San Mateo 28

1K'e̱ nga jye tsato na̱chrjein nìkjáya, nga jye tís'e i̱sén jè na̱chrjein tahàngo̱ nga tàts'en xomàna̱, kiì María Magdalena ko̱ María xi ìjngoò nga kiì katsejèn‑la̱ i̱tsjó‑la̱ ñánda kisìhijiìn Jesús. 2K'e̱ nga itjokàjen jngoò àkja̱le̱‑la̱ Nainá xi inchrobà‑ne ngajmiì, tà ni̱to̱ón ts'a jngoò ch'ón xi 'ñó ts'a nga jaàxìn jè nda̱jo̱ xi kijtsa nga̱jo̱ i̱tsjó; ya̱á tsibìjnasòn. 3Jè àkja̱le̱ ote kji koni jngoò ni'ín ch'o̱n; ko̱ jè nikje‑la̱ xi íkjá, chroba kji koni kjoàn 'nchán. 4Jñà soldado k'e̱ nga kijtseè, tsí ndaà kitsakjòn‑la̱. Tsí chi̱ba̱‑la̱ tsatsé‑né koa̱ ya̱á k'en‑ña. 5Jè àkja̱le̱ kitsò‑la̱ jñà íchjín: ―Kì tsakjoòn‑jèn. Be‑ná, jè binchaàtsjioò Jesús xi kisit'aà krò. 6Mì ti̱ i̱í tíjna‑ne. Jyeé kòfaáya‑la̱ koni s'ín kitsò nga kjoa̱áya‑la̱. Nchrobá chìtsejèn‑là i̱'nde‑la̱ ñánda kisijna. 7Ni̱to̱ón tanguió, koa̱tìn‑là xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱: “Jyeé kòfaáya‑la̱. Jè, ya̱á tífì ítjòn‑nò ján Galilea. Ya̱á jcha̱xkoòn ìjngoò k'a.” Ta̱ k'oa̱á tjín 'én xi tsja‑nò. 8Jñà íchjín ni̱to̱ón itjongui‑ne nguijo; kiì tsangachikon; o̱kji tsakjón koa̱ o̱kji 'ñó tsja s'e‑la̱ nga kiì kéno̱jmí‑la̱ xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús. 9K'e̱ nga nchifì íchjín, tà ni̱to̱ón kisatiìkjoò Jesús koa̱ kisìhixat'aà. Jñà íchjín, kiì kinchat'aà chrañà‑la̱, i̱kjoàn chincha-xkó'nchit'aà‑la̱ nga kijtseèxkón, k'e̱é kitsohòkjá ndso̱ko̱. 10Jesús kitsò‑la̱: ―Kì tsakjoòn‑jèn. Tanguió ti̱kí'nchré jñà 'ndsè mé‑ne nga kàtjì‑ne ján Galilea. Ya̱á skoe̱ ìjngoò k'a‑na. 11K'e̱ nga nchifì‑ne jñà íchjín, ti̱koa̱á kiì i'nga‑ne jñà soldado xi kisìkinda̱ jé i̱tsjó; kiì ján jngoò osen na̱xa̱ndá nga kiì kéno̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ngats'iì kjoa̱ xi komà. 12Jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì kiìkáko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga. K'e̱ nga jye tsajoóya‑ne, tseé to̱n kitsjaà‑la̱ jñà soldado, 13i̱kjoàn kitsò‑la̱: ―Jñò, k'oa̱á tixón: “K'e̱ nga ijchò osen ni̱tje̱n nga titsa̱yijòfè‑je̱n, jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús ijchòkjaá chijé yijo‑la̱.” 14Tsà kji̱'nchré jè xi̱ta̱xá gobernador nga titsa̱yijòfè, ngaje̱én onguíchoòn‑je̱n mé‑ne nga mì kjo̱'in tsjá‑nò. 15Jñà soldado kiskoé to̱n xi kitsjaà‑la̱ ko̱ k'oa̱á s'ín kitsò koni s'ín ki'mì‑la̱. Skanda na̱chrjein i̱'ndei̱ tákó k'oa̱á tsò jñà xi̱ta̱ judío. 16Jñà xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱ Jesús xi nguì tejngoò ma‑ne, kiì ján Galilea ya̱ nindoò ñánda nga o̱kitsò‑la̱ Jesús. 17K'e̱ nga kijtseè Jesús, chincha-xkó'nchit'aà‑la̱ nga kijtseèxkón. Ta̱nga tjín i'nga xi mìkiì kòkjeiín‑la̱ tsà jè‑né. 18Jesús, k'e̱é kiì kasìt'aà chrañà‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jyeé kitjoé yije‑na nga'ñó nga 'a̱n kotiìxoma ngajmiì ko̱ i̱ i̱sò'nde. 19Tanguíchòn yije xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde; ta̱kóya‑là nga i̱t'aà ts'a̱n kàtakota'yà; t'e̱en bautizar i̱t'aà ts'e̱ 'ín‑la̱ Na̱'èn‑ná ko̱ ts'e̱ Ki'ndí‑la̱ koa̱ ko̱ ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; 20ta̱kóya‑là nga kàtasíkitasòn yije kjoa̱ xi 'a̱n tsakoòya‑nò. Kì nìjchàajiìn‑jèn nga 'a̱án tìjna̱ko̱‑nò na̱chrjein inchijòn skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà i̱sò'nde. K'oa̱á s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\