San Mateo 25

1’Jè na̱chrjein k'e̱ nga ko̱tìxoma jè xi ngajmiì nchrobá‑ne, k'oa̱á s'ín ko̱ma koni komàt'in jñà i̱xti íchjín xi te ma‑ne. Kiskoé ni'ín lámpara‑la̱ xi ts'e̱ asìti̱. Kiìkoña‑la̱ jè xi̱ta̱ xi bixan. 2'Òn ma‑ne i̱xti íchjín xi tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn koa̱ 'òn ma‑ne xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn. 3Jñà i̱xti íchjín xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn kiskoé lámpara‑la̱ ta̱nga mìkiì ts'a‑la̱ asìti̱. 4Koa̱ jñà i̱xti íchjín xi jye tíjiìn‑la̱ ts'a nomìta̱ asìti̱‑la̱ ko̱ lámpara‑la̱. 5Jè xi̱ta̱ xi tíbixan, mìkiì xátí j'iì, koa̱ kjònijñá‑la̱ ngats'iì i̱xti íchjín; tsohofè í'ñó. 6K'e̱ nga ijchò osen ni̱tje̱n, 'ñó kiìchja̱ jñà xi̱ta̱, kitsò: “Jye nchrobá jè xi̱ta̱ xi bixan. Tìtjo̱o ni'ya, tanguíchjaà indiaà.” 7Ngats'iì i̱xti íchjín tsasítje̱n, koa̱ tsibítsa̱jnandaà lámpara‑la̱. 8Jñà xi 'òn ma‑ne xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn kitsò‑la̱ jñà xi tjín‑la̱: “Tjiì i̱tsé‑náje̱n asìti̱‑nò. Jè ni'ín‑na̱je̱n jye tíbits'o.” 9Ta̱nga jñà i̱xti íchjín xi tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn, kitsò‑la̱: “Mìkiì ko̱ma, mìkiì ki̱chóya‑la̱ tsa̱je̱n. Tanguí kindá ñánda satíjna.” 10Ta̱nga jñà i̱xti íchjín xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn k'e̱ nga kiì katse asìti̱‑la̱, k'e̱é j'iì xi̱ta̱ xi bixan. Koa̱ jñà i̱xti íchjín xi 'òn ma‑ne xi títsa̱ndaà nga títì lámpara‑la̱, jahas'en ko̱ jè xi̱ta̱ xi bixan ya̱ ni'ya ñánda tjín s'eí. I̱kjoàn kisìchjoà xotjoa̱‑la̱ ni'ya. 11Ko̱ma i̱skan j'iì‑ne jñà i̱xti íchjín xi nguì 'òn ma. Kitsò: “Na̱'èn, Na̱'èn, chíx'a̱‑náje̱n ni'ya.” 12Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi bixan, tà kitsò‑la̱: “O̱kixi̱í xi xan‑nò, mìkiì bexkon‑nò yá‑nò jñò.” 13Jesús kitsò‑ìsa: ―Jñò, titsa̱jnandaà, nga mìkiì 'yaà mé na̱chrjein‑ne koa̱ mé hora‑ne nga kjoia̱a 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱. 14’Jè na̱chrjein k'e̱ nga ko̱tìxoma jè xi ngajmiì nchrobá‑ne, k'oa̱á ti ngaya‑la̱ koni tsà jngoò xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ chi̱'nda. Kjiìn i̱'nde tífì. Kiìchja̱‑la̱ chi̱'nda‑la̱; kisìnga̱tsja to̱n‑la̱ nga jngoò ìjngoò nga kàtasíkinda̱. 15’Jngoò chi̱'nda xi kitsjaà‑la̱ 'òn jmiì to̱n oro; xi ìjngoò jò jmiì kitsjaà‑la̱; xi ma‑ne jàn jngoò jmiì kitsjaà‑la̱. K'oa̱á s'ín kitsjaà‑la̱ koni s'ín ko̱ma‑la̱ nga si̱ìxáko̱ nga jngoò ìjngoò. I̱kjoàn kiì jè nei‑la̱ xá ñánda i̱'nde kjiìn. 16Jè chi̱'nda xi kitjoé‑la̱ 'òn jmiì, kisìxáko̱ to̱n xi kitjoé‑la̱ koa̱ nguì o̱kji kisìkijnesòn. 17Ko̱ jè chi̱'nda xi jò jmiì kitjoé‑la̱, k'oa̱á ti̱ kis'iìn, ti̱koa̱ nguì jò jmiì kisìkijnesòn. 18Ta̱nga jè chi̱'nda xi kitjoé‑la̱ jngoò jmiì, tà tsibíjna'ma‑né to̱n xi kitsjaà‑la̱ nei‑la̱. Ya̱á tsibíjnajiìn i̱t'aà nangui. 