San Lucas 21

1Jesús k'e̱ nga kiskoòtsejèn, kijtseè xi̱ta̱ nchi̱ná xi 'ñó tjín‑la̱ to̱n nga nchibítsa̱jnaya to̱n‑la̱ ya̱ kaxa̱ ñánda sinchá to̱n kjo̱tjò‑la̱ Nainá. 2Ti̱koa̱á kijtseè jngoò chjo̱ón ka'àn xi 'ñó i̱ma̱ nga tsibítsa̱jnaya jò ndí to̱n xi chibachjí chjí‑la̱. 3K'e̱é kitsò: ―Xi kjoa̱ kixi̱, k'oa̱á xán‑nò, chjo̱ón ka'àn i̱ma̱ jè, ìsa̱á tse to̱n kòbíjna mì k'oa̱á‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi i'nga. 4Ngats'iì xi̱ta̱ koi xi tjín‑la̱ to̱n, koií tsjá‑la̱ Nainá jè xi ningui‑la̱, ta̱nga jè chjo̱ón i̱ma̱, kàtsjá yijeé to̱n xi tjín‑la̱ xi tímajchá‑ne. 5Ti̱koa̱ nchijoóya i'nga‑ne xi̱ta̱ xi nchikotsejèn‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn nga ndaà kjoàn nda̱jo̱‑la̱; ti̱koa̱ ndaà kjoàn tsojmì xi kitsjaà kjo̱tjò‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱. Jesús kitsò‑la̱: 6―Kjoi̱í na̱chrjein k'e̱ nga jñà nda̱jo̱ ko̱ tsojmì xi ndaà kjoàn xi chìtsejèn‑là, ni̱í ti̱ jngoò si̱yijòsòn‑la̱ xíkjín, ki̱xo̱ña yije‑né. 7K'e̱é kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Maestro, ¿mé na̱chrjein‑ne nga o̱ko̱ma kjoa̱ koi? ¿Mé seña xi s'e̱ k'e̱ nga jye ko̱chrañà nga k'oa̱s'ín ko̱ma kjoa̱ koi? 8Jesús kitsò: ―Ti̱kinda̱a yijo‑nò nga mì yá xi̱ta̱ xi skóna̱cha̱n‑nò. Kjìn xi̱ta̱ kjoi̱í xi 'ín ts'a̱n si̱ìkjeén; ki̱tso̱: “'A̱n‑ná xi Cristo, [nga 'a̱án kisìkasén‑na Nainá]”, ti̱koa̱ ki̱tso̱‑nò: “Jyeé tíjna chrañà na̱chrjein nga 'a̱n kotiìxoma.” Kì kiì onguítji̱ngui‑là. 9K'e̱ nga ki̱ná'ya kjoa̱ ts'e̱ kjo̱jchán, kjoa̱siì, kì tsakjoòn‑jèn; mochjeén‑né nga k'oa̱s'ín ko̱ma ítjòn ta̱nga kj'eè tsà jè na̱chrjein nga kjoe̱het'aà. 10Kitsò‑ìsa‑la̱: ―Na̱xa̱ndá ska̱àn‑kjoò xi kj'ei̱í na̱xa̱ndá. Koa̱ xi̱ta̱xá koi̱ìts'ia̱ nga ska̱àn‑kjoòko̱ xi̱ta̱xá xi kj'ei̱í na̱xa̱ndá. 11Ndaà jchán k'oa̱ ch'ón xkón; xki̱ xi ján na̱xa̱ndá s'e̱ kjinchrá ko̱ ch'in xi 'ñó kjan. Ján ngajmiì jcha̱‑la̱ kjo̱xkón xi ch'o tjín ko̱ xi ch'o kjoàn. 12’Ta̱nga jñò, ítjòn tso̱ba̱'ñó‑nò xi̱ta̱; kji̱tji̱nguikeè‑nò kji̱ko̱‑nò ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga nga ya̱ si̱ndaàjiìn. Ski̱nìs'en‑nò nda̱yá; kji̱ko̱‑nò i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱xá ítjòn ko̱ ts'e̱ gobernador, tà koií kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n. 13K'e̱ nga k'oa̱s'ín ko̱mat'ioòn, jè hora nga kéno̱jmí‑là xi̱ta̱ xi i̱t'aà ts'a̱n. 14K'oa̱á s'ín t'è‑là takòn, kì tà chjà ítjòn nìkítsjeèn kó kixón nga ki̱nókjoa̱a nga ki̱nchako̱o yijo‑nò, 15koií kjoa̱‑la̱ nga 'a̱n, tsjaà‑nò 'én ti̱koa̱ tsjaà‑nò kjoa̱ kjìn‑takòn kó s'ín ki̱nókjoa̱a mé‑ne nga jñà xi̱ta̱ kondra̱‑nò mìkiì si̱ìkijne‑nò k'e̱ nga chibàkjoò. 16Skanda jñà si̱ìnga̱tsja‑nò xi na̱'èn‑nò, 'ndsè, xinguio̱o ko̱ amigo‑nò, ti̱koa̱ si̱ìk'en i'nga‑nò. 17Ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde ko̱jtikeé‑nò xi kjoa̱ ts'a̱n. 18Ta̱nga ni̱jngoò tsja̱skoò chi̱ja. 19¡Jè xi ki̱chìkjoa̱‑la̱ kjo̱'in, kíjnakon ini̱ma̱‑la̱! 20’K'e̱ nga jcha̱a na̱xa̱ndá Jerusalén nga kitseè jngoò itjandiì‑la̱ soldado, k'oa̱á s'ín tíjiìn‑nò nga jye kjòchrañà nga jngoò k'a kjoe̱hesòn yije mé xi tjín. 21Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna Judea, kàtanga, kàtjì ñánda nindoò choòn; jñà xi títsa̱jna Jerusalén, kàtitjokàjiìn na̱xa̱ndá, jñà xi ján títsa̱jna campo, kì ti̱ kiì nchrobá‑ne i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱. 