San Marcos 16

1K'e̱ nga jye tsato na̱chrjein nìkjáya, María Magdalena, Salomé, ko̱ María nea̱‑la̱ Jacobo, tsatse xkiì jne̱ nga mejèn‑la̱ si̱ìkaàjno yijo‑la̱ Jesús. 2Jè na̱chrjein nga tàts'en xomàna̱, 'ñó ta̱jñòya kiì katsejèn‑la̱ ñánda kisìhijiìn Jesús. Ti̱k'e̱é tíbitjokàtji ts'oí. 3Tsò‑la̱ xíkjín: ―¿Yá xi kjoa̱áxìn‑ná nda̱jo̱ xi tíchjoàjto ya̱ xotjoa̱‑la̱ nga̱jo̱ i̱tsjó? 4K'e̱ nga ijchò, kiskoòtsejèn, kijtseè nga jè nda̱jo̱ je xi 'ñó i'í xi tíchjoàjto‑la̱ nga̱jo̱ i̱tsjó ñánda kisijna Jesús, jye kitjaàxìn. 5K'e̱ nga jahas'en‑ngui nguijo kijtseè jngoò xi̱ta̱ i̱xti xi tíjnajté jngoò nikje chroba ndojò. Tíjnat'aà kixi̱‑la̱ nga̱jo̱. Jñà íchjín tà kitsakjòn‑né. 6Ta̱nga jè xi̱ta̱ i̱xti kitsò‑la̱: ―Kì tsakjoòn‑jèn. Jñò, jè binchaàtsjioò Jesús xi Nazaret i̱'nde‑la̱, jè xi kisit'aà krò. Jye kòfaáya‑la̱. Mì ti̱ i̱ tíjna‑ne. Chítsejèn‑là i̱'nde‑la̱ ñánda kisijna. 7Tanguió koa̱tìn‑là xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ko̱ Pedro: “Jè tífì ítjòn‑nò ján Galilea. Ya̱á jcha̱xkoòn ìjngoò k'a koni s'ín kitsò‑nò.” 8Jñà íchjín, itjo ni̱to̱ón‑ne ya̱ i̱ya nguijo. Kiì, tsangachikon. Chi̱ba̱‑la̱ nchihotsé‑né nga kitsakjòn. Ni̱yá xi tsibéno̱jmí‑la̱ nga 'ñó tsibíxkón‑la̱ yijo‑la̱. 9Jè na̱chrjein nga tàts'en xomàna̱, Jesús jaáya‑la̱ nga ta̱jñòya. Jè kijtseè ítjòn María Magdalena, jè xi tsachrjekàjiìn itoò ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í ini̱ma̱‑la̱. 10María Magdalena kiì, kisìkí'nchré ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Jesús nga ba tjín‑la̱ koa̱ nchikjindáya. 11Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, k'e̱ nga kiì'nchré nga tíjnakon Jesús nga jè chjo̱ón kijtseè, mìkiì kòkjeiín‑la̱. 12K'e̱ komà i̱skan, Jesús, kj'ei̱í kji i̱sén‑la̱ k'e̱ nga tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jò xi̱ta̱‑la̱ xi nchifì campo. 13Tsohótji‑ne jñà xi̱ta̱ xi jò ma, kisìkí'nchré jñà xi̱ta̱ xi i'nga. Ti̱koa̱á mìkiì kòkjeiín‑la̱. 14Xi jyehet'aà‑ne, Jesús tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi tejngoò ma‑ne k'e̱ nga títsa̱jnat'aà ími̱xa̱ nga nchikjèn. Tsohótiko̱ nga tájaà tjín ini̱ma̱‑la̱ nga mì kòkjeiín‑la̱ k'e̱ nga tsibéno̱jmí‑la̱ jñá xi̱ta̱ xi tsakó ítjòn‑la̱ yijo‑la̱ nga jè jye jaáya‑la̱. 15Koa̱ kitsò‑la̱: ―Tanguió nga tíjtsa i̱sò'nde. Tèno̱jmí yije‑là ngats'iì xi̱ta̱ jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'a̱n. 16Jñà xi̱ta̱ xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n koa̱ ko̱ma bautizar, ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. Ta̱nga jñà xi mìkiì ko̱kjeiín‑la̱, kjo̱'iín s'e̱‑la̱. 17Jñà xi ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n, k'oa̱á s'ín jcha̱‑la̱; nga ko̱ma‑la̱ ko̱chrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱; ti̱koa̱á ko̱ma‑la̱ ki̱chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò; 18tsà ye̱ tsobà'ñó, tsà xkiì kjan ski̱ne̱, ni̱mé xi ko̱ma‑la̱; ko̱hòsòn‑la̱ tsja xi̱ta̱ xi xk'én, ko̱ndaà‑ne. 19K'e̱ nga jye o̱kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, Na̱'èn‑ná Jesús, kitjámiì'nga; nga kiì ngajmiì, tsibìjna i̱t'aà kixi̱‑la̱ Nainá. 20Jñà xi̱ta̱‑la̱ kiì; kisìka'bí 'én ndaà‑la̱ nga kijndà i̱'nde, ko̱ jè Na̱'èn‑ná Jesús kisìchját'aà‑la̱ ko̱ kisìkixi̱yandaà 'én‑la̱ ko̱ kjo̱ndaà xi kis'iìn xi̱ta̱‑la̱. K'oa̱á s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\