San Mateo 10

1Nga ko̱ma i̱skan Jesús kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ xi tejò ma‑ne xi kota'yàt'aà‑la̱, kitsjaà‑la̱ kjo̱tíxoma nga ko̱ma ko̱chrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ koa̱ ko̱ma‑la̱ si̱ìndaà‑nè ni̱ta̱ mé ch'in‑ne nga ijòjno ijòt'aà yijo‑la̱ xi̱ta̱. 2Jñà 'ín‑la̱ xi̱ta̱ xi tejò jaàjiìn Jesús nga tsibíxáya‑la̱: jè tíjna ítjòn, Simón xi ti̱koa̱ Pedro ki'mì, ko̱ Andrés xi 'ndse̱ ma Pedro; Jacobo ko̱ 'ndse̱ Juan xi i̱xti‑la̱ Zebedeo; 3Felipe, Bartolomé, Tomás, ko̱ Mateo jè xi kisìkíchjítjì tsojmì ts'e̱ Roma; Jacobo, ti‑la̱ Alfeo; Lebeo xi ti̱koa̱ Tadeo ki'mì; 4Simón, xi̱ta̱ xi ya̱ fìt'aà‑la̱ xi̱ta̱ cananista; ko̱ Judas Iscariote jè xi kisìnga̱tsja kondra̱‑la̱ Jesús. 5Jesús kisìkasén nga tejò xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ nga kisìka'bí 'én‑la̱ Nainá koa̱ kitsjaà‑la̱ kjo̱tíxoma, kitsò‑la̱: ―Mìkiì onguió ya̱ i̱'nde‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío; ti̱koa̱ mìkiì bitjaàs'en‑jñoò ya̱ na̱xa̱ndá‑la̱ xi̱ta̱ Samaria. 6Ya̱á tanguíchòn jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel koni orrè xi kichijà. 7K'e̱ nga onguió ti̱nókjoa̱ya koa̱ tixón: “Jye kjòchrañàt'aà‑nò na̱chrjein nga jcha̱a kó s'ín otíxoma jè xi ngajmiì nchrobá‑ne.” 8Ti̱ndaà‑nò xi̱ta̱ xi xk'én; ti̱tsjeè xi tíbindojno chrjoa̱ yijo‑la̱; ti̱kjaáya‑là xi jye k'en; na̱chrjekàjñoò ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱. Tà kjo̱tjò kitjoé‑nò nga'ñó koi, ti̱koa̱á tà kjo̱tjò tjiì ngajo‑là jñà xi̱ta̱. 9’Ni̱mé to̱n ch'aà. 10Kì na̱'ya ch'aà xi i̱t'aà ts'e̱ ndi̱yá. Mìkiì tsà jò na̱chro̱ ch'aà. Ti̱koa̱á mìkiì xo̱xté tsjayaà. Ti̱koa̱á kì yá garrote ch'aà. Nga̱ jè xi̱ta̱ xi síxá, mochjeén‑né nga k'oi̱‑la̱ tsojmì xi ski̱ne̱. 11’K'e̱ nga kijchoò na̱xa̱ndá iì, o xi na̱xa̱ndá jtobá ti̱nchátsjioò jngoò ni'ya xi ndaà xi̱ta̱ nei‑la̱, ya̱á titsa̱jnako̱o skanda k'e̱ nga onguí‑nò. 12K'e̱ nga ki̱tjás'e̱en ni'ya, ti̱ixat'aà jñà xi̱ta̱ nei‑la̱ ni'ya. 13Tsà jñà xi̱ta̱ nei‑la̱ ni'ya skoétjò‑nò, ti̱chikon‑t'ioòn nga s'e̱‑la̱ kjoa̱'nchán, ta̱nga tsà mìkiì skoétjò‑nò, tà sa̱á jñò s'e̱‑nò kjoa̱'nchán nga si̱ìchikon‑t'in‑nò Nainá. 14Tsà mìkiì skoétjò‑nò, ko̱ tsà majìn‑la̱ kji̱'nchré 'én‑nò, tìtjo̱o ni'ya jè, o na̱xa̱ndá jè, koa̱ titsajneè chijo‑la̱ ndso̱koò. 15O̱kixi̱í xi xan‑nò, na̱xa̱ndá jè, ìsa̱á tse kjo̱'in s'e̱‑la̱ jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱, mì k'oa̱á‑ne koni jñà xi̱ta̱ ts'e̱ na̱xa̱ndá Sodoma ko̱ Gomorra. 