Apocalipsis 12

1Ján ngajmiì tsatsejèn jngoò kjo̱xkón. Jngoò chjo̱ón ki'ya‑la̱; jè ts'oí xi ma nikje‑la̱. Jè sá ya̱á tíjna i̱ngui ndso̱ko̱, ko̱ jngoò corona tjí'a sko̱ xi tejò ni'ño tjít'aà. 2Jè chjo̱ón, ki'ndí 'ya. 'Ñó jchán kjindáya nga jye machrañà nga jts'ín ki'ndí‑la̱; tseé kjo̱'in tísíkjeiín nga jye ijchò chi̱ba̱‑la̱ nga jts'ín ki'ndí‑la̱. 3Ján ngajmiì ìjngoò kjo̱xkón tsatsejèn. Jngoò ye̱ xi 'ñó je kji tsatsejèn. Inì kji, itoò ma sko̱, ko̱ jngoò corona i̱tsé tjí'a nga jngoò ìjngoò sko̱. Ti̱koa̱á te ma nchra̱já‑la̱. 4Jè nditsin ye̱, jngoò ya ni'ño tsibíndofe xi ma‑ne jàn ya ngats'iì ni'ño xi tjín ngajmiì, i̱kjoàn tsibítsjot'aà nangui. Jè ye̱ je, tsasìjnat'aà‑la̱ jè chjo̱ón xi tí'beé ki'ndí mé‑ne nga ski̱ne̱‑ne ki'ndí‑la̱ k'e̱ nga jye jts'ín. 5Jè chjo̱ón, tsi'beé jngoò ki'ndí x'i̱n nga jè ko̱tìxoma‑la̱ ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde koni jngoò xi̱ta̱ xi yá ki̱cha̱ kjiya tsja nga ki̱ìnè‑la̱ kjo̱'in xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon‑la̱. Ta̱nga jè ki'ndí‑la̱ chjo̱ón, kitjá'an‑la̱; ya̱á kiìko̱ ñánda tíjna Nainá nga tíhotíxoma. 6Jè chjo̱ón, tsanga‑né. Ján kiì i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn, ñánda nga Nainá tsibíjnandaà jngoò‑la̱ i̱'nde nga ya̱ katjiì‑la̱ tsojmì xi ski̱ne̱. Jngoò jmiì ko̱ jò sìndo̱ ko̱ jàn‑kaàn na̱chrjein kíjna. 7Xi jye komà i̱skan, ján ngajmiì kis'e kjo̱jchán. Jè àkja̱le̱ Miguel ko̱ àkja̱le̱‑la̱ kiskaàn‑kjoòko̱ jè ye̱ je. Ko̱ jè ye̱ je, ko̱ àkja̱le̱‑la̱ na̱s'ín 'ñó kiskaàn‑kjoò, 8ta̱nga mìkiì kisìkijne‑la̱, ko̱ mì ti̱ mé i̱'nde kis'e‑la̱ ján ngajmiì. 9K'oa̱á s'ín komà nga itjokàjiìn ngajmiì jè ye̱ jchínga xi 'mì Xi̱ta̱ Nei̱í ko̱ xi 'mì Satanás xi kona̱cha̱n‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde. Kinìkatje̱ngui ya̱ i̱t'aà nangui ko̱ àkja̱le̱‑la̱. 10Ki'nchrè jngoò‑la̱ jta̱ ján ngajmiì xi 'ñó kiìchja̱ xi tsò: ―I̱'ndei̱ jyeé ijchò na̱chrjein nga ki̱tjokàjiìn kjo̱'in xi̱ta̱ xinguia̱á nga ko̱ nga'ñó‑la̱ Nainá nga jè ko̱tìxoma ko̱ kjo̱tíxoma xi tjín‑la̱ Cristo [xi Nainá xó kisìkasén‑ne], koií kjoa̱‑la̱ nga jye kànìkatje̱ngui jè xi ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n tsját'in 'én ndiso xi̱ta̱ xinguia̱á nga nguixko̱n Nainá. 11Jñà xi̱ta̱ xinguia̱á, nga nguì ko̱ó nga'ñó xi tjín‑la̱ jní xi tsibíxteèn jè Orrè kisìkijne‑la̱ ko̱ nguì ko̱ó jñà 'én xi kitsjaà i̱t'aà ts'e̱ Nainá. Mìkiì kitsakjòn‑la̱ na̱s'ín kinìk'en. 12Tsja kàtas'e‑la̱ ngajmiì ko̱ jñà xi ya̱ títsa̱jna. Ta̱nga i̱ma̱ xó‑nò jñò xi ya̱ titsa̱jnaà i̱t'aà nangui ko̱ xi titsa̱jnaà ya̱ i̱jiìn ndáchikon nga jè xi̱ta̱ nei̱í jyeé ijchòjen‑tji̱ngui‑nò ko̱ 'ñó jti tjín‑la̱ nga jyeé tíjiìn‑la̱ nga ta chiba na̱chrjein kíjna‑ìsa. 13Jè ye̱ xi 'ñó je kji, k'e̱ nga kinìkatje̱ngui i̱t'aà nangui, tsangatji̱ngui‑la̱ jè chjo̱ón xi tsi'beé ki'ndí x'i̱n. 14Ta̱nga jè chjo̱ón, jò jnga̱á ts'e̱ ja̱ kits'iì‑la̱ xi 'ñó iì kjoàn mé‑ne ko̱ma tótje̱n‑ne nga ko̱nga‑la̱ jè ye̱ xi je kji. Ján kiì kíjna ya̱ i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. Jàn nó osen kíjna nga ko̱kinda̱ nga tjoé‑la̱ tsojmì xi ski̱ne̱. 15Jè ye̱ xi je kji, tsachrje nandá tso'ba nga ndána̱ ko̱ma mé‑ne nga ko̱ma ki̱chrjoako̱‑ne jè chjo̱ón. 16Ta̱nga jè nangui kisìchját'aà‑la̱ jè chjo̱ón; kitáx'a̱, kits'iì ndána̱ xi jè ye̱ tsachrje tso'ba. 17Jè ye̱ ìsa̱á 'ñó kjòjtikeè jè chjo̱ón. Kiì tji̱ngui kondra̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ tje̱‑la̱ chjo̱ón nga kiìkjaán‑ko̱ jñà xi síkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá ko̱ jñà xi ndaà tsjá 'én i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 18Jè ye̱, ya̱á tsibìjnajiìn tsomì xi 'ncha i̱ndiì ndáchikon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\