Apocalipsis 13

1Kìjtseè jngoaà cho̱ je xi ch'o kji xi itjo‑mijìn‑jiìn‑ne ndáchikon xi itoò ma sko̱; te ma nchra̱já‑la̱; jngoò corona i̱tsé tjí'a nga ìjngoò ìjngoò nchra̱já‑la̱; jñà sko̱ tjít'aà 'ín xi Nainá chja̱jno‑la̱. 2Jè cho̱ je xi ch'o kji xi 'a̱n kìjtseè, k'oa̱á kji koni kjoàn xa indo; k'oa̱á kjoàn ndso̱ko̱ koni ts'e̱ cho̱ oso; k'oa̱á kji tso'ba koni tso'ba xa. Jè nga'ñó xi tjín‑la̱ jè ye̱, ko̱ jè i̱'nde‑la̱ ñánda tíhotíxoma, ko̱ jè kjo̱tíxoma‑la̱ xi 'ñó tjín, jè cho̱ ts'e̱n kjònga̱tsja. 3'Ñó tse kitiì jngoò sko̱ jè cho̱ je xi ch'o kji; k'oa̱á kji komà koni tsà jye ki̱yá; ta̱nga jè sko̱ xi 'ñó tse kitiì, kjòndaà‑ne. Ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, tà kjòxkón‑la̱ kjoa̱ xi komà, ko̱ ya̱á kiìtji̱ngui‑la̱ jè cho̱ ts'e̱n. 4Ngats'iì xi̱ta̱ kijtseèxkón jè ye̱, nga jè ye̱ kitsjaà‑la̱ kjo̱tíxoma xi tísíkjeén jè cho̱ ts'e̱n. Jñà xi̱ta̱ ti̱koa̱á kijtseèxkón jè cho̱ je xi ch'o kji. I̱kjoàn kitsò: ―Tsjìn ìjngoò ìsa̱ koni jè cho̱ je xi ch'o kji; mì yá tjín xi ki̱chìkjoa̱‑la̱ nga ska̱àn‑ko̱. 5Jè cho̱ ts'e̱n kitjò'ndeé‑la̱ nga kiìchja̱ 'én xi 'nga síkíjna yijo‑la̱ nga chja̱jno‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱á kits'iì'nde‑la̱ nga ichán jò sá ko̱tìxoma. 6K'oa̱á s'ín kis'iìn; kiìchja̱jno‑la̱ Nainá, kiìchja̱jno‑la̱ 'ín‑la̱ Nainá ko̱ Ni'ya Tsjeè‑la̱, ko̱ kiìchja̱jno‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna ngajmiì. 7Ti̱koa̱ kitjò'ndeé‑la̱ nga kiskaàn‑ko̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá skanda kó nga kisìkijne‑la̱. I̱kjoàn kits'iì‑la̱ kjo̱tíxoma i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín, ko̱ i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi chja̱ ngats'iì 'én xi tjín, ko̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi tjín nga ìjngoò ìjngoò nangui xi tjín i̱sò'nde. 8Ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, jè cho̱ ts'e̱n skoe̱xkón, jñà ngats'iì xi̱ta̱ xi mìkiì tjít'aà 'ín‑la̱ nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, jè xo̱jo̱n xi ts'e̱ kjoa̱binachon xi ts'e̱ Orrè‑la̱ Nainá xi k'en ngajo‑la̱ xi̱ta̱. 9Ndaà ti̱ná'yaà koni xan‑nò. 10Jè xi nda̱yá kji̱s'en, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga nda̱yá kjoi̱. Jè xi ki̱cha̱ ndojò ki̱yá‑ne, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga ki̱cha̱ ndojò ki̱yá‑ne. I̱í mochjeén nga kixi̱ kítsa̱jna kjit'aà ko̱ nga ki̱chìkjoa̱ko̱‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 11Xi komà i̱skan kìjtseè ìjngoaà cho̱ je xi ch'o kji xi itjo mijìn‑ne i̱jiìn nangui. Jò ma nchra̱já‑la̱ xi k'oa̱ kjoàn koni nchra̱já‑la̱ orrè. K'oa̱á s'ín chja̱ koni jngoò ye̱ xi 'ñó je kji. 12K'oa̱á s'ín tjín‑la̱ kjo̱tíxoma koni jè cho̱ je xi ch'o kji xi tíjna ítjòn nga ya̱ síjna nguixko̱n. Bínè‑la̱ xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde nga kàteèxkón jè cho̱ je xi ch'o kji xi tíjna ítjòn, jè xi kjòndaà‑ne ñánda 'ñó tse kitiì jngoò sko̱. 13Ti̱koa̱á maá‑la̱ kis'iìn kjo̱xkón xi 'in tjín. Skanda maá‑la̱ kisìkjinchrobà‑jen ni'ín xi ngajmiì nchrobá‑ne skanda i̱t'aà nangui nga nguixko̱n xi̱ta̱. 14Kiskoòna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, koií kjoa̱‑la̱ jñà kjo̱xkón xi kits'iì'nde‑la̱ nga kis'iìn nguixko̱n cho̱ je xi ch'o kji xi tíjna ítjòn. Tsibít'in‑la̱ xi̱ta̱ nga kàtíndaà jngoò xkósòn‑la̱ jè cho̱ xi tíjna ítjòn xi ki̱cha̱ ndojò kitiì‑ne sko̱ ta̱nga jaáya‑la̱. 15Jè cho̱ xi ma‑ne jò kits'iì‑la̱ nga'ñó nga kisìkíjnakon jè xkósòn‑la̱ cho̱ xi kisindaà, mé‑ne nga ko̱ma ki̱chja̱‑ne ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi mìkiì skoe̱xkón si̱ìk'en‑ne. 16K'oa̱á s'ín tsibínè‑la̱ nga kàtasit'aà chi̱ba̱‑la̱ jñà xi xi̱ta̱ i̱xti, jñà xi̱ta̱ jchínga, jñà xi̱ta̱ nchi̱ná ko̱ jñà xi̱ta̱ i̱ma̱, jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jnandei̱í ko̱ xi chi̱'nda títsa̱jna'ñó. Ya̱á kàtasit'aà chi̱ba̱‑la̱ ya̱ tsja kixi̱ ko̱ tsà ya̱ i̱tjòn tjen‑la̱. 17Ni̱jngoò xi̱ta̱ xi ma ko̱tse tsojmì, ni̱jngoò xi ma ko̱tìjna tsà mìkiì tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ ko̱ tsà jè 'ín‑la̱ cho̱ mìkiì tjít'aà‑la̱ ko̱ tsà mìkiì tjít'aà‑la̱ número ts'e̱ 'ín‑la̱ cho̱. 18I̱jndé mochjeén kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱; jè xi ndaà machi̱ya‑la̱, kàtíxke̱ya número‑la̱ cho̱ je xi ch'o kji; ts'e̱ xi̱ta̱‑né. Jè número: joòn sìndo̱ ko̱ jàn kaàn ko̱ joòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\