San Mateo 19

1K'e̱ nga jye kiìchja̱ Jesús, kiì‑ne ya̱ Galilea ján nangui Judea xi tíjna xijngoaà xa̱jngá nandá Jordán. 2'Ñó kjìn xi̱ta̱ kiìtji̱ngui‑la̱ koa̱ ya̱á kisìndaà‑ne i̱'nde jè jñà xi̱ta̱ xi xk'én. 3Ijchò i'nga xi̱ta̱ fariseo ya̱ ñánda tíjna Jesús nga mejèn‑la̱ skóna̱cha̱n‑la̱. I̱kjoàn kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A tjí'nde‑la̱ xi x'i̱n nga tsjiìn chjo̱ón‑la̱ xi ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne? 4Jesús kitsò‑la̱: ―¿A kj'eè bìxke̱jñoò Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Nainá, k'e̱ nga sa̱ tsibíndaà xi̱ta̱, tsibíndaà x'i̱n ko̱ chjo̱ón”? 5K'oa̱á kitsò: “K'oa̱á ma‑ne nga jè x'i̱n si̱ìkíjna na̱'èn‑la̱ ko̱ nea̱‑la̱ nga kíjnako̱ chjo̱ón‑la̱. Ta jngoò xi̱ta̱ ko̱ma‑ne ingajò.” 6Mìtsà ti̱ jò ma‑ne, tà jngoò ko̱ma‑ne. K'oi̱í kjoa̱‑la̱ nga mì yá xi̱ta̱ tjí'nde‑la̱ nga si̱ìtsjiìn‑ne xíkjín xi Nainá kisìjngoò. 7Jñà xi̱ta̱ fariseo kiskònangui‑la̱ Jesús: ―¿Mé‑ne jè Moisés kitsjaà'nde‑ne nga tsò: xo̱jo̱n kàtasindaà nga ko̱ma tsjín xíkjín xi̱ta̱? 8Jesús kitsò‑la̱: ―Koií‑né nga tájaàjiìn tjín ini̱ma̱‑nò, Moisés kitsjaà'nde‑nò nga kijnioò íchjín‑nò, ta̱nga k'e̱ nga sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, mì k'oa̱á s'ín tjín. 9'A̱n k'oa̱á xán‑nò, jè x'i̱n xi tsjín‑ne chjo̱ón‑la̱, tsà mìtsà kjoa̱ chijngui tísíko̱, ko̱ tsà kj'ei̱í chjo̱ón ki̱xan‑ko̱, jyeé kjoa̱ chijngui tís'ín jè x'i̱n. Ti̱koa̱á tsà jè x'i̱n xi ki̱xan‑ko̱ jngoò chjo̱ón xi kitsjiìn x'i̱n‑la̱, ti̱koa̱á kjoa̱ chijngui tís'ín. 10Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús kitsò: ―Tsà k'oa̱á s'ín 'iín tjín kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi bixan, ìsa̱á‑la ndaà s'e̱ tsà mì kì ki̱xan xi̱ta̱. 11Jesús kitsò‑la̱: ―Tjín xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ kjo̱hítsjeèn jè; tà jñá xi̱ta̱ xi Nainá xó k'oa̱s'ín kitsjaà‑la̱. 12Tjín xi̱ta̱ xi mìkiì bixan nga xó k'oa̱s'ín kits'iìn‑ne nga mì íchjín si̱ìs'in‑la̱; ti̱koa̱á tjín xi̱ta̱ xi xi̱ta̱ xíkjín o̱kisìko̱ nga mì íchjín si̱ìs'in‑la̱; ti̱koa̱á tjín xi̱ta̱ xi mìkiì bixan nga k'oa̱s'ín tsibínè‑la̱ yijo‑la̱ nga mì íchjín si̱ìs'in‑la̱ nga mejèn‑la̱ si̱ìxá i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ ngajmiì. Jñà xi̱ta̱ xi chíkjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑la̱ kjoa̱ koi, k'oa̱s'ín kàtasíkitasòn. 13Jñà xi̱ta̱ j'iìko̱‑la̱ ndí i̱xti ñánda tíjna Jesús nga mejèn‑la̱ ko̱òt'aà‑la̱ tsja ko̱ ki̱ìtsi'batjì, ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús tsohótiko̱ jñà xi̱ta̱ xi j'iìko̱ ndí i̱xti. 14K'e̱é kitsò Jesús: ―Tjiì'nde‑là jñà ndí i̱xti nga kàtjanchrobákon‑na. Kì binchahikon‑là. Jñà xi k'oa̱ s'ín tjín ini̱ma̱‑la̱ koni ts'e̱ ndí i̱xti, jyeé ts'e̱ ngats'iì kjo̱ndaà xi tjín ya̱ ñánda tíhotíxoma jè xi ngajmiì nchrobá‑ne. 15Jesús tsohósòn‑la̱ tsja jñà ndí i̱xti; i̱kjoàn kiì‑ne ya̱ i̱'nde jè. 16Jngoò xi̱ta̱ ijchòkon Jesús, kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱: ―Maestro, ¿mé kjo̱ndaà xi s'iaàn nga s'e̱‑la̱ kjoa̱binachon ini̱ma̱‑na̱ ni̱ta̱ kjé‑ne? 17Jesús kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ne chjinangui‑ná i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi ndaà tjín? Mìtsà yá tjín xi ndaà xi̱ta̱, tà jngoò Nainá. Tsà mejèn‑lè nga s'e̱‑lè kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne, ti̱kitasoìn kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 18Xi̱ta̱ jè kiskònangui: ―¿Ñá‑la̱á kjo̱tíxoma‑ne? Jesús kitsò‑la̱: ―“Kì xi̱ta̱ nìk'in; kì kjoa̱ chijngui 'nì; kì chijé 'nì; kì 'én ndiso nokjoì i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í; 19jcha̱xkoín na̱'èn‑lè ko̱ nea̱‑lè; ti̱tsjachi xi̱ta̱ xingui̱i koni tsà ti̱ yijo tsi̱ji‑ne.” 20―Ngats'iì kjo̱tíxoma koi jyeé kisìkitasoàn ―kitsò jè ti―. ¿Mé xi chija ìsa̱‑na̱? 21Jesús kitsò‑la̱: ―Tsà mejèn‑lè nga nguì kixi̱ ki̱jni, t'in, tatìjni yije tsojmì xi tjín‑lè. Jè to̱n‑lè ti̱ka'bí‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ mé‑ne nga s'e̱‑lè kjoa̱ machikon‑t'in ján ngajmiì. I̱kjoàn nchrobátji̱ngui‑ná. 22Xi̱ta̱ jè, k'e̱ nga kiì'nchré 'én koi, tà baá komà‑la̱, koií kjoa̱‑la̱ nga 'ñó kjìn tsojmì tjín‑la̱. 23K'e̱é kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús: ―O̱kixi̱í xi xan‑nò. 'Ñó 'in ko̱ma‑la̱ jñà xi̱ta̱ nchi̱ná nga kjoa̱has'en‑jiìn ñánda tíhotíxoma jè xi ngajmiì nchrobá‑ne. 24Nguì jngoò k'a ko̱xan‑nò, ìsa̱á mì 'in ko̱ma‑la̱ jngoò cho̱ camello nga kjoa̱has'en xko̱n nindoò xi tjahaña‑ne nikje, mì k'oa̱á‑ne koni jngoò xi̱ta̱ nchi̱ná xi 'ñó tjín‑la̱ tsojmì nga ko̱ma kjoa̱has'en‑jiìn ñánda tíhotíxoma jè xi ngajmiì nchrobá‑ne. 25K'e̱ nga kiì'nchré 'én koi jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús tà kjòxkón‑la̱. K'e̱é kitsò: ―¿Yá‑né xi ki̱tjokàjiìn kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱? 26Jesús kiskoò'an, kitsò‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱ mìkiì ko̱ma‑la̱ ko̱chrjekàjiìn kjo̱'in ini̱ma̱‑la̱. Ta̱nga xi Nainá ko̱maá‑la̱ ngats'iì kjoa̱. 27K'e̱é kitsò Pedro: ―Na̱'èn, ngaje̱n, jyeé kinìkítsa̱jna yije‑je̱n ngats'iì tsojmì xi tjín‑naje̱n, koa̱ ji̱ tjaàtji̱ngui‑lèje̱n. ¿Mé xi tjoé‑naje̱n? 28Jesús kitsò‑la̱: ―Xi o̱kixi̱í xi xan‑nò, k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga ko̱xi̱tse̱ya ìjngoò k'a i̱sò'nde, ko̱ 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, k'e̱ nga kóti̱jnasoàn íxi̱le̱ xi 'ñó jeya tíjna, jñò, xi jye 'a̱n tjaàtji̱ngui‑ná, ti̱koa̱á ya̱á ki̱tsa̱jnasòn íxi̱le̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma xi tejò ma‑ne, nga jñò kíndaàjiìn‑là jñà xi̱ta̱ xi tejò tje̱‑la̱ ts'e̱ na̱xa̱ndá Israel. 29Ngats'iì xi kjoa̱ ts'a̱n kisìkíjna ni'ya‑la̱, 'ndse̱, ndichja, na̱'èn‑la̱, nea̱‑la̱, chjo̱ón‑la̱, i̱xti‑la̱, nangui‑la̱, jngoò sìndo̱ k'a k'oa̱ tjín tjoé ìsa̱‑la̱. Ti̱koa̱á tjoé‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑nè. 30I̱'ndei̱, kjìn xi̱ta̱ xi títsa̱jna ítjòn, k'e̱ nga ko̱ma i̱skan jñà kítsa̱jna tji̱ngui. Ko̱ xi títsa̱jna tji̱ngui i̱'ndei̱ k'e̱ nga ko̱ma i̱skan jñà kítsa̱jna ítjòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\