Filipenses 2

1Jñò, nga Cristo tsjá‑la̱ nga'ñó ini̱ma̱‑nò, ko̱ nga jè kjoa̱tjòcha síje takòn‑nò, ko̱ nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ndaà síkítsa̱jnajtín‑nò nga nìxákjoò, ko̱ nga nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò tjín‑nò kjo̱hi̱ma̱takòn, 2k'oa̱á ma‑ne nga síjé‑nò nga ta jngoò kjo̱hítsjeèn kàtas'e‑nò, jngoò kjoa̱tjòcha, ngásòn t'è‑là takòn, ko̱ ngásòn chibà‑nò mé xi nìkítsjeèn mé‑ne nga ìsa̱ ndaà ko̱tsja‑na. 3Kì kjoa̱ 'nga takòn onguíchjaà, ko̱ kì 'nga nìkítsa̱jna yijo‑nò. Ta̱ sa̱á nangui ti̱kítsa̱jna yijo‑nò, k'oa̱á s'ín jcha̱xkón xi̱ta̱ xi kj'ei̱í koni tsà jñà títsa̱jna ítjòn. 4Kì ta koi nìkájno xi kjo̱ndaà tsa̱jòn. Ti̱koa̱á ti̱kájno‑nò mé xi mochjeén‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. 5K'oa̱á tjín kjo̱hítsjeèn xi kàtas'e‑nò koni tjín kjo̱hítsjeèn xi tjín‑la̱ Cristo Jesús. 6Na̱s'ín ti̱jè sobà‑ne Nainá, mìtsà ko̱s'ín kisìkítsjeèn nga kjo̱'ñó mejèn‑la̱ nga ko̱s'ín kíjna koni s'ín tíjna Nainá. 7Ta sa̱á 'ñó nangui kisìkíjna yijo‑la̱ nga ko̱s'ín tsibìjna koni jngoò xi̱ta̱ chi̱'nda, koni xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. 8K'e̱ nga jye ta̱xki̱ xi̱ta̱ komà, kisìkajeén‑la̱ ini̱ma̱‑la̱ nga ndaà kisìkitasòn yije‑la̱ Nainá skanda kó nga k'en nga ya̱ kinìk'en‑t'aà krò. 9K'oa̱á ma‑ne, Nainá, k'e̱ nga jye kisìkjaáya‑la̱, ta̱xki̱ 'ñó 'nga kisìkíjna. Kitsjaà jngoò‑la̱ 'ín xi ìsa̱ 'ñó 'nga tíjna mé‑ne jè ko̱tìxoma yije‑la̱ xi̱ta̱. 10Mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ Jesús ki̱ncha-xkó'nchi‑la̱ ngats'iì xi títsa̱jna ngajmiì, xi títsa̱jna i̱ i̱t'aà nangui, ko̱ xi títsa̱jna i̱jiìn nangui. 11K'oa̱á s'ín ki̱tso̱ ngats'iì xi̱ta̱ nga Jesucristo, jè xi otíxoma; k'oa̱á ma‑ne nga jeya kíjna Nainá xi Na̱'èn‑ná. 12K'oa̱á ma‑ne, jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, k'e̱ nga tsohóti̱jnako̱‑nò, kjit'aà na̱chrjein ndaà kinìkitasòn. I̱'ndei̱ nga kjiìn tìjna̱a, tákó k'oa̱s'ín ndaà ti̱kitasòn. K'oa̱s'ín t'e̱en nga kàta'ya‑nò nga jyeé itjokàjñoò kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑nò koií kjoa̱‑la̱ nga 'ñó tsakjoòn‑chaà yijo‑nò. 13Nga̱ jè Nainá xi ndaà tísíxájiìn ini̱ma̱‑nò. Jè síkítsjeèn‑nò nga k'oa̱á s'ín mejèn‑nò koni s'ín ndaà sasén‑la̱ Nainá ko̱ ti̱jè‑ne xi tsjá‑nò nga'ñó nga ma k'oa̱s'ín 'nè. 14Ndaà t'e̱en yije ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne; kì ta̱xki̱ tsajét'aà‑là Nainá ko̱ kì chitiya‑nò ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 15K'oa̱á s'ín ko̱ma‑ne nga i̱xti tsjeè‑la̱ Nainá k'oín‑nò; ni̱mé jé s'e̱‑nò nga titsa̱jnajiìn‑là xi̱ta̱ ts'e̱n ko̱ xi ch'o s'ín; jñò, k'oa̱á s'ín kàta'ya‑nò koni ni'ín‑la̱ ni'ño xi síhiseèn ñánda jñò choòn. 