San Lucas 3

1K'e̱ nga jye tjín‑la̱ chrj'oòn nó nga tíhotíxoma‑la̱ i̱sò'nde xi chja̱‑ne Roma jè xi 'mì Tiberio César, ko̱ ján nangui Judea, jè tíjna gobernador Poncio Pilato; ko̱ jè Herodes, xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ya̱ nangui Galilea; ko̱ jè Felipe xi 'ndse̱ ma Herodes, xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ya̱ nangui ñánda 'mì Iturea ko̱ ya̱ nangui Traconite; ko̱ jè Lisanias, xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ya̱ nangui Abilinia. 2Ko̱ ján Jerusalén, no̱'miì ítjòn títsa̱jna jè Anás ko̱ Caifás. Ti̱koi‑ne na̱chrjein, Juan, ki'ndí‑la̱ Zacarías, kits'iì‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. 3Juan, kiì kóho̱kji i̱ndiì xa̱jngá nandá Jordán nga kiìchja̱ya nga kàtasíkájno jé‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne, i̱kjoàn kàtas'ín bautizar yijo‑la̱ mé‑ne nga si̱ìjchàat'aà‑la̱ Nainá jé‑la̱. 4K'e̱ nga k'oa̱s'ín kiìchja̱ya Juan, jñà tíbitasòn 'én xi kiskiì Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga tsò: Na'yà‑la̱ 'én xi 'ñó chja̱ ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn: “Tjandaà ndi̱yá‑la̱ Nainá ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò; kixi̱ ti̱kíjna koni jngoò ndi̱yá ñánda ko̱jmeèya Na̱'èn‑ná. 5Ngats'iì xa̱jngá ko̱ngásòn‑né; ngats'iì nindoò ko̱ chrja̱ngui̱, ko̱kixi̱‑né; jñà ndi̱yá xi tsó'ño̱ tjín, ti̱koa̱á ko̱kixi̱‑né; koa̱ jñà ndi̱yá xi tje̱n‑jen‑jno tje̱n‑jen‑t'aà choòn, ko̱jchoòn‑la̱. 6Ngats'iì xi̱ta̱ nga tíjtsa i̱sò'nde, skoe̱‑né kó s'ín s'i̱in Nainá nga ko̱chrjekátjì jé‑la̱ xi̱ta̱.” Kitsò Isaías. 7Juan kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ijchò nga mejèn‑la̱ ko̱ma bautizar: ―¡Jñò xi xi̱ta̱ tje̱‑la̱ ye̱ 'mì‑nò! ¿Yá xi o̱kitsò‑nò nga ki̱nchat'aàxìn‑là jè kjo̱'in xi sa̱ nchrobá machrañàt'aà‑nò? 8Ndaà tjín kjoa̱ xi t'e̱en nga ndaà kàta'ya‑nò nga jyeé kinìkájno jé‑nò nga mì ti̱ jé binchaàtsji‑nò. Kì bixón‑jèn ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò: “Ngaje̱n, [mìkiì s'e̱‑naje̱n kjo̱'in] nga ya̱á inchrobàt'aà‑naje̱n tje̱‑la̱ Abraham.” K'oa̱á xan‑nò, Nainá, skanda jñà nda̱jo̱ ko̱maá‑la̱ si̱ìkjatjìya‑la̱ nga i̱xti‑la̱ Abraham ko̱ma. 9Jè ki̱cha̱yá jyeé kjijnandaà nga ko̱tesòn yá; ngats'iì yá xi 'mì ndaà toò ojà‑la̱, skanda ko̱ i̱ma̱‑la̱, jtísòn‑né, i̱kjoàn si̱nchájiìn ni'ín nga ki̱ti̱. 