San Mateo 23

1Xi komà i̱skan kitsò‑la̱ Jesús jñà xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne ko̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: 2―Jñà xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo tjín‑la̱ xá nga okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés. 3Ti̱ná'yaà yije‑là koni s'ín okóya‑nò. Ta̱nga mìkiì k'oa̱ 'nè koni s'ín jñà xi̱ta̱ koi. Kj'ei̱í tsò ko̱ kj'ei̱í s'ín. 4Jñà xi̱ta̱ koi bínè‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í kjo̱tíxoma‑la̱ xi 'ñó 'in tjín koni tsà ch'á i'í sík'a xi mìkiì k'a‑la̱; koa̱ jñà xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma, ni̱ i̱tsé síchját'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga si̱ìkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱. 5Koni s'ín s'ín yije kjoa̱ koi, tà jè‑né nga mejèn‑la̱ nga ìsa̱ ndaà skoe̱ xi̱ta̱. Jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi ót'aà tje̱n‑la̱ ko̱ chrja‑la̱, ìsa̱á iì s'ín; koa̱ jè nikje xi ókjá, ìsa̱á ndojò kjoàn s'ín lixto xi títjòn‑la̱ nikje‑la̱, tà jè xi mejèn‑la̱ nga okó yijo‑la̱ nga tsò nga xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Nainá‑né. 6Mejèn‑la̱ nga jñà kítsa̱t'aà ítjòn ími̱xa̱ k'e̱ nga kjèn xi̱ta̱ ñánda tjín s'eí ko̱ ya̱ ni'ya i̱ngo̱ sinagoga mejèn‑la̱ nga jñà kítsa̱nè íxi̱le̱ xi jncha ítjòn. 7Ti̱koa̱á mejèn‑la̱ nga skoe̱xkón xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, ndaà si̱ìxat'aà ya̱ ndi̱tsi̱n; ki̱tso̱‑la̱: “Maestro, Maestro.” 8’Ta̱nga jñò, mìkiì biì'nde nga “Maestro” ki̱tso̱‑nò xi̱ta̱; ngats'ioò jñò, 'ndsè chibàko̱o xinguio̱o; tà jngoò ma xi Maestro‑nò, jè Cristo [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. 9Ni̱jngoò xi “Na̱'èn” 'mì‑là i̱ i̱t'aà nangui; tà jngoò ma xi Na̱'èn‑nò xi tíjna ngajmiì. 10Koa̱ ni̱ yá xi xi̱ta̱ sko̱‑la̱ ki̱tso̱‑nò; ta̱jngoò Cristo xi sko̱‑la̱ tíjna‑nò. 11Jè xi 'ñó 'nga síkíjna yijo‑la̱ i̱t'aà tsa̱jòn, jè‑né xi si̱ìxá‑la̱ xi̱ta̱ xi i'nga. 12Jè xi 'nga síkíjna yijo‑la̱, ìsa̱á nangui kíjna nga ko̱ma i̱skan; ko̱ jè xi nangui síkíjna yijo‑la̱, ìsa̱á 'nga kíjna nga ko̱ma i̱skan. 13’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! Bíchjoà‑là ndi̱yá‑la̱ ngajmiì jñà xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ fahas'en ya̱ ñánda nga tíhotíxoma Nainá. Jñò, mìkiì bitjaàs'en‑jñoò ko̱ mìkiì biì'nde‑là xi kj'ei̱í xi̱ta̱ nga fahas'en‑jiìn. 14’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! Chja̱à'an‑là ni'ya‑la̱ íchjín ka'àn xi jye k'en x'i̱n‑la̱; i̱kjoàn 'ñó ndojò onguíko̱o o̱chikon‑nò nga mejèn‑nò nga bitsa̱jna'ma nga mì jcha̱‑nò mé kjoa̱ xi 'nè. Koií kjoa̱‑la̱ ìsa̱á tse kjo̱'in s'e̱‑nò. 15’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! Bitjaàsòn yije i̱sò'nde ko̱ ndáchikon nga nokjoà‑là na̱s'ín tà jngoò xi̱ta̱ nga ya̱ fìt'aà‑nò. Ko̱ k'e̱ nga jye bitasòn‑nò xi̱ta̱ jè, jò k'a o̱kji ok'ìn‑la̱ koni jñò nga s'e̱‑la̱ kjo̱'in ya̱ ñánda títì ni'ín ts'e̱ i̱'nde kjo̱'in. 16’¡I̱ma̱‑xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑nò nga mejèn‑nò okoò‑là ndi̱yá xi̱ta̱ xi kj'ei̱í! Bixón‑nó: “Tsà jngoò xi̱ta̱ xi tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ i̱ngo̱, mìtsà mé‑ne. Ta̱nga tsà jngoò xi̱ta̱ tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ tsojmì chjí xi oro ts'e̱ i̱ngo̱, koií xi kjo̱'ñó ki̱tasòn 'én‑la̱.” 17¡Jñò xi xi̱ta̱ tòndo̱ ko̱ xi̱ta̱ xka̱n 'mì‑nò! ¿Ñá‑la̱á xi ìsa̱ ndaà tjín? ¿A jñà tsojmì chjí xi oro a xi jè i̱ngo̱ xi síchikon‑t'in tsojmì chjí? 18Jñò k'oa̱á ti̱ bixón: “Tsà jngoò xi̱ta̱ tsjá 'én‑la̱ nga ki̱tso̱: Tíbeè i̱'nde tsjeè ñánda binchasòn kjo̱tjò xi tsjá‑la̱ Nainá, jñà xi̱ta̱ mìkiì kjo̱'ñó ki̱tasòn 'én‑la̱. Ta̱nga tsà tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ tsojmì xi ya̱ títsa̱jnasòn jè i̱'nde tsjeè, jè xi o̱kixi̱ nga kjo̱'ñó ki̱tasòn.” 19¡Jñò xi xi̱ta̱ tòndo̱ ko̱ xi̱ta̱ xka̱n 'mì‑nò! ¿Ñá‑la̱á xi ìsa̱ ndaà tjín? ¿A jñà tsojmì xi tjín‑sòn ya̱ i̱'nde tsjeè a xi jè i̱'nde tsjeè xi síchikon‑t'in tsojmì? 20Jè xi tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ i̱'nde tsjeè, ti̱koa̱á tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ ngayije tsojmì xi ya̱ tjín‑sòn ya̱ i̱'nde tsjeè. 21Jè xi tsjá 'én‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ i̱ngo̱ mìtsà tà jè i̱t'aà ts'e̱ i̱ngo̱ tsjá, ti̱koa̱á tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá xi ya̱ tíjna. 22Jè xi tsjá 'én‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ ngajmiì, tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ íxi̱le̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá; ti̱koa̱á tsjá 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá xi ya̱ tíjnasòn íxi̱le̱. 23’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! Nga ma‑nò 'biì‑là Nainá xi teya oko̱‑la̱ ts'e̱ xka̱ menta ko̱ xka̱ anís ko̱ xka̱ comino; ta̱nga mìkiì nìkitasòn jè kjo̱tíxoma xi ìsa̱ 'ñó mochjeén koni jè kjoa̱ kixi̱, kjoa̱hi̱ma̱takòn ko̱ jè kjoa̱ nga kixi̱ kàtakjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá. Koií kjoa̱ xi 'ñó mochjeén nga ki̱tasòn; ti̱koa̱á mochjeén‑né nga ki̱tasòn jñà kjoa̱ xi i'nga. 24¡Jñò, xi̱ta̱ xi mìkiì tsejèn‑nò nga mejèn‑nò okoò‑là ndi̱yá xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, jñò, nìkjaànguioò na̱tse̱ nga majìn‑nò nga chíjeèn cho̱ xi tjé, ta̱nga mìkiì 'yaà k'e̱ nga chíjeèn cho̱ ch'á xi 'mì camello! 25’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! Onìjnoò chi̱tsín‑nò ko̱ chro̱ba̱‑nò ya̱ i̱sò'nga‑la̱ ta̱nga ya̱ i̱ya‑la̱ kitseè tsojmì xi nìchijé ko̱ nga tse mejèn‑nò. 26Jñò xi xi̱ta̱ fariseo 'mì‑nò, xi mìkiì tsejèn‑nò. Ítjòn ta̱níya chi̱tsín‑nò ko̱ chro̱ba̱‑nò ya̱ i̱ya‑la̱, mé‑ne nga ko̱tsjeè‑ne i̱sò'nga‑la̱. 