San Marcos 7

1Ijchò xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés xi j'iì‑ne na̱xa̱ndá Jerusalén. Ya̱á ijchòtji̱ngui‑la̱ ñánda tíjna Jesús. 2Jñà xi̱ta̱ koi, kijtseè i'nga xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús nga kjèn tjéko̱ tsja nga mìkiì oníjno; kitsò‑la̱ xíkjín [nga mìkiì nchisíkitasòn koni s'ín tjín kjo̱tíxoma ts'e̱ xi̱ta̱ judío xi xkón tjín]. 3Nga jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ judío, k'oa̱á s'ín síkitasòn koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga; tsà mì nguì ndaà ko̱níjno tsja, mìkiì ko̱kje̱n. 4Ti̱koa̱á k'e̱ nga f'iì‑ne ndi̱tsi̱n, ítjòn oníjno tsja, k'e̱é kjèn; tjín‑ìsa‑la̱ kjo̱tíxoma xi kj'ei̱í koni oníya chi̱tsín‑la̱, ti̱jí‑la̱, ko̱ chi̱tsín ki̱cha̱‑la̱ ko̱ na̱chan‑la̱. 5Koií kjoa̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés kiskònangui‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne mìkiì síkitasòn‑ne xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑lè, koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga nga ta k'oa̱á s'ín kjèn tjéko̱ tsja? 6Jesús kitsò‑la̱: ―Koni s'ín kiskiì Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ndaà kiìchja̱ i̱t'aà tsa̱jòn, jñò, xi̱ta̱ xi jò ma i̱sén‑nò, k'e̱ nga kitsò: Jñà xi̱ta̱ koi, beèxkón‑na xi tà 'én chja̱, ta̱nga jñà ini̱ma̱‑la̱ kjiìn títsa̱jna; 7Nìmé chjí‑la̱ nga beèxkón‑na, nga kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱á okóya koni tsà kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 8Jñò, nìkíjna‑nò xi nguì kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jè onguítji̱ngui‑là kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑nò nga oníya ti̱jí‑nò, chi̱tsín‑nò; kjìn ska̱ya kjo̱tíxoma tjín‑nò koni s'ín 'nè. 9Kitsò‑ìsa Jesús: ―Jñò, nachrjekàngui‑nò xi nguì kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, jè nìkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑nò. 10Moisés k'oa̱á kitsò: “Jcha̱xkoín na̱'èn‑lè ko̱ nea̱‑lè.” K'oa̱á ti̱ kitsò: “Jè xi chja̱jno‑la̱ na̱'èn‑la̱ ko̱ nea̱‑la̱, tjínè‑la̱ nga si̱k'en.” 11Ta̱nga jñò bixón‑nó: “Jngoò xi̱ta̱, ma ki̱tso̱‑la̱ na̱'èn‑la̱, o nea̱‑la̱: Mìkiì ko̱ma siìchját'aà‑lè; ngats'iì tsojmì xi tjín‑na, Corbán‑né.” ('Én xi tsò Corbán, 'én Hebreo‑né; tsòyaá‑ne: jè Nainá jyeé kitsjaà yije‑la̱.) 12Bixón‑nó nga mì ti̱ kiì tjí'nde‑la̱ nga ko̱si̱ko̱ na̱'èn‑la̱, o nea̱‑la̱. 13Jñò, nachrjekàngui‑nò 'én‑la̱ Nainá nga nìkatoya‑là xinguio̱o kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑nò. Kjìn ska̱ya kjo̱tíxoma tjín‑ìsa‑nò xi k'oa̱s'ín 'nè. 14Jesús, k'e̱é kiìchja̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱, kitsò‑la̱: ―Ngats'ioò, ti̱ná'yaà ko̱ ndaà kàtachi̱ya‑nò. 15Ni̱mé tjín xi fahas'en‑jiìn yijo‑la̱ xi̱ta̱ xi síkits'ón. Jè‑né xi ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ bitjojiìn‑ne, xi síkits'ón. 16¡Ndaà ti̱ná'yaà koni xan‑nò! 17Jesús itjokàjiìn‑la̱ xi̱ta̱; kiì, jahas'en jngoò ni'ya; i̱kjoàn jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ kiskònangui‑la̱ kó tsòya‑ne jè kjoa̱ mangásòn xi tsibéno̱jmí. 18Kitsò Jesús: ―¿Jñò, a ti̱koa̱á mìkiì machi̱ya‑nò kó tsòya‑ne? ¿A mì fìya‑nò ngats'iì tsojmì xi fahas'en‑jiìn yijo‑la̱ xi̱ta̱ mìkiì síkits'ón 19nga mìtsà ini̱ma̱‑la̱ fahas'en‑jiìn? Ya̱á fahas'en i̱ndso̱'ba̱, i̱kjoàn bitjo‑ne k'e̱ nga fì kítsa̱jna ján baño. Jesús kitsòyaá‑ne: Ngats'iì tsojmì xi ma chine, tsjeè‑né; mìkiì síkits'ón ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. 