Apocalipsis 15

1Ìjngoò kjo̱xkón kìjtseè ján ngajmiì xi 'ñó xkón kji ko̱ 'ñó jeya ki'ya‑la̱. Itoò ma àkja̱le̱ xi itoò kjo̱'in j'iìko̱ jñà kjo̱'in xi fehet'aà‑ne nga ya̱á fehet'aà‑ne kjoa̱jti‑la̱ Nainá. 2Ti̱koa̱ kìjtseè jngoaà ndáchikon xi chi̱tsín kji; tsjájiìn ko̱ ni'ín. Ya̱ ncha kixi̱ i̱sòn ndáchikon xi chi̱tsín kji, jñà xi̱ta̱ xi jye kisìkijne i̱t'aà ts'e̱ cho̱ je xi ch'o kji ko̱ i̱sén xkósòn‑la̱, jñà xi mìkiì kitsjá'nde nga kisit'aà chi̱ba̱‑la̱, ko̱ número ts'e̱ 'ín‑la̱. Xi̱ta̱ koi kjiya tsja ní'ñó arpa xi Nainá kitsjaà‑la̱. 3Nchiseè sò‑la̱ Moisés xi chi̱'nda‑la̱ Nainá ko̱ sò‑la̱ Orrè, nchitsò: Na̱'èn xi Nainá 'mì‑lè, xi ta ji̱ ta̱ jngoò‑né xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑lè, 'ñó jeya ko̱ 'ñó xkón tjín ngats'iì kjoa̱ xi 'nì. Xi̱ta̱ kixi̱‑né; kixi̱í tjín ndi̱yá‑lè. Ji̱í‑né xi Xi̱ta̱xá Ítjòn tìjna̱‑la̱ ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde. 4¿Yá xi mìkiì tsakjón‑lè Na̱'èn? ¿Yá xi mìkiì skoe̱xkón‑lè? Ta̱jngoò ngaji̱ xi xi̱ta̱ tsjiì, koií k'oa̱s'ín kjoi̱í‑ne ngats'iì na̱xa̱ndá‑la̱ i̱sò'nde nga skoe̱xkón‑lè nga jye tí'ya‑la̱ kjoa̱ kixi̱‑lè. 5K'e̱ nga jye kìjtseè kjoa̱ koi, kiskoòtsejèn nga kitáx'a̱ ján ngajmiì jè i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá xi tíjnaya i̱ya Ni'ya Nikje xi okó nga ya̱ tíjna Nainá. 6Itjo ya̱ i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá jñà àkja̱le̱ xi itoò ma‑ne xi j'iìko̱ itoò kjo̱'in. Íkjá nikje lino chroba xi 'ñó ote kjoàn; tíkjá ndáyá‑la̱ na'ñó payo̱ xi nguì oro. 7Jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon, jngoò itjojiìn xi kisìnga̱tsja nga íjngó íjngó àkja̱le̱ xi itoò ma‑ne; kitsjaà íjngó íjngó‑la̱ chi̱tsín xi nguì oro xi ya̱ tjíya kjo̱'in ts'e̱ kjoa̱jti‑la̱ Nainá xi tíjnakon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 8Ya̱ i̱ya i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá, kitseè ni̱'ndi̱ xi ya̱ inchrobà‑ne i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ko̱ nga'ñó xi tjín‑la̱. Ni̱yá xi kitjò'nde‑la̱ nga jahas'en ya̱ i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá skanda k'e̱ nga jye tsitasòn yije jñà kjo̱'in xi itoò ma‑ne xi j'iìko̱ jñà àkja̱le̱ xi itoò ma‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\