San Lucas 1

1Kjoa̱ kixi̱ xi komà i̱jiìn na̱xa̱ndá i̱t'aà ts'e̱ Cristo, jye kjìn ma‑ne xi̱ta̱ xi kiskiì chiba 2koni s'ín tsakóya‑naje̱n jñà xi̱ta̱ xi xko̱n kijtseè‑ne skanda tàts'en‑la̱ kjoa̱, ti̱jñà‑ne xi kis'e‑la̱ xá nga kisìka'bí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 3Ngaji̱ Na̱'èn Teófilo xi 'ñó ndeè, ti̱koa̱á 'a̱n, ndaà sasén‑na nga tìkjiì‑lè xo̱jo̱n jè, koni s'ín tjín nga jngoò ìjngoò sko̱ya kjoa̱; ndaà tsohotsjì‑jñaà yije skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱ 4mé‑ne nga ìsa̱ ndaà jcha̱‑ne kjoa̱ kixi̱ xi nguì ko̱s'ín tjín, jñà 'én xi k'oa̱s'ín tsakóya‑lè xi̱ta̱. 5Koi na̱chrjein k'e̱ nga jè tíjna xi̱ta̱xá ítjòn Herodes ján nangui Judea, tíjna jngoò no̱'miì xi Zacarías 'mì xi tje̱‑la̱ ts'e̱ Abías. Jè Zacarías tjín‑la̱ chjo̱ón xi Elisabet 'mì xi ti̱koa̱ tje̱‑la̱ ts'e̱ Aarón. 6Jñà ingajò, xi̱ta̱ kixi̱‑né nga nguixko̱n Nainá. Síkitasòn yije‑né ngats'iì kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 7Tsjìn‑la̱ i̱xti; jè Elisabet, chjo̱ón 'ndi̱‑né; ingajò, jyeé 'ñó xi̱ta̱ jchínga. 8Jngoò na̱chrjein, jñà xi̱ta̱ no̱'miì xi síxákjoò Zacarías, jñà tsako̱‑la̱ nga kisìxá nguixko̱n Nainá. 9Koni s'ín tjín kjo̱tíxoma xi ts'e̱ no̱'miì Israel, tsako̱‑la̱ suerte Zacarías nga jahas'en ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá, ya̱ i̱ya i̱ngo̱ ítjòn, nga jè ko̱kà chrjongó‑la̱ Nainá. 10Jè hora k'e̱ nga tì chrjongó‑la̱ Nainá ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, ya̱á títsa̱jna ndi̱tsin nga nchichja̱t'aà‑la̱ Nainá. 11Jè Zacarías tsatsejèn jngoò‑la̱ àkja̱le̱‑la̱ Nainá xi síjna kixi̱ ya̱ ngobà kixi̱‑la̱ ñánda tìsòn chrjongó‑la̱ Nainá. 12Jè Zacarías k'e̱ nga kijtseè, tà kjòxkón‑la̱, tà kitsakjòn‑né. 13Ta̱nga jè àkja̱le̱‑la̱ Nainá kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, Zacarías, kì tsakjoòn‑jèn; jè kjoa̱ bìtsi'ba‑lè jye kina'yà‑la̱; jè chjo̱ón‑lè Elisabet, jts'ín jngoò‑la̱ ki'ndí x'i̱n; k'oa̱á s'ín kít'aà 'ín‑la̱ nga Juan k'oín. 14'Ñó s'e̱‑lè kjo̱tsja. Koi kjoa̱‑la̱ nga jè ki'ndí xi jts'ín, kjìn xi̱ta̱ kjo̱tsja‑la̱. 15Xi̱ta̱ ítjòn kíjna nga nguixko̱n Nainá; mìkiì xán sk'oí nga xó k'oa̱á s'ín kitjaàjiìn‑ne; Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá si̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ skanda ti̱k'e̱‑ne nga ti̱sa̱ tíjna'ya'ma i̱ndso̱'ba̱ nea̱‑la̱. 16Xi i̱t'aà ts'e̱, kjìn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel ko̱ófat'aà‑la̱ Nainá. 