San Lucas 4

1Jesús, nga ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, inchrobà ìjngoò k'a‑ne ya̱ xa̱jngá nandá Jordán, koa̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kiìko̱ jngoò i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. 2Ichán na̱chrjein tsibìjna. Jè xi̱ta̱ nei̱í kiskoòt'aà nga mejèn‑la̱ kàtátsji jé Jesús. Ngats'iì na̱chrjein koi, Jesús mìkiì tsakjèn, tsibìjnachjan‑né. K'e̱ nga jyehet'aà na̱chrjein, jyeé 'ñó kjòhojò‑la̱. 3Jè xi̱ta̱ nei̱í kitsò‑la̱: ―Tsà kixi̱ kjoa̱ nga ngaji̱ xi Ki'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑lè, tjiì‑la̱ o̱kixi̱ nda̱jo̱ jè nga i̱nchra̱jín kàtama. 4Jesús kiìchja̱ kitsò: ―Tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Mìtsà tà koi tsojmì xi ma chine kítsa̱kon‑ne xi̱ta̱, ti̱koa̱á kítsa̱koón‑ne ngats'iì 'én‑la̱ Nainá.” 5Jè xi̱ta̱ nei̱í kiìko̱ Jesús jngoò nindoò 'nga, tà jngoòhijta tsakó yije‑la̱ ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde. 6Jè xi̱ta̱ nei̱í kitsò‑la̱ Jesús: ―Ngaji̱í tsjaà yije‑lè ngats'iì na̱xa̱ndá koi, nga ji̱ ko̱ti̱xoma‑la̱ nga jeya ki̱jni. Nga 'a̱án kjònga̱tsja yije. Tsà mejèn‑na maá sìnga̱tsja ni̱ta̱ yá‑ne. 7Ngaji̱, tsà ko̱si̱xkó'nchit'aà‑ná ko̱ jeya si̱kíjna‑ná, tsi̱jií ko̱ma kóho̱tjín. 8Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ti̱si̱t'aà xìn‑ná ji̱, xi̱ta̱ nei̱í. K'oa̱á s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jeya ti̱kíjni Na̱'èn‑ná xi Nainá; tà jè ta̱jngoò cha̱xkoín.” 9Jè xi̱ta̱ nei̱í, i̱kjoàn kiìko̱ Jesús ján Jerusalén; kisìkíjnasòn i̱ngo̱ ítjòn ñánda ìsa̱ 'nga kji; kitsò‑la̱: ―Tsà kixi̱í kjoa̱ nga ji̱ xi Ki'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑lè, ti̱katje̱ngui yijo‑lè i̱jndé; 10k'oa̱á s'ín tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Nainá koií xá‑la̱ àkja̱le̱‑la̱ mé‑ne nga si̱ìkinda̱‑lè, 11nga ko̱ tsja tso̱ba̱'ñó‑lè mé‑ne nga ni̱jngoò nda̱jo̱ satíngui‑ne ndso̱koiì. 12Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Kì ta̱xki̱ chít'aà‑jèn Na̱'èn‑ná xi Nainá.” 13Jè xi̱ta̱ nei̱í, k'e̱ nga mì ti̱ kiì kisakò‑la̱ kós'ín skóna̱cha̱n‑la̱ Jesús nga mejèn‑la̱ ko̱hótsji jé, tsasìt'aà xìn chiba na̱chrjein‑la̱ skanda komà i̱skan. 14Jesús j'iì ìjngoò k'a‑ne Galilea, ko̱ nga'ñó‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱; kina'yà‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, kóho̱kji nga jngoò itjandiì nangui ts'e̱ Galilea. 15Tsakóya ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga xi ts'e̱ na̱xa̱ndá ñánda tsajmeè; ngats'iì xi̱ta̱ xi kiì'nchré 'én‑la̱ ndaà kisìkíjna Jesús. 