Apocalipsis 14

1Xi komà i̱skan, kiskoòtsejèn, kìjtseè jè Orrè, nga síjnakixi̱ i̱sòn nindoò Sión ko̱ xi̱ta̱ xi jngoò sìndo̱ ko̱ ichán ñijòn jmiì ma‑ne xi tjít'aà i̱tjòn tjen‑la̱ 'ín‑la̱ Orrè ko̱ ts'e̱ Na̱'èn‑la̱. 2Ki'nchrè jngoò‑la̱ jta̱ xi ngajmiì nchrobá‑ne xi 'ñó tíhone koni ma nandá k'e̱ nga 'ñó maje, koni ma nga faáya‑la̱ ch'o̱n k'e̱ nga jye ts'iìn; k'oa̱á s'ín ki'nchrè‑la̱ koni tsà kjìn ma xi̱ta̱ xi síkjane ní'ñó arpa. 3Tína'yà jngoò‑la̱ sò xi̱tse̱ nga tíjnda nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, ko̱ ya̱ nguixko̱n xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon ko̱ ya̱ nguixko̱n jñà xi̱ta̱ jchínga. Ni̱yá xi ma‑la̱ seè jè sò xi tíjnda, ta jñà‑né xi jngoò sìndo̱ ko̱ ichán ñijòn jmiì ma‑ne, jñà xi jye itjokàjiìn kjo̱'in ya̱ i̱sò'nde. 4Jñà xi̱ta̱ koi, mìtsà íchjín tsibìtsa̱jnako̱, nguì tsjeè kisìjchá yijo‑la̱. Jñá‑né xi fì tji̱ngui‑la̱ Orrè ni̱ta̱ ñánda‑ne nga fì. Jñà‑né xi itjokàjiìn ítjòn kjo̱'in ngats'iì i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, mé‑ne nga ko̱ma ko̱nga̱tsja ítjòn‑ne Nainá ko̱ Orrè. 5Ni̱mé 'én ndiso kiìchja̱, ko̱ ni̱mé jé tjín‑la̱ nga nguixko̱n Nainá. 6Kìjtseè ìjngoaà àkja̱le̱ xi tsó'bajiìn i̱sén nga tífìko̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi tjín ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne nga ke̱èno̱jmí‑la̱ jñá xi̱ta̱ xi títsa̱jna i̱sò'nde, ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga ìjngoò ìjngoò nangui, ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱, ngats'iì xi̱ta̱ xi chja̱ ngats'iì 'én xi tjín, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde. 7'Ñó chja̱ kitsò: ―Jcha̱xkón Nainá, jeya ti̱kíjna; jye ijchò na̱chrjein‑la̱ nga koi̱ìndaàjiìn. Jcha̱xkón jè xi tsibíndaà ngajmiì, xi tsibíndaà nangui, xi tsibíndaà ndáchikon ko̱ ñánda tíbitjo nandá. 8Ìjngoò àkja̱le̱ kiìchja̱ xi kitsò: ―Jyeé kakaàngui, jyeé kakaàngui Babilonia, na̱xa̱ndá xi 'ñó je kji, jè xi bít'in‑la̱ na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde nga [kj'ei̱í nainá fìt'aà‑la̱] koni s'ín xi̱ta̱ k'e̱ nga kjoa̱chijngui s'ín. Koni s'ín kis'iìn, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà kisìch'i̱ yije xi̱ta̱ i̱sò'nde jè xán ts'e̱ kjoa̱chijngui‑la̱ xi tji̱ko̱ kjo̱jti‑la̱ Nainá. 9Ìjngoò àkja̱le̱ tsatsejèn xi ma‑ne jàn xi 'ñó chja̱ nga kitsò: ―Tsà yá xi skoe̱xkón jè cho̱ je xi ch'o kji ko̱ i̱sén xkósòn‑la̱, tsà ti̱koa̱ si̱t'aà chi̱ba̱‑la̱ i̱tjòn tjen‑la̱, o tsà tsja, 10Nainá tsjá‑la̱ kjo̱'in, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà vino skoí xi tji̱ko̱ kjoa̱jti‑la̱ Nainá. Nga jè sobà Nainá jyeé tsibíndaà jngoò chi̱tsín vino xi 'ñó kjaán mé‑ne nga ko̱kò‑ne kjoa̱jti‑la̱ nga s'e̱‑la̱ kjo̱'in