17Jè kjoi̱ ítjòn‑la̱ Na̱'èn‑ná. Si̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ nga'ñó xi kisìkjeén jè Elías xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ jchínga, 'nchán si̱ìkítsa̱jnako̱ i̱xti‑la̱. Jñà xi̱ta̱ xi tájaàjiìn tjín ini̱ma̱‑la̱ nga mìkiì síkitasòn, si̱ìkjatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ mé‑ne nga s'e̱‑la̱ kjoa̱ chji̱ne̱ xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ kixi̱. K'oa̱á s'ín si̱ìkíyijòndaà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá mé‑ne nga kítsa̱jnandaà‑ne k'e̱ nga kjoi̱í Na̱'èn‑ná. 18Zacarías kitsò‑la̱ jè àkja̱le̱: ―¿Kó s'ín skoeè‑na tsà kixi̱ kjoa̱? 'A̱n, jye 'ñó xi̱ta̱ jchínga; ti̱koa̱á chjo̱ón‑na̱ jye tífehet'aà na̱chrjein‑la̱. 19Jè àkja̱le̱ kitsò: ―'A̱n‑ná Gabriel xi tìjna̱a nguixko̱n Nainá; kisìkasén‑na nga kichjàko̱‑lè, tsjaà‑lè 'én ndaà‑la̱ Nainá. 20I̱'ndei̱, kijna chi̱sín‑né, mìkiì ko̱ma ki̱nókjoi̱i skanda k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga ki̱tasòn 'én koi, koií kjoa̱‑la̱ nga mìkiì kòmokjeiín‑lè 'én‑na̱ xi kàxan‑lè. 21Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, nchikoña‑la̱ Zacarías. Kjònangui‑la̱ xíkjín nga tífìchrjein‑la̱ nga mìkiì xátí bitjo‑ne ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá. 22K'e̱ nga jye itjo‑ne jyeé kjòchi̱sín; mì ti̱ kiì ma chja̱‑ne; jñà xi̱ta̱ xi nchikoña‑la̱ kis'ejiìn‑la̱ nga tjín kjoa̱ xi kijtseè ya̱ i̱ya ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá; Zacarías tà jmeé chi̱sín‑ìsa tsja. K'oa̱á s'ín tsibìjna nga mìkiì komà kiìchja̱. 23Zacarías, k'e̱ nga jye kisisòn jñà na̱chrjein nga kisìkitasòn xá‑la̱, kiì‑ne ni'ya‑la̱. 24K'e̱ nga komà i̱skan, jè chjo̱ón Elisabet, ki'ndí ts'a; 'òn sá mì ti̱ kiì itjo‑ne ni'ya‑la̱. Kitsò: 25“K'oa̱á s'ín kisìko̱‑na jè Nainá xi i̱t'aà ts'a̱n: kijtseè i̱ma̱á‑na nga kitsjaà‑na kjo̱ndaà‑la̱ mé‑ne nga mì kiì ti̱ ko̱chrjekàngui‑na xi̱ta̱.” 26K'e̱ nga ijchò joòn sá, jè àkja̱le̱ Gabriel, Nainá kisìkasén jngoò na̱xa̱ndá xi chja̱‑ne Galilea ñánda 'mì Nazaret. 27Kiìkon jngoò chjo̱ón xo̱ngó xi tjín‑ne nga jè ki̱xan‑ko̱ jngoò xi̱ta̱ xi 'mì José xi tje̱‑la̱ ts'e̱ xi̱ta̱xá ítjòn xi ki'mì David. Jè 'ín‑la̱ chjo̱ón xo̱ngó, María 'mì. 28Jè àkja̱le̱, k'e̱ nga jahas'en ni'ya nga kijtseèxkon María, kitsò‑la̱: ―¡Ndaà‑lè, ngaji̱ xi ji̱ kitjoé‑lè kjo̱ndaà jè! Nainá tíjnako̱‑lè. Ngaji̱ xi ndaà kjòchikon‑t'in mì k'oa̱á‑ne koni íchjín xi kj'ei̱í. 29Jè María k'e̱ nga kijtseèxkon, tà kjòxkón‑la̱ koni s'ín kitsò‑la̱ jè àkja̱le̱; kisìkítsjeèn kó tsòya‑ne nga ko̱s'ín j'iì síhixat'aà‑ne. 30Jè àkja̱le̱ kitsò‑la̱: ―María, kì tsakjoòn‑jèn, jye kitjoé‑lè kjo̱ndaà nga nguixko̱n Nainá. 