San Mateo 12

1Jè na̱chrjein nìkjáya, Jesús ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ya̱ ja ya̱ ñánda títje̱ trigo. Koa̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús kjòhojò‑la̱. K'e̱é tsate natín‑la̱ trigo, i̱kjoàn kiskine. 2Jñà xi̱ta̱ fariseo k'e̱ nga kijtseè, kitsò‑la̱ Jesús: ―Chítsején‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑lè, jè kjoa̱ xi nchis'ín; mìkiì tjí'nde nga k'oa̱s'ín ko̱ma jè na̱chrjein nìkjáya. 3Jesús kitsò‑la̱: ―¿Jñò, a mìtsà jye tíjiìn‑nò koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá koni kis'iìn xi̱ta̱xá ítjòn xi ki'mì David ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ xi kjihijtako̱ k'e̱ nga kjòhojò‑la̱? 4Jahas'en ni'ya‑la̱ Nainá koa̱ tsakjèn i̱nchra̱jín tsjeè‑la̱ Nainá xi mìkiì tjí'nde‑la̱ nga jè David ko̱kje̱n ko̱ xi̱ta̱ xi kjihijtako̱; ta jñà no̱'miì tjí'nde‑la̱ nga ko̱kje̱n. 5¿A ti̱koa̱á mìtsà jye tíjiìn‑nò koni tsò kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés? Nga jñà no̱'miì, ya̱ i̱ya i̱ngo̱ ítjòn, síxá‑né na̱s'ín jè na̱chrjein nìkjáya, ko̱ na̱s'ín síxá mìtsà jé nchihótsji. 6'A̱n, k'oa̱á xan‑nò, jngoò tíjna i̱jndé xi ìsa̱ jeya tíjna mì k'oa̱á‑ne koni jè i̱ngo̱ ítjòn. 7Ngats'ioò jñò mìkiì machi̱ya‑nò kó tsòya‑ne Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “'A̱n, mejèn‑na nga kàtas'e‑nò kjo̱hi̱ma̱takòn, kì ta̱ tsjaà cho̱ nìk'eèn kjo̱tjò xi 'a̱n 'biì‑ná.” Tsà ko̱chi̱ya‑nò, mì‑la kiì kjo̱'in k'oi̱‑là xi̱ta̱ xi mìtsà jé tjín‑la̱. 8K'oa̱á s'ín tjín, 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, 'a̱án otiìxoma‑la̱ na̱chrjein nìkjáya. 9I̱kjoàn kiì‑ne Jesús ya̱ i̱'nde jè; jahas'en jngoò ni'ya i̱ngo̱ sinagoga. 10Ya̱ tíjna jngoò xi̱ta̱ xi kixìt'aà jngoò tsja. Jñà xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna kiskònangui‑la̱ Jesús nga mejèn‑la̱ ko̱hòngui, kitsò‑la̱: ―¿A tjí'nde‑né nga kjo̱ndaà‑ne xi̱ta̱ k'e̱ nga jè na̱chrjein nìkjáya? 11Jesús kitsò‑la̱: ―Jñò, tsà tíjna jngoò‑nò orrè ko̱ tsà ya̱ ska̱ya nga̱jo̱, ¿a mìtsà konguínachrjeè na̱s'ín na̱chrjein nìkjáya? 12Jyeé 'ya, ìsa̱á 'ñó chjí‑la̱ jngoò xi̱ta̱ mì k'oa̱á‑ne koni jngoò orrè. Koií kjoa̱‑la̱ nga tjí'nde‑né nga ko̱si̱koa̱á xi̱ta̱ na̱s'ín jè na̱chrjein nìkjáya. 13Jesús kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi kixìt'aà jngoò tsja: ―Tjeèndojoì ndsei̱i. Xi̱ta̱ jè, tsijmeé tsja, ni̱to̱ón kjòndaà‑ne; k'oa̱á ti̱ kji komà‑ne koni kji xi ìjngoò. 14Jñà xi̱ta̱ fariseo, k'e̱ nga itjo‑ne i̱ngo̱, i̱kjoàn tsajoóya‑ne nga mejèn‑la̱ si̱ìk'en Jesús. 