Apocalipsis 18

1Xi jye komà i̱skan, ìjngoò àkja̱le̱ kìjtseè xi tínchrobájen‑ne ngajmiì, xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱. Jè kjoa̱ jeya‑la̱ xi 'ñó ote kji, kisìhiseèn‑sòn nangui. 2'Ñó kiìchja̱, kitsò: ―Jye kiskaàngui, jye kiskaàngui na̱xa̱ndá je Babilonia. Jyeé ta i̱'nde‑la̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í komà, ya̱ ñánda kitseè yije ini̱ma̱ tjé xi ch'o kjoàn. Ko̱ ya̱ títsa̱jna ni̱se xi ch'o kjoàn xi mìkiì ma chine. 3Ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde, k'oa̱á ti kis'iìn koni s'ín xi̱ta̱ na̱xa̱ndá jè nga kj'ei̱í nainá kiìtji̱ngui‑la̱, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà kjòch'i̱‑ne jñà kjoa̱chijngui xi kis'iìn. Jñà xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, k'oa̱á ti kis'iìn. Ko̱ jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde xi tsojmì otseya nga s'ín kjo̱hi̱ma̱, kjònchi̱ná‑né xi kjoa̱ ts'e̱ kjo̱tsja‑la̱ yijo‑la̱ koni s'ín jñà xi̱ta̱ xi tjín na̱xa̱ndá jè. 4Ìjngoò 'én ki'nchrè xi ngajmiì inchrobà‑ne, xi kitsò: ―Jñò xi na̱xa̱ndá ts'a̱n xan‑nò, tìtjokàjñoò na̱xa̱ndá jè, mé‑ne nga mì ya̱ ko̱ko̱t'aà‑nò jé‑la̱, ti̱koa̱ mìkiì ko̱ko̱t'aà‑nò kjo̱'in xi s'e̱‑la̱. 5Jñà jé‑la̱, jyeé tímakjìn, jyeé j'iì skanda i̱ ngajmiì. Nainá, mìkiì si̱ìjchàajiìn [nga tsjá‑la̱ kjo̱'in] xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 6K'oa̱á ti̱s'ín kàtamat'in ngajo‑ne koni s'ín kis'iìn jè. Jò k'a k'oa̱ ti̱s'ín kàtamat'in ngajo‑ne koni tjín kjoa̱ xi kis'iìn. Jè chi̱tsín xi kisìkáyajiìn vino, ko̱kji ti̱kájiìn ngajo‑là nga jò k'a ìsa̱ jchá kàtama, [jò k'a o̱kji kjo̱'in kàtako̱‑la̱]. 7Jè kjoa̱‑la̱ nga jeya kisìkíjna yijo‑la̱ ko̱ nga 'ñó kis'e‑la̱ kjo̱tsja, k'oa̱ ti̱s'ín tjiì ngajo‑là kjo̱'in nga kàtakjindáya. Nga k'oa̱á tsò ini̱ma̱‑la̱: “'A̱n, k'oa̱á s'ín tìjna̱ nga chjo̱ón sko̱‑la̱ 'mì‑na. 'A̱n mìtsà chjo̱ón ka'àn 'mì‑na, ti̱koa̱á mìkiì siìkjiaán kjo̱'in ni̱ta̱ kjé‑ne.” 8Koií kjoa̱‑la̱ nga ta̱jngoò na̱chrjein ki̱tjojenè‑la̱ kjo̱'in: Ki̱yá xi̱ta̱‑la̱. Ti̱koa̱á ski̱ndàya‑né. S'e̱é‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ kjinchrá. Ni'ín ki̱ti̱‑ne nga kjoe̱hesòn. Nga 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ jè Nainá xi otíxoma nga k'oa̱á s'ín jye kiskoòsòn‑la̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱'in. 9Jñà xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ i̱sò'nde 'ñó ski̱ndáyakeè ko̱ 'ñó 'on ko̱ma‑la̱ k'e̱ nga skoe̱ nga tíbitjo ni̱'ndi̱‑la̱ nga títì jè na̱xa̱ndá jè ya̱ ñánda kiìtji̱ngui‑la̱ xi kj'ei̱í nainá k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà jngoó chjo̱ón chijngui kiìtji̱ngui‑la̱ nga kisìtsjako̱ yijo‑la̱. 10Kjiín ki̱ncha‑ne nga skótsejèn‑la̱, nga tsakjón‑la̱ kjo̱'in‑la̱. 'Ñó ki̱chja̱, ki̱tso̱: ―I̱ma̱ xó‑ne, i̱ma̱ xó‑ne na̱xa̱ndá je Babilonia xi 'ñó kis'e‑la̱ nga'ñó; ta̱jngoò tjò kòf'iì‑la̱ kjo̱'in. 11Jñà xi̱ta̱ xi otíjnaya tsojmì xi tjín i̱sò'nde, ti̱koa̱á ski̱ndáyakeè‑né nga 'on ko̱ma‑la̱ ini̱ma̱‑la̱ nga mì ti̱ yá xi ko̱tse‑ne tsojmì xi otíjnaya, 12tsojmì xi ts'e̱ to̱n oro, plata, nda̱jo̱ chjí xi 'ñó ndaà kjoàn, ndáto̱n chjí xi 'ñó ndaà kjoàn; nikje lino xi 'ñó chjí, ko̱ nikje seda, nikje sko ko̱ xi inì kjoàn; ngats'iì yá xi 'ñó ndaà jne̱, tsojmì chjí xi nindaà ni̱'ño̱ cho̱ kisindaà‑ne, ngats'iì tsojmì xi yá xi 'ñó chjí xi yá ikon, ko̱ ki̱cha̱ bronce, ko̱ ki̱cha̱ xi 'mì hierro, ko̱ nda̱jo̱ marmol, 13ko̱ chrjoa̱yá canela, ngats'iì tsojmì xi ndaà jne̱, chrjongó‑la̱ Nainá, ko̱ xkiì jne̱ xi 'mì mirra, ko̱ chrjongó ts'e̱ yá olivo, ko̱ vino ko̱ asìti̱. Trigo ko̱ skoa̱n i̱nchra̱jín, ko̱ cho̱ ch'á, orrè, kohòyo̱, carreta, ko̱ xi̱ta̱ chi̱'nda nga kisatíjna. 