San Marcos 1

1I̱ mats'ia̱‑ne 'én ndaà‑la̱ Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ Nainá. 2K'oa̱á s'ín komà koni s'ín tjít'aà xo̱jo̱n‑la̱ Isaías xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga kitsò: 'A̱n, sìkasén ítjòn‑lè xi̱ta̱‑na̱ xi kji̱ko̱ 'én, jè xi koi̱ìndaàya ítjòn‑lè ndi̱yá‑lè. 3Na'yà‑la̱ jta̱‑la̱ jngoò xi̱ta̱ xi 'ñó chja̱ ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn, nga tsò: “Tjandaà ndi̱yá‑la̱ Nainá ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò; kixi̱ ti̱kájna koni jngoò ndi̱yá ñánda ko̱jmeèya Na̱'èn‑ná.” 4K'oa̱á s'ín komà; j'iì jè Juan nga kis'iìn bautizar xi̱ta̱ ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. Kiìchja̱ya nga kàtasíkájno jé‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne, i̱kjoàn kàtas'ín bautizar yijo‑la̱ mé‑ne nga si̱ìjchàat'aà‑la̱ Nainá jé‑la̱. 5Kjìn xi̱ta̱ ijchò 'nchré‑la̱ Juan xi inchrobà‑ne nangui Judea ko̱ na̱xa̱ndá Jerusalén. K'e̱ nga jye jahatakòn jé‑la̱ jñà xi̱ta̱, jè Juan kis'iìn bautizar ya̱ nandá xa̱jngá nandá Jordán. 6Nikje xi tsohòkjá Juan, tsja̱‑la̱ cho̱ camello‑né; ko̱ jngoò sincho̱ chrjoa̱ tsibíkjá ndáyá‑la̱; tsojmì xi kiskine Juan, jñà cho̱ langosta, ko̱ tsjén‑la̱ cho̱ cera xi tjín i̱jiìn ijñá. 7K'oa̱á s'ín kiìchja̱ nga tsò: ―Ìjngoò nchrobátji̱ngui‑na xi ìsa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ mì k'oa̱à‑ne koni 'a̱n, skanda mì kì tjí'nde‑na nga kósi̱ñiat'aà‑la̱ nga skíjnda̱ jè xo̱x'ín‑la̱ xo̱jté‑la̱. 8Kixi̱í kjoa̱ 'a̱n, ta nandá s'iìn‑na bautizar xi̱ta̱, ta̱nga jè xi sa̱ nchrobátji̱ngui‑na, ko̱ó Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá s'iìn‑nò bautizar. 9Jngoò na̱chrjein j'iì‑ne Jesús ya̱ Nazaret, nangui xi chja̱‑ne Galilea; i̱kjoàn jè Juan kis'iìn bautizar ya̱ nandá xa̱jngá nandá Jordán. 10K'e̱ nga itjokàjiìn‑ne nandá Jesús, ni̱to̱ón kijtseè nga kitáx'a̱ ngajmiì koa̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá inchrobàjen 'nè‑la̱ koni jngoò ni̱se paloma. 11Koa̱ kina'yà jngoò‑la̱ 'én xi ngajmiì inchrobà‑ne xi kitsò: ―Ji̱‑né xi ki'ndí‑na̱, xan‑lè, xi 'ñó matsjake̱‑lè, tsja tjín‑la̱ takoàn i̱t'aà tsi̱ji. 12Nga komà i̱skan jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kisìkasén Jesús ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. 13Ichán na̱chrjein tsibìjna; tsibìjnajiìn‑la̱ cho̱ ts'e̱n ko̱ jè xi̱ta̱ nei̱í kiskoòt'aà nga mejèn‑la̱ nga kàtátsji jé. Ta̱nga jñà àkja̱le̱ kisìs'in‑la̱. 14K'e̱ nga jye kiì nda̱yá Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱, Jesús kiì ján Galilea nga kiìchja̱ya 'én ndaà‑la̱ Nainá koni s'ín otíxoma Nainá. 