Filipenses 3

1Ndí 'ndsè, k'oa̱á xan‑nò, tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò nga Na̱'èn‑ná Jesús titsa̱jnako̱o. 'A̱n, mìkiì masiì‑na̱ nga tìkjiì ìjngoò k'a‑nò jñà kjoa̱ xi jye kòkjìn k'a kjiì‑nò nga kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò. 2Ti̱kinda̱a yijo‑nò i̱t'aà ts'e̱ jñà xi̱ta̱ xi kjo̱'ñó mejèn‑la̱ nga otet'aà yijo‑la̱ xi̱ta̱ nga bít'aà chi̱ba̱‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. Ti̱kinda̱a xi̱ta̱ koi nga ni̱mé chjí‑la̱. Ti̱kinda̱a nga 'ñó ch'o s'ín. 3Jñá‑ná xi nguì kixi̱ kjoa̱ nga tjít'aà chi̱ba̱‑ná nga 'ya‑la̱ nga xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná. Jñá‑ná xi ndaà yaxkoán Nainá nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ síchját'aà‑ná. 'Ñó ndaà matsja‑ná nga jè ma'ñót'aà takoán Cristo Jesús nga mìtsà jè kjoa̱ ts'e̱ yijo‑ná ma'ñót'aà takoán. 4'A̱n, mìtsà kjoa̱ ts'e̱ yijo‑na̱ ma'ñót'aà takoàn na̱s'ín kjìn sko̱ya kjo̱ndaà kisìkitasoàn. Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi koi ma'ñót'aà takòn kjo̱ndaà xi tjín‑la̱, ta̱nga 'a̱n mì k'oa̱á s'ín tìs'iaàn na̱s'ín tsato kjìn sko̱ya kjo̱ndaà kisìkitasoàn. 5K'e̱ nga tjín‑la̱ jiìn na̱chrjein nga kits'ian, kisit'aà chi̱ba̱‑na̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. 'A̱n, xi̱ta̱ Israel‑ná, tje̱‑la̱ Benjamín‑ná. Xi̱ta̱ Hebreo‑ná, ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱ nguì xi̱ta̱ Hebreo‑né. 'A̱n, nguì xi̱ta̱ fariseo‑ná nga jñà kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío nguì ndaà kisìkitasoàn. 6Nga 'ñó fìt'aà‑la̱ koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío, 'a̱n skanda kiìtji̱ngui kondra̱á‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. 'A̱n, nguì kixi̱í kisìkitasoàn kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío, ni̱jngoò xi mìkiì ndaà kisìkitasoàn. 7Nga sa̱ ítjòn, 'a̱n, k'oa̱á s'ín kisìkítsjeèn nga 'ñó tse chjí‑la̱ ngats'iì kjoa̱ koi; ta̱nga i̱'ndei̱ nga Cristo fìt'aà‑la̱ ni̱mé chjí‑la̱ kjoa̱ koi. 8Xi nguì o̱kixi̱, ngats'iì kjoa̱ xi 'a̱n ma'ñót'aà takoàn nga sa̱ kjòtseé, i̱'ndei̱, k'oa̱á s'ín beè takoàn nga ni̱mé chjí‑la̱ mì k'oa̱à‑ne koni s'ín bexkoan Cristo Jesús xi otíxoma‑na nga ìsa̱ 'ñó tsato chjí‑la̱. Ngats'iì kjoa̱ koi, jyeé tsachrjenguia yije xi kjoa̱‑la̱ Cristo. Ta tjé beè takoàn mé‑ne nga ya̱ ma fìt'aà‑la̱ Cristo 9ko̱ mé‑ne nga ya̱ kóti̱jnakjoòkoa̱a. Nga kixi̱ óti̱jna nga nguixko̱n Nainá, mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga 'a̱n ndaà sìkitasoàn kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío, koi‑né nga mokjeiín‑na i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Jè Nainá xi kixi̱ síkíjna‑na koií kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑na. 10Mejèn‑na̱ nga ìsa̱ ndaà skoexkoan Cristo; skoeè nga'ñó xi tjín‑la̱ nga jaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà; kàtamajngoò kjo̱hítsjeèn‑na̱ ko̱ ts'e̱ Cristo koni s'ín komàt'in nga kisìkjeiín kjo̱'in skanda k'e̱ nga k'en, 11mé‑ne k'oa̱ ti̱s'ín kjoa̱áya‑na̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà koni s'ín jaáya‑la̱ Cristo. 12Mìtsà tsò‑ne kjoa̱ nga jye kjòngásòn yije‑na kjoa̱ koi. Kj'eè tsà nguì xi̱ta̱ kixi̱ 'mì‑na̱. Ta̱nga tífì tji̱ngui‑la̱ nga mejèn‑na nga ìsa̱ ndaà skoexkoan skanda kó nga ki̱jchò tji̱ngui‑la̱ mé kjoa̱‑ne nga ijchò tji̱ngui‑na̱ Cristo Jesús. 13Ndí 'ndsè, k'oa̱á s'ín machi̱ya‑na̱, kj'eè kiì bijchó tji̱ngui yije‑la̱ kjo̱ndaà xi tjín‑la̱ Cristo. Ta̱nga jngoò kjoa̱ tìs'iaàn, tìsìjchàajñaà yije kjoa̱ xi jye tsato, tíbínè‑la̱ yijo‑na̱ nga ki̱jchò tji̱ngui‑la̱ kjoa̱ xi sa̱ nchrobá. 14Tífì tji̱ngui‑la̱ skanda ñánda fehet'aà‑ne, mé‑ne nga tjoé‑na kjo̱tjò xi Nainá tsjá‑na nga xó kiìchja̱‑na Nainá ján ngajmiì nga Cristo Jesús tìjna̱koa̱a. 15Ngats'iaá xi jye ndaà mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ngásòn ngáya k'oa̱s'ín si̱kítsjeén. Jñò, tsà mìkiì k'oa̱s'ín nìkítsjeèn, Nainá si̱ìkíchi̱yandaà‑nò. 16Ta̱nga mochjeén‑né nga k'oa̱s'ín si̱kitasoán koni kji jye machi̱ya‑ná skanda na̱chrjein i̱'ndei̱. 17Ndí 'ndsè, k'oa̱á s'ín ti̱jchá yijo‑nò koni s'ín tìsìjchá yijo‑na̱. Chjínguì‑là jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín ndaà nchisíjchá yijo‑la̱ koni s'ín titsa̱'nè‑je̱n. 18Nga kjìn ma xi̱ta̱ xi tjíma xi kondra̱ fì tji̱ngui‑la̱ jè 'én xi tís'eno̱jmíya nga krò k'en‑t'aà Cristo. Kòkjìn k'a k'oa̱ xan‑nò; i̱'ndei̱ skanda ko̱ó ndáxkoaàn tìbìxteèn nga ìjngoò k'a k'oa̱ tìxan‑nò. 19Xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein‑la̱, kjo̱'iín si̱ìkjeiín ni̱ta̱ kjé‑ne. Ta koií ótsji kjoa̱ xi síjé yijo‑la̱ ko̱ mìtsà Nainá ótsji. 'Nga síkítsa̱jna yijo‑la̱ kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga ko̱sobà‑la̱. Tà koií síkítsjeèn kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde. 20Ta̱nga jñá, ján i̱'nde‑ná ngajmiì. 'Ñó ndaà titsa̱chiñá‑lá nga ya̱ kji̱nchrobà‑ne jngoò xi ko̱chrjekàjiìn‑ná kjo̱'in, jè‑né Jesucristo xi otíxoma‑ná. 21Jè si̱ìkjatjìya‑la̱ yijo ni'nde‑ná; k'oa̱á kji ko̱ma koni kji ts'e̱ jè, nga jeya kji. Jè si̱ìkjeén nga'ñó xi tjín‑la̱ nga jè otíxoma yije‑la̱ ni̱ta̱ mé xi tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\