19’K'e̱ nga jye kjòtseé kiì nei‑la̱ chi̱'nda koi, j'iì ìjngoò k'a‑ne; kis'iìn‑la̱ kinda̱ jè to̱n xi kitsjaà‑la̱. 20Ijchò jè xi kjònga̱tsja xi 'òn jmiì, koa̱ nguì 'òn jmiì ijchòko̱sòn. Kitsò‑la̱ nei‑la̱: “Na̱'èn, 'òn jmiì to̱n xi ji̱ kinìnga̱tsja‑ná, koa̱ nguì 'òn jmiì kisìkijnesoàn.” 21Jè nei‑la̱ kitsò‑la̱: “Ndaà tjín; ngaji̱, xi̱ta̱ ndaà‑né. Ndaà kinìtasòn‑ná na̱s'ín tà chiba to̱n kitsjaà‑lè. 'A̱n, ìsa̱á tse tsja ìsa̱‑lè. Ti̱tjás'e̱n‑jiìn nga ti̱tsjako̱‑ná.” 22I̱kjoàn ijchò jè chi̱'nda xi jò jmiì kjònga̱tsja, kitsò: “Na̱'èn, jò jmiì to̱n kinìnga̱tsja‑ná koa̱ nguì jò jmiì kisìkijnesoàn.” 23Jè nei‑la̱ kitsò‑la̱: “Ndaà tjín; ngaji̱, xi̱ta̱ ndaà‑né. Ndaà kinìtasòn‑ná na̱s'ín tà chiba to̱n kitsjaà‑lè. 'A̱n ìsa̱á tse tsja ìsa̱‑lè. Ti̱tjás'e̱n‑jiìn nga ti̱tsjako̱‑ná.” 24Koa̱ k'e̱ nga ijchò jè chi̱'nda xi jngoò jmiì kjònga̱tsja kitsò‑la̱ nei‑la̱: “Na̱'èn, bexkoón‑lè nga xi̱ta̱ jti takòn‑né nga bìxkoí tsojmì xi mì ji̱ bìtji̱i, ko̱ bìxkoí jñà xi mì ji̱ chíjndi̱i. 25Koií kjoa̱‑la̱ nga kitsakjòn‑na nga tsibìjna'ma to̱n‑lè ya̱ i̱jiìn nangui. I̱ tíjna‑ne to̱n‑lè xi jngoò jmiì kinìnga̱tsja‑ná.” 26Jè nei‑la̱ kitsò‑la̱: “¡Ngaji̱, chi̱'nda ch'o‑né koa̱ xi̱ta̱ ts'eè‑né! Tsà jye tíjiìn‑lè nga 'a̱n bìxkoá ñánda mì 'a̱n bìtje̱e ko̱ bìxkoá ñánda mì 'a̱n kíjndia̱a. 27Tsà ya̱ tsibìjni to̱n‑na̱ ya̱ banco mé‑ne k'e̱ nga kjoi̱‑na̱, tjoé‑na̱ to̱n‑na̱ ko̱ ki'ndí‑la̱ to̱n xi ts'a̱n.” 28I̱kjoàn kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna: “Chja̱à'an‑là jè to̱n xi jngoò jmiì; jè tjiì‑la̱ chi̱'nda xi te jmiì ma ts'e̱. 29Nga̱ jè xi tjín‑la̱, k'oi̱í ìsa̱‑la̱ skanda tsatoó s'e̱‑la̱, ta̱nga jè xi tsjìn‑la̱, skanda tjá'aán‑la̱ mé xi chiba tjín‑la̱. 30Jè chi̱'nda xi nì mé chjí‑la̱, ti̱katje̱en ján ndi̱tsiaán ya̱ ñánda jñò choòn, ya̱á ski̱ndàya ko̱ ya̱á si̱ìjts'iìn ni̱'ño̱.” 31’K'e̱ nga kjoia̱a ìjngoò k'a 'a̱n xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱ koni jngoò xi̱ta̱xá ítjòn nga kjoi̱ikoa̱a kjoa̱jeya‑na̱, ko̱ àkja̱le̱ tsjeè‑na̱ xi títsa̱jnandiì‑na̱, k'e̱é kóti̱jnasoàn íxi̱le̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma‑na̱ xi 'ñó jeya tíjna. 32Ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, ya̱á ko̱xkóya nguixkoaàn; i̱kjoàn siìjòya koni s'ín paxtò xi ko'ndà tíndsó nga ochrjekàjiìn orrè ko̱ tíndsó ska. 33Jñà orrè, ya̱á kítsa̱jnat'aà kixi̱‑na̱, koa̱ jñà tíndsó ska, ya̱á kítsa̱jnat'aà ngaskón‑na̱. 34'A̱n xi xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑na̱ xán‑la̱ jñà xi títsa̱jnat'aà kixi̱‑na̱: “Nchrobá jñò xi Nainá kisìchikon‑t'in‑nò; chjoé kjo̱ndaà xi tíjnandaà‑la̱ Nainá skanda k'e̱ nga kisindaà i̱sò'nde, nga ya̱ ki̱tsa̱jnaà ya̱ ñánda nga jè tíhotíxoma. 