Apocalipsis 19

1Xi jye komà i̱skan, ki'nchrè‑la̱ ján ngajmiì 'én koni kjín jchán ma xi̱ta̱ xi chja̱ nga tsò: ¡Aleluya! ¡'Nga ti̱kíjna Nainá! Nga jè ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná, ko̱ ta jè ta̱jngoò xi tjín‑la̱ kjoa̱jeya ko̱ xi tse nga'ñó tjín‑la̱. 2Nga jè Nainá, ndaà s'ín ko̱ kixi̱í s'ín k'e̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱'in xi̱ta̱; nga jyeé kitsjaà‑la̱ kjo̱'in jè na̱xa̱ndá je Babilonia xi kisìkits'ón‑jiìn i̱sò'nde nga tsakó‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde nga kj'ei̱í nainá kijtseèxkón k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò chjo̱ón xi kjoa̱ chijngui s'ín. Koií jé xi komà‑la̱ nga jè kisìk'en xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ Nainá xi kiìchja̱ ngajo‑la̱. 3Ìjngoò k'a k'oa̱ kitsò: ―¡Aleluya! ¡'Nga ti̱kíjna Nainá! Jè ni̱'ndi̱‑la̱ jè na̱xa̱ndá nga títì, k'oa̱á s'ín ki̱tjomijìn ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 4Jñà xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne ko̱ xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon, chincha-xkó'nchi-ñiat'aà‑la̱ nga kijtseèxkón Nainá xi tíjnasòn íxi̱le̱ ñánda tíhotíxoma. Kitsò: ―¡K'oa̱s'ín kàtama! 'Nga ti̱kíjna Nainá. ¡Aleluya! 5Ya̱ íxi̱le̱‑la̱ ñánda tíhotíxoma, kina'yà‑la̱ 'én xi kitsò: Tjiì‑là kjo̱ndaà Nainá ngats'ioò jñò xi chi̱'nda maà, jñò xi i̱xti maà ko̱ xi̱ta̱ jchínga, ngats'ioò xi tsakjoòn‑chaà Nainá. 6Ki'nchrè‑la̱ 'én koni tsà kjín jchán ma xi̱ta̱ xi chja̱, koni s'ín na'yà‑la̱ nandá k'e̱ nga one, koni s'ín na'yà‑la̱ k'e̱ nga one ch'o̱n, xi kitsò: ¡Aleluya! ¡'Nga ti̱kíjna Nainá xi ta jè ta̱jngoó xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱! Nga jyeé jè tíhotíxoma. 7Tsja k'oé‑lá ini̱ma̱‑ná, si̱tsja‑chaá takoán, jeya si̱kíjnaá Nainá, nga jyeé j'iì kjoa̱ bixan‑la̱ Orrè; chjo̱ón‑la̱ jyeé tíjnandaà. 8Jè chjo̱ón, jye ko'biì‑la̱ nikje lino xi 'ñó chjí, xi 'ñó tsjeè kjoàn ti̱koa̱ 'ñó ote nga kónakjá. Jè nikje lino xi 'ñó chjí, jè ngaya‑la̱ kjoa̱kixi̱ xi s'ín xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 9Jè àkja̱le̱ kitsò‑na: ―Chjí kjoa̱ koi: “Mé ta ndaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi xó kinokjoà‑la̱ kjoa̱ bixan‑la̱ Orrè nga jè ko̱kje̱n‑ko̱.” Kitsò ìsa̱: ―Jñà 'én koi, nguì 'én kixi̱‑la̱ Nainá‑né. 10Tsohósi̱jna xkó'nchiñia i̱t'aà ndso̱ko̱ jè àkja̱le̱ nga mejèn‑na̱ skoexkoán. Ta̱nga jè àkja̱le̱ kitsò‑na̱: ―Kì k'oa̱á 'nì; 'a̱n, ti̱koa̱á chi̱'nda‑la̱ Nainá ma koni ngaji̱ ko̱ jñà 'ndsì xi ndaà fì tji̱ngui‑la̱ jñà 'én kixi̱ xi kiìchja̱ Jesús. Jè Nainá cha̱xkoín. Jñà 'én kixi̱ xi kiìchja̱ Jesús, ti̱jñà‑ne xi síkítsjeèn‑ya‑la̱ xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 11Kìjtseè ngajmiì nga ti̱x'á; tsatsejèn jngoò kohòyo̱ xi chroba kji. Jè xi̱ta̱ xi tíjnakjá‑la̱, k'oa̱á s'ín yaxkon‑la̱ nga kixi̱ síkitasòn ko̱ kixi̱ tíjna, koií kjoa̱‑la̱ nga nguì ko̱ kjoa̱kixi̱‑la̱ bíndaàjiìn ko̱ nga kjaán‑kjoò. 12Jñà xko̱n, k'oa̱á kjoàn koni ni'ín. Ya̱ sko