16Ti̱ka'bísòn 'én ndaà xi síkíjnakon ini̱ma̱‑ná, mé‑ne jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo, ndaà ko̱tsja‑na nga mìtsà ta kjo̱tjò koni s'ín kis'iaàn nga 'ñó kisìxájiìn‑nò nga tsakoòya‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 17'A̱n, matsjaá‑na ko̱ síjngoaà kjo̱tsja xi tjín‑nò na̱s'ín kjo̱'in tìsìkjiaán koni jñò nga kjo̱'in titsa̱nìkjioón nga koií kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Kjo̱'in xi tjín‑nò k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò kjo̱tjò xi jñò 'biì‑là Nainá, ko̱ jè kjo̱'in xi 'a̱n tjín‑na ti̱koa̱á 'a̱n tsjaà‑la̱ Nainá koni kjo̱tjò tsa̱jòn. 18Jñò, k'oa̱á ti̱s'ín kàtatsja‑nò mé‑ne ko̱jngoò‑ne kjo̱tsja xi tjín‑ná. 19K'oa̱á s'ín tísíkítsjeèn, tsà Na̱'èn‑ná Jesús mejèn‑la̱ nga sìkasén ni̱to̱n‑nò Timoteo, mé‑ne 'a̱n ko̱tsja‑na k'e̱ nga kjoi̱íko̱‑na o̱kixi̱ i̱t'aà tsa̱jòn kós'ín titsa̱jnaà. 20Mì ti̱ yá xi̱ta̱ tjín ìsa̱‑na xi k'oa̱s'ín ngásòn síkájno i̱t'aà tsa̱jòn koni jè Timoteo. 21Ngats'iì xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, saà kjo̱ndaà ts'e̱é ótsji, mìkiì ótsji xi kjo̱ndaà ts'e̱ Cristo. 22Jñò, jyeé ndaà tíjiìn‑nò, jè Timoteo xi̱ta̱ kixi̱‑né. Ndaà síchját'aà‑na i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà ki'ndí ts'a̱n‑ná. 23Tìkoña kjoa̱‑ná nga sìkasén‑nò Timoteo k'e̱ nga skoeè kós'ín si̱ndaàjiìn kjoa̱‑na̱. 24Ta̱nga jè Na̱'èn‑ná ma'ñót'aà takoàn, nga tsjá'nde‑na nga ti̱koa̱ 'a̱n ko̱ma kjíkon ni̱to̱n‑nò. 25Ta̱nga k'oa̱á s'ín kisìkítsjeèn nga ítjòn siìkasén ìjngoò k'a‑nò jè 'ndsè Epafrodito. Ndaà kisìxáko̱‑na. K'oa̱á s'ín tsajmeiìko̱‑na koni jngoò soldado nga bixkàn‑tji‑je̱n 'én‑la̱ Nainá. Nainá kàtíchjí‑nò nga kinìkasén‑ná k'e̱ nga 'ñó tímochjeén‑na. Ndaà kisìchját'aà‑na. 26I̱'ndei̱, mejèn‑la̱ nga skoe̱xkon‑nò ngats'ioò, 'ñó tísíkájno nga jñò jyeé kina'yà nga kjòxk'én‑né. 27Kixi̱í kjoa̱ nga kjòxk'én‑né, kjo̱meé k'en. Ta̱nga Nainá kjòhi̱ma̱keè; mìtsà ta jè xi kjòhi̱ma̱keè, ko̱ó 'a̱n, mé‑ne nga mì ìsa̱ tse kjoa̱ba s'e̱‑na. 28K'oa̱á ma‑ne nga tìsìkasén ni̱to̱n‑nò, mé‑ne k'e̱ nga jcha̱xkoòn ìjngoò k'a, ko̱tsja‑nò i̱t'aà ts'e̱, koa̱ 'a̱n, tjáxìn chiba‑na kjoa̱ba. 29Chjoétjò nga ko̱ kjo̱tsja‑nò nga 'ndseé chibá i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná. Cha̱xkón yije xi ngásòn ok'ìn‑la̱ koni jè. 30Koií kjoa̱‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ xá‑la̱ Cristo nga kjo̱meé k'en. Jè kjoa̱ xi jñò mìkiì komà kinìchját'aà‑ná, jé Epafrodito, 'ñó tsibínè‑la̱ yijo‑la̱ nga ndaà kisìchját'aà‑na na̱s'ín kjo̱meé k'en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\