San Lucas 9

1Jesús kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ xi tejò ma‑ne xi jè tsibíxáya‑la̱; kitsjaà‑la̱ nga'ñó ko̱ kjo̱tíxoma nga ko̱chrjejiìn yije ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn yijo‑la̱ xi̱ta̱; ti̱koa̱ ko̱ma‑la̱ si̱ìndaà‑ne xi̱ta̱ xi ch'in xk'én tjín‑la̱. 2Kisìkasén nga ki̱chja̱ya kó s'ín otíxoma Nainá, ti̱koa̱ si̱ìndaà‑ne xi̱ta̱ xi ch'in tjín‑la̱. 3Kitsò‑la̱: ―Ni̱mé xi ch'aà xi ts'e̱ ndi̱yá; kì yá garrote ch'aà; kì na̱'yaá ch'aà; kì i̱nchra̱jín ch'aà; kì to̱ón ch'aà; ti̱koa̱ kì jò na̱chro̱ ch'aà. 4Ni̱ta̱ ñánda ni'ya nga kijchoò, ya̱á ti̱tsa̱jna, skanda k'e̱ ki̱tjo̱o‑nò. 5Tsà jngoò na̱xa̱ndá ñánda kijchoò, tsà mìkiì skoétjò‑nò, titjo̱jñoò, titsajneè chijo‑la̱ ndso̱koò nga kàteè kjoa̱ koi koni jngoò seña, nga jñò, mì ti̱ kiì si̱s'in‑là; kjo̱'iín s'e̱‑la̱ nga mìkiì mokjeiín‑la̱. 6Itjo xi̱ta̱ koi, xki̱ xi ján na̱xa̱ndá kiì; kisìka'bí 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo; ti̱koa̱á kisìndaà‑ne xi̱ta̱ xi ch'in tjín‑la̱ nga kjijndà na̱xa̱ndá. 7Jè xi̱ta̱xá ítjòn xi 'mì Herodes, k'e̱ nga kiì'nchré ngats'iì kjoa̱ xi tís'ín Jesús, mìkiì beè kó s'ín si̱ìkítsjeèn, nga tjín i'nga xi̱ta̱ xi tsò: “Juan, jyeé jaáya‑la̱.” 8Xi̱ta̱ xi i'nga tsò: “Jè Elías xi tsatsejèn ìjngoò k'a‑ne.” Ti̱koa̱á xi̱ta̱ xi kj'ei̱í tsò: “Jaáya jngoò‑la̱ xi̱ta̱ jchínga xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá.” 9Kitsò Herodes: ―'A̱n sobà tsibìxá‑la̱ xi̱ta̱ xi kisìk'en Juan nga tsatesin. ¿Yá xi̱ta̱‑ne jè xi ko̱s'ín tís'ín kjoa̱ xi 'nchrè? K'oa̱á ma‑ne nga mejèn‑la̱ skoe̱xkon Jesús. 10K'e̱ nga j'iì ìjngoò k'a‑ne jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús, tsibéno̱jmí ngats'iì kjoa̱ xi kis'iìn. Jesús, k'e̱é kiìko̱ jngoò i̱'nde ts'e̱ na̱xa̱ndá Betsaida ñánda tsjìn xi̱ta̱. 11Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga kiì'nchré nga jye kiì Jesús, kiìtji̱ngui‑la̱; k'e̱ nga ijchòtji̱ngui‑la̱, Jesús, kisìs'in‑la̱, tsohóko̱, tsibéno̱jmí‑la̱ kó s'ín otíxoma Nainá, ti̱koa̱ kisìndaà‑ne xi̱ta̱ xi mochjeén‑la̱ nga ko̱ndaà‑ne. 12K'e̱ nga jye tímahixòn, jñà xi̱ta̱‑la̱ xi tejò ma‑ne, ijchò kinchat'aà‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ko̱t'ìn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ kàtjì‑ne mé‑ne nga kàtasíkjáya ya̱ na̱xa̱ndá chrañàt'aà ko̱ rancho̱ ñánda sa̱kò‑la̱ xi ski̱ne̱. I̱ i̱'nde ñánda titsa̱jnaá, i̱t'aà xìn‑né, ni̱mé tjín. 13Jesús kitsò‑la̱: ―Tjiì‑là jñò xi ko̱kje̱n xi̱ta̱ koi. Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsò: ―Nìmé tjín‑naje̱n, tà 'òn ma i̱nchra̱jín‑naje̱n koa̱ jò ma ti̱n, tà jè‑la tsà konguí kindaà‑la̱je̱n xi ko̱kje̱n ngats'iì xi̱ta̱ koi. 14Maá‑la̱ tsà 'òn jmiì xi nguì xi̱ta̱ x'i̱n. Jesús kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Ti̱kítsa̱jnajtión, icháte icháte ti̱kítsa̱jna‑nò. 15K'oa̱á s'ín kisìkítsa̱jna kóho̱tjín. 16Jesús, kiskoé jñà i̱nchra̱jín xi 'òn ma‑ne ko̱ jñà