10Jñà xi̱ta̱ kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿Mé xi s'e̱n‑je̱n? 11Juan kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Jè xi jò ma na̱chro̱‑la̱ kàtatsjá jngoò‑la̱ jè xi tsjìn‑la̱; jè xi tjín‑la̱ tsojmì xi kine, kàtatsjá‑la̱ jè xi tsjìn‑la̱. 12Ti̱koa̱á j'iì i'nga xi̱ta̱‑la̱ xi̱ta̱xá Roma xi síkíchjítjì tsojmì nga mejèn‑la̱ ko̱ma bautizar. Kitsò‑la̱ Juan: ―Maestro, ngaje̱n, ¿mé xi s'e̱n‑je̱n? 13Juan kitsò: ―Kì tsato níkíchjió koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma. 14Ti̱koa̱á kiskònangui i'nga jñà soldado, kitsò: ―Ngaje̱n, ¿mé xi s'e̱n‑je̱n? Juan kitsò‑la̱: ―Kì xi̱ta̱ binchaxkón‑là, kì 'én ndiso nìyasòn‑là k'e̱ nga nì mé kjoa̱ tjín‑la̱ nga to̱n mejèn‑nò nachrjekàjno‑là; kàtajngoò‑takòn koni tjín machjí‑nò. 15Nchikoña jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá; nchisíkítsjeèn i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ Juan: tsà jè xi Cristo, [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 16Juan kitsò‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá: ―O̱kixi̱‑né, 'a̱n, tà nandá s'iìn‑nò bautizar; ta̱nga nchrobá ìjngoò xi ìsa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ mì k'oa̱á‑ne koni 'a̱n; skanda mìkiì tjí'nde‑na nga skíjnda̱'ñoá xo̱x'ín‑la̱ xo̱jté‑la̱; jè xi sa̱ nchrobá, s'i̱in‑nò bautizar ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá koa̱ ko̱ ni'ín. 17Jyeé kjinaya tsja jè pala nga si̱ìtsjeè tjé‑la̱ trigo. Ki̱nchàxkó trigo ya̱ i̱ya ni'nga; ta̱nga jè tjé‑la̱ trigo, ko̱kà‑né ya̱ i̱jiìn ni'ín ñánda mìkiì bits'o ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 18Juan, k'oa̱á s'ín kiìchja̱yajiìn‑la̱ xi̱ta̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá; kjìn sko̱ya kjo̱tíxoma tsibít'in‑la̱ xi ndaà tsò. 19Juan, tsohótiko̱ jè Herodes xi xi̱ta̱ ítjòn tíjna, koií kjoa̱‑la̱ nga jè tíjnako̱ Herodías chjo̱ón‑la̱ Felipe xi 'ndse̱ Herodes. Ti̱koa̱ tsohótiko̱ Herodes ngats'iì kjoa̱ xi ch'o tís'ín. 20Ta̱nga jè Herodes, ìsa̱á 'ñó ch'o kis'iìn‑ìsa: nda̱yá kiskinìs'en Juan. 21K'e̱ nga ti̱kj'eè nda̱yá fahas'en Juan nga tís'ín bautizar ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, ti̱koa̱á k'e̱é komà bautizar Jesús; k'e̱ nga tíchja̱t'aà‑la̱ Nainá Jesús, kitáx'a̱ ngajmiì. 