San Mateo 24

1Jesús k'e̱ nga jye itjo‑ne i̱ngo̱ ítjòn, jyeé tífì nga ijchò kinchat'aà chrañà‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. I̱kjoàn tsakó‑la̱ jè i̱ngo̱ ítjòn ko̱ ni'ya xi tjín‑la̱. 2Jesús kitsò‑la̱: ―¿A titsa̱chìtsejèn‑là ngats'iì ni'ya koi? O̱kixi̱í xi xan‑nò, nì ti̱ jngoò nda̱jo̱ si̱yijòsòn‑la̱ xíkjín. Ki̱xo̱ña yije‑né kóho̱tjín. 3Jesús, k'e̱ nga tíjna ya̱ nindoò Yá Olivo, ijchò kinchat'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ nga kiskònanguit'aàxìn‑la̱ kitsò‑la̱: ―Koa̱tìn‑náje̱n, ¿mé na̱chrjein‑ne nga o̱ko̱ma kjoa̱ koi? ¿Mé seña xi s'e̱ k'e̱ nga kjoi̱i ìjngoò k'a ko̱ k'e̱ nga kjoe̱het'aà i̱sò'nde? 4K'e̱é kitsò‑la̱ Jesús: ―Ti̱kinda̱a yijo‑nò nga mì yá xi̱ta̱ xi skóna̱cha̱n‑nò. 5Kjìn xi̱ta̱ kjoi̱í xi 'ín ts'a̱n si̱ìkjeén; ki̱tso̱: “'A̱n‑ná xi Cristo, [nga 'a̱án kisìkasén‑na Nainá]”; koa̱ kjìn xi̱ta̱ skóna̱cha̱n‑la̱. 6S'e̱ kjo̱jchán ñánda chrañàt'aà ko̱ ti̱koa̱ ki̱ná'ya‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ kjo̱jchán ñánda kjiìn i̱'nde, ta̱nga jñò, kì tsakjoòn‑jèn. Xó k'oa̱á ko̱ma‑ne. Ta̱nga kj'eè tsà i̱sò'nde tífehet'aà. 7Na̱xa̱ndá ska̱àn‑kjoò xi kj'ei̱í na̱xa̱ndá. Koa̱ xi̱ta̱xá koi̱ìts'ia̱ nga ska̱àn‑kjoòko̱ xi̱ta̱xá xi kj'ei̱í na̱xa̱ndá. S'e̱ kjinchrá, s'e̱ ch'in, ko̱ k'oa̱ ch'ón nga xki̱ xi ján i̱'nde. 8Ngats'iì kjoa̱ koi, tà jè xi sa̱ tímats'ia̱ko̱ kjo̱'in. 9’Jñà xi̱ta̱ ski̱nìt'aà‑nò ts'e̱ xi̱ta̱xá nga tsjá‑nò kjo̱'in; si̱ìk'en‑nò. Ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde ko̱jtikeè‑nò koií kjoa̱‑la̱ nga 'a̱n onguít'aà‑ná. 10Jè na̱chrjein koi, kjìn ko̱ma xi mì kiì ti̱ ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n. Ti̱jñà ko̱ótjinè‑ne xíkjín xi̱ta̱ ko̱ tsjénguikeè xíkjín. 11Kjìn xi̱ta̱ s'e̱ xi xi̱ta̱ ndiso xi ki̱tso̱ nga Nainá chja̱ ngajo‑la̱. Ti̱koa̱á kjìn xi̱ta̱ skóna̱cha̱n‑la̱. 12Ndaà jchán s'e̱ kjoa̱ts'e̱n; skanda mì ti̱ kiì ko̱tsjakeè‑ne xíkjín xi̱ta̱. 13Ta̱nga jè xi kixi̱ kíjnako̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱ skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà‑ne kjoa̱, jè xi ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. 14Koa̱ jè 'én ndaà‑la̱ Nainá koni s'ín otíxoma Nainá, ko̱bísòn yije‑né nga tíjtsa i̱sò'nde mé‑ne nga kji̱'nchré‑ne ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá; i̱kjoàn k'e̱é kjoe̱het'aà i̱sò'nde. 15’K'e̱ nga jcha̱a nga 'ñó ch'o tíma ya̱ I̱'nde Tsjeè‑la̱ Nainá, koií kjoa̱ tíbitasòn koni s'ín kiskiì Daniel, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. (Kàtasijiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi bíxke̱ xo̱jo̱n jé.) 16Jñò, k'e̱ nga jcha̱a kjoa̱ koi, jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna Judea, kàtanga, kàtjì ñánda nindoò choòn. 17Jè xi tíjnasò'nga ni'ya‑la̱, kì ti̱ kiì fahas'en‑ne ni'ya nga skoé tsojmì‑la̱. 