22Koií kjoa̱‑la̱ nga na̱chrjein ts'e̱ kjo̱'in‑né mé‑ne nga ki̱tasòn yije‑ne koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n xi tjít'aà 'Én Tsjeè‑la̱ Nainá. 23¡I̱ma̱ xó‑ne jñà íchjín xi ki'ndí 'ya ko̱ xi i̱xti xó nchisíkaki jñà na̱chrjein koi, nga 'ñó tse kjo̱'in s'e̱ i̱t'aà nangui! Xi kjoa̱jti‑la̱ Nainá, tse kjo̱'in koi̱ì'nè‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel. 24Tjín xi̱ta̱ xi ki̱cha̱ machìti̱n ki̱yá‑ne; ti̱koa̱á tjín xi kj'ei̱í nangui kji̱ko̱ preso jñà xi̱ta̱ kjo̱jchán. Jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío, 'ñó ch'o si̱ìko̱ nga skoe̱toòn jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Jerusalén; jñà ko̱tìxoma skanda k'e̱ nga ki̱tasòn na̱chrjein‑la̱ xi̱ta̱ koi. 25’I̱kjoàn jcha̱‑la̱ jè ts'oí, sá ko̱ ni'ño nga ko̱tsejèn‑la̱ seña xi ch'o kjoàn. I̱ i̱t'aà nangui, ngats'iì xi̱ta̱ 'ñó tsakjón nga kji̱'nchré‑la̱ nga 'ñó kjo̱ne nga fì nchrobá ndáchikon. 26Jñà xi̱ta̱ chi̱ba̱‑la̱ ki̱yáya‑né nga tsakjón k'e̱ nga skoe̱ kjoa̱ xi ko̱mat'in i̱sò'nde. Skanda jñà ni'ño xi tjín ngajmiì ki̱jtiyaá‑la̱. 27I̱kjoàn skoe̱‑na xi̱ta̱ xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ nga kji̱nchrobàjñaà i̱jiìn ifi. Tseé nga'ñó ko̱ kjoa̱jeya kjoi̱ikoa̱a. 28K'e̱ nga ko̱ts'ia̱ kjoa̱ koi nga k'oa̱s'ín ko̱ma, kixi̱ ti̱nchaà, chjímiì'ngaà skoò, tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò, chíñakjoa̱a nga jyeé kjòchrañà na̱chrjein nga jñò ki̱tsa̱jnandei̱í‑nò. 29K'e̱é tsibéno̱jmí jngoò‑la̱ kjoa̱ xi mangásòn; kitsò‑la̱: ―Chítsejèn‑là yá toò iko̱, ngats'iì yá xi tjín. 30K'e̱ nga jye bíts'ia̱ nga bíjts'én xka̱‑la̱ yá, jyeé 'yaà nga nchrobá machrañà cho̱n ndobá. 31K'oa̱á ti̱s'ín tjín, k'e̱ nga jcha̱a nga k'oa̱s'ín tíma kjoa̱ koi, kàtasijiìn‑nò nga jye tíjnat'aà chrañà‑nò na̱chrjein nga jcha̱a kó s'ín otíxoma Nainá. 32’Xi o̱kixi̱, k'oa̱á xán‑nò: Mìkiì ki̱yá xi̱ta̱ xi tjín na̱chrjein koi skanda kóni nga jye ki̱tasòn yije jñà kjoa̱ koi. 33Jè ngajmiì ko̱ i̱sò'nde kjoe̱het'aà‑né, ta̱nga jñà 'én‑na̱ mìkiì kjoe̱het'aà; ki̱tasòn‑né. 34’T'e̱en kinda̱ yijo‑nò; mìkiì biì'nde nga sítájaàjiìn ini̱ma̱‑nò jñà kjoa̱ xi ch'o tjín koni kjoa̱ ch'i̱, kjoa̱ chrjá'a, ko̱ kjoa̱ xi nìkájnoò i̱ i̱sò'nde. Tsà k'oa̱s'ín s'e̱en, mìkiì titsa̱jnandaà jè na̱chrjein k'e̱ nga 'a̱n kjoia̱a ìjngoò k'a; tà ni̱to̱n kjoi̱í na̱chrjein, ska̱nè‑nò koni jngoò ch'a̱n. 35K'oa̱á s'ín ko̱mat'in ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde. 36Jñò, ndaà ti̱tsa̱jna, tìtsi'ba kijndà nga kjit'aà na̱chrjein mé‑ne nga s'e̱‑nò nga'ñó nga ko̱ma kitjo̱jñoò ngats'iì kjo̱'in xi k'oa̱s'ín ko̱ma, ti̱koa̱ mé‑ne nga mìkiì ko̱sobà‑nò nga ki̱ncha nguixko̱n Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱. 37K'e̱ nga na̱chrjein, Jesús, ya̱á tsakóya ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn. K'e̱ nga majñò ya̱á fìsìkjáya ya̱ nindoò xi 'mì Yá Olivo. 38Kjìn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, f'iìkon ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn nga xki̱ ta̱jñòya; f'iì 'nchré‑la̱ mé 'én xi okóya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\