i̱jiìn ni'ín azufre xi 'ñó tsjè títì. Tíkotsejèn àkja̱le̱ tsjeè ko̱ Orrè. 11Jè ni̱'ndi̱‑la̱ ts'e̱ kjo̱'in‑la̱, kjit'aá na̱chrjein ni̱ta̱ kjé‑ne nga ki̱tjomijìn. Mìkiì si̱ìkjáya ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n jñà xi̱ta̱ xi jè cho̱ ts'e̱n ko̱ i̱sén xkósòn‑la̱ beèxkón, jñà xi ti̱koa̱ tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ ko̱ 'ín‑la̱ jè cho̱ je xi ch'o kji. 12I̱íjndé nga mochjeén nga kàtachíkjoa̱‑la̱ ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá xi síkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱ ko̱ xi ndaà mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. 13Ki'nchrè ìjngoaà 'én xi ngajmiì inchrobà‑ne xi kitsò‑na: ―Chjí, tít'eiì xo̱jo̱n: “Jñà na̱chrjein xi fì‑ìsa, mé tà ndaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ki̱yá nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná.” K'oa̱á tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá: “Kixi̱í kjoa̱, jñà xi̱ta̱ koi si̱ìkjáya‑né kjoa̱ ts'e̱ xá‑la̱; ján ngajmiì, jcha̱á‑la̱ ngats'iì kjoa̱ xi ndaà kis'iìn.” 14K'e̱ nga kiskoòtsejèn, kìjtseè jngoaà ifi xi chroba kji, ya̱ i̱sò'nga ifi tíjna jngoò xi k'oa̱ kji koni ki'ndí‑la̱ xi̱ta̱. Jngoò corona xi nguì oro tjí'a sko̱, ko̱ jngoò ki̱cha̱ libá kjiya tsja xi 'ñó yijò kji. 15Ìjngoò àkja̱le̱ itjo ya̱ i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá xi 'ñó chja̱, kitsò‑la̱ jè xi tíjnasòn ifi: ―Tits'i̱i nga ti̱xákoi̱i ki̱cha̱ libá‑lè; ti̱chásoìn, ko̱ tíxkoí kóho̱tjín tsojmì tjè xi tjín i̱t'aà nangui nga jye kòjchá yije; ko̱ jyeé ijchò na̱chrjein‑la̱ nga sincháxkó. 16Jè xi tíjnasòn ifi, tsibíts'ia̱ko̱ ki̱cha̱ libá‑la̱ ya̱ i̱sòn nangui nga tsatesòn tsojmì tjè‑la̱ i̱sò'nde, i̱kjoàn chincháxkó. 17Ìjngoò àkja̱le̱ itjo ya̱ i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá xi kijna ngajmiì xi ti̱koa̱ ki̱cha̱ libá kjiya tsja xi 'ñó yijò kji. 18Ìjngoò àkja̱le̱ itjo‑ne i̱t'aà ími̱xa̱ tsjeè‑la̱ Nainá, jè xi síkinda̱ ni'ín. 'Ñó kiìchja̱‑la̱ jè àkja̱le̱ xi ki̱cha̱ libá kjiya tsja; kitsò‑la̱: ―Tits'i̱i nga ti̱xákoi̱i ki̱cha̱ libá‑lè xi 'ñó yijò kji; ti̱chát'eiì 'én‑la̱ jñà toò uva xi tjín i̱t'aà nangui, nga jñà toò‑la̱ jye kichji. 19Jè àkja̱le̱ tsibíts'ia̱ko̱ ki̱cha̱ libá‑la̱ nga tsatet'aà toò‑la̱ jñà yá uva; i̱kjoàn kisìkatsjoòya ya̱ ñánda nga ma binchanè toò uva. Kjoa̱ koi, jè okó kjoa̱jti‑la̱ Nainá. 20Mìtsà ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá kisinè jñà toò uva; ján i̱ndiì na̱xa̱ndá kisinè; k'e̱ nga jye kisinè, jní itjo ñánda nga kisinè; 'ñó tse jní itjo skanda ijchò kangui‑la̱ kó kji 'nga tíjna freno xi tjí'a tso'ba kohòyo̱ ko̱ jàn sìndo̱ kilómetro tsangasòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\