15Jesús, k'e̱ nga kijtseè nga jñà xi̱ta̱ fariseo mejèn‑la̱ si̱ìk'en, itjo ni'ya, kiì. Kjìn xi̱ta̱ kiìtji̱ngui‑la̱. Jesús kisìndaà‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi xk'én. 16Kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱ jñà xi̱ta̱ nga mìkiì ke̱èno̱jmít'in yá‑né jè. 17K'oa̱á s'ín komà mé‑ne nga tsitasòn‑ne 'én xi kiìchja̱ Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, nga kitsò: 18I̱ tíjna jè chi̱'nda‑na̱ jè xi 'a̱n jaàjñaà, xi 'ñó matsjake̱, tjín‑la̱ kjo̱tsja ini̱ma̱‑na̱ xi i̱t'aà ts'e̱. 'A̱án tsjaà‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑na̱ nga jè ki̱chja̱jiìn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde xi kjoa̱kixi̱ mé‑ne nga ko̱ma si̱ndaàjiìn‑la̱. 19Mìtsà xi̱ta̱ ska̱àn‑ko̱, ko̱ nì mé 'én xi 'ñó ki̱chja̱, ko̱ mì kì ki̱ná'ya‑la̱ ya̱ i̱ya ndi̱yá 'én xi ki̱chja̱. 20Mìkiì skít'o̱ jngoò yá ína̱xo̱ xi jye mejèn tít'ò, ti̱koa̱á mìkiì si̱ìkits'o jngoò ni'ín xi ta ni̱'ndi̱í tíbitjo sa̱‑la̱. K'oa̱s'ín s'i̱in skanda k'e̱ nga koi̱ìndaàjiìn xi kjoa̱kixi̱. 21Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde xi mìtsà xi̱ta̱ judío, ko̱kjeiín‑la̱ nga skóña‑la̱ kjo̱ndaà xi tsjá‑la̱. 22J'iìko̱ jngoò‑la̱ xi̱ta̱ Jesús xi mìkiì tsejèn‑la̱, ko̱ xi mìkiì ma chja̱ nga ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í tíjiìn ini̱ma̱‑la̱. Kisìndaà‑ne Jesús nga komà kiìchja̱‑ne koa̱ kjòtsejèn‑la̱. 23Ngats'iì xi̱ta̱, tà kjòxkón‑la̱. K'e̱é kitsò: ―¿A jè jèe̱ xi ya̱ nchrobát'aà‑ne tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn David [nga jè kíjna ngajo‑la̱]? 24K'e̱ nga kiì'nchré jñà xi̱ta̱ fariseo kitsò: ―Xi̱ta̱ jè, ma‑la̱ ochrjekàjiìn ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱, k'oi̱í‑né nga jè síkjeén nga'ñó‑la̱ Beelzebú xi sko̱‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í. 25Jesús kijtseèya‑la̱ koni s'ín nchihóko̱ ini̱ma̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ngats'iì na̱xa̱ndá xi jòya tjín nga kondra̱ títsa̱jna‑la̱ xíkjín, ti yijo‑lá tísíkixòña‑ne; koa̱ tsà jngoò na̱xa̱ndá ko̱ tsà jngoò ni'ya xi̱ta̱ si̱ìjòya xíkjín, mìkiì ko̱ma ndaà kítsa̱jna. 26Tsà jè xi̱ta̱ nei̱í ti̱jè tíhochrjejiìn‑ne yijo‑la̱ nei̱í, jòya tís'ín xi ti̱jè‑ne yijo‑la̱. ¿Kós'ín ko̱ma s'e̱‑la̱ nga'ñó nga ko̱tìxoma? 27Jñò bixón‑nò nga 'a̱n sìkjeén nga'ñó‑la̱ xi sko̱‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í k'e̱ nga ochrjekàjñaà ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í. Tsà k'oa̱á s'ín tjín kjoa̱, jñà xi̱ta̱ tsa̱jòn, ¿yá xi tsjá‑la̱ nga'ñó k'e̱ nga ochrjekàjiìn nei̱í? Koií kjoa̱‑la̱, ti̱jñà‑ne xi̱ta̱‑nò ke̱èno̱jmí nga mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga jè sko̱‑la̱ nei̱í sìkjeén. 