16Jesús ijchò Nazaret ya̱ nangui‑la̱ ñánda kòjchá. Jè na̱chrjein nìkjáya, koni s'ín s'ín kjit'aà, jahas'en ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. Tsasìjna kixi̱ nga tsibíxke̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá. 17Kits'iì‑la̱ xo̱jo̱n‑la̱ Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá; k'e̱ nga kiskíjnda̱ya jè xo̱jo̱n, kjòtsji‑la̱ ñánda tjít'aà 'én xi tsò: 18Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tíjnako̱‑na nga 'a̱án tsibít'aà‑na xá nga sìka'bí‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá; 'a̱án kisìkasén‑na nga sìndaà‑na xi̱ta̱ xi kjo̱'on tíjiìn ini̱ma̱‑la̱; ti̱koa̱á koi xá kisìkasén‑na nga 'a̱n kichjàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi nda̱yá títsa̱jna nga kítsa̱jnandei̱í‑ne; sìndaà‑na jñà xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱; kítsa̱jnandei̱í xi̱ta̱ xi tíyatoòn; 19kichjàya jè nó‑la̱ Nainá k'e̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱tjò xi̱ta̱‑la̱. 20Tsibíxkóya‑ne xo̱jo̱n, kitsjaà‑la̱ jè xi̱ta̱ xi síchját'aà xá ts'e̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga, i̱kjoàn tsibìjna. Tà nchikotsejèn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna. 21K'e̱é tsibíts'ia̱ Jesús nga kiìchja̱ kitsò: ―I̱'ndei̱, jyeé kàna'yà‑là nga nguixkoòn kòbitasòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi 'a̱n kòbìxke̱e. 22Ngats'iì xi̱ta̱ ndaà kiìchja̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. Tà k'oa̱á komà‑la̱ nga 'ñó ndaà tsò 'én xi chja̱. Jñà xi̱ta̱ kitsò‑la̱ xíkjín: ―¿A mìtsà jè jèe̱ xi ki'ndí‑la̱ José? 23K'e̱é kitsò Jesús: ―Xi o̱kixi̱, jñò, k'oa̱á k'oín‑ná 'én xi tsò: “Chji̱ne̱ xkiì, ti̱ji ti̱xkiì‑la̱ yijo‑lè.” K'oa̱á ti̱s'ín k'oín‑ná: “Koni s'ín kina'yà‑je̱n kjoa̱ xi ki'nì ján Capernaum nga kinìxkiì‑la̱ xi̱ta̱, k'oa̱ ti̱s'ín ti̱xkiì‑la̱ i̱ nangui‑lè.” 24Jesús kitsò‑ìsa: ―O̱kixi̱í xi xan‑nò, ni̱jngoò xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá xi yaxkón ya̱ nangui‑la̱. 25Ti̱koa̱á o̱kixi̱í xi xan‑nò, kjìn íchjín ka'àn tjín ya̱ Israel jè na̱chrjein ts'e̱ Elías k'e̱ nga jàn nó osen mì ti̱ kiì ts'a‑ne jtsí; j'iì kjinchrá 'ñó kóho̱kji i̱'nde Israel. 26Ta̱nga jè Elías mìtsà ya̱ kiì ñánda títsa̱jna íchjín ka'àn ts'e̱ na̱xa̱ndá Israel; ya̱á kinìkasén ñánda tíjna chjo̱ón ka'àn ts'e̱ na̱xa̱ndá Sarepta xi chja̱‑ne Sidón. 27Ti̱koa̱á kjìn ma xi̱ta̱ xi tíbindojno chrjoa̱ yijo‑la̱ ya̱ Israel koi na̱chrjein ts'e̱ Eliseo, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Ta̱nga ni̱jngoò xi xi̱ta̱ Israel kjòndaà‑ne, tà jè ta̱jngoò Naamán xi Siria ts'e̱. 28Ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga, 'ñó kòjti‑la̱ k'e̱ nga kiì'nchré 'én xi kiìchja̱ Jesús nga k'oa̱á s'ín kiskaàya‑la̱ nga kondra̱ ts'e̱‑né. 29Ngats'iì xi̱ta̱ koi tsasítje̱n, tsachrjejiìn Jesús ya̱ na̱xa̱ndá jè, kiìko̱ i̱sò'nga nindoò ñánda kijna na̱xa̱ndá‑la̱ nga mejèn‑la̱ si̱ìkatje̱n‑ngui na̱xi̱ ñánda nga 'ñó tje̱n‑jen‑jno choòn. 30Ta̱nga jè Jesús jahajiìn osen‑la̱ koa̱ kiì. 31Jesús kiì ñánda 'mì Capernaum, na̱xa̱ndá xi chja̱‑ne Galilea; tsakóya‑la̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga na̱chrjein nìkjáya. 