San Marcos 8

1Ìjngoò na̱chrjein nga kjìn jchán xi̱ta̱ kjòxkóya koa̱ tsjìn tsojmì xi kine, Jesús kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, kitsò‑la̱: 2―Jñà xi̱ta̱ koi, mahi̱ma̱keè‑ná. Jyeé kò jàn na̱chrjein tjín‑la̱ nga títsa̱jnako̱‑na koa̱ ni̱mé tjín tsojmì xi kine. 3Tsà tà ko̱s'ín siìkasén chjan‑na ni'ya‑la̱ ya̱á ko̱hindaàya ndi̱yá nga tjín xi kjiìn inchrobà‑ne. 4Kitsò xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús: ―¿Kós'ín si̱kjèn xi̱ta̱ koi jngoò i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda ni̱mé tjín? 5Jesús kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kó tjín ma i̱nchra̱jín xi tíyijò‑nò? Kitsò jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Itoò ma‑ne. 6K'e̱é kitsò Jesús: ―Koa̱tìn‑la̱ kàtìtsa̱jnat'aà nangui jñà xi̱ta̱. Jesús kiskoé i̱nchra̱jín xi itoò ma‑ne; kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá i̱kjoàn kisìxkoa̱ya; k'e̱é kjònga̱tsja jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ mé‑ne nga kisìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne. 7Ti̱koa̱á tíyijò chiba‑la̱ ti̱n jtobá. Jesús kisìchikon‑t'in; i̱kjoàn kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Ti̱ka'bió. 8Tsakjèn yije xi̱ta̱ kóho̱tjín skanda kó nga kjòskiì; k'e̱ nga tsibíxkó‑ne jñà xi kjòxkoa̱ya nga tsiningui‑ne, nguì itoò ni̱si̱yá ko̱ma. 9Jñà xi̱ta̱ xi tsakjèn, kjo̱meè ñijòn jmiì ma‑ne. Jesús, i̱kjoàn kisìhixat'aà‑ne jñà xi̱ta̱; 10i̱kjoàn jahas'en chitso ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. Ya̱á kiì i̱'nde ñánda 'mì Dalmanuta. 11Ijchò xi̱ta̱ fariseo, tsibíts'ia̱ nga tsajoókjoò‑ko̱ Jesús. Kisìjé jngoò‑la̱ seña xi jeya tjín xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne nga mejèn‑la̱ skoe̱ tsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá kisìkasén. 12Jesús 'ñó jaátse‑la̱, kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ koi, ¿mé‑ne seña xi jeya tjín síjé‑ne? Xi nguì o̱kixi̱, k'oa̱á xan‑nò, ni̱jngoò seña jcha̱a. 13Ya̱á kisìkítsa̱jna xi̱ta̱ koi; jahas'en ìjngoò k'a‑ne chitso; kiì ján xijngoaà ndáchikon. 14Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, k'e̱ nga kiì, kijchàajiìn‑la̱ mìkiì ts'a i̱nchra̱jín. Tà jngoò ma i̱nchra̱jín xi kjinaya‑la̱ chitso. 15Jesús kitsò‑la̱: ―Chítsejèn‑là koa̱ ti̱kinda̱a yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ na̱'yo̱ san‑la̱ xi̱ta̱ fariseo ko̱ ts'e̱ Herodes. 16Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús tsohóko̱ xíkjín, kitsò‑la̱: ―Koií k'oa̱ tsò‑ná nga mìkiì kich'á i̱nchra̱jín. 17Jesús kisijiìn‑la̱ koni s'ín nchijoó, k'e̱é kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne ko̱bixón‑nò nga tsjìn‑nò i̱nchra̱jín? ¿A kj'eè fìya‑nò? ¿A mì machi̱ya‑nò? ¿A tsí 'ñó tájaàjiìn tjín ini̱ma̱‑nò? 18Tjín xkoòn, ¿mé‑ne mìkiì tsejèn‑nò? Tjín líká‑nò, ¿mé‑ne mìkiì na'yà‑nò? ¿A mì bítsjeèn‑nò 19k'e̱ kisìka'biá i̱nchra̱jín xi 'òn ma‑ne koa̱ 'òn jmiì xi̱ta̱ tsakjèn? ¿Kó tjín ni̱si̱yá tsiningui‑ne xi tsibíxkó‑ìsa̱? Kitsò jñà xi̱ta̱: ―Tejò ni̱si̱yá komà. 20―K'e̱ nga kisìka'biá jñà i̱nchra̱jín xi itoò ma‑ne, koa̱ ñijòn jmiì xi̱ta̱ tsakjèn, ¿kó tjín ni̱si̱yá tsiningui‑ne xi tsibíxkó‑ìsa̱? Kitsò jñà xi̱ta̱: ―Itoò ni̱si̱yá komà. 21K'e̱é kitsò‑la̱: ―¿A tà kó kj'eè machi̱ya‑nò? 22Jesús ijchò ján na̱xa̱ndá Betsaida; ya̱ ijchòko̱ jngoò‑la̱ xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱. Tsibítsi'ba‑la̱ nga kàtát'aà‑la̱ tsja jñà xko̱n. 23Jesús kitsobà'ñó tsja jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱. I̱kjoàn tsachrjekàjiìn na̱xa̱ndá, tsibíchrángui xko̱n, i̱kjoàn tsohósòn‑la̱ tsja. K'e̱é kiskònangui‑la̱ a tsejèn chiba‑la̱. 