Apocalipsis 11

1K'e̱é kits'iì jngoò‑na yá xi ma machi̱ba̱ya‑ne, xi k'oa̱ kji koni kjoàn yá nise. Ki'mì‑na: ―Ti̱sítji̱in, ti̱chi̱ba̱yi jè i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá ko̱ jè ími̱xa̱ tsjeè‑la̱. Tìxke̱yi kótjín ma‑ne jñà xi̱ta̱ xi ya̱ beèxkón Nainá. 2Jè ndi̱tsin xi kijnat'aà‑la̱ i̱ngo̱, kì kiì nìchi̱ba̱yi nga jñá kitjoé‑la̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Jñà xi̱ta̱ koi, ichán jò sá ko̱tìxoma ya̱ Jerusalén xi i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá. 3'A̱án siìkasén ingajò xi̱ta̱‑na̱ xi tsjá 'én i̱t'aà ts'a̱n nga ki̱chja̱ya jngoò jmiì ko̱ jò sìndo̱ ko̱ jàn‑kaàn na̱chrjein; ko̱ jñà nikje xi ko̱kjá, nikje jmà kjoàn xi ts'e̱ kjoa̱ba. 4Jñà ingajò xi̱ta̱ xi tsjá 'én, jñà‑né ingajò yá olivo ko̱ ingajò ki̱cha̱ candelero xi jncha kixi̱ nguixko̱n Nainá xi otíxoma‑la̱ i̱sò'nde. 5Tsà yá xi mejèn‑la̱ si̱ìki'on xi̱ta̱ koi; ni'ín ko̱chrje tso'ba xi jngoò k'a ko̱kà jñà xi kondra̱‑la̱. K'oa̱á s'ín ki̱yá yije, ni̱ta̱ yá‑ne xi mejèn‑la̱ si̱ìki'on. 6Jñà xi̱ta̱ koi tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ ki̱ìchjoà‑la̱ ngajmiì mé‑ne mì ti̱ kiì k'oa̱‑ne jtsí jñà na̱chrjein k'e̱ nga ki̱chja̱ya. Ti̱koa̱á tjín‑la̱ nga'ñó i̱t'aà ts'e̱ nandá nga ma‑la̱ nga jní s'i̱in; ko̱ ko̱maá‑la̱ kjìn sko̱ya kjo̱'in tsjá‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde; ko̱maá‑la̱ nga ko̱s'ín s'i̱in ni̱ta̱ kótjín k'a mejèn‑la̱ nga s'i̱in. 7Ingajò xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga jye tsjá 'én‑la̱, jè cho̱ je xi ch'o kji xi bitjomijìn‑ne ya̱ ni̱tja̱n jñò, ska̱àn‑ko̱‑né, ko̱ si̱ìkijne‑la̱, i̱kjoàn ki̱yá ingajò xi̱ta̱ koi. 8Jñà yijo‑la̱ xi̱ta̱ koi, ya̱á si̱yijò osen ndi̱tsin‑la̱ na̱xa̱ndá ítjòn, ñánda kisit'aà krò Na̱'èn‑ná. Jè 'ín‑la̱ na̱xa̱ndá ítjòn xi o̱kji, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni Sodoma, o Egipto. 9Xi̱ta̱ xi ya̱ inchrobàjiìn‑ne na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde, ko̱ ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, ko̱ xi̱ta̱ xi chja̱ ngats'iì 'én xi tjín, ko̱ xi̱ta̱ xi ya̱ nchrobá‑ne ngats'iì nangui xi tjín i̱sò'nde, ján na̱chrjein osen skótsejèn‑jno yijo‑la̱ mik'en; ko̱ mìkiì tsjá'nde nga si̱ìjiìn jñà xi̱ta̱ koi xi jò ma‑ne. 10Jñà xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde ko̱tsjaá‑la̱ nga jye k'en xi̱ta̱ koi; tsjá kjo̱tjò‑la̱ tsojmì xi̱ta̱ xíkjín. Koií k'oa̱s'ín s'i̱in‑ne nga jñà ingajò xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, tseé kjo̱'in tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde. 11K'e̱ nga jye tsato xi jàn na̱chrjein osen, jè Nainá kisìkítsa̱jnakon ìjngoò k'a‑ne nga jaáya‑la̱; i̱kjoàn chincha kixi̱ ìjngoò k'a‑ne; ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kijtseè, 'ñó jchán kitsakjòn. 