ti̱n xi jò ma‑ne; i̱kjoàn kiskoòtsejèn ngajmiì; kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá; i̱kjoàn kisìxkoa̱ya i̱nchra̱jín, k'e̱é kitsjaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ nga kisìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne. 17Tsakjèn yije kóho̱tjín xi̱ta̱, kó nga kjòskiì; k'e̱é tsibíxkó‑ne jñà xi tsiningui‑ne; nguì tejò ni̱si̱yá komà. 18Jngoò k'a k'e̱ nga tíjnat'aàxìn Jesús nga tíchja̱t'aà‑la̱ Nainá, ya̱ títsa̱jnako̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. Jesús kiskònangui, kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò xi̱ta̱, yá‑ná 'a̱n? 19Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsò: ―Tjín xi tsò: jè Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱, ti̱koa̱á tjín xi tsò: jè Elías, koa̱ tjín i'nga xi tsò: jaáyaá‑la jngoò‑la̱ xi̱ta̱ xi chinchima kjòtseé xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 20Jesús kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱: ―Jñò, kó bixón. ¿Yá‑ná 'a̱n? K'e̱é kiìchja̱ Pedro, kitsò: ―Ji̱‑né xi Cristo xi xó kisìkasén‑lè Nainá. 21Ta̱nga Jesús 'ñó tsibít'in‑la̱ nga mì yá xi̱ta̱ xi ke̱èno̱jmí‑la̱ kjoa̱ koi. 22Kitsò‑la̱: ―'A̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, tseé kjo̱'in siìkjiaán; ko̱chrje‑nguií‑na jñà xi̱ta̱ jchínga, ko̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés. Si̱ìk'eén‑na ta̱nga k'e̱ nga ki̱jchò jàn na̱chrjein kjoa̱áya‑na. 23Xi komà i̱skan kitsò‑la̱ kóho̱tjín: ―Tsà yá xi mejèn‑la̱ nga xi̱ta̱ ts'a̱n ko̱ma, kàtatsjeiìn‑takòn mé xi mejèn‑la̱ yijo‑la̱; koni jngoò xi̱ta̱ xi 'yajen krò‑la̱, na̱chrjein inchijòn kàtìjnandaà nga si̱ìkjeiín kjo̱'in xi kjoa̱ ts'a̱n; ndaà kàtjìt'aà‑na. 24Nga ni̱ta̱ yá xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ ko̱chrjetjì yijo‑la̱ nga ni̱mé kjo̱'in sa̱kò‑la̱, tà sa̱á si̱ìchija‑né ko̱ kjo̱'in kíjnajiìn; ta̱nga jè xi tíjnandaà nga tsjá yijo‑la̱ xi kjoa̱ ts'a̱n, jè‑né xi ki̱tjokàjiìn kjo̱'in nga i̱t'aà ts'a̱n ndaà kíjna. 25¿Mé xi si̱ìkijne jngoò xi̱ta̱ na̱s'ín tjoé yije‑la̱ i̱sò'nde tsà chija ini̱ma̱‑la̱ koa̱ si̱ìkits'ón yijo‑la̱? Ni̱mé. 26Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi ko̱sobà‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n ko̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én‑na̱, ti̱koa̱á 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, ko̱sobà‑na k'e̱ nga ki̱tjojen ìjngoò k'a nga skoe̱ xi̱ta̱ kjoa̱jeya‑na̱, skoe̱ kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'èn‑na̱ ti̱koa̱ skoe̱ kjoa̱jeya‑la̱ ts'e̱ àkja̱le̱ tsjeè‑la̱ Nainá. 27Xi o̱kixi̱, k'oa̱á xán‑nò, i̱jndé títsa̱jnajiìn i'nga xi̱ta̱ xi mìkiì ki̱yá skanda k'e̱ nga skoe̱ kó s'ín otíxoma Nainá. 28Tjín‑la̱ tsà kó jiìn na̱chrjein nga tsibéno̱jmí 'én koi, Jesús, kiìmijìn‑jno jngoò nindoò nga kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá. Kiìko̱ Pedro, Juan ko̱ Jacobo. 