28Ta̱nga 'a̱n, k'e̱ nga ochrjekàjñaà ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱, jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsjá‑na nga'ñó. Jè kjoa̱ koi tsòyaá‑ne nga Nainá, jyeé i̱ tíhotíxoma i̱ i̱t'aà nangui. 29’¿Kó s'ín ko̱ma kjoa̱has'en ni'ya‑la̱ nga si̱ìchijé‑la̱ jngoò xi̱ta̱ nei‑la̱ ni'ya xi tjín‑la̱ nga'ñó tsà mìtsà ítjòn koi̱ìt'aà'ñó? K'e̱é ko̱ma si̱ìchijé‑la̱ k'e̱ nga jye kàsìt'aà'ñó. 30’Ni̱to̱n yá‑ne xi mì 'a̱n fìt'aà‑na, jè‑né kondra̱‑na̱; koa̱ ni̱to̱n yá‑ne xi mìkiì síchját'aà‑na nga bíxkóyako̱‑na xi̱ta̱ xi ts'a̱n ko̱ma, jè tísítsjohoba xi̱ta̱. 31’K'oa̱á xan‑nò, Nainá si̱ìjchàat'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ ni̱ta̱ mé jé xi ko̱hótsji, ni̱ta̱ mé 'én xi ch'o tsò ki̱chja̱. Ta̱nga jè xi Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ki̱chja̱jno‑la̱ mìkiì jcha̱t'aà‑la̱ jé‑la̱. 32Ni̱to̱n yá‑ne xi ki̱chja̱jno‑na 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, jcha̱t'aà‑la̱ jé‑la̱; ta̱nga jè xi ki̱chja̱jno‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, mìkiì jcha̱t'aà‑la̱ jé‑la̱ ni̱ jè na̱chrjein i̱'ndei̱, ko̱ ni̱ jè na̱chrjein xi i̱skan kjoi̱í. 33’Tsà jngoò yá xi ndaà kji, ndaà toò xi ojà‑la̱. Ko̱ tsà jngoò yá xi mìkiì ndaà kji, mìkiì ndaà toò xi ojà‑la̱. Jngoò yá, jè toò‑la̱ yaxkon‑la̱. 34¡Jñò, xi̱ta̱ tje̱‑la̱ ye̱‑nò! ¿Kós'ín ma ki̱nókjoa̱a 'én xi ndaà tsò nga ch'o tsò ini̱ma̱‑nò? Nga k'oa̱á tsò 'én xi chja̱ jñà xi̱ta̱ koni tsò kjo̱hítsjeèn xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱. 35Jngoò xi̱ta̱ xi 'én ndaà chja̱, koií‑né nga kjo̱ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱; koa̱ jngoò xi̱ta̱ xi 'én ts'e̱n chja̱, koií‑né nga kjoa̱ts'e̱n tíjiìn ini̱ma̱‑la̱. 36K'oa̱á xán‑nò k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga si̱ndaàjiìn, k'oa̱á s'ín tsjá kinda̱ ngats'iì xi̱ta̱ ni̱ta̱ mé 'én xi ta̱xki̱ chja̱. 37Xi i̱t'aà ts'e̱ 'én‑nò, k'oa̱á s'ín si̱ndaàjiìn‑nò nga jcha̱‑la̱ tsà xi̱ta̱ ndaà‑nò, o tsà jé tjín‑nò. 38Jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, mejèn‑naje̱n nga jcha̱ jngoò‑je̱n seña xi ji̱ 'nì. 39Jesús kitsò‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱ ts'e̱n ko̱ xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon‑la̱ Nainá, síjé jngoò seña xi jeya tjín; ta̱nga ni̱mé seña skoe̱; ta jè skoe̱ ts'e̱ Jonás, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 40Koni jè Jonás nga jàn na̱chrjein ko̱ jàn ni̱tje̱n tsibìjnaya i̱ndso̱'ba̱ jngoò ti̱n je, k'oa̱á ti̱s'ín 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, jàn na̱chrjein ko̱ jàn ni̱tje̱n kójna̱ i̱jñaà nangui. 41Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Nínive ko̱sítje̱n‑né jè na̱chrjein k'e̱ nga koi̱ìndaàjiìn Nainá; jñà tsját'in 'én jñà xi̱ta̱ xi tjín na̱chrjein i̱'ndei̱, koií kjoa̱‑la̱ nga kisìkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé tsohótsji‑ne k'e̱ nga kiìchja̱ya 'én‑la̱ Nainá Jonás; ta̱nga na̱chrjein i̱'ndei̱, 'a̱n xi tìchjàko̱‑nò, ìsa̱á 'ñó jeya tìjna̱a mì k'oa̱á‑ne koni Jonás [ta̱nga jñò, mìkiì mokjeiín‑nò]. 42Ti̱koa̱á jè chjo̱ón ítjòn xi ya̱ otíxoma nangui sur, ko̱sítje̱n‑né jè na̱chrjein k'e̱ nga koi̱ìndaàjiìn Nainá; jè tsját'in 'én jñà xi̱ta̱ xi tjín na̱chrjein i̱'ndei̱, koií kjoa̱‑la̱ nga kjiìn nangui j'iì‑ne nga j'iì 'nchré‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Salomón; ta̱nga na̱chrjein i̱'ndei̱, 'a̱n xi tìchjàko̱‑nò, ìsa̱á 'ñó jeya tìjna̱a mì k'oa̱á‑ne koni Salomón [ta̱nga jñò, mìkiì na'yà‑ná]. 43’K'e̱ nga jngoò ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í bitjokàjiìn ini̱ma̱‑la̱ jngoò xi̱ta̱, ya̱á ojmeè i̱'nde ñánda kixì choòn, ótsji'nde nga si̱ìkjáya; k'e̱ nga mìkiì sakó'nde‑la̱, 44ìjngoò k'a síkítsjeèn, tsò: “Kjín‑la ìjngoò k'a‑na̱ ni'ya‑na̱ ñánda inchrobà‑na.” K'e̱ nga bijchó ìjngoò k'a‑ne, beè ni'ya‑la̱ nga kjijñá, ndaà kisatiìcha ko̱ tsjeè choòn. 45I̱kjoàn fìkjaá nguì itoò xíkjín xi ìsa̱ ch'o s'ín. K'e̱é fahas'en‑jiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ jè; ya̱á bìtsa̱jna. Xi̱ta̱ jè ìsa̱á 'ñó ch'o bìjna koni s'ín tsibìjna k'e̱ nga sa̱ ítjòn. Jñò, xi xi̱ta̱ ts'e̱n 'mì‑nò, k'oa̱á ti̱s'ín ko̱mat'ioòn na̱chrjein i̱'ndei̱. 46Tákó ti̱k'e̱é tíhóko̱ xi̱ta̱ Jesús nga ijchò nea̱‑la̱ ko̱ 'ndse̱. Ya̱á tsibìtsa̱jna ján ndi̱tsiaán nga mejèn‑la̱ ki̱chja̱‑la̱. 47Jngoò xi̱ta̱ kitsò‑la̱ Jesús: ―Nea̱‑lè ko̱ jñà 'ndsì ján ndi̱tsiaán títsa̱jna. Ji̱ xó ko̱òko̱‑lè. 48Jesús kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ xi ijchòko̱‑la̱ 'én: ―¿A mejèn‑lè nga jchi̱i yá‑né xi nea̱‑na̱ ko̱ xi 'ndsè? 49K'e̱é tsakó‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. Kitsò: ―Chítsején‑lá jñá xi̱ta̱ koi, jè‑né xi nea̱‑na̱ ko̱ jñà‑né xi 'ndsè. 50Ngats'iì xi síkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Na̱'èn‑na̱ xi tíjna ngajmiì, jñà‑né xi 'ndsè xi tichja ko̱ xi nea̱‑na̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\