15Kitsò: ―Jye kjòchrañàt'aà‑nò na̱chrjein nga jcha̱a kós'ín otíxoma Nainá. Ti̱kájno jé‑nò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò; kàtakjeiín‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá. 16Jesús, k'e̱ nga ja i̱ndiì ndáchikon Galilea, kijtseè xi 'mì Simón ko̱ 'ndse̱ Andrés nga nchisíkatje̱n‑nguindá na̱'ya‑la̱. Xi̱ta̱ koi, ti̱ín sík'en. 17Jesús kitsò‑la̱: ―Nchrobátji̱ngui‑ná, 'a̱n tsjaà‑nò xá nga kíxkóya xi̱ta̱ xi 'a̱n kjìt'aà‑na koni s'ín maxkóya ti̱n k'e̱ nga nìk'eèn. 18Jñà xi̱ta̱ koi ni̱to̱ón kisìkájna na̱'ya‑la̱ nga kiìtji̱ngui‑la̱ Jesús. 19Ìsa̱ xijngoaà ìsa̱, Jesús kijtseè xi 'mì Jacobo ko̱ 'ndse̱ Juan, i̱xti‑la̱ Zebedeo nga títsa̱ya chitso; nchibíndaàya na̱'ya‑la̱. 20Ti̱koa̱á ni̱to̱ón kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ koi; ya̱á kiìtji̱ngui‑la̱ Jesús; kisìkíjna Zebedeo xi na̱'èn‑la̱ ma, ko̱ xi̱ta̱ chi̱'nda xi síxáko̱ ya̱ i̱ya chitso. 21Ijchò na̱xa̱ndá Capernaum; k'e̱ nga jye ijchò na̱chrjein nìkjáya, jahas'en ni'ya i̱ngo̱ sinagoga ts'e̱ xi̱ta̱ judío; i̱kjoàn tsakóya 'én‑la̱ Nainá. 22Jñà xi̱ta̱, tà k'oa̱á komà‑la̱ koni tsò 'én xi tsakóya. K'oa̱á s'ín tsakóya koni jngoò xi̱ta̱ xi 'ñó tjín‑la̱ kjo̱tíxoma; mìtsà k'oa̱s'ín tsakóya koni xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés. 23Ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga tíjna jngoò xi̱ta̱ xi ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱. 'Ñó kiìchja̱ nga kitsò: 24―Ji̱ Jesús, xi Nazaret tsi̱ji, ¿mé xi mejèn‑lè? ¿Mé xi binchaàtsji? ¿A kòf'i̱ nìkjehesòn‑náje̱n? Bexkon‑lè; ji̱‑né xi Xi̱ta̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 25Ta̱nga Jesús tsohótiko̱ jè ini̱ma̱ cho̱‑la̱ nei̱í, kitsò‑la̱: ―Jyò ti̱jni, titjo̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ jè. 26Jè ini̱ma̱ cho̱‑la̱ nei̱í kisìkatsé koa̱ kiskindàya xá, i̱kjoàn itjojiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ jè. 27Ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jna, tà k'oa̱á ko̱ma‑la̱; xki̱ xi ján tsohóko̱ xíkjín; kitsò: ―¿Mé kjoa̱‑ne koi? Jngoò kjoa̱ xi̱tse̱ okóya xi tjín‑la̱ kjo̱tíxoma. Skanda jñà ini̱ma̱ cho̱‑la̱ nei̱í tsjá‑la̱ o̱kixi̱, ko̱ 'nchréñijon‑la̱. 28Jesús, ni̱to̱ón kina'yà‑la̱ kóho̱kji nga jngoò itjandiì nangui xi chja̱‑ne Galilea. 29Jesús, k'e̱ nga itjo‑ne ni'ya i̱ngo̱ sinagoga, kjihijtako̱ Jacobo ko̱ Juan, ni̱to̱ón kiì ya̱ ni'ya‑la̱ ñánda tíjna Simón ko̱ Andrés. 30Jè na̱chíya‑la̱ Simón, kijna xk'én‑né. Ch'in tìjnga tjín‑la̱. Ni̱to̱ón kis'eno̱jmí‑la̱ Jesús. 