29K'e̱ nga tíchja̱t'aà‑la̱ Nainá, Jesús, jahatjìya í'ñó i̱sén‑la̱; jè nikje‑la̱ 'ñó kjòchroba; tsí ote tsatsejèn. 30Jò xi̱ta̱ x'i̱n tsatsejèn xi nchijoókjoò Jesús, jè Moisés ko̱ Elías. 31Xi̱ta̱ koi, tsí ote choòn kjoa̱jeya‑la̱ nga jngoò itjandiì ñánda jncha. Nchijoóya‑ne nga jè Jesús, jye tífì síkitasòn kjoa̱ ján Jerusalén nga ya̱ ki̱yá. 32Jè Pedro ko̱ xi̱ta̱ xíkjín, tsí 'ñó nijñá‑la̱, ta̱nga k'e̱ nga jye kitjaàxìn‑la̱ nijñá kijtseèxkon kjoa̱jeya‑la̱ Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱ xi jò ma‑ne xi títsa̱jnako̱. 33K'e̱ nga jye chinchat'aà xìn‑la̱ Jesús xi̱ta̱ koi, jè Pedro kitsò: ―Maestro, ndaà tjín nga i̱ titsa̱jnaá. Kíndaá jàn ni'ya xkójndà, jngoò tsi̱ji, jngoò ts'e̱ Moisés, jè xi ìjngoò ts'e̱ Elías. Jè Pedro tà k'oa̱á kitsò, mì ti̱ kiì beè‑ne kó s'ín ki̱chja̱. 34Ti̱k'e̱‑né nga tíchja̱ Pedro, j'iì jngoò 'nguién‑la̱ ifi xi tsibí'ma xi̱ta̱ koi. K'e̱ nga jahas'en‑jiìn ifi, tà kitsakjòn‑né. 35Ya̱ i̱jiìn ifi kina'yà jngoò‑la̱ 'én xi kitsò: ―Jè jèe̱ xi ki'ndí‑na xi 'ñó matsjake̱, jè ti̱ná'ya‑là. 36K'e̱ nga jye kina'yà‑la̱ 'én koi tà jè ta̱jngoò síjna‑ìsa Jesús. Na̱chrjein koi jñà xi̱ta̱‑la̱ jyò tsibìtsa̱jna, ni̱mé 'én xi kiìchja̱, mìtsà yá xi̱ta̱ tsibéno̱jmí‑la̱ kjoa̱ xi kijtseè. 37Xi komà inchijòn, k'e̱ nga itjojen‑jno‑ne nindoò, 'ñó kjìn xi̱ta̱ kisatiìkjoò. 38K'e̱é jngoò xi̱ta̱ xi ya̱ tíjnajiìn‑la̱ xi̱ta̱ kjìn, 'ñó kiìchja̱, kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, tìbitsi'bà‑lè nga chítsejèn‑la̱ ki'ndí‑na̱ xi tà jè ta̱jngoò‑ne. 39Jngoò ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tsobà'ñó; tà ni̱to̱ón kjindáya, i̱kjoàn 'ñó síkatsé yijo‑la̱; ochrje ndáxó tso'ba; tse kjo̱'in tsjá‑la̱, mìkiì xátí tsjeiìn. 40Kàbìtsi'bà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑lè nga kàtachrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o xi tíjiìn yijo‑la̱, ta̱nga mìkiì kòma‑la̱. 41K'e̱é kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Jñò, xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n, xi ch'o 'nè. ¿Skanda mé na̱chrjein kóti̱jnako̱‑nò koa̱ ska̱‑na kjoa̱‑nò? Nchrohókoi̱i ki'ndí‑lè i̱jndé. 42K'e̱ nga tínchrobá chrañà jè ti, jè ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í, tsajndoòt'aà nangui, i̱kjoàn kisìkatsé yijo‑la̱; ta̱nga jè Jesús, tsohótiko̱ jè ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í; i̱kjoàn kisìndaà‑ne jè ti; kisìnga̱tsja‑ne na̱'èn‑la̱. 43Ngats'iì xi̱ta̱ tà kjòxkón‑la̱ jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. Ngats'iì kjoa̱ xi kis'iìn Jesús, ti̱koa̱á tà kjòxkón‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: 44―Ndaà ti̱ná'yaà jñà 'én koi; kì nìjchàajiìn‑jèn: 'A̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ ya̱á si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ nguixko̱n xi̱ta̱xá. 45Jñà xi̱ta̱‑la̱ mìkiì kjòchi̱ya‑la̱ jè 'én xi ko̱s'ín kitsò‑la̱. Nainá tsibí'ma‑né nga mìkiì kjoa̱has'en‑jiìn‑la̱; tà kitsakjòn‑né, mìkiì kiskònangui‑la̱ Jesús kó tsòya‑ne 'én xi tsibéno̱jmí‑la̱. 46Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, tsibíts'ia̱ nga tsajoóya‑ne yá xi̱ta̱ xíkjín xi kíjna ítjòn. 47Jesús, k'e̱ nga kijtseè koni s'ín nchisíkítsjeèn, kiskoé jngoò ndí ti, kisìkíjnat'aà‑la̱ yijo‑la̱, 48kitsò‑la̱: ―Ni̱ta̱ yá‑ne xi i̱t'aà ts'a̱n skoétjò jngoò ndí ti koni jè, 'a̱án xi skoétjò‑na; jè xi skoétjò‑na, ti̱koa̱á skoétjò‑né jè xi kisìkasén‑na. Koií kjoa̱‑la̱, jè xi ìsa̱ nangui tíjna xi ya̱ tíjnajiìn‑nò, jè‑né xi ìsa̱ tíjna ítjòn. 49Juan kitsò: ―Maestro, ki'ya jngoò‑je̱n xi̱ta̱ xi ko̱ 'ín‑lè ochrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn yijo‑la̱ xi̱ta̱; mìkiì kits'iì'nde‑la̱je̱n nga mìtsà xi̱ta̱ tsa̱ján xi jñá fìt'aà‑ná. 50Jesús kitsò‑la̱: ―Kì bichakjáya‑là. Jè xi mìtsà kondra̱ tsa̱ján, xi̱ta̱ tsa̱ján‑ná. 51K'e̱ nga jye kjòchrañà na̱chrjein nga kjoi̱ ìjngoò k'a‑ne Jesús ján ngajmiì, 'ñó tsi'beé‑la̱ ikon nga kiì ján Jerusalén. 52Kisìkasén ítjòn i'nga xi̱ta̱‑la̱ jngoò na̱xa̱ndá jtobá ján nangui Samaria. Kiì kátsji'nde ñánda si̱ìkjáya. 53Jñà xi̱ta̱ Samaria mìkiì kitsjaà'nde‑la̱ nga jyeé tíjiìn‑la̱ nga ján nchifì Jerusalén. 54Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, Jacobo ko̱ Juan, k'e̱ nga kijtseè nga mìkiì kitsjaà'nde‑la̱ kitsò: ―Na̱'èn, ¿a mejèn‑lè nga k'oa̱ kixón‑je̱n nga kàtjanchrobá‑jen ni'ín xi ts'e̱ ngajmiì nga kàtjehesòn xi̱ta̱ koi koni s'ín kis'iìn Elías? 55Ta̱nga jè Jesús kisìkátji'a, tsohótiko̱. Kitsò‑la̱: ―Jñò, mìkiì tíjiìn‑nò yá ts'e̱ ini̱ma̱ xi kàtsjá‑nò kjo̱hítsjeèn jè. 56'A̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, mìtsà koi xá j'i̱‑na nga kàtachija ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱; jè‑né nga kàtitjokàjiìn kjo̱'in. I̱kjoàn xìn na̱xa̱ndá kiì. 57K'e̱ nga nchifìya ndi̱yá, jngoò xi̱ta̱ kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, kjítji̱ngui‑lè ni̱ta̱ ñánda‑ne nga k'oín. 58Jesús kitsò‑la̱: ―Jñà ni̱nda̱, tjín‑la̱ nguijo ñánda oyijò; ti̱koa̱á jñà ni̱se tjín‑la̱ tjé; ta̱nga 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, tsjìn‑na i̱'nde ñánda síkjáya. 59Jesús kitsò ìjngoò‑la̱ xi̱ta̱: ―Nchrobátji̱ngui‑ná. Jè xi̱ta̱ xi o̱ki'mì‑la̱ kitsò: ―Na̱'èn, tjiì'nde‑ná nga ítjòn kjián kìhijñaà na̱'èn‑na̱. 60Jesús kitsò‑la̱: ―Jñà mik'en kàtìhijiìn mik'en‑la̱; ngaji̱ t'in, ti̱ka'bí 'én kó s'ín otíxoma Nainá. 61Ìjngoò xi̱ta̱ xi k'oa̱ ti̱ kitsò: ―Kjítji̱nguií‑lè ngaji̱ Na̱'èn, ta̱nga tjiì'nde‑ná nga kjián síhixat'aà ítjoàn jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna ni'ya‑na̱. 62Jesús kitsò‑la̱: ―Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi i̱jto̱n íts'i̱n tíkotsejèn‑ne ko̱ma si̱kitasòn xá‑la̱ Nainá nga jè tíhotíxoma. K'oa̱á ngaya‑la̱ tsà jngoò xi̱ta̱ xi tísíkon nchra̱ja̱, tsà i̱jto̱n íts'i̱n tíkotsejèn‑ne, mìkiì ko̱ma si̱ìxá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\