San Mateo 16

1Jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo kiìkon Jesús ñánda tíjna nga mejèn‑la̱ skót'aà tsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá kisìkasén. Kisìjé jngoò‑la̱ seña xi jeya tjín xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne. 2Ta̱nga Jesús kitsò‑la̱: ―K'e̱ nga jye mahixòn, jñò, bixón‑nò: “Ndaà choòn nchijòn‑lè, inì choòn ján ngajmiì.” 3K'e̱ nga ta̱jñòya bixón‑nò: “Mìkiì ndaà choòn na̱chrjein i̱'ndei̱; ngajmiì inì choòn ko̱ ifi kjiya.” Jñò xi jò ma i̱sén‑nò, 'ya‑nò kó choòn ngajmiì ta̱nga mìkiì fìya‑nò kó tsòya‑ne kjo̱xkón xi tíma na̱chrjein i̱'ndei̱. 4Jñà xi̱ta̱ ts'e̱n ko̱ xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon‑la̱ Nainá, jngoò seña síjé xi jeya tjín; ta̱nga ni̱mé seña skoe̱, tà jè skoe̱ ts'e̱ Jonás, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Jesús ya̱á kisìkítsa̱jna xi̱ta̱ koi; jè, kiì‑né. 5Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús, k'e̱ nga tsatot'aà xijngoaà nandá, kijchàajiìn‑la̱ mìkiì ts'a i̱nchra̱jín. 6Jesús kitsò‑la̱: ―Chítsejèn‑là koa̱ ti̱kinda̱a yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ na̱'yo̱ san‑la̱ xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo. 7Xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús tsohóko̱ xíkjín, kitsò‑la̱: ―Koií ko̱tsò‑ná nga mìkiì kich'á i̱nchra̱jín. 8Jesús ni̱to̱ón kijtseèya‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne ko̱kixón‑nò nga tsjìn‑nò i̱nchra̱jín? 'Ñó chi̱ba̱ mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n. 9¿A mì machi̱ya‑nò, a mì bítsjeèn‑nò k'e̱ nga kisìka'biá i̱nchra̱jín xi 'òn ma‑ne koa̱ 'òn jmiì xi̱ta̱ x'i̱n tsakjèn? ¿Kó tjín ni̱si̱yá tsibíxkó‑ìsa? 10¿A mì tíjiìn‑nò ti̱koa̱á k'e̱ nga kisìka'biá i̱nchra̱jín xi itoò ma‑ne ko̱ ñijòn jmiì xi̱ta̱ tsakjèn? ¿Kó tjín ni̱si̱yá tsibíxkó‑ìsa? 11¿Mé‑ne nga mìkiì machi̱ya‑nò nga 'a̱n mìtsà koi xi o̱tìxan‑nò i̱t'aà ts'e̱ i̱nchra̱jín? Jè‑né nga ti̱kinda̱a yijo‑nò na̱'yo̱ san‑la̱ xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo. 12K'e̱é kjòchi̱ya‑la̱ nga jè Jesús k'e̱ nga o̱kitsò‑la̱: “Ti̱kinda̱a yijo‑nò”, mìtsà na̱'yo̱ san‑la̱ i̱nchra̱jín xi tsibéno̱jmí‑la̱, jñà kjo̱hítsjeèn xi okóya jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo. 13K'e̱ nga ijchò Jesús ya̱ i̱'nde ñánda 'mì Cesarea ts'e̱ Filipo kiskònangui‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. Kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò jñà xi̱ta̱? ¿Yá‑ná 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱? 14Kitsò jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Tjín xi tsò: “Jè Juan xi kis'iìn bautizar xi̱ta̱.” Ko̱ tjín xi tsò: “Jè Elías.” Ti̱koa̱á tjín xi̱ta̱ xi tsò: “Jè Jeremías.” Ko̱ xi kj'ei̱í xi̱ta̱ tsò‑né: “Jngoò xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá.” 15K'e̱é kitsò Jesús: ―¿Koa̱ jñò, kó bixón? ¿Yá‑ná 'a̱n? 16K'e̱é kiìchja̱ Simón Pedro kitsò: ―Ji̱‑né xi Cristo [xi xó kisìkasén‑ne Nainá], Ki'ndí‑la̱ Nainá xi tíjnakon. 