35K'e̱ nga kjòhojò‑na, kits'iì‑ná jñò xi tsoókje̱en; k'e̱ nga kjòxíndá‑na, kits'iì‑ná nandá nga kits'ia̱a; k'e̱ nga tsjìn‑na i̱'nde ñánda sìkjáya, kits'iì'nde‑ná ni'ya‑nò. 36K'e̱ nga tsjìn‑na nikje xi ónakjá, jñò kits'iì‑ná; k'e̱ nga kjòxk'én, tsanguì nìkinda̱‑ná; k'e̱ nga nda̱yá tsohóti̱jna'ya, tsanguì chìtsejèn‑ná.” 37Koa̱ jñà xi xi̱ta̱ kixi̱ sko̱nanguií‑na, ki̱tso̱‑na: “Na̱'èn, ¿kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga kjòhojò‑lè, ko̱ kìts'iì‑lèje̱n xi chichi?, o ¿kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga kjòxíndá‑lè, ko̱ kìts'iì‑lèje̱n nandá nga ki'yoì? 38¿Kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga tsjìn‑lè i̱'nde ñánda nìkjáyi, ko̱ kits'iì'nde‑lèje̱n ni'ya‑na̱je̱n, na̱s'ín mìkiì yaxkon‑lèje̱n? ¿Kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga tsjìn‑lè nikje xi chíkjeí, ko̱ kìts'iì‑lèje̱n? 39¿Kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga kjòxk'ín, ko̱ tsanguì nìkinda̱‑lèje̱n?, o ¿kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga tina'yi nda̱yá, ko̱ tsanguì chìtsejèn‑lèje̱n?” 40'A̱n xi xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑na xán‑la̱: “O̱kixi̱í xi xan‑nò, k'e̱ nga k'oa̱s'ín kinìko̱ jngoò xi̱ta̱ xinguia̱a na̱s'ín ta̱kó 'ñó xi̱ta̱ i̱ma̱ kji, 'a̱án xi k'oa̱s'ín kinìko̱‑ná.” 41’'A̱n xi xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑na xán‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna ngaskón‑na̱: “Ti̱nchat'aàxìn‑ná jñò xi kjo̱'in tjínè‑nò. Tanguió ya̱ i̱'nde ñánda títì ni'ín xi mìkiì bits'o ni̱ta̱ kjé‑ne, jè i̱'nde xi tjíndaà i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í ko̱ àkja̱le̱‑la̱. 42K'e̱ nga kjòhojò‑na, jñò, mìkiì kìts'iì‑ná xi tsoókje̱en; k'e̱ nga kjòxíndá‑na, mìkiì kìts'iì‑ná nandá nga kits'ia̱a; 43k'e̱ nga tsjìn‑na i̱'nde ñánda sìkjáya, mìkiì kits'iì'nde‑ná ni'ya‑nò. K'e̱ nga tsjìn‑na nikje xi ónakjá, jñò mìkiì kìts'iì‑ná; k'e̱ nga kjòxk'én mìkiì tsà kinìkinda̱‑ná; k'e̱ nga nda̱yá tsohóti̱jna'ya, mìkiì tsanguì chìtsejèn‑ná.” 44Ti̱koa̱á jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna ngaskón‑na̱ sko̱nangui‑na, ki̱tso̱‑na: “Na̱'èn, ¿kjé‑né nga ki'ya‑lèje̱n nga kjòhojò‑lè, nga kjòxíndá‑lè nga tsjìn‑lè i̱'nde ñánda nìkjáyi, nga tsjìn‑lè nikje xi chíkjeí, nga kjòxk'ín, o k'e̱ nga tina'yi nda̱yá ko̱ mìkiì kinìchját'aà‑lèje̱n?” 45'A̱n xi xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑na, xán‑la̱: “O̱kixi̱í xi xan‑nò, k'e̱ nga mìkiì k'oa̱s'ín kinìko̱ò jngoò xi̱ta̱ na̱s'ín ta̱kó 'ñó i̱ma̱ kji, 'a̱án xi mìkiì k'oa̱s'ín kinìko̱‑ná.” 46Jñà xi̱ta̱ ts'e̱n koi s'e̱é‑la̱ kjo̱'in ni̱ta̱ kjé‑ne, koa̱ jñà xi xi̱ta̱ kixi̱ s'e̱é‑la kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\