San Lucas 2

1Koi na̱chrjein k'e̱ nga tjín‑la̱ xá ítjòn César Augusto tsjachrje jngoò o̱kixi̱ nga ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi otíxoma‑la̱ Roma, xo̱jo̱ón si̱t'aà 'ín‑la̱. 2Jè xo̱jo̱n censo xi kisindaà ítjòn k'e̱ nga tíjna gobernador xi̱ta̱ xi 'mì Cirenio ján i̱'nde ñánda 'mì Siria. 3Kiì yije xi̱ta̱ nga kiì kít'aà xo̱jo̱n yijo‑la̱ nga jngoò ìjngoò na̱xa̱ndá‑la̱ xi chja̱‑ne. 4José itjo‑ne Nazaret, na̱xa̱ndá ts'e̱ Galilea, kiì nangui ñánda 'mì Judea ya̱ na̱xa̱ndá Belén ñánda kits'iìn xi̱ta̱ ítjòn xi David ki'mì nga jè José, tje̱‑la̱ ts'e̱ David‑né. 5Kiì kít'aà xo̱jo̱n yijo‑la̱; ti̱koa̱á kiì jè María, chjo̱ón‑la̱ xi tíjna'ñó‑la̱ nga jè ki̱xan‑ko̱, ta̱nga jyeé ki'ndí 'ya. 6K'e̱ nga jye títsa̱jna Belén, María ijchò na̱chrjein‑la̱ nga kits'iìn ki'ndí‑la̱. 7Kits'iìn ki'ndítjòn‑la̱ xi ndí ki'ndí x'i̱n; kisìkájté nikje‑la̱; ya̱ kisìkánaya kaxa̱ ñánda kjèn‑ya cho̱, nga mì ti̱ kiì tjín‑ne i̱'nde ya̱ ni'ya ñánda ma nìkjáya. 8Ya̱ chrañàt'aà‑la̱ Belén títsa̱jna paxtò xi nchisíkinda̱ cho̱ orrè‑la̱ nga ni̱tje̱n. 9Tà ni̱to̱ón ijchòkon jngoò àkja̱le̱‑la̱ Nainá. Jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá xi 'ñó ote kji, kisìhiseèn yije kóho̱kji jngoò itjandiì ñánda títsa̱jna jñà paxtò. K'e̱ nga kijtseè, tsí ndaà kitsakjòn. 10Jè àkja̱le̱ kitsò‑la̱: ―Kiì tsakjoòn‑jèn; 'a̱n, koií xá j'i̱‑na nga síkí'nchré jngoò‑nò 'én xi̱tse̱ xi ndaà tsò xi 'ñó kjo̱tsja‑la̱ ngats'iì na̱xa̱ndá: 11I̱'ndei̱ kats'iìn jngoò ki'ndí ya̱ na̱xa̱ndá‑la̱ David jè xi ko̱chrjekàjiìn‑ná kjo̱'in, jè xi Cristo, [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá], nga jè ko̱tìxoma‑ná. 12Tjín jngoò seña nga kixi̱ kjoa̱: sa̱kò jngoò‑nò ki'ndí xi tsjájtéjiìn nikje‑la̱; kjinaya kaxa̱ ñánda kjèn‑ya cho̱. 13Ti̱k'e̱‑ne kjìn jchán àkja̱le̱ tsatsejèn‑kjoò‑ìsa xi inchrobà‑ne ngajmiì xi 'nga kisìkíjna Nainá. Kitsò: 14Nainá kàtas'e‑la̱ kjoa̱jeya ján ngajmiì; ko̱ i̱ i̱t'aà nangui, 'nchán kàtas'e kjoa̱, i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá. 15K'e̱ nga kiì‑ne jñà àkja̱le̱ ján ngajmiì, jñà paxtò kitsò‑la̱ xíkjín: ―Tíkjiaán skanda Belén nga jcha̱á kjoa̱ xi kòma koni s'ín kàsìkí'nchré‑ná Na̱'èn‑ná. 16Ni̱to̱ón kiì jñà paxtò ján Belén; k'e̱ nga ijchò, kisakò‑la̱ ñánda tíjna María ko̱ José, koa̱ jè ki'ndí, kjinaya kaxa̱ ñánda kjèn‑ya cho̱. 17K'e̱ nga kijtseèxkon ki'ndí jè, tsibéno̱jmí yije koni s'ín kitsò jè àkja̱le̱ i̱t'aà ts'e̱ ki'ndí. 18Ngats'iì xi̱ta̱ xi kiì'nchré koni s'ín kitsò jñà paxtò tà k'oa̱á komà‑la̱. 19Ta̱nga jè María ya̱á tsibíjiìn yije i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ jñà 'én xi kis'eno̱jmí‑la̱. 'Ñó kisìkítsjeèn‑jiìn kjoa̱ koi. 20Kiì ìjngoò k'a‑ne jñà paxtò; jeya tsachrje ti̱koa̱ ndaà kisìkíjna Nainá ngats'iì kjoa̱ xi kiì'nchré ko̱ xi kijtseè, nga nguì k'oa̱á s'ín komà koni s'ín kis'eno̱jmí‑la̱. 