14Ki̱tso̱‑la̱ jè na̱xa̱ndá: ―Ngats'iì kjoa̱ xi ndaà kisaseèn‑la̱ ini̱ma̱‑lè, jyeé kitjaàxìn yije‑lè. Kjoa̱ nchi̱ná‑lè jyeé kichijà. Ko̱ kjoa̱ xi ndaà kòtsjachi, mì ti kiì sa̱kò‑lè ni̱ta̱ kjé‑ne. 15Jñà xi̱ta̱ xi otíjnaya tsojmì xi ya̱ kjònchi̱ná ts'e̱ na̱xa̱ndá jè, kjiín ki̱nchat'aàxìn nga tsakjón‑la̱ kjo̱'in. Ski̱ndáyakeè koa̱ 'ñó 'on ko̱ma‑la̱ ini̱ma̱‑la̱. 16K'oa̱á ki̱tso̱: ―I̱ma̱ xó‑ne na̱xa̱ndá xi 'ñó je kji, xi nikje lino chjí tsakakjá ko̱ nikje xi sko kjoàn ko̱ xi inì kjoàn. Yijàjno yijo‑la̱ oro, ndáto̱n chjí xi 'mì perla ko̱ nda̱jo̱ chjí xi 'ñó ndaà kjoàn. 17Ta̱jngoò tjò kachija yije kjoa̱ nchi̱ná xi tjín‑la̱. Ngats'iì xi̱ta̱ xi síxáko̱ chitso, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi ya̱ chitso títsa̱ya nga nchifì, jñà xi ya̱ i̱ya chitso síxá ko̱ ngats'iì xi síxájiìn ndáchikon, kjiín tsibìtsa̱jna 18k'e̱ nga kijtseè ni̱'ndi̱‑la̱ na̱xa̱ndá nga títì; 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―Ni̱ sa̱á jngoò na̱xa̱ndá tjín xi mangásòn‑kjoò koni kji na̱xa̱ndá jè, nga 'ñó ndaà kiyaxkon‑la̱. 19I̱kjoàn tsibíxteèn‑jno chijo sko̱, 'ñó kiskindàyakeè nga 'on komà‑la̱ ini̱ma̱‑la̱; kitsò: ―I̱ma̱ xó‑ne na̱xa̱ndá xi 'ñó je kji; jè kjoa̱ nchi̱ná‑la̱, ndaà kjònchi̱ná‑ne jñà xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ chitso ya̱ i̱jiìn ndáchikon. Ko̱ i̱'ndei̱, ta jngoó tjò kachija yije kjoa̱ nchi̱ná‑la̱. 20Ngats'ioò jñò xi titsa̱jnaà ngajmiì, tsjaá t'è‑là takòn. Jñò xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá maà, jñò xi tsibíxáya‑nò Cristo, ko̱ jñò xi Nainá nokjoà ngajo‑là, tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò. Nainá jyeé kàtsjá‑la̱ kjo̱'in na̱xa̱ndá jè koií kjoa̱‑la̱ nga ch'o kisìko̱‑nò. 21Jngoò àkja̱le̱ xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ kiskoé jngoò nda̱jo̱ xi koni kji nda̱jo̱ natsí kji, kisìkatje̱n‑jiìn ndáchikon, kitsò: ―Jè na̱xa̱ndá Babilonia, xi 'ñó je kji, k'oa̱á s'ín ska̱jiìn‑ndá; jngoó k'aá chi̱ja ni̱ta̱ kjé‑ne, mì ti̱ yá xi skoe̱xkon‑ne. 22Mì ti̱ kiì ki̱ná'ya‑la̱ i̱nchò calle‑la̱ jñà música xi síkjane arpa, jñà xi síkjindáya xo̱bí, ko̱ xi síkjane chrjo trompeta. Mì ti̱ kiì s'e̱‑la̱ xi̱ta̱ xi síxá ni̱ta̱ mé xá‑ne. Ti̱koa̱ mì ti̱ kiì ko̱xáko̱‑ne molino ts'e̱ ncheé. 23Ni'ín ts'e̱ lámpara, mì ti̱ kiì si̱ìhiseèn‑ne; mì ti̱ kiì s'e̱‑ne s'eí nga ki̱xan xi̱ta̱; koií kjoa̱‑la̱ ko̱s'ín ko̱mat'in‑ne nga jñà xi̱ta̱‑la̱ xi otseya ko̱ otíjnaya tsojmì, 'ñó xi̱ta̱ nchi̱ná komà i̱ i̱sò'nde; ti̱koa̱ kiskoòna̱cha̱n yije‑la̱ na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde nga komà‑la̱ kis'iìn kjoa̱tj'e. 24Na̱xa̱ndá jè, Nainá kitsjaà‑la̱ kjo̱'in nga jé ts'e̱‑né nga kinìk'en xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ xi̱ta̱ xi kiìchja̱ya̱ nga̱jo̱‑la̱ Nainá ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi kinìk'en nga tíjtsa i̱sò'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\