22I̱kjoàn itjojen‑nè‑la̱ Jesús jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi o̱kji koni kji ni̱se paloma; koa̱ kina'yà jngoò‑la̱ 'én xi ngajmiì inchrobà‑ne xi kitsò: ―Ji̱‑né xi ki'ndí‑na̱ xan‑lè xi 'ñó matsjake̱‑lè; tsja tjín‑la̱ takoàn i̱t'aà tsi̱ji. 23Jesús k'e̱ nga tsibíts'ia̱ nga kisìxá, tjín‑la̱ tsà katé nó. K'oa̱á s'ín tíjiìn‑la̱ xi̱ta̱, nga ki'ndí‑la̱ xó José; José, ki'ndí‑la̱ Elí; 24Elí, ki'ndí‑la̱ Matat; Matat, ki'ndí‑la̱ Leví; Leví, ki'ndí‑la̱ Melqui; Melqui, ki'ndí‑la̱ Jana; Jana, ki'ndí‑la̱ José; 25José, ki'ndí‑la̱ Matatías; Matatías, ki'ndí‑la̱ Amós; Amós, ki'ndí‑la̱ Nahúm; Nahúm, ki'ndí‑la̱ Esli; Esli, ki'ndí‑la̱ Nagai; 26Nagai, ki'ndí‑la̱ Maat; Maat, ki'ndí‑la̱ Matatías; Matatías, ki'ndí‑la̱ Semei; Semei, ki'ndí‑la̱ Josec; Josec, ki'ndí‑la̱ Judá; 27Judá, ki'ndí‑la̱ Joanán; Joanán, ki'ndí‑la̱ Resa; Resa, ki'ndí‑la̱ Zorobabel; Zorobabel, ki'ndí‑la̱ Salatiel; Salatiel, ki'ndí‑la̱ Neri; 28Neri, ki'ndí‑la̱ Melqui; Melqui, ki'ndí‑la̱ Adi; Adi, ki'ndí‑la̱ Cosam; Cosam, ki'ndí‑la̱ Elmodam; Elmodam, ki'ndí‑la̱ Er; 29Er, ki'ndí‑la̱ Josué; Josué, ki'ndí‑la̱ Eliezer; Eliezer, ki'ndí‑la̱ Jorim; Jorim, ki'ndí‑la̱ Matat; 30Matat, ki'ndí‑la̱ Leví; Leví, ki'ndí‑la̱ Simeón; Simeón, ki'ndí‑la̱ Judá; Judá, ki'ndí‑la̱ José; José, ki'ndí‑la̱ Jonam; Jonam, ki'ndí‑la̱ Eliaquim; 31Eliaquim, ki'ndí‑la̱ Melea; Melea, ki'ndí‑la̱ Mainán; Mainán, ki'ndí‑la̱ Matata; Matata, ki'ndí‑la̱ Natán; 32Natán, ki'ndí‑la̱ David; David, ki'ndí‑la̱ Isaí; Isaí, ki'ndí‑la̱ Obed; Obed, ki'ndí‑la̱ Booz; Booz, ki'ndí‑la̱ Salmón; Salmón, ki'ndí‑la̱ Naasón; 33Naasón, ki'ndí‑la̱ Aminadab; Aminadab, ki'ndí‑la̱ Aram; Aram, ki'ndí‑la̱ Esrom; Esrom, ki'ndí‑la̱ Fares; Fares, ki'ndí‑la̱ Judá; 34Judá, ki'ndí‑la̱ Jacob; Jacob, ki'ndí‑la̱ Isaac; Isaac, ki'ndí‑la̱ Abraham; Abraham, ki'ndí‑la̱ Taré; Taré, ki'ndí‑la̱ Nacor; 35Nacor, ki'ndí‑la̱ Serug; Serug, ki'ndí‑la̱ Ragau; Ragau, ki'ndí‑la̱ Peleg; Peleg, ki'ndí‑la̱ Heber; Heber, ki'ndí‑la̱ Sala; 36Sala, ki'ndí‑la̱ Cainán; Cainán, ki'ndí‑la̱ Arfaxad; Arfaxad, ki'ndí‑la̱ Sem; Sem, ki'ndí‑la̱ Noé; Noé, ki'ndí‑la̱ Lamec; 37Lamec, ki'ndí‑la̱ Matusalén; Matusalén, ki'ndí‑la̱ Enoc; Enoc, ki'ndí‑la̱ Jared; Jared, ki'ndí‑la̱ Mahalaleel; Mahalaleel, ki'ndí‑la̱ Cainán; 38Cainán, ki'ndí‑la̱ Enós; Enós, ki'ndí‑la̱ Set; Set, ki'ndí‑la̱ Adán; Adán, xi jè sobà Nainá tsibíndaà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\