32Jñà xi̱ta̱, tà k'oa̱á komà‑la̱ koni tsò 'én xi tsakóya, nga jè 'én xi kiìchja̱, tjín‑la̱ kjo̱tíxoma. 33Ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga tíjna jngoò xi̱ta̱ xi ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í síxájiìn yijo‑la̱; xi̱ta̱ jè, 'ñó kiìchja̱: 34―Jesús xi Nazaret tsi̱ji, kì k'oa̱á nìko̱‑náje̱n. ¿Mé kjoa̱ xi tjín‑lè ko̱ ngaje̱n? ¿Mé‑ne ngaje̱n nìjti‑náje̱n? ¿A kòf'i̱ nìkjehesòn‑náje̱n? Beèxkon‑lè; ji̱‑né xi Xi̱ta̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ―kitsò. 35Jesús tsohótiko̱ jè xi̱ta̱ nei̱í: ―¡Jyò ti̱jni, titjo̱jiìn yijo‑la̱ xi̱ta̱ jè! ―kitsò‑la̱. Jè ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í, tsajndoòt'aà nangui nga nguixko̱n ngats'iì xi̱ta̱, i̱kjoàn itjojiìn yijo‑la̱ xi̱ta̱ jè, ta̱nga nì mé xi kisìki'on. 36Ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jna, tà kitsakjòn‑né; k'e̱é tsohóko̱ xíkjín: ―¿Mé 'én‑ne koi? K'e̱ nga chja̱ xi̱ta̱ jè, tjín‑la̱ nga'ñó ti̱koa̱ tjín‑la̱ kjo̱tíxoma nga síkitasòn‑la̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í ―kitsò. 37Jesús, kina'yà‑la̱ kóho̱kji nga jngoò itjandiì nangui xi chja̱‑ne Galilea. 38Jesús tsasítje̱n; itjo‑ne ni'ya i̱ngo̱ sinagoga; kiì; jahas'en ni'ya‑la̱ Simón. Jè na̱chíya‑la̱ Simón 'ñó xk'én. Ch'in tìjnga tjín‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kiìchja̱tjì nga skótsejèn‑la̱. 39Jesús tsasìñiat'aà‑la̱, tsohótiko̱ ch'in tìjnga; jè chjo̱ón ni̱to̱ón kjòndaà‑ne. I̱kjoàn tsasítje̱n, kisìs'in‑la̱ xi̱ta̱. 40K'e̱ nga tíkaàtjì ts'oí, ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ xk'én xi kjìn sko̱ya ch'in tjín‑la̱, j'iìko̱ ñánda tíjna Jesús. Jè Jesús tsohót'aà‑la̱ tsja nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ xk'én; ngats'iì xi̱ta̱ koi, kjòndaà yijeé‑ne. 41Ti̱koa̱á kjìn ma xi̱ta̱ xi ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í itjokàjiìn yijo‑la̱ nga kjòndaà‑ne. 'Ñó kiìchja̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í: ―¡Ji̱‑né xi Ki'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑lè! ―kitsò. Ta̱nga jè Jesús tsohótiko̱. Mìkiì kitsjaà'nde‑la̱ nga kiìchja̱, koií kjoa̱‑la̱ nga jyeé beèxkon nga jè xi Cristo, [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 42K'e̱ nga jye kis'e i̱sén, itjo Jesús; kiì jngoò i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda tsjìn xi̱ta̱. Jñà xi̱ta̱ tsohótsji ñánda kiì. K'e̱ nga ijchò ñánda tíjna, mejèn‑la̱ nga ya̱ kíjnako̱ nga mì xìn kjoi̱. 43Ta̱nga jè Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱: ―Ti̱koa̱á mochjeén‑né nga xìn na̱xa̱ndá kjíkoa̱a 'én ndaà‑la̱ Nainá koni s'ín otíxoma Nainá. Koií xá kisìkasén‑na Nainá. 44K'oa̱á s'ín chja̱ya 'én‑la̱ Nainá kóho̱kji ni'ya i̱ngo̱ sinagoga xi tjín ya̱ nangui‑la̱ xi̱ta̱ judío.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\