31I̱kjoàn kiìkasìt'aà chrañà‑la̱; kitsobà'ñó tsja; kisìkasítje̱n. Ko̱ ni̱to̱ón kitjaàxìn‑la̱ ch'in tìjnga. I̱kjoàn chjo̱ón jè, kisìs'in‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ xi kjihijtako̱. 32K'e̱ nga jye kiskaàtjì ts'oí nga jye kòjñò, j'iìko̱‑la̱ Jesús ngats'iì xi̱ta̱ xk'én ko̱ xi ini̱ma̱ cho̱‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱. 33Ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, ya̱á kitseèjto xotjoa̱ ni'ya. 34Jesús, kjìn jchán xi̱ta̱ kisìndaà‑ne xi kjìn ska̱ya ch'in tjín‑la̱ ti̱koa̱á tsachrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱; Jesús mìkiì kitsjaà'nde nga jñà nei̱í kiìchja̱ nga jñà ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í jyeé beèxkon yá‑né Jesús. 35'Ñó ta̱jñòya tsasítje̱n Jesús; tákó jñò‑ìsa nga itjojiìn na̱jnchra̱; kiì jngoò i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda tsjìn xi̱ta̱ nga kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá. 36Simón ko̱ xi̱ta̱ xíkjín xi i'nga, kiì kátsji Jesús. 37K'e̱ nga jye kisakò‑la̱ ñánda tíjna Jesús, kitsò‑la̱: ―Ngats'iì xi̱ta̱, ji̱í ótsji‑lè. 38Kiìchja̱ Jesús, kitsò: ―Ti̱koa̱ tíkjiaán jñà na̱xa̱ndá chrañàt'aà nga kichjàya 'én‑la̱ Nainá nga koií xá j'i̱‑na. 39K'oa̱á s'ín tsajmeè Jesús kóho̱kji i̱'nde Galilea nga kiìchja̱ya 'én‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga nga xki̱ xi ján na̱xa̱ndá. Ti̱koa̱á tsachrjekàjiìn‑ne ini̱ma̱ cho̱‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. 40J'iìkon jngoò xi̱ta̱ xi tíbindojno chrjoa̱ yijo‑la̱. Tsasèn-xkó'nchit'aà‑la̱ Jesús, tsibítsi'ba‑la̱, kitsò‑la̱: ―Tsà mejèn‑lè, ti̱tsjeè‑ná ch'in xi tjín‑na. 41Jesús kjòhi̱ma̱keè‑né, tsijmeé tsja nga tsohót'aà‑la̱ yijo‑la̱ xi̱ta̱ jè, kitsò‑la̱: ―Mejèn‑na, kàtandaà‑ne. 42Ti̱k'e̱é‑ne nga tíchja̱ Jesús, ni̱to̱ón kjòndaà‑ne; kitjaàxìn‑la̱ ch'in; kjòtsjeè‑ne yijo‑la̱. 43Jesús kisìhixat'aà xi̱ta̱ jè nga kiì‑ne. Ta̱nga ítjòn 'ñó tsibít'in‑la̱, kitsò‑la̱: 44―Ti̱ná'yi, kì yá xi̱ta̱ bèno̱jmí‑la̱. T'in ñánda tíjna no̱'miì, ta̱kó‑la̱ yijo‑lè nga jye kjòndaà‑ne; jch'i̱i kjo̱tjò‑lè, tsojmì xi síjé kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés, mé‑ne nga tsjeè kijna‑ne nguixko̱n Nainá ti̱koa̱ skoe̱ jñà xi̱ta̱ nga jye kjòndaà‑ne ch'in‑lè. 45Ta̱nga xi̱ta̱ jè, k'e̱ nga kiì‑ne, tsibíts'ia̱ nga tsibéno̱jmí yije kós'ín komàt'in. K'oa̱á komà‑ne nga jè Jesús, mì ti̱ kiì ma ta̱xki̱ jahas'en‑jiìn‑ne jñà na̱xa̱ndá; ya̱á tsibìjna ñánda tsjìn xi̱ta̱. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi xki̱ xi ján i̱'nde inchrobà‑ne, ya̱á ijchòkon ñánda tíjna Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\