San Marcos 3

1Ìjngoò k'a jahas'en Jesús ñánda tíjna jngoò ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. Ko̱ ya̱ tíjna jngoò xi̱ta̱ xi kixìt'aà jngoò tsja. 2Jñà kondra̱‑la̱ Jesús nchisíkinda̱ nga mejèn‑la̱ nga skoe̱ a si̱ìndaá‑ne jè xi̱ta̱ xi kixìt'aà tsja jè na̱chrjein nìkjáya, mé‑ne nga ko̱ma ko̱hòngui‑ne. 3Jesús kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi kixìt'aà jngoò tsja: ―Ti̱sítji̱in, ti̱si̱jni i̱ jngoò osen‑la̱ xi̱ta̱. 4Jesús k'e̱é kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi i'nga: ―¿A tsjá'nde kjo̱tíxoma nga ndaà s'e̱én, o xi ch'o s'e̱én, jè na̱chrjein nìkjáya? ¿A si̱ndaá‑ná xi̱ta̱, o xi si̱k'en‑ná? Jñà xi̱ta̱ xi o̱tì'mì‑la̱ ta jyò tsibìtsa̱jna. 5Jesús kiskoòtsejèn‑jiìn‑la̱ xi̱ta̱ nga jti komà‑la̱. Ti̱koa̱ ba kis'e‑la̱ nga tájaàjiìn tjín ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱. K'e̱é kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi kixìt'aà tsja: ―Tjeèndojoì ndsei̱i. Tsijmeé tsja, ni̱to̱ón kjòndaà‑ne. 6Jñà xi̱ta̱ fariseo, k'e̱ nga itjo‑ne, tsajoóya‑ne ko̱ xi̱ta̱ Herodes nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en Jesús. 7Jesús ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ chinchat'aà xìn. Ján kiì i̱ndiì ndáchikon. Kjìn xi̱ta̱ kiìtji̱ngui‑la̱ xi nangui Galilea ts'e̱ ko̱ xi̱ta̱ nangui Judea, 8ko̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Jerusalén, ko̱ xi̱ta̱ nangui Idumea, ko̱ xi̱ta̱ xijngoaà xa̱jngá nandá Jordán kóho̱kji jngoò itjandiì‑la̱ na̱xa̱ndá Tiro ko̱ Sidón nga kiì'nchré‑la̱ kjo̱xkón xi kis'iìn Jesús. K'oa̱á komà‑ne kjìn jchán xi̱ta̱ ijchò tji̱ngui‑la̱. 9Jesús kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Kjit'aà na̱chrjein tjajnandaà jngoò chitso mé‑ne nga mì xi̱ta̱ ko̱jtínè‑ná. 10Koií kjoa̱‑la̱ nga jyeé kjìn jchán xi̱ta̱ xk'én kjòndaà‑ne. Jñà xi̱ta̱ xk'én xi i'nga, ya̱á fìkjanè'ñó ñánda tíjna Jesús nga mejèn‑la̱ ko̱òt'aà‑la̱ tsja. 11Jñà xi̱ta̱ xi ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱, k'e̱ nga beè Jesús bincha-xkó'nchit'aà‑la̱, i̱kjoàn 'ñó chja̱, tsò: ―Ji̱‑né xi Ki'ndí‑la̱ Nainá. 12Ta̱nga jè Jesús 'ñó tsohótiko̱ nga mì jñà ke̱èno̱jmí yá‑né jè. 13Xi jye komà i̱skan, Jesús kiìmijìn‑jno jngoò nindoò. Kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ xi jè ndaà kisaseèn takòn. Xi̱ta̱ koi, ijchò kinchat'aà‑la̱. 14I̱kjoàn jaàjiìn tejò xi̱ta̱ xi koa̱hijtako̱, ti̱jñà‑ne xi si̱ìkasén nga ki̱chja̱ya 'én ndaà‑la̱ Nainá 15xi ti̱koa̱ kitjoé‑la̱ o̱kixi̱ nga si̱ìndaà‑ne xi̱ta̱ xi ch'in tjín‑la̱ ti̱koa̱ ko̱chrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. 16Jñà xi̱ta̱ xi kitjaàjiìn: jè Simón. I̱kjoàn tsibít'aàsòn 'ín‑la̱; Pedro kitsò‑la̱. 