San Mateo 14

1Jñà na̱chrjein koi, jè Herodes xi xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ya̱ nangui Galilea, kiì'nchré koni s'ín béno̱jmí xi̱ta̱ mé kjoa̱ xi tís'ín Jesús. 2Kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi síxá‑la̱: ―Xi̱ta̱ jè, jè‑né xi 'mì Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱ xi jye jaáya ìjngoò k'a‑la̱. K'oa̱á ma‑ne nga tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ s'ín kjo̱xkón xi ndaà tjín. 3Nga ìsa̱ kjòtseé, jè Herodes kitsjaà o̱kixi̱ nga kitsobà'ñó Juan, i̱kjoàn kiskinìs'en nda̱yá, koií kjoa̱‑la̱ nga jè chjo̱ón Herodías xi chjo̱ón‑la̱ Felipe xi 'ndse̱ komà Herodes k'oa̱á s'ín kisìjé. 4Koií kjoa̱‑la̱ nga jè Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱, kjìn k'a o̱kitsò‑la̱ Herodes: “Mìkiì tjí'nde‑lè nga ji̱ tijnakoi̱i chjo̱ón‑la̱ 'ndsì.” 5K'oa̱á ma‑ne nga jè Herodes mejèn‑la̱ kisìk'en Juan, ta̱nga jñà kitsakjòn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, nga jyeé tíjiìn‑la̱ na̱xa̱ndá nga jè Juan, jè xi̱ta̱ xi chja̱ya ngajo‑la̱ Nainá. 6K'e̱ nga ijchò nó‑la̱ jè Herodes, tsachrje s'eí‑la̱ koa̱ jè tsòti‑la̱ Herodías kitè nga nguixko̱n xi̱ta̱ xi títsa̱jna s'eí. Jè Herodes, 'ñó ndaà kisaseèn‑la̱. 7Koa̱ kitsjaà kixi̱ 'én‑la̱ nga tsjá yije‑la̱ mé xi si̱ìjé‑la̱ jè tsòti. 8Koa̱ jè nea̱‑la̱ chinchá'a ítjòn jè tsòti nga kàtasíjé‑la̱ sko̱ Juan. Jè tsòti, k'e̱é kitsò‑la̱ Herodes: ―Tjiì‑ná sko̱ Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱, tinaya‑ná chro̱ba̱te. 9Jè Herodes xi xi̱ta̱xá ítjòn tíjna, kjòba‑la̱ k'e̱ nga kiì'nchré‑la̱ jè tsòti. Ta̱nga koií kjoa̱‑la̱ nga jye kitsjaà kixi̱‑la̱ 'én nga nguixko̱n xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna s'eí, k'e̱é kitsjaà o̱kixi̱ nga k'oi̱‑la̱ sko̱ Juan jè tsòti. 10Jè Herodes kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱ xi̱ta̱‑la̱ nga tsatesin Juan ya̱ i̱ya nda̱yá. 11I̱kjoàn kiìko̱ sko̱ Juan, tjíya‑la̱ chro̱ba̱te nga kitsjaà‑la̱ jè tsòti, ko̱ jè tsòti kisìnga̱tsja nea̱‑la̱. 12K'e̱é ijchò xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Juan; kiskoé yijo‑la̱ nga jye k'en, i̱kjoàn kiì kíhijiìn; nga komà i̱skan, kisìkí'nchré Jesús. 13Jesús, k'e̱ nga jye kiì'nchré jè kjoa̱ xi komàt'in Juan, tà ta̱jngoò kiì‑ne; tsibìjna'ya jngoò chitso; ijchò jngoò i̱'nde i̱t'aà xìn. Ta̱nga jñà xi̱ta̱, nga jye kiì'nchré nga kiì‑ne Jesús, ti̱koa̱á kiìtji̱ngui‑la̱; saà ndso̱ko̱ó kiì‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ chrañàt'aà‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱. 14Jesús, k'e̱ nga itjojen chitso, kijtseè nga 'ñó kjìn ma xi̱ta̱ xi títsa̱jna; kjòhi̱ma̱keè‑né. K'e̱é kisìndaà‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi xk'én. 15Nga jye kjòhoxòn jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús ijchò kinchat'aà‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jye kjòhoxòn, ko̱ i̱'nde jè, i̱t'aà xìn‑né; ni̱mé tjín. Ko̱t'ìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ kàtjì‑ne nga kàtatse tsojmì xi ski̱ne̱ jñà na̱xa̱ndá ñánda nga chrañàt'aà. 16Jesús kitsò: ―Mìkiì kjoi̱‑ne. Tjiì‑là jñò xi ko̱kje̱n xi̱ta̱ koi. 17Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús kitsò: ―Ni̱mé