18Jè xi tísíxájiìn nangui‑la̱, kì ti̱ kì nchrobá‑ne nga nchrohókjá nikje‑la̱. 19¡I̱ma̱ xó‑ne jñà íchjín xi ki'ndí 'ya ko̱ xi i̱xti xó nchisíkaki jñà na̱chrjein koi! 20Ti̱jét'aà‑là Nainá mé‑ne nga mì k'e̱é ki̱yó‑nò k'e̱ nga na̱chrjein‑la̱ cho̱ 'nchán ko̱ k'e̱ nga na̱chrjein nìkjáya. 21Jñà na̱chrjein koi, tseé kjo̱'in s'e̱; kj'eè kiì k'oa̱ ma skanda tje̱n‑ne nga kisindaà i̱sò'nde. Koa̱ mì ti̱ kiì o̱ko̱ma‑ne nga ko̱ma i̱skan. 22Tsà mì k'oa̱á ki̱tso̱ Nainá nga ìsa̱ chiba na̱chrjein s'e̱ kjo̱'in ni̱jngoò xi̱ta̱ ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. Ta̱nga koií kjoa̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi xó jaàjiìn‑ne Nainá, ìsa̱ chiba na̱chrjein s'e̱ kjo̱'in. 23’K'e̱ nga tsà yá xi̱ta̱ xi ki̱tso̱‑nò: “¡Chítsejèn‑là i̱í tíjna Cristo [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]!”, o tsà ki̱tso̱‑nò: “¡Ján tíjna ján!”, kì kiì mokjeiín‑nò. 24Kjoi̱í xi̱ta̱ ndiso xi Cristo ki̱tso̱‑la̱ yijo‑la̱, ti̱koa̱á kjoi̱í xi̱ta̱ xi koa̱ ti ki̱tso̱ nga jñà xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. K'oa̱á ti̱s'ín ko̱kò seña ko̱ kjo̱xkón xi ndaà tjín nga skóna̱cha̱n. Skanda jñà xi̱ta̱ xi jye jaàjiìn Nainá mejèn skóna̱cha̱n‑la̱ tsà ko̱kjeiín‑la̱. 25Kangui na̱chrjeiín tìbeno̱jmíya yije‑nò kjoa̱ xi ko̱ma i̱skan. 26Tsà yá xi̱ta̱ xi ki̱tso̱‑nò: “¡Chítsejèn‑là ya̱á tíjna Cristo ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn!”, kì kiì onguió; ko̱ tsà ki̱tso̱‑nò: “¡Ya̱á tíjnaya i̱nga ni'ya!”, ti̱koa̱á kì kiì mokjeiín‑nò. 27Koni ma ni'ín ch'o̱n k'e̱ nga ote ñánda bitjokàtji‑ne ts'oí skanda ñánda okaàtjì‑ne, k'oa̱á s'ín ko̱ma k'e̱ nga kjoia̱a ìjngoò k'a xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱. 28Ya̱ ñánda kijna mik'en, ya̱á kítsa̱jnajtín jñà líké. 29’Ti̱jè‑ne na̱chrjein, k'e̱ nga kjoe̱het'aà kjo̱'in koi, jè ts'oí, mì ti̱ kiì si̱ìhiseèn‑ne, ko̱jñò‑né, mì ti̱ kiì ko̱tsjè‑ne ndobá‑la̱. Ti̱koa̱á jè sá, mì ti̱ kiì si̱ìhiseèn‑ne. Ni'ño xi tjín ngajmiì, ki̱xo̱ngui‑né. Jñà nga'ñó xi tjín ngajmiì ki̱ti̱ya yijeé‑la̱. 30I̱kjoàn skoe̱ xi̱ta̱ ján ngajmiì seña‑na̱ xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ 'mì‑na̱. Ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱ i̱sò'nde, jñà xi̱ta̱ ski̱ndàya‑né nga 'ñó tsakjón. Koa̱ skoe̱‑na xi̱ta̱ xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ nga kji̱nchrobàjñaà i̱jiìn ifi xi tjín ngajmiì; tse nga'ñó ko̱ kjoa̱jeya kjoi̱ikoa̱a. 31Siìkasén àkja̱le̱‑na̱ nga 'ñó si̱ìkjindáya chrjo nga koi̱ìxkóya xi̱ta̱‑na̱ xi 'a̱n xó jaàjiìn‑na nga ñijòn chrja̱ngui̱‑la̱ i̱sò'nde, nga jngoò ìjngoò ngobà‑la̱ i̱sò'nde. 32’Chíta'yàko̱ò jè yá‑la̱ toò iko̱ mé xi okóya‑ná; k'e̱ nga ma kíndíya chrja‑la̱, i̱kjoàn bíjts'én xka̱‑la̱, tíjiìn‑nò nga jye nchrobá machrañà cho̱n ndobá. 