17Ko̱ jñà i̱xti‑la̱ Zebedeo xi 'mì Jacobo ko̱ jè 'ndse̱ xi 'mì Juan, xi ti̱koa̱ tsibít'aàsòn 'ín‑la̱; Boanerges kitsò‑la̱. (Jè 'én jè tsò‑ne: I̱xti‑la̱ ch'o̱n.) 18Ko̱ Andrés; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Jacobo xi ti‑la̱ ma Alfeo; Tadeo; Simón, xi̱ta̱ xi ya̱ fìt'aà‑la̱ xi̱ta̱ cananista; 19Judas Iscariote, jè xi̱ta̱ xi kisìnga̱tsja kondra̱‑la̱ Jesús. K'e̱ nga j'iì‑ne Jesús ni'ya ñánda síkjáya, 20ìjngoò k'a kòkjìn xi̱ta̱ skanda mì ti kiì kitjò'nde‑la̱ nga tsakjèn. 21K'e̱ nga kiì'nchré xi̱ta̱ xíkjín Jesús, kjoa̱ xi tís'ín, kiì kátsji nga tso̱ba̱'ñó; kitsò: Skáyaá‑la. 22Jñà xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés xi j'iì‑ne Jerusalén k'oa̱á kitsò nga jè xi̱ta̱ nei̱í xi 'mì Beelzebú tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ Jesús, nga jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í tsjá‑la̱ nga'ñó nga ochrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. 23Jesús kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ koi. Tsibéno̱jmí jngoò‑la̱ kjoa̱ xi mangásòn. Kitsò‑la̱: ―¿A ko̱maá jè xi̱ta̱ nei̱í ko̱chrjekàjiìn‑ne xi ti̱jè‑ne yijo‑la̱ ya̱ ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱? Majìn. 24Tsà jngoò na̱xa̱ndá je, tsà jòya tjín nga kondra̱ títsa̱jna‑la̱ xíkjín, mìkiì ko̱ma 'ñó kítsa̱jna; 25ko̱ tsà jngoò ni'ya, tsà jòya tjín nga kondra̱ títsa̱jna‑la̱ xíkjín, ti̱koa̱á mìkiì ko̱ma 'ñó kítsa̱jna. 26Tsà jè xi̱ta̱ nei̱í, tsà jòya tís'ín xi ti̱jè‑ne yijo‑la̱, mìkiì ko̱ma 'ñó kíjna. Jye tífehet'aà na̱chrjein‑la̱. 27’Jngoò xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ nga'ñó, mì yá xi ko̱ma kjoa̱has'en ni'ya‑la̱ nga si̱ìchijé‑la̱ tsà mì ítjòn koi̱ìt'aà'ñó. K'e̱é ko̱ma si̱ìchijé‑la̱ k'e̱ nga jye kàsìt'aà'ñó. 28’O̱kixi̱í xi xan‑nó, xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ jé ko̱ xi chja̱jno‑la̱ Nainá, jcha̱t'aà‑la̱ jé‑la̱. 29Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi chja̱jno‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, mìkiì jcha̱t'aà‑la̱ ni̱ta̱ mé nó‑ne, ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. Kjo̱'in s'e̱‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. 30Koií k'oa̱s'ín kitsò‑ne Jesús nga jñà xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés kitsò‑né: “Xi̱ta̱ jè, ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱.” 31Xi komà i̱skan, ijchò 'ndse̱ ko̱ nea̱‑la̱ Jesús. Ján ndi̱tsiaán tsibìtsa̱jna. K'e̱é kinokjoà‑la̱ Jesús. 32Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jnandiì‑la̱, kitsò‑la̱: ―Nea̱‑lè ko̱ jñà 'ndsì, ján ndi̱tsiaán títsa̱jna. Ji̱ xó ótsji‑lè. 33K'e̱é kiìchja̱ Jesús, kitsò: ―¿Yá‑né xi nea̱‑na̱ ko̱ xi 'ndsè? 34I̱kjoàn kiskoòtsejèn‑jiìn‑la̱ jñá xi̱ta̱ xi títsa̱jnandiì‑la̱. Kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ koi xi nea̱‑na̱, ko̱ xi 'ndsè. 35Nga̱ ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne xi síkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá, jñà‑né xi 'ndsè, xi tichja, ko̱ xi nea̱‑na̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\