tjín‑naje̱n. Tà 'òn ma i̱nchra̱jín ko̱ jò ma ti̱n xi títsa̱jna‑na̱je̱n. 18Jesús kitsò‑la̱: ―Nchrohóko̱‑ná i̱jndé. 19K'e̱é kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne nga kàtìtsa̱jnajiìn ijñá; i̱kjoàn kiskoé jñà i̱nchra̱jín xi 'òn ma‑ne ko̱ jñà ti̱n xi jò ma‑ne; i̱kjoàn kiskoòtsejèn ngajmiì, kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá, i̱kjoàn kisìxkoa̱ya i̱nchra̱jín; k'e̱é kitsjaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱, koa̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ kisìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne. 20Tsakjèn yije kóho̱tjín xi̱ta̱ kó nga kjòskiì. K'e̱é tsibíxkó‑ne jñà xi tsiningui‑ne. Nguì tejò ni̱si̱yá komà. 21Jñà xi̱ta̱ xi tsakjèn, 'òn jmiì ma‑ne xi xi̱ta̱ x'i̱n. Mìkiì kòxke̱ya jñà íchjín ko̱ i̱xti. 22Nga komà i̱skan, Jesús kisìkas'en xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ ya̱ i̱ya chitso mé‑ne nga ìsa̱ ítjòn ki̱jchò‑ne ján xijngoaà ndáchikon; koa̱ jè Jesús k'e̱é tísíhixat'aà xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne nga jye nchifì‑ne. 23K'e̱ nga jye kisìhixat'aà yije jñà xi̱ta̱, Jesús kiìmijìn‑jno jngoò nindoò nga kiì kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá nga ta̱ jè ta̱jngoò. K'e̱ nga jye kòjñò, Jesús tà ta̱jngoò tíjna ya̱ i̱'nde jè. 24Jè chitso jye 'ñó kjìn ijchò. Jè nga'ñó‑la̱ nandá jye ngaxìn ngaje̱n tífìko̱ chitso nga jè tjo̱ bíchjoà ikon‑la̱. 25K'e̱ nga ta̱jñòya ìsa̱, Jesús kiìtji̱ngui‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ nga kiì‑ne ndso̱ko̱ ya̱ i̱sòn nandá. 26Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ k'e̱ nga kijtseè nga tífìsòn nandá tà kitsakjòn‑la̱; k'e̱é kiskindàya xkón, kitsò: ―Ini̱ma̱ ch'o‑né. 27Ta̱nga Jesús ni̱to̱ón kiìchja̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Ñó t'è‑là takòn, kì tsakjoòn‑jèn, 'a̱n‑ná. 28Jè Pedro, k'e̱é kiìchja̱‑la̱ kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, tsà ji̱‑né, tjiì'nde‑ná nga kjísoàn nandá skanda ñánda tìsìjni. 29Jesús kitsò‑la̱: ―Nchroboí. Jè Pedro itjojen‑jno chitso koa̱ tsibíts'ia̱ nga kiì‑ne ndso̱ko̱ ya̱ i̱sòn nandá ñánda síjna Jesús. 30Ta̱nga k'e̱ nga kijtseè nga jè tjo̱ 'ñó tí'ba, kitsakjòn‑né, i̱kjoàn tsibíts'ia̱ nga mejèn kiskaàjiìndá; k'e̱é kiskindàya kitsò: ―¡Na̱'èn, na̱chrjejiìn‑ndá‑ná! 31Jesús ni̱to̱ón kitsobà'ñó tsja, kitsò‑la̱: ―¡Chibaá mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'a̱n! ¿Mé‑ne jò kòbeè‑la̱ takoìn? 32K'e̱ nga jahas'en‑ne chitso ingajò, ni̱to̱ón kisijyò‑ne tjo̱. 33Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jnaya chitso chincha-xkó'nchit'aà‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¡Xi o̱kixi̱, ji̱‑né xi Ki'ndí‑la̱ Nainá! 34K'e̱ nga jye tsatojiìn ndáchikon, ijchò ján nangui Genesaret. 35Jñà xi̱ta̱ xi ya̱ i̱'nde‑la̱, k'e̱ nga kijtseèxkon Jesús nga jè xi ya̱ ijchò, kisìkí'nchré xíkjín kóho̱kji ya̱ i̱'nde ñánda chrañàt'aà; i̱kjoàn j'iìko̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi xk'én ya̱ ñánda tíjna Jesús. 36Tsibítsi'ba‑la̱ na̱s'ín ta̱ jè i̱tjòn nikje‑la̱ tsobà'ñó nga kàtandaà‑ne; ngats'iì xi kitsobà'ñó nikje‑la̱ kjòndaà yijeé‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\