33K'oa̱á ti̱s'ín tjín, k'e̱ nga jcha̱a nga k'oa̱s'ín tíma kjoa̱ koi, kàtasijiìn‑nò nga 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ jyeé ni̱to̱n kjoia̱a, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà jye tìjna̱ chrañà xotjoa̱‑la̱ ni'ya. 34O̱kixi̱í xi xan‑nò, k'oa̱á s'ín ki̱tasòn yije kjoa̱ koi, k'e̱ nga ti̱kj'eè biyaà xi̱ta̱ xi tjín na̱chrjein i̱'ndei̱. 35Jè ngajmiì ko̱ i̱sò'nde kjoe̱het'aà‑né, ta̱nga jñà 'én‑na̱ mìkiì kjoe̱het'aà; ki̱tasòn‑né. 36’Ta̱nga k'e̱ nga o̱ko̱ma, mì yá xi tíjiìn‑la̱ mé na̱chrjein‑ne ko̱ mé hora‑ne; ni̱ jñà àkja̱le̱ xi tjín ngajmiì, ko̱ ni̱ jè Ki'ndí‑la̱ Nainá tíjiìn‑la̱; ta̱jngoò Nainá xi Na̱'èn‑ná tíjiìn‑la̱. 37’Koni s'ín komà na̱chrjein‑la̱ Noé, k'oa̱á ti̱s'ín ko̱ma k'e̱ nga kjoia̱a ìjngoò k'a 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱. 38Jñà na̱chrjein koi, k'e̱ nga ti̱kj'eè 'ba jtsí xkón, jñà xi̱ta̱ xi tjín k'e̱‑ne, nchikjèn, nchi'biì, nchibixan íchjá ko̱ íchjín skanda k'e̱ nga jè na̱chrjein nga jahas'en ni'ya chitso jè Noé. 39Xi̱ta̱ xi tjín koi na̱chrjein, mìkiì tíjiìn‑la̱ mé xi ko̱ma skanda k'e̱ nga j'iì jtsí xkón xi kiìchrjoako̱ nandá ngats'iì xi̱ta̱. K'oa̱á ti̱s'ín ko̱ma k'e̱ nga kjoia̱a ìjngoò k'a 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱. 40Jè na̱chrjein k'e̱ nga 'a̱n xi kjoia̱a, jò xi̱ta̱ xi nchisíxá ján i̱jiìn ijñá, jngoò tjámiìtje̱n, xi ìjngoò si̱jna‑né. 41Jò íchjín nchat'aà natsí xi nchi'o na̱'yo̱, jngoò tjámiìtje̱n, xi ìjngoò si̱jna‑né. 42’Titsa̱jnakoòn nga mìkiì 'yaà mé na̱chrjein‑ne ko̱ mé hora‑ne nga kjoia̱a 'a̱n xi Nainá 'mì‑na. 43Kàtasijiìn‑nò, tsà jngoò nei‑la̱ ni'ya si̱jiìn‑la̱ mé hora‑ne k'e̱ nga jñò kjoi̱í xi̱ta̱ chijé nga si̱ìchijé‑la̱, si̱ìkinda̱á ni'ya‑la̱; mìkiì tsjá'nde nga ko̱chijé‑la̱. 44Jñò, ti̱koa̱á titsa̱jnandaà; nga̱ 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱, k'e̱é kjoia̱a ìjngoò k'a k'e̱ nga jñò mìkiì titsa̱chiñà. 45’¿Yá‑ne xi chi̱'nda kixi̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱? Jè nei‑la̱ si̱ìkíjna'nda jñà chi̱'nda‑la̱ xi i'nga xi ya̱ síxá ni'ya‑la̱ mé‑ne nga k'e̱ ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱, si̱ìkjèn chi̱'nda xíkjín. 46Mé tà ndaà‑la̱ jè chi̱'nda xi k'oa̱s'ín ndaà tísíkitasòn k'e̱ nga kjoi̱í‑ne nei‑la̱. 47Xi o̱kixi̱í xi xan‑nò, nei‑la̱ chi̱'nda jè, jè si̱ìkíjna'nda yije tsojmì xi tjín‑la̱. 48Ta̱nga tsà jè chi̱'nda ts'e̱n ki̱tso̱ nga ko̱òko̱ ini̱ma̱‑la̱: “Nei‑na̱, kjìn na̱chrjein ko̱chrjein‑la̱ nga kjoi̱í‑ne.” 49I̱kjoàn koi̱ìts'ia̱ nga ska̱àn‑ko̱ chi̱'nda xíkjín, koa̱ ko̱kje̱n‑ko̱ ko̱ skoíko̱ xi̱ta̱ ch'i̱. 50Chi̱'nda jè, kjoi̱í‑ne nei‑la̱ jè na̱chrjein ko̱ jè hora k'e̱ nga mìkiì tíkoña‑la̱. 51'Ñó tse kjo̱'in tsjá‑la̱. Tà ngásòn o̱kji kjo̱'in tsjá‑la̱ koni jñà xi̱ta̱ xi jò i̱sén tjín‑la̱. I̱kjoàn ski̱ndàya ko̱ si̱ìjts'iìn ni̱'ño̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\