31I̱'ndei̱ ko̱xk'én‑né, ki'ndí jcha̱ jngoiì. K'oa̱á s'ín kít'iì 'ín‑la̱ nga Jesús k'oín. 32Xi̱ta̱ ítjòn ko̱ma; Ki'ndí‑la̱ Nainá k'oín xi ìsa̱ 'ñó 'nga tíjna; Nainá, jè si̱ìnga̱tsja kjo̱tíxoma‑la̱. Xi̱ta̱xá ítjòn kíjna koni s'ín tsibìjna David xi xi̱ta̱ jchínga‑la̱ komà. 33Jè ko̱tìxoma‑la̱ na̱xa̱ndá Israel. Kjo̱tíxoma‑la̱ mì kì kjoe̱het'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. 34Jè María k'e̱é kitsò‑la̱ àkja̱le̱: ―¿Kó s'ín ko̱ma jè kjoa̱ koi? Nga mìtsà x'i̱n tjín‑na. 35Jè àkja̱le̱ kitsò: ―Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ki̱tjojen‑nè‑lè. Jè nga'ñó‑la̱ Nainá xi 'ñó 'nga tíjna koi̱ìjtsat'in‑lè koni jngoò 'nguién‑la̱ ifi mé‑ne jè ki'ndí tsjeè xi jts'ín, Ki'ndí‑la̱ Nainá k'oín. 36Jè xingui̱i Elisabet xi chjo̱ón 'ndi̱, kò joòn sá tjín‑la̱ nga ki'ndí 'ya na̱s'ín jye 'ñó xi̱ta̱ jchínga. 37Xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá, ni̱jngoò kjoa̱ xi mìkiì ko̱ma‑la̱ ―kitsò àkja̱le̱. 38K'e̱é kitsò María: ―'A̱n‑ná xi chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ Nainá; k'oa̱s'ín kàtama koni s'ín kò'mì‑ná. Jè àkja̱le̱ ti̱nguixko̱ón‑ne kiì‑ne. 39Na̱chrjein koi, jè María ni̱to̱ón kiì jngoò na̱xa̱ndá xi kijna'nchò nindoò ján nangui Judea. 40Jahas'en ni'ya‑la̱ Zacarías; kisìhixat'aà Elisabet. 41K'e̱ kiì'nchré Elisabet nga kisìhixat'aà María, ki'ndí xi 'ya, kiskì'nga i̱ya i̱ndso̱'ba̱. Jè ini̱ma̱‑la̱ Elisabet ndaà kis'ejiìn Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 42K'e̱é 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Nainá, ìsa̱á 'ñó ndaà tísíchikon‑t'in‑lè mì k'oa̱á‑ne koni jñà íchjín xi kj'ei̱í; ti̱koa̱á ki'ndí‑lè xi tíjnaya i̱ndso̱'boì 'ñó ndaà tímachikon‑t'in! 43¿Yá‑ná 'a̱n? ¡Mé tà ndaà kòf'ìi̱jchon‑ná ji̱ xi nea̱‑la̱ Na̱'èn‑ná! 44Ti̱k'e̱‑né nga kà'nchrè nga kànìhixat'aà‑ná, ki'ndí‑na̱ kàkjì'ngaya i̱ndso̱'bà nga tsja kòma‑la̱. 45¡Mé tà ndaà‑lè nga mokjeiín‑lè 'én xi kis'eno̱jmí‑lè! Jè 'én xi kiìchja̱ Nainá ki̱tasòn‑né ―kitsò Elisabet. 46Jè María kitsò: Ini̱ma̱‑na̱ 'ñó 'nga tísíkíjna Nainá. 47Matsja‑na i̱t'aà ts'e̱ Nainá xi ochrjekátjì‑na. 48Kijtseè i̱ma̱á‑na, 'a̱n xi chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ ma; i̱'ndei̱ skanda ni̱ta̱ kjé‑ne k'oa̱á s'ín ki̱tso̱‑na xi̱ta̱: “Mé tà ndaá‑la̱.” 