaà ndási, kisìkaàjno xkoaàn, i̱kjoàn kitsò‑na̱: “T'in, kaníkjoiìn ya̱ chrjó nandá Siloé.” 'A̱n, kiaà, k'e̱ nga jye tsaníkjoaàn, komà kotsejèn‑na. 12Jñà xi̱ta̱ koi kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Xi̱ta̱ jè, ¿ñánda tíjna? Jè xi̱ta̱ xi jye kjòndaà‑ne, kitsò: ―Mìkiì be ñánda tíjna. 13Jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ nga jye kjòndaà‑ne kiìko̱ ñánda títsa̱jna xi̱ta̱ fariseo, 14koií kjoa̱‑la̱ nga na̱chrjein nìkjáya‑né k'e̱ nga tsibíndaà ndási Jesús nga kisìkaàjno xko̱n jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ mé‑ne ko̱ma kitáx'a̱‑ne xko̱n. 15Jñà xi̱ta̱ fariseo ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱ jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ xi jye kjòndaà‑ne, kitsò‑la̱: ―¿Kós'ín komà nga kitáx'a̱‑ne xkoiìn? Xi̱ta̱ jè kitsò: ―Ndásií kisìkaàjno xkoaàn; i̱kjoàn tsanìkjoàn; i̱'ndei̱ jyeé tsejèn‑na̱. 16Tjín i'nga xi̱ta̱ fariseo xi kitsò: ―Xi̱ta̱ jè, mì‑la tsà Nainá kisìkasén nga mìkiì beèxkón na̱chrjein nìkjáya. Ti̱koa̱ tjín i'nga xi kitsò: ―¿Kós'ín ma‑ne nga ma‑la̱ s'ín kjo̱xkón xi ndaà tjín tsà xi̱ta̱ jé‑né? I̱kjoàn kjòjòya xi ti̱jñà‑ne xi̱ta̱ fariseo; mìkiì kjòngásòn kjo̱hítsjeèn‑la̱. 17Ìjngoò k'a kitjànangui‑la̱ jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ xi jye kjòndaà‑ne, kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, ¿kó si, yá xi̱ta̱‑ne xi kiskíx'a̱‑ne xkoiìn? Xi̱ta̱ jè kitsò: ―Jngoò xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 18Ta̱nga jñà xi̱ta̱ judío, mìkiì kòkjeiín‑la̱ tsà kixi̱ kjoa̱ nga jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ nga k'oa̱s'ín kits'iìn koa̱ i̱'ndei̱ jyeé tsejèn‑la̱. K'e̱é kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, 19kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Jè xi̱ta̱ jè, ¿a ki'ndí‑nò ma? ¿A kixi̱í kjoa̱ nga mìkiì tsejèn‑la̱ k'e̱ nga sa̱ kits'iìn? ¿Kó ma‑ne nga tsejèn‑la̱ i̱'ndei̱? 20Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ kitsò: ―'Ya‑náje̱n nga ki'ndí‑naje̱n ma. Kixi̱í kjoa̱ nga mìkiì tsejèn‑la̱ k'e̱ nga sa̱ kits'iìn. 21Ta̱nga mìkiì 'ya‑je̱n mé‑ne nga ma tsejèn‑la̱ i̱'ndei̱, ti̱koa̱á mìkiì 'ya‑je̱n yá‑né xi kiskíx'a̱‑ne xko̱n. Jè sobà chji̱nangui‑là, jè kàtèno̱jmí‑nò, nga jyeé xi̱ta̱ jchínga. 22Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ koií k'oa̱s'ín kitsò‑ne nga jñà tsakjón‑la̱ xi̱ta̱ judío. Jñà xi̱ta̱ judío jyeé k'oa̱s'ín tsajoóya‑ne nga jngoò k'aá ki̱tjokàjiìn ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga, tsà yá xi̱ta̱ xi ki̱tso̱ nga jè Jesús jè xi Cristo [xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 23Koií k'oa̱ ti̱s'ín kitsò‑ne jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, nga kitsò: “Jè sobà chji̱nangui‑là, nga jyeé xi̱ta̱ jchínga‑né.” 24Jñà xi̱ta̱ judío ìjngoò k'a kiìchja̱‑la̱ jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱, kitsò‑la̱: ―Tèno̱jmí kixi̱‑náje̱n nga nguixko̱n Nainá. Ngaje̱n 'ya‑náje̱n nga jè xi̱ta̱ jè, xi̱ta̱ jé‑né. 25Jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ xi jye kjòndaà‑ne kiìchja̱, kitsò: ―'A̱n, mìkiì be tsà xi̱ta̱ jé‑né. Tà jè xi be, k'e̱ nga sa̱ kits'ian mìkiì tsejèn‑na, ta̱nga i̱'ndei̱ jyeé tsejèn‑na. 26Ìjngoò k'a kitsò‑la̱: ―¿Mé xi kisìko̱‑lè? ¿Kó s'ín kisìko̱‑lè nga kitáx'a̱‑ne xkoiìn? 27Jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ kitsò: ―Jyeé koa̱ kàxan‑nò, ta̱nga jñò mìkiì na'yà. ¿Mé‑ne mejèn‑nò nga ìjngoò k'a k'oa̱ xán‑nò? ¿A ti̱koa̱á mejèn‑nò nga xi̱ta̱‑la̱ ko̱ma nga ya̱ chíta'yàt'aà‑là? 28Jñà xi̱ta̱ judío k'e̱ nga k'oa̱ ki'mì‑la̱, kòjti‑la̱, kiìchja̱jno‑la̱ jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱‑né xi̱ta̱ xi ya̱ chìta'yàt'aà‑la̱. Ta̱nga ngaje̱n ya̱á chìta'yàt'aà‑la̱je̱n Moisés. 29'Ya‑náje̱n nga jè sobà Nainá kiìchja̱ko̱ Moisés. Ta̱nga jè xi̱ta̱ jè mìkiì 'ya‑je̱n ñánda j'iì‑ne. 30Jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ kitsò: ―Kjoa̱ jè, tà maxkón‑ná nga jñò, mìkiì 'ya ñánda j'iì‑ne xi̱ta̱ jè, ta̱nga 'a̱n be‑ná nga jè kiskíx'a̱‑ne xkoaàn. 31'Yaà‑ná jñà xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ jé, mìkiì 'nchré‑la̱ Nainá. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi tsakjón‑keè Nainá ti̱koa̱ síkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱, jñà‑né xi 'nchré‑la̱. 32Kóni nga ti̱sa̱ kjòtseé, ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ na'yà‑la̱ xi ma‑la̱ kíx'a̱‑ne xko̱n jngoò xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ k'e̱ nga k'oa̱s'ín kits'iìn. 33Xi̱ta̱ jè, tsà mìtsà Nainá kisìkasén, ni̱mé xi ko̱ma‑la̱ nga k'oa̱s'ín s'i̱in. 34Jñà xi̱ta̱ judío kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱: ―Ngaji̱ xi ta̱xki̱ 'ñó tse jé tjín‑lè, ¿a ji̱í mejèn‑lè ko̱kóya‑naje̱n? I̱kjoàn tsachrje ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. 35Jesús kiì'nchré nga jè xi̱ta̱ jè kinachrjekàjiìn ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. K'e̱ nga kisatiìkjoò ìjngoò k'a, kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Ji̱, ¿a mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ tsò‑la̱ yijo‑la̱? 36Xi̱ta̱ jè kitsò: ―Na̱'èn, koa̱tìn‑ná yá‑né, mé‑ne nga ko̱kjeiín‑na i̱t'aà ts'e̱. 37Jesús kitsò‑la̱: ―Jyeé ki'yi, 'a̱n‑ná xi tìchjàko̱‑lè. 38Xi̱ta̱ jè tsasìjna xkó'nchit'aà‑la̱ Jesús nga kijtseèxkón, kitsò‑la̱: ―Na̱'èn mokjeiín‑na̱ i̱t'aà tsi̱ji. 39I̱kjoàn kitsò Jesús: ―'A̱n, koií xá j'i̱‑na̱ i̱ i̱sò'nde; nga 'a̱n skosòn‑la̱ mé‑ne jñà xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ ko̱tsejèn ìjngoò k'a‑la̱, koa̱ jñà xi tsejèn‑la̱ mìkiì ko̱tsejèn‑la̱. 40Tjín i'nga xi̱ta̱ fariseo xi ya̱ títsa̱jnako̱ Jesús, k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Ngaje̱n, ¿a ti̱koa̱á mìkiì tsejèn‑naje̱n? 41Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Jñò, tsà mìkiì tsejèn‑nò, tsjìn‑nò jé. Ta̱nga bixón‑nò: “Tsejèn‑naje̱n”, k'oa̱á ma‑ne nga ya̱ tjínè‑nò jé‑nò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\