20Kitsò‑ìsa Jesús: ―Jè kjo̱hítsjeèn xi bitjojiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱, jè xi síkits'ón. 21Koi‑né nga ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ nchrobájiìn, jñà kjo̱hítsjeèn xi ch'o tsò, koni jè kjoa̱ chijngui ts'e̱ xi̱ta̱ xi jye chixàn ko̱ xi kj'eè bixan jèn, ko̱ xi xi̱ta̱ sík'en, 22ko̱ kjoa̱ chijé, ko̱ kjoa̱ tse mejèn, ko̱ kjoa̱ ts'e̱n, ko̱ kjoa̱ kona̱cha̱n, ko̱ kjoa̱ ts'e̱ xi otonè‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ yijo‑ná, ko̱ kjoa̱xìtakòn, ko̱ kjoa̱ 'on takòn, ko̱ kjoa̱ 'nga ikon, ko̱ kjoa̱ 'én ndiso, ko̱ kjoa̱ tòndo̱ xi mìtsà ítjòn nìkítsjeèn. 23Ngats'iì kjoa̱ koi xi ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ bitjokàjiìn‑ne, koií xi síkits'ón xi̱ta̱. 24Kiì Jesús ján na̱xa̱ndá Tiro ko̱ Sidón. K'e̱ nga ijchò ya̱, jahas'en jngoò ni'ya; mejèn‑la̱ nga mì yá xi̱ta̱ xi skoe̱, ta̱nga mìkiì komà tsibìjna'ma. 25Ni̱to̱ón kiì'nchré jngoò chjo̱ón xi ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ tsòti‑la̱. Kiì ñánda tíjna Jesús nga tsasìxkó'nchit'aà‑la̱; 26tsibítsi'ba‑la̱ nga ko̱chrjekàjiìn jè ini̱ma̱ ch'o xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ tsòti. Jè chjo̱ón, ya̱á i̱'nde‑la̱ ñánda 'mì Sirofenicia; 'én griego chja̱. 27Jesús kitsò‑la̱: ―Tjiì'nde‑la̱ jñà kàtakjèn ítjòn xi i̱xti ma. Mìkiì ndaà tjín tsà chjaà'an‑la̱ ni̱ño̱ jñà i̱xti, i̱kjoàn k'oi̱‑lá ndí nañá. 28Jè chjo̱ón kitsò: ―Ndaà tjín Na̱'èn; ta̱nga jñà ndí nañá kineé xi̱‑la̱ tsojmì xi bixòngui ími̱xa̱ xi síkatsjoò i̱xti. 29K'e̱é kitsò Jesús: ―Ndaà kinokjoì. T'in‑ne ni'ya‑lè. Jè ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í, jye itjokàjiìn‑ne ini̱ma̱‑la̱ tsòti‑lè. 30K'e̱ nga ijchò‑ne ni'ya‑la̱, jè chjo̱ón, jè tsòti‑la̱, ya̱á kijnasòn na̱chan; ta̱nga jye itjokàjiìn‑ne ini̱ma̱‑la̱ jè ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í. 31Jesús kiì‑ne ya̱ i̱'nde ts'e̱ Tiro; jahatojiìn i̱'nde Sidón, ti̱koa̱ jahatojiìn nangui xi 'mì Decápolis, ijchò‑ne ya̱ ndáchikon ts'e̱ Galilea. 32Ya̱á ijchòko̱ jngoò xi̱ta̱ xi jtayaà ko̱ skí'i̱n, tsibítsi'ba‑la̱ Jesús nga ko̱òt'aà‑la̱ tsja jè xi̱ta̱ jè. 33Jesús, i̱t'aà xìn kiìko̱ ñánda tsjìn xi̱ta̱, k'e̱é jahas'en jnótsja ya̱ líká‑la̱, ko̱ ndána̱chrá‑la̱ kisìkaàjno ni̱je̱n‑la̱. 34Jesús kiskoòtsejèn ngajmiì; i̱kjoàn jaátse‑la̱, kitsò: ―¡Efata! ―tsò‑ne 'én jè: ¡Kàtatáx'a̱! 35Ni̱to̱ón kitáx'a̱‑ne líká‑la̱ xi̱ta̱ jè, ti̱koa̱á ndaà komà kiìchja̱‑ne. 36Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱: ―Kì yá xi̱ta̱ xi bèno̱jmí‑là. Ta̱nga k'e̱ nga 'ñó tsibít'in‑la̱ Jesús nga mì yá xi̱ta̱ ke̱èno̱jmí‑la̱, ta̱nga jñà xi̱ta̱ ìsa̱á ndaà kiskinìsòn 'én. 37Jñà xi̱ta̱ xi kiì'nchré, ta kjo̱xkón‑la̱, kitsò: ―Ndaà s'ín yije. Síndaà‑ne xi̱ta̱ xi jtayaà ko̱ xi mìkiì ma chja̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\