49'Ñó ndaà tse kjoa̱ kisìko̱‑na Nainá, jè, nga ìsa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱. Nainá, xi̱ta̱ tsjeè‑né. 50Tjín kjit'aà‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn i̱t'aà ts'e̱ jñà xi̱ta̱ xi beèxkón skanda tàts'en‑la̱ kjoa̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. 51K'oa̱á s'ín okó nga tse nga'ñó tjín‑la̱; jñà xi̱ta̱ xi 'ñó 'nga ikon i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱, ochrjekàngui kjo̱hítsjeèn‑la̱. 52Jñà xi̱ta̱xá ítjòn xi 'nga títsa̱jna, faáxìn kjo̱tíxoma‑la̱, koa̱ jñà xi nangui títsa̱jna, ìsa̱á 'nga síkítsa̱jna. 53Jñà xi̱ta̱ xi tsjìn‑la̱ tsojmì xi kine, 'ñó kjìn tsjá‑la̱, koa̱ jñà xi̱ta̱ nchi̱ná, ni̱mé tsjá‑la̱, tà síkasén tiyaá‑ne. 54Nainá síchját'aà‑la̱ na̱xa̱ndá Israel, jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱; mìkiì síjchàajiìn nga tjòkeè Abraham, 55ngats'iì tje̱‑la̱ ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. Nga Nainá, k'oa̱á s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná. Kitsò María. 56Jè María, jàn sá tsibìjnako̱ Elisabet; k'e̱ komà i̱skan kiì‑ne ni'ya‑la̱. 57K'e̱ nga jye ijchò na̱chrjein‑la̱, Elisabet, kits'iìn jngoò‑la̱ ki'ndí x'i̱n. 58Nainá, 'ñó ndaà kisìko̱. K'e̱ nga kiì'nchré xi̱ta̱ xíkjín ko̱ xi̱ta̱ i̱ndiì ni'ya‑la̱ ti̱koa̱á kjòtsja‑la̱. 59Nga komà jiìn na̱chrjein, kiìko̱ jè ki'ndí nga nguixko̱n no̱'miì, mé‑ne nga kisit'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. Jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, k'oa̱á s'ín mejèn tsibít'aà 'ín koni 'mì na̱'èn‑la̱ nga Zacarías 'mì. 60Ta̱nga jè nea̱‑la̱ kitsò: ―Majìn, Juan k'oín. 61Kitsò jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna: ―¿Mé‑ne ko̱s'ín k'oín‑ne? Ni̱jngoò xi̱ta̱ xingui̱i xi ko̱s'ín 'mì 'ín‑la̱. 62K'e̱é kitjònangui chi̱sín‑la̱ na̱'èn‑la̱ kó k'oín. 63Zacarías kisìjé jngoò íteè nga kiskiìjno, tsibít'aà: “Juan 'mì 'ín‑la̱.” Ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna, tà k'oa̱á komà‑la̱. 64Zacarías ti̱k'e̱é‑ne kitáx'a̱‑ne tso'ba ko̱ tsanìyá‑ne ni̱je̱n, i̱kjoàn komà kiìchja̱‑ne. K'e̱é kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá. 65Ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jna chrañà i̱ndiì ni'ya‑la̱, tà kjòxkón‑la̱ k'e̱ nga kiì'nchré nga jye ma kiìchja̱‑ne Zacarías. Xki̱ xi ján tsabísòn kjoa̱ koi kóho̱kji i̱nchò nindoò nangui Judea. 