12Ingajò xi̱ta̱ koi kiì'nchré jngoò‑la̱ jta̱ xi 'ñó kiìchja̱ xi ngajmiì inchrobà‑ne, kitsò‑la̱: ―Nchrobá‑mijìn‑jno i̱jndé. I̱kjoàn kiìmijìn‑jiìn ifi ján ngajmiì. Ngats'iì jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ kijtseè‑né. 13Ti̱k'e̱é‑ne j'iì jngoò ch'ón xi 'ñó jchán ts'a; jngoò ya na̱xa̱ndá chixoña xi ma‑ne te ya kóho̱kji na̱xa̱ndá; ko̱ jè kjoa̱‑la̱ ch'ón, itoò jmiì xi̱ta̱ k'en. Jñà xi̱ta̱ xi tsiningui‑ne, ndaà jchán kitsakjòn. I̱kjoàn kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá xi tíjna ngajmiì nga jeya kisìkíjna. 14Jyeé tsato kjo̱'in xi ma‑ne jò xi ta̱xki̱ 'oón komàt'in xi̱ta̱; ta̱nga nchrobá ni̱to̱ón xi ma‑ne jàn k'a. 15Jè xi ma‑ne itoò àkja̱le̱ kisìkjindáya chrjo‑la̱; kjín jchán jta̱ kina'yà‑la̱ ngajmiì xi 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: Jñà kjo̱tíxoma xi tjín i̱sò'nde, jyeé ts'e̱ Na̱'èn‑ná xi otíxoma‑ná ko̱ jè Cristo xi xó kinìkasén‑ne. Jè ko̱tìxoma ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 16Jñà xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne, xi títsa̱jnanè íxi̱le̱ nga nguixko̱n Nainá, chincha-xkó'nchi-ñiat'aà‑la̱ nga kijtseèxkón Nainá. 17Kitsò: Na̱'èn xi Nainá 'mì‑lè. Ndaà chjí‑lè nga ta ji̱ ta̱ jngoò‑né xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑lè, ngaji̱ xi tijni i̱'ndei̱, ko̱ xi tijni skanda kjòtseé, [ko̱ xi sa̱ kjoi̱i ìjngoò k'a‑ne]. Tì'biì‑lèje̱n kjo̱ndaà nga jyeé kachjoí nga'ñó xi tjín‑lè; ko̱ jyeé kòbíts'i̱i nga ji̱ tìhotìxomai. 18Jñà xi̱ta̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío jyeé kòjti‑la̱; ta̱nga jyeé ijchò na̱chrjein‑la̱ kjo̱jti‑lè k'e̱ nga ji̱ k'oi̱‑la̱ kjo̱'in xi̱ta̱ koi, jè na̱chrjein k'e̱ nga ji̱ kíndaàjiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi jye k'en ko̱ k'oi̱‑la̱ kjo̱tjò xi ok'ìn‑la̱ nga tjoé‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑lè xi kiìchja̱ ngajo‑lè ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ ngats'iì xi beèxkón‑lè, jñà xi jtobá kjoàn ko̱ xi̱ta̱ jchínga. Si̱kjehesoìn jñà xi̱ta̱ xi ma‑la̱ síkjehesòn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá i̱sò'nde. 19Ján ngajmiì kitáx'a̱ i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá; ya̱ i̱ya i̱'nde tsjeè‑la̱ ki'ya‑la̱ jè kaxa̱ ts'e̱ kjoa̱ xi tsibíndaàjiìn Nainá ko̱ jñà xi̱ta̱. I̱kjoàn jate ni'ín ch'o̱n, kina'yà‑la̱ jta̱, kits'iìn ch'o̱n, ts'a ch'ón, ts'a jtsí nda̱jo̱ xi 'ñó tsiaàn kjoàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\