16’Ti̱ná'ya, 'a̱n, k'oa̱á s'ín sìkasén‑nò koni tsà orrè ya̱ i̱jiìn‑la̱ cho̱ tse̱jén. Jñò, titsa̱jnandaà ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne koni tsà ye̱ xi 'ñó maña̱ ti̱koa̱ indaàkjoa̱ kàtama koni tsà ni̱se paloma. 17Ndaà ti̱kinda̱a yijo‑nò. Jñà xi̱ta̱ koi, ján ski̱nìt'aà‑nò nguixko̱n xi̱ta̱xá koa̱ ska̱àn‑ko̱o‑nò ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. 18Skanda ján kji̱ko̱‑nò nguixko̱n xi̱ta̱xá gobernador ko̱ xi̱ta̱xá ítjòn, tà koií kjoa̱‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n. K'oa̱á s'ín ko̱ma ki̱nókjoa̱‑là 'én xi ts'a̱n jñà xi̱ta̱xá ko̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 19K'e̱ nga ski̱nìt'aà‑nò ñánda títsa̱jna xi̱ta̱xá, kì makájno‑nò kós'ín ki̱nókjoa̱a, o kós'ín kixón. Nga ti̱k'e̱é‑ne, Nainá tsjá‑nò 'én xi ki̱nókjoa̱a. 20Nga mìtsà jñò xi ki̱nókjoa̱a; jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsjá‑nò kjo̱hítsjeèn nga ma ki̱nókjoa̱jiìn‑là jñà xi̱ta̱. 21’Ti̱jè‑ne 'ndse̱ si̱ìnga̱tsja 'ndse̱ xi̱ta̱ nga si̱ìk'en. Jè na̱'èn‑la̱ si̱ìnga̱tsja ki'ndí‑la̱ nga si̱ìk'en xi̱ta̱. Jñà i̱xti‑la̱ si̱ìnga̱tsja na̱'èn‑la̱ nga ki̱yá. 22Ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde ko̱jtikeè‑nò xi kjoa̱ ts'a̱n; ta̱nga jè xi̱ta̱ xi kixi̱ kíjna skanda kjoe̱het'aà‑ne, jè‑né xi ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. 23K'e̱ nga kji̱tji̱ngui kondra̱‑nò xi̱ta̱ xi jngoò na̱xa̱ndá, ti̱yó, xìn na̱xa̱ndá tanguió. O̱kixi̱í xi xan‑nò, 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, ìsa̱á ítjòn kjoia̱a nga ti̱kj'eè onguió yije kóho̱kji na̱xa̱ndá Israel. 24’Jngoò xi̱ta̱ xi kota'yà mìtsà ìsa̱ tíjna ítjòn koni maestro‑la̱; ti̱koa̱á jngoò xi̱ta̱ xi chi̱'nda tíjna mìtsà ìsa̱ tíjna ítjòn‑la̱ nei‑la̱. 25Jè xi̱ta̱ xi kota'yà ko̱jngoó ikon tsà k'oa̱s'ín ki̱jchò koni jè maestro‑la̱ ko̱ jè xi chi̱'nda tíjna tsà tà k'oa̱s'ín kíjna koni jè nei‑la̱. Jè xi na̱'èn tíjna, xi̱ta̱ nei̱í tsò‑la̱; jñà xi i̱xti‑la̱, ìsa̱á tsato ch'o ki̱tso̱‑la̱. 26’Kì xi̱ta̱ tsakjoòn‑là. Nga nì mé tjín xi tíjtsa'ma xi mìkiì ko̱tsejèn; ngats'iì xi tjí'ma, jcha̱á‑la̱. 27Jè kjoa̱ xi k'oa̱ xan‑nò k'e̱ nga jñò choòn, k'oa̱á tixón k'e̱ nga na̱chrjein; koa̱ jè xi kjoa̱'ma xan‑nò, jñò ti̱nókjoa̱ya kóho̱kji i̱sò'nga ni'ya. 28Kì tsakjoòn‑là jè xi ma‑la̱ sík'en yijo‑ná, ta̱nga ini̱ma̱‑ná mìkiì ko̱ma‑la̱ si̱ìk'en. Jè xi ti̱skón‑là xi ma‑la̱ sík'en yijo‑ná ko̱ ini̱ma̱‑ná nga kinìjiìn‑ná ni'ín ts'e̱ kjo̱'in. 29’Maá satíjna jò ndí ni̱se na̱s'ín tà jngoò ma to̱n‑ná. Ta̱nga ni̱jngoò ni̱se ki̱yá tsà mìkiì tsjá'nde Nainá. 