66Ngats'iì xi̱ta̱ xi kiì'nchré kjoa̱ koi, tsohóko̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱; kitsò: ―Jè ki'ndí, k'e̱ nga ko̱jchínga, ¿yá xi̱ta̱ xi ko̱ma? Nga jè nga'ñó‑la̱ Nainá tíjnako̱. 67Zacarías, na̱'èn‑la̱ Juan, kisijiìn ini̱ma̱‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, kitsò: 68¡Mé tà ndaà kji‑la̱ Na̱'èn‑ná jè xi Nainá tsò‑la̱ na̱xa̱ndá Israel nga j'iì kíchjítjì na̱xa̱ndá‑la̱ ti̱koa̱ j'iì síkíjnandei̱í! 69Kitsjaà jngoò‑ná xi̱ta̱ xi tse nga'ñó tjín‑la̱ nga j'iì kachrjetjì‑ná kjo̱'in xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná, jè xi tje̱‑la̱ David xi chi̱'nda‑la̱ Nainá tsibìjna. 70Nainá kisìkjeén tso'ba jñà xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱. K'oa̱á s'ín kitsò nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱ nga 71ko̱chrjekátjì‑ná i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑ná, ko̱ xi̱ta̱ xi jtikeè‑ná. 72K'oa̱á ti̱ kitsò Nainá nga skoe̱ i̱ma̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná. Mìkiì si̱ìjchàajiìn jè 'én xi kitsjaà‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham nga tsibíndaàjiìn‑ko̱ jngoò kjoa̱ tsjeè. 73Nainá, k'oa̱á s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Abraham xi xi̱ta̱ jchínga kjiìn‑ná nga 74si̱ìkítsa̱jnandei̱í‑ná ts'e̱ xi̱ta̱ kondra̱‑ná mé‑ne nga mìkiì ki̱skoán nga si̱xá‑lá. 75Kjit'aà na̱chrjein tsjeè ki̱tsa̱jnaá ti̱koa̱ kixi̱ ki̱tsa̱jnaá nga nguixko̱n Nainá. Kitsò Zacarías. 76K'e̱é kitsò‑la̱ ki'ndí‑la̱: Ngaji̱, si̱ìkjeén‑lè Nainá xi 'ñó 'nga tíjna nga ki̱nókjoa̱ ngajo‑la̱. Ngaji̱í k'oín ítjòn‑la̱ Na̱'èn‑ná nga kíndiì ndi̱yá‑la̱. 77Kéno̱jmí‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ kós'ín s'ín Nainá nga ko̱chrjekátjì‑ná jé‑ná. Nainá, 'ñó tse kjo̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱ nga síjchàat'aà‑la̱ jé‑la̱ jñà xi̱ta̱. 78Nainá si̱ìkasén jngoò‑ná xi nchrobá‑ne ngajmiì. K'e̱ nga kjoi̱í, k'oa̱á s'ín si̱ìhiseèn‑la̱ xi̱ta̱ koni s'ín mahiseèn k'e̱ nga ta̱jñòya. 79Jñà ko̱hiseèn‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ xi i̱'nde jñò títsa̱jnajiìn, ko̱ xi jye ndi̱yá kjoa̱ biyaà tjímaya. Ya̱á kji̱ko̱‑ná ndi̱yá ñánda tjín kjoa̱'nchán. Kitsò Zacarías. 80Ki'ndí jè tímajchínga ti̱koa̱ tís'e‑la̱ nga'ñó xi ts'e̱ ini̱ma̱‑la̱. Ya̱á tsibìjna i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn skanda k'e̱ nga tsibíts'ia̱ nga tsibìjna osen‑la̱ na̱xa̱ndá Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\