24Jè xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑la̱ kiskoòtsejèn, kitsò: ―Jye be xi̱ta̱ ta̱nga k'oa̱á ma‑na̱ ta koni kjoàn yá kjoàn nga tjíma. 25Jesús, ìjngoò k'a tsohót'aà‑la̱ tsja jñà xko̱n. Kitsò‑la̱ nga ndaà kàtakotsejèn, ni̱to̱ón kjòndaà‑ne. Ndaà kijtseè yije‑ne. 26Jesús kisìkasén‑ne ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ jè, kitsò‑la̱: ―Kì ya̱ bitjaàs'en‑jiìn na̱xa̱ndá, kì yá xi̱ta̱ xi bèno̱jmí‑la̱. 27Itjo Jesús ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, kiì ya̱ na̱xa̱ndá jtobá xi chja̱‑ne Cesarea ts'e̱ Filipo. K'e̱ nga tjímaya ndi̱yá, Jesús kiskònangui‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò jñà xi̱ta̱? ¿Yá‑ná 'a̱n? 28Kitsò jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Tjín xi tsò: “Jé Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱.” Tjín xi tsò: “Jé Elías.” Ti̱koa̱á tjín xi tsò: “Jngoò xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá.” 29Jesús kiskònangui‑la̱ jñá xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱; kitsò‑la̱: ―¿Jñò kó bixón? ¿Yá‑ná 'a̱n? Kiìchja̱ Pedro, kitsò: ―Ji̱‑né xi Cristo [xi xó kisìkasén‑lè Nainá]. 30Ta̱nga jè Jesús kitsò‑la̱: ―Kì yá xi̱ta̱ xi bèno̱jmí‑là xi i̱t'aà ts'a̱n. 31Tsibíts'ia̱ Jesús nga tsakóya‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, kitsò‑la̱: ―'A̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, tse kjo̱'in siìkjiaán; ko̱chrjengui‑na jñà xi̱ta̱ jchínga, ko̱ jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì, ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés. Si̱ìk'eén‑na ta̱nga k'e̱ nga ki̱jchò jàn na̱chrjein kjoa̱áya‑na. 32Jesús nguì ndaà tsibéno̱jmí kjoa̱ xi komàt'in. Jé Pedro kiìchja̱t'aàxìn‑la̱ Jesús nga mìkiì ndaà tjín koni tsò. 33Ta̱nga Jesús, kisìkáfaya, kiskoòtsejèn‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, tsohótiko̱ Pedro. Kitsò‑la̱: ―Ti̱si̱t'aàxìn‑ná ji̱ xi̱ta̱ nei̱í. Nga ji̱, mìtsà k'oa̱s'ín nìkítsjiìn koni s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ Nainá. Ngaji̱ tà k'oa̱s'ín nìkítsjiìn koni s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱. 34Jesús kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ xi tji̱ngui‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Tsà yá xi mejèn‑la̱ nga xi̱ta̱ ts'a̱n ko̱ma, kàtatsjeiìn‑takòn mé xi mejèn‑la̱ yijo‑la̱; koni jngoò xi̱ta̱ xi 'yajen krò‑la̱, kàtìjnandaà nga si̱ìkjeiín kjo̱'in xi kjoa̱ ts'a̱n; ndaà kàtjìt'aà‑na. 35Nga ni̱ta̱ yá xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ ko̱chrjetjì yijo‑la̱ nga ni̱mé kjo̱'in sa̱kò‑la̱, tà sa̱á si̱ìchija‑né ko̱ kjo̱'in kíjnajiìn; ta̱nga jè xi tíjnandaà nga tsjá yijo‑la̱ xi kjoa̱ ts'a̱n ko̱ kjoa̱ ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá, jè‑né xi ki̱tjokàjiìn kjo̱'in nga i̱t'aà ts'a̱n ndaà kíjna. 36¿Mé xi si̱ìkijne xi̱ta̱ na̱s'ín tjoé yije‑la̱ i̱sò'nde tsà si̱ìchja ini̱ma̱‑la̱? Ni̱mé. 37¿A ko̱ma koi̱ìchjí kjoa̱biyaà jngoò xi̱ta̱ xi majìn‑la̱ nga ki̱yá? Majìn. 38Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi ko̱sobà‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n ko̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én‑na̱ ya̱ nguixko̱n xi̱ta̱ jé xi tjín, ti̱koa̱á 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, ko̱sobà‑na̱ i̱t'aà ts'e̱ k'e̱ nga kjoi̱ikoa̱a ìjngoò k'a kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'èn‑na̱ ko̱ àkja̱le̱ tsjeè‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\