27’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! K'oa̱á titsjoò koni kjoàn chrjó‑la̱ mik'en xi kitsiìnga i̱sò'nga‑la̱. Ndaà kjoàn, ta̱nga ya̱ i̱ya‑la̱ kitseè nindaà‑la̱ mik'en ko̱ ngats'iì tsojmì xi ch'o kjoàn. 28Jñò, k'oa̱á s'ín 'nè nga nguixko̱n xi̱ta̱, xi̱ta̱ ndaà‑nò; ta̱nga i̱jiìn ini̱ma̱‑nò kitseè kjoa̱ xi jò i̱sén tjín‑la̱ ko̱ kjoa̱ nga ch'o 'nè. 29’¡I̱ma̱ xó‑nò jñò, xi̱ta̱ xi okoòya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jñò xi xi̱ta̱ fariseo, xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑nò! Bìndaà chrjó‑la̱ mik'en ts'e̱ xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá ko̱ nìkiìnga chrjó‑la̱ xi xi̱ta̱ kixi̱ komà. 30I̱kjoàn bixón: “Tsà jñá‑la‑ná xi titsa̱jnakoaán jè na̱chrjein‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná mì‑la kiì kinìchját'aà‑lá xi̱ta̱ jchínga‑ná nga kisìk'en jñà xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá.” 31K'oa̱á s'ín 'ya‑la̱ nga ti̱jñò 'ya‑nò yijo‑nò nga i̱xti‑la̱ maá xi̱ta̱ xi kisìk'en xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 32Jñò, koni s'ín tsibíts'ia̱ xi̱ta̱ jchínga‑nò, jngoò k'a ti̱kitasòn yije kjoa̱. 33’Jñò, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni ye̱, nga ya̱ tje̱n‑nò i̱t'aà ts'e̱ ye̱. Mìkiì ko̱jno‑nò i̱'nde ts'e̱ kjo̱'in. 34K'oi̱í kjoa̱‑la̱, 'a̱n sìkasén‑nò xi̱ta̱ xi ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ xi ko̱kòya kjo̱tíxoma. Ta̱nga jñò, tjín xi si̱k'eèn, tjín xi kjòt'aà krò koa̱ tjín xi ki̱xkàn‑ko̱o ya̱ i̱ya ni'ya i̱ngo̱ sinagoga; koa̱ ko̱nguítji̱ngui kondra̱‑là xi̱ta̱ koi nga xki̱ xi ján na̱xa̱ndá. 35Jñò ska̱nè yije‑nò kjo̱'in jè jní xi kixíxteèn ts'e̱ xi̱ta̱ ndaà xi k'en, mats'ia̱ko̱‑ne Abel, xi̱ta̱ kixi̱ xi k'en ítjòn, skanda jè Zacarías, ki'ndí‑la Berequías, jè xi kisìk'en xi̱ta̱ tsa̱jòn ya̱ i̱'nde jngoò osen‑la̱ ñánda tíjna Ni'ya Tsjeè‑la̱ Nainá ko̱ ñánda binchásòn kjo̱tjò xi tsjá‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱. 36O̱kixi̱í xi xan‑nò, ngats'iì kjoa̱ koi, jñà ska̱nè‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi tjín i̱'ndei̱. 37’¡Jñò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Jerusalén tsa̱jòn xi nìk'eèn xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá ko̱ bìnè nda̱jo̱ jñà xi̱ta̱ xi Nainá síkasén‑nò! ¡Kjìn k'a kjòmejèn‑na nga tsibíxkóya xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑nò, koni s'ín xa̱'nda̱ nga bíngui jnga̱á‑la̱ jñà i̱xti‑la̱; ta̱nga jñò, mìkiì kòkjeiín‑nò! 38Chítsejèn‑là ni'ya‑nò nga jye tsjiìn‑takòn Nainá. 39K'oa̱á xán‑nò mats'ia̱‑ne na̱chrjein i̱'ndei̱ mì ti̱ kiì jcha̱xkoòn‑ná skanda k'e̱ nga jè na̱chrjein nga kixón: “¡Mé ta ndaà‑la̱ jè xi nchrobá ngajo‑la̱ Nainá!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\