21K'e̱ nga ijchò jiìn na̱chrjein nga kits'iìn ki'ndí jè, kisit'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión; Jesús kisit'aà 'ín‑la̱ koni s'ín kitsò àkja̱le̱‑la̱ Nainá k'e̱ nga ti̱sa̱ kisinaya'ma i̱ndso̱'ba̱ nea̱‑la̱. 22Ijchò na̱chrjein nga k'oa̱s'ín s'ín xi̱ta̱ koi, koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés, mé‑ne jè María tsjeè kíjna‑ne nguixko̱n Nainá. Na̱chrjein koi, kiìko̱ Jesús i̱ngo̱ ítjòn ya̱ Jerusalén nga kisìnga̱tsja Nainá. 23K'oa̱á s'ín tjít'aà kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés: “Ngats'iì ki'ndí x'i̱n xi jts'ín ítjòn, ts'e̱é Nainá, jè ko̱nga̱tsja.” 24Xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús kiìko̱ kjo̱tjò‑la̱ nguixko̱n Nainá; jò tjo̱ni̱'ña̱ ko̱ tsà jò pichón koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 25Koi na̱chrjein ján Jerusalén tíjna jngoò xi̱ta̱ kixi̱ xi ndaà beèxkón Nainá, Simeón 'mì. Ti̱koa̱á tíkoña‑la̱ jè xi si̱ìkíjnandei̱í na̱xa̱ndá Israel; jè Simeón, ya̱á tíjnako̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 26Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá k'oa̱á s'ín tsibéno̱jmíya‑la̱ Simeón nga mìkiì ki̱yá skanda k'e̱ nga skoe̱xkon Cristo xi Nainá si̱ìkasén. 27Jè Ini̱ma̱‑la̱ Nainá kisìkasén Simeón ján i̱ngo̱ ítjòn Jerusalén. K'e̱ nga ijchòko̱ Jesús jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ mé‑ne nga kisìkitasòn‑ne koni s'ín síjé kjo̱tíxoma‑la̱, 28Simeón kiskoé ki'ndí jè, tsohóya tsja; 'nga kisìkíjna Nainá. Kitsò: 29Na̱'èn, jyeé kòbitasòn 'én‑lè koni s'ín ki'mì‑ná, i̱'ndei̱, 'nchán kàtiyaà 'a̱n xi chi̱'nda‑lè ma. 30Jyeé kòbe‑na xkoaàn jè xi ko̱chrjekátjì‑ná kjo̱'in, 31jè xi kànìkíjna‑osin nguixko̱n ngats'iì na̱xa̱ndá, 32jè xi si̱ìhiseèn‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel. I̱t'aà ts'e̱ ki'ndí jè, na̱xa̱ndá‑lè Israel jeyaá kíjna. 33Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús tà k'oa̱á komà‑la̱ koni s'ín kitsò Simeón i̱t'aà ts'e̱ ki'ndí‑la̱. 34Simeón kisìjét'aà‑la̱ Nainá nga kàtasíchikon‑t'in; i̱kjoàn kitsò‑la̱ María, nea̱‑la̱ Jesús: ―I̱t'aà ts'e̱ ki'ndí jè, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga kjìn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel ki̱tjojiìn kjo̱'in koa̱ kjìn ki̱xo̱jiìn. Seña‑la̱ Nainá kíjna 35mé‑ne nga jcha̱‑la̱ kó s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱, ta̱nga kjìn xi̱ta̱ xi mìkiì ko̱kjeiín‑la̱; ti̱koa̱á ngaji̱, k'oa̱á s'ín s'e̱‑lè kjo̱'on‑takòn koni tsà jngoò ki̱cha̱ ndojò ko̱tokjá ini̱ma̱‑lè. 36Ti̱koa̱á ya̱á tíjna chjo̱ón Ana xi chja̱ya 'én‑la̱ Nainá, tsòti‑la̱ Fanuel xi tje̱‑la̱ Aser. Jyeé 'ñó xi̱ta̱ jchínga. Itoò nó tsibìjnako̱ x'i̱n‑la̱. 