30Jñò, skanda tsja̱skoò tíxke̱ya yije‑la̱ Nainá. 31Koií kjoa̱‑la̱, kì tsakjoòn‑jèn. Ìsa̱á tse chjí‑nò mì k'oa̱á‑ne na̱s'ín kjìn ma ndí ni̱se. 32’Ni̱ta̱ yá‑ne xi tsjá 'én nga nguixko̱n xi̱ta̱ nga 'a̱n fìt'aà‑na, 'a̱n k'oa̱á ti̱ xán nga nguixko̱n Na̱'èn‑na̱ xi tíjna ngajmiì nga xi̱ta̱ ts'a̱n‑ná. 33Ta̱nga jè xi kjójna'mat'in‑na nga nguixko̱n xi̱ta̱, 'a̱n k'oa̱á ti̱s'ín kójna'mat'ian i̱t'aà ts'e̱ nga nguixko̱n Na̱'èn‑na̱ xi tíjna ngajmiì. 34’Kì k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga kjoa̱'nchán j'iìkoa̱a i̱sò'nde. Mì kjoa̱'nchán j'iìkoa̱a, ta̱ sa̱á kjoa̱jchán j'iìkoa̱a. 35Koií xá j'i̱‑na nga jñà xi̱ta̱, ti̱jè‑ne na̱'èn‑la̱ ko̱ma‑ne kondra̱‑la̱; jè tsòti‑la̱, ti̱jè ko̱ma‑ne kondra̱‑la̱ nea̱‑la̱; ko̱ jè kja'nda‑la̱, ti̱jè na̱chíya‑la̱ ko̱ma‑ne kondra̱‑la̱. 36Nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱, ti̱jñà‑ne xi̱ta̱ ni'ya‑la̱ ko̱ma kondra̱‑la̱. 37’Jè xi ìsa̱ tjòkeè na̱'èn‑la̱ ko̱ nea̱‑la̱ ko̱ 'a̱n mìkiì matsjakeè‑na, mìkiì ok'ìn‑la̱ nga xi̱ta̱‑na̱ xán‑la̱; ko̱ jè xi ìsa̱ tjòkeè ti‑la̱, o jè tsòti‑la̱, ko̱ 'a̱n mìkiì matsjakeè‑na, mìkiì ok'ìn‑la̱ nga xi̱ta̱‑na̱ xán‑la̱. 38Jè xi kjo̱'in tsakjón‑la̱ nga majìn‑la̱ ojen krò‑la̱ nga 'a̱n kji̱nchrobà tji̱ngui‑na mìkiì ok'ìn‑la̱ nga xi̱ta̱ ts'a̱n xán‑la̱. 39Jè xi̱ta̱ xi ndaà ótsji kós'ín ma si̱ìkinda̱ yijo‑la̱ nga mì mé kjo̱'in sa̱kò‑la̱, tà sa̱á si̱ìchija‑né ko̱ kjo̱'in kíjnajiìn; ta̱nga jè xi tíjnandaà nga tsjá yijo‑la̱ nga ki̱yá xi kjoa̱ ts'a̱n, sa̱kò‑la̱ kjoa̱binachon nga i̱t'aà ts'a̱n ndaà kíjna. 40’Jè xi̱ta̱ xi skoétjò‑nò, 'a̱n kjoétjò‑na; ko̱ jè xi skoétjò‑na, jè kjoétjò xi kisìkasén‑na. 41Jè xi̱ta̱ xi kjoétjò jngoò xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, koií kjoa̱‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá chja̱, k'oa̱á ti̱s'ín ko̱chikon‑t'in koni jè xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Ko̱ jè xi̱ta̱ xi skoétjò jngoò xi̱ta̱ kixi̱, koií kjoa̱‑la̱ nga ndaà s'ín, ti̱koa̱á tà ngásòn ko̱chikon‑t'in koni jè xi̱ta̱ kixi̱. 42Ni̱ta̱ yá‑ne xi tsjá jngoò chi̱tsín‑la̱ nandá 'nchán jngoò ndí xi̱ta̱ i̱ma̱‑na̱ koií kjoa̱‑la̱ nga 'a̱n kota'yàt'aà‑na, o̱kixi̱‑né ko̱chikon‑t'in‑né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\