Apocalipsis 17

1J'iì jngoò jñà àkja̱le̱ xi itoò ma‑ne xi itoò chi̱tsín tjíya tsja, kiìchja̱, kitsò‑na̱: ―Nchroboí, kokoò‑lè kjo̱'in xi tjoé‑la̱ jè chjo̱ón chijngui xi 'ñó ndaà yaxkon‑la̱ xi tíjnandiì ñánda nga kjìn xa̱jngá nandá fahato. 2Jñà xi̱ta̱xá ítjòn xi tjín i̱sò'nde, ya̱á tsafáhijtako̱ chjo̱ón jè nga kj'ei̱í nainá kijtseèxkón k'oa̱á ngaya‑la̱ tsà kjoa̱ chijngui kisìko̱ jè chjo̱ón. Ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, k'oa̱á ti̱ kis'iìn nga kj'ei̱í nainá kiìtji̱ngui‑la̱ k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà xán ts'e̱ kjoa̱chijngui‑la̱ chjo̱ón kjòch'i̱‑ne. 3I̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jè àkja̱le̱ kiìko̱ ini̱ma̱‑na̱ jngoò i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn. Kìjtseè jngoaà chjo̱ón xi tíjnakjá‑la̱ cho̱ je xi ch'o kji xi inì kji. Yijàjno yije yijo‑la̱ 'én xi kondra̱ ts'e̱ Nainá nga chja̱jno‑la̱. Itoò ma sko̱ ko̱ te ma nchra̱já‑la̱. 4Jè chjo̱ón, nikje sko ko̱ nikje inì kjoàn xi íkjá. Yijàjno xi nguì oro ko̱ nda̱jo̱ ote xi 'ñó ts'e̱ chjí‑la̱, ko̱ ndáto̱n fangui xi 'ñó chjí‑la̱ xi 'mì perla. Tjíya tsja jngoò chi̱tsín xi nguì oro; jè chi̱tsín kitseé kjoa̱ ch'o‑la̱ ko̱ kjoa̱ tjé xi ts'e̱ kjoa̱ chijngui‑la̱. 5Ya̱ i̱tjòn tjen‑la̱, tjít'aà 'én 'ma xi tsò: “Babilonia xi 'ñó je kji nga ndaà yaxkon‑la̱, jè nea̱‑la̱ íchjín chijngui ko̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde.” 6K'e̱ nga kiskoò'an chjo̱ón jè, kìjtseè xkoaàn nga ch'i̱‑né nga jní‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá kits'iì ko̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi kinìk'en nga 'én‑la̱ Jesús kiìchja̱ya. K'e̱ nga kìjtseè tà kjòxkón‑na. 7Kitsò‑na jè àkja̱le̱: ―¿Mé‑ne maxkón‑lè? 'A̱án, kèno̱jmí‑lè kó tsòya‑ne kjoa̱ 'ma‑la̱ chjo̱ón jè, ko̱ i̱t'aà ts'e̱ cho̱ je xi ch'o kji xi tíjnakjá‑la̱ xi itoò ma sko̱ koa̱ te ma nchra̱já‑la̱. 8Jè cho̱ xi kà'yi, tsibìjnakon‑né, ta̱nga i̱'ndei̱ tíjnak'en‑né; ya̱á kji̱nchrobà mijìn‑ne ni̱tja̱n jñò mé‑ne nga jngoò k'a chi̱ja‑ne. Jñà xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, xi mìkiì tjít'aà 'ín‑la̱ xo̱jo̱n ts'e̱ kjoa̱binachon kóni nga ti̱sa̱ kisindaà i̱sò'nde, tà ko̱xkón‑la̱ k'e̱ nga skoe̱xkon jè cho̱ xi tsibìjnakon, ko̱ i̱'ndei̱ tíjnak'en‑né, ta̱nga ko̱tsején ìjngoò k'a‑ne. 9’I̱íjndé mochjeén kjo̱hítsjeèn xi tjín‑la̱ kjoa̱ chji̱ne̱. Jñà sko̱ cho̱ xi itoò ma‑ne, jñà ngaya‑la̱ jñà nindoò xi itoò ma‑ne ñánda tíjnanè jè chjo̱ón. Ti̱koa̱á jñà ngaya‑la̱ xi itoò ma‑ne xi̱ta̱xá ítjòn. 10'Òn ma‑ne xi jye k'en, jngoò ma xi tíhotíxoma‑ìsa, ko̱ jè xi ìjngoò, kj'eè kiì f'iì. Ta̱nga k'e̱ nga kjoi̱í, tà chibaá na̱chrjein ko̱tìxoma. 11Jè cho̱ je xi ch'o kji xi tsibìjnakon ta̱nga i̱'ndei̱ tíjnak'en‑né, jè xi ma‑ne jiìn xi̱ta̱xá ítjòn. Ya̱á tíjnajiìn‑la̱ xi itoò ma‑ne, ko̱ ya̱á tífì ñánda nga jngoò k'a jchi̱ja. 12’Jñà nchra̱já xi te ma‑ne xi kà'yi, jñà ngaya‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn xi te ma‑ne xi kj'eè kiì tjoé‑la̱ kjo̱tíxoma. Ta̱nga k'e̱ nga tjoé‑la̱ kjo̱tíxoma ta jngoò hora ko̱tìxomakjoò ko̱ jè cho̱ je xi ch'o kji. 13Jñà xi̱ta̱xá ítjòn xi te ma‑ne, ta̱jngoó kjo̱hítsjeèn tjín‑la̱ nga jè cho̱ je xi ch'o kji si̱ìnga̱tsja nga'ñó‑la̱ ko̱ kjo̱tíxoma‑la̱. 14I̱kjoàn ska̱àn‑ko̱ jè Orrè, ta̱nga jè Orrè si̱ìkijne‑né. Nga jè‑né xi otíxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi otíxoma, ko̱ Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱á ma jñà xi xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna. Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jnako̱, xó kinokjoà‑la̱, xó kitjaàjiìn‑ne, ko̱ kixi̱í síkitasòn‑la̱. 15Jè àkja̱le̱ k'oa̱á ti kitsò‑na: ―Jè nandá xi kà'yi, ñánda tíjnandiì chjo̱ón chijngui, na̱xa̱ndá‑né, xi̱ta̱ kjín‑né, jñá‑né xi̱ta̱ xi tjín nga ìjngoò ìjngoò nangui xi tjín i̱sò'nde, koa̱ jñá‑né xi̱ta̱ xi chja̱ ngats'iì 'én xi tjín i̱sò'nde. 16Jñà nchra̱já xi te ma‑ne xi kà'yi, ko̱ jè cho̱ je xi ch'o kji xi kà'yi, si̱ìjtikeè‑né jè chjo̱ón chijngui, kjoa̱á'an yije‑la̱ skanda jñà nikje‑la̱, si̱ìkájna laká‑né. Yijo‑la̱ ski̱ne̱‑né. I̱kjoàn ya̱á ko̱kájiìn ni'ín. 17Nainá k'oa̱á s'ín tsibíjiìn kjo̱hítsjeèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi nga k'oa̱s'ín si̱ìkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. Jè kjo̱tíxoma xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ koi tíjngoò ikon nga jè cho̱ ts'e̱n ko̱nga̱tsja, skanda k'e̱ nga ki̱tasòn yije 'én xi kiìchja̱ Nainá. 18Jè chjo̱ón xi kà'yi, jè‑né na̱xa̱ndá je xi otíxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱xá ítjòn xi tjín i̱sò'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\