37Na̱chrjein koi, jè chjo̱ón Ana kò ñijòn kaàn ko̱ ñijòn nó tjín‑la̱ nga tíjna ka'àn. Ya̱á bìjnaya na̱chrjein inchijòn ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n beèxkón Nainá; bítsi'ba‑la̱ koa̱ bìjnachjan. 38Ti̱jè‑ne hora, chjo̱ón jè ijchò kasìjnat'aà chrañà‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús; kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá; kiìchja̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ ki'ndí jè, jñà xi ti̱koa̱ nchikoña‑la̱ nga ki̱tjotjì yije na̱xa̱ndá xi chja̱‑ne Jerusalén. 39José ko̱ María, k'e̱ nga jye kisìhitasòn yije koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, kiì ìjngoò k'a‑ne ján Galilea ya̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nazaret. 40Ki'ndí jè tímajchínga; tís'e‑la̱ nga'ñó i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱; ti̱koa̱á ìsa̱ ndaà tímachi̱ya‑la̱; ya̱á tíjnako̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá. 41Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús, xki̱ nó fì ya̱ Jerusalén k'e̱ nga bitjo s'eí Paxko̱. 42Jesús, k'e̱ nga jye tjín‑la̱ tejò nó ti̱koa̱ kiì ján Jerusalén koni s'ín choòn kjo̱tíxoma ts'e̱ s'eí Paxko̱. 43K'e̱ nga inchrobà‑ne xi̱ta̱ nga jyehet'aà s'eí, jè Jesús ya̱á tsibìjna Jerusalén; koa̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ mìkiì kisijiìn‑la̱ tsà ya̱ tsibìjna. 44Jngoò na̱chrjein chinchimaya ndi̱yá. Maá‑la̱ tsà ya̱á tsóhojiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi nchifì‑ne. K'e̱ nga tsohótsjijiìn‑la̱ xíkjín ko̱ xi̱ta̱ xi beèxkon, 45mìkiì kisakò‑la̱. K'e̱é kiì ìjngoò k'a ján Jerusalén nga kiì kátsji. 46K'e̱ nga komà jàn na̱chrjein nga nchihótsji, kisakò‑la̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; tíjnajiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá; tí'nchré‑la̱ ti̱koa̱ tíkjònangui‑la̱. 47Ngats'iì xi̱ta̱ xi nchi'nchré‑la̱ tà k'oa̱á komà‑la̱ jè kjo̱hítsjeèn xi tjín‑la̱ koni s'ín tíchja̱. 48Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, k'e̱ nga kijtseè nga ya̱ tíjna, ti̱koa̱á tà k'oa̱á komà‑la̱; jè nea̱‑la̱ kitsò‑la̱: ―Ji̱ na̱'èn, ¿mé‑ne nga ko̱s'ín nìko̱‑náje̱n? Na̱'èn‑lè ko̱ 'a̱n tímakájno‑naje̱n nga kichijì, titsa̱binchaàtsji‑lèje̱n. 49Jesús kitsò: ―¿Mé‑ne nga binchaàtsji‑ná? ¿A mì tíjiìn‑nò nga tjínè‑na nga ya̱ kóti̱jna ni'ya‑la̱ Na̱'èn‑na̱? 50Ta̱nga jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ mìkiì jahas'en‑jiìn‑la̱ jè 'én xi kitsò Jesús. 51Jesús, kiì ìjngoò k'a‑ne ján Nazaret ko̱ nea̱‑la̱ ko̱ na̱'èn‑la̱; Jesús ndaà kisìkitasòn‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱. Jè nea̱‑la̱ tà ya̱á tsibíjiìn‑ikon ini̱ma̱‑la̱ ngats'iì kjoa̱ koi. 52Jesús, tímajchínga koa̱ na̱chrjein inchijòn, ìsa̱ ndaà tímachi̱ya‑la̱; ti̱koa̱ tís'e‑la̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá ko̱ ts'e̱ xi̱ta̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\