17I̱kjoàn kiìchja̱ Jesús; kitsò‑la̱: ―Mé tà ndaà‑lè nga ji̱ Simón, ki'ndí‑la̱ Jonás. Jè Nainá xi tíjna ngajmiì tsakó‑lè ngats'iì kjoa̱ koi; mìtsà xi̱ta̱ i̱sò'nde tsibéno̱jmí‑lè. 18'A̱n, k'oa̱á xán‑lè nga Pedro 'mì‑lè [nga nda̱jo̱ tsò‑ne]; ya̱á i̱sòn nda̱jo̱ jè kìndaàsoàn na̱xa̱ndá‑na̱; na̱s'ín jè nga'ñó‑la̱ kjoa̱biyaà mìkiì si̱ìkijne‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑na̱. 19'A̱án tsjaà‑lè ibi̱‑la̱ xotjoa̱‑la̱ na̱xa̱ndá xi jè otíxoma‑la̱ jè xi ngajmiì nchrobá‑ne; ngats'iì kjoa̱ xi koi̱'ndi i̱ i̱sò'nde, ti̱koa̱á ján ngajmiì Nainá tsjá'nde‑né; ko̱ jñà kjoa̱ xi mìkiì koi̱'ndi i̱ i̱sò'nde, ti̱koa̱á ján ngajmiì, Nainá mìkiì tsjá'nde. 20Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Kì yá xi bèno̱jmí‑là nga 'a̱n‑ná xi Cristo [nga 'a̱án kisìkasén‑na Nainá]. 21Ti̱koi̱‑ne na̱chrjein Jesús tsibíts'ia̱ nga tsibéno̱jmíya‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ nga jè, ján kjoi̱ Jerusalén, koa̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ko̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés, tseé kjo̱'in tsjá‑la̱. Si̱ìk'en‑né. Ta̱nga k'e̱ nga ki̱jchò jàn na̱chrjein, kjoa̱áya‑la̱. 22Jè Pedro k'e̱é kiìko̱ Jesús ñánda i̱t'aà xìn nga kiìchja̱ko̱ nga mìkiì ndaà tjín koni tsò. Kitsò‑la̱: ―Na̱'èn, kì k'oa̱á s'ín nìkítsjiìn. Mì k'oa̱á tsò Nainá nga k'oa̱s'ín ko̱mat'in. 23Ta̱nga Jesús kisìkáfaya, kitsò‑la̱ jè Pedro: ―Ti̱si̱t'aàxín‑ná ji̱ xi̱ta̱ nei̱í. Tà mejèn‑lè nga jé binchaàtsji‑ná. Mìtsà k'oa̱s'ín nìkítsjiìn koni s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ Nainá. Ngaji̱ tà k'oa̱á s'ín nìkítsjiìn koni s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱. 24Jesús k'e̱é kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: ―Tsà yá xi mejèn‑la̱ nga xi̱ta̱ ts'a̱n ko̱ma, kàtatsjeiìn‑takòn mé xi mejèn‑la̱ yijo‑la̱; koni jngoò xi̱ta̱ xi 'yajen krò‑la̱, kàtìjnandaà nga si̱ìkjeiín kjo̱'in xi kjoa̱ ts'a̱n; ndaà kàtjìt'aà‑na. 25Nga ni̱ta̱ yá xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ ko̱chrjetjì yijo‑la̱ nga ni̱mé kjo̱'in sa̱kò‑la̱, tà sa̱á si̱ìchija‑né ko̱ kjo̱'in kíjnajiìn; ta̱nga jè xi tíjnandaà nga tsjá yijo‑la̱ xi kjoa̱ ts'a̱n, sa̱kò‑la̱ kjoa̱binachon nga i̱t'aà ts'a̱n ndaà kíjna. 26¿Mé xi si̱ìkijne jngoò xi̱ta̱ na̱s'ín tjoé yije‑la̱ i̱sò'nde tsà si̱ìchja ini̱ma̱‑la̱? Ni̱mé. ¿A ko̱maá koi̱ìchjí kjoa̱biyaà jngoò xi̱ta̱ xi majìn‑la̱ nga ki̱yá? Majìn. 27'A̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ ki̱tjojeén ìjngoò k'a‑na nga kjoi̱koa̱a kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'èn‑na̱ ko̱ àkja̱le̱‑la̱ nga sichikon‑t'ian nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ koni s'ín kisìkitasòn. 28O̱kixi̱í xi xan‑nò, títsa̱jnajiìn i'nga i̱jndé xi̱ta̱ xi mì kì ki̱yá skanda k'e̱ nga skoe̱‑na xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ nga kítjo̱je̱n ìjngoò k'a nga kotiìxoma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\