Filipenses 4

1K'oa̱á ma‑ne jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, ko̱ nga 'ñó makájno‑na nga mejèn‑na skoexkon‑nò, ko̱ nga nìtsja‑là ini̱ma̱‑na̱, ko̱ jñò xi kjo̱tjò‑na̱ ma i̱t'aà ts'e̱ xá‑na, k'oa̱á xan‑nò nga kixi̱ titsa̱jnako̱o Na̱'èn‑ná, jñò xi 'ñó matsjake̱‑nò. 2Tìbitsi'bà‑la̱ jè Evodia ko̱ Síntique, nga ngásòn ndaà kàtjìko̱ xíkjín nga ndichja joó xi i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná. 3Ti̱koa̱á ngaji̱ ndí 'ndsè xi ngásòn ta̱ña nìxá, tìsìjét'aà‑lè, ti̱chját'aà‑la̱ íchjín koi; nga ndaà kisìxáko̱‑na i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Ko̱ jè Clemente ko̱ xi̱ta̱ xi i'nga ti̱koa̱á ndaà kisìxáko̱‑na. Xi̱ta̱ koi, jye tjít'aà 'ín‑la̱ xo̱jo̱n ts'e̱ kjoa̱binachon ján ngajmiì. 4Tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò nga Na̱'èn‑ná titsa̱jnako̱o. Ìjngoò k'a k'oa̱ xan‑nò: ¡Tsja t'è‑là takòn! 5Jñò, kàtabeè yije‑nò xi̱ta̱ nga xi̱ta̱ ndaà 'mì‑nò. Jyeé tímachrañà nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná. 6Kì mé kjoa̱ nìkájno. Ta ìsa̱á ti̱jét'aà‑là Nainá k'e̱ nga mé xi mochjeén‑nò. Ti̱koa̱ tjiì‑là kjo̱ndaà. 7K'oa̱á s'ín ko̱ma‑ne nga tsjá‑nò kjoa̱'nchán Nainá. Jè kjoa̱'nchán xi tsjá‑nò fahatonè‑la̱ koni s'ín bítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱. Kjoa̱'nchán jè, jè xi si̱ìkinda̱ ini̱ma̱‑nò ko̱ kjo̱hítsjeèn‑nò nga Cristo Jesús titsa̱jnako̱o. 8Ndí 'ndsè k'oa̱á xan‑nò xi fehet'aà‑ne. Ti̱kítsjeèn xi kjoa̱ kixi̱, kjoa̱ xi ndaà yaxkón, kjoa̱ xi ndaà tjín nga nguixko̱n Nainá, kjoa̱ xi tsjeè tjín, kjoa̱ xi ndaà sasén‑ná, ko̱ ngats'iì kjoa̱ xi ndaà na'yà‑la̱. Ko̱ tsà tjín‑ìsa kjoa̱ xi kj'ei̱í xi 'ñó ndaà tjín, xi ok'ìn‑la̱ nga 'nga kítsa̱jna, koií kjoa̱ ti̱kítsjeèn. 9K'oa̱s'ín t'e̱en koni s'ín tsakoòya‑nò o̱kixi̱ xi 'a̱n kitsjaà‑nò, 'én xi kina'yá‑ná, koni s'ín ki'ya‑ná nga kis'iaàn; tákó k'oa̱s'ín t'e̱en. Nainá xi tsjaà‑la̱ kjoa̱ 'nchán ini̱ma̱‑ná, jè kíjnako̱‑nò. 10'Ñó matsja‑na̱ koni síko̱‑na Na̱'èn‑ná nga ijchò na̱chrjein, ìjngoò k'a kinìkítsjeèn‑ná. 'A̱n k'oa̱á s'ín síkítsjeèn nga mìtsà kinìjchàajñoò xi i̱t'aà ts'a̱n, tà jè‑né nga mìkiì xátí kitjò'nde‑nò nga kinìchját'aà‑ná. 11Mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱tìxan‑nò tsà mé tsojmì xi chijat'aà‑na̱. Jyeé kjò'nga‑na nga majngoò takoàn mé xi tjín‑na. 12Be‑ná kó ma nga i̱ma̱ tísíjchá yijo‑na̱. Ti̱koa̱á be‑ná kó ma k'e̱ nga tjín‑na tsojmì. Jye tíbe ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi tímat'ian. Ti̱jé‑na̱ tsà skiì tíjna i̱ndso̱'bà, ko̱ tsà kjinchrá tìbiyaà, tsà ningui‑na̱ tsojmì ko̱ tsà ni̱mé tsojmì tjín‑na̱. 13Ko̱ma yijeé‑na ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne nga jè Cristo tsjá‑na nga'ñó. 14Ta̱nga jñò, tákó ndaà ki'nè‑nò nga kinìchját'aà‑ná k'e̱ nga kjoa̱ tìjna̱jñaà. 15Jñò xi na̱xa̱ndá Filipo tsa̱jòn, tíjiìn‑nò nga ta jñò‑nò xi kinìchját'aà‑ná mé xi kjòchjeén‑na, jè na̱chrjein k'e̱ nga kiaà nangui Macedonia k'e̱ nga sa̱ tsibìts'ia̱a nga kichjàko̱‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Ni̱jngoò na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi kj'ei̱í xi ma‑la̱ kisìchját'aà‑na. 16Ti̱koa̱á k'e̱ nga tsohóti̱jna na̱xa̱ndá Tesalónica, jngoò jò k'a kinìkasén‑ná kjo̱tjò xi kjòchjeén‑na. 17Mìtsà mé kjo̱tjò tsa̱jòn xi mejèn‑ìsa‑na, ta jè xi mejèn‑na nga ìsa̱ ndaà kàtasíchikon‑t'in‑nò Nainá. 18Jyeé kiskaàt'aà yije‑na ngats'iì xi kinìkasén‑ná. Jyeé tjín yije‑na xi mochjeén‑na skanda ninguií‑na nga jyeé j'iìko̱‑na nga'ñó xi kinìkasén‑ná ko̱ Epafrodito. Kjo̱tjò xi kinìkasén‑ná k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni chrjongó‑la̱ Nainá xi 'ñó ndaà jne̱, jñà kjo̱tjò xi 'ñó ndaà sasén‑la̱ Nainá. 19K'oa̱á ma‑ne, jè Nainá xi 'a̱n kjit'aàtakoàn, tsjá yije‑nò ni̱ta̱ mé xi chijat'aà‑nò koni s'ín jeya tjín kjoa̱ nchi̱ná xi tjín‑nò nga Cristo Jesús titsa̱jnako̱o. 20Jè Nainá xi Na̱'èn‑ná, jeya kàtìjna ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, ni̱ta̱ mé nó‑ne. K'oa̱s'ín kàtama. 21I̱t'aà ts'a̱n, ti̱ixat'aà yije jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi ya̱ títsa̱jna. Jñà xi̱ta̱ 'ndseé xi i̱ títsa̱jnako̱‑na, ti̱koa̱á nchisíhixat'aà‑nò. 22Ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Cristo síhixat'aà‑nò. Jñà nchisíhixat'aà ítjòn‑nò xi títsa̱jna ni'ya‑la̱ César xi xi̱ta̱xá ítjòn ts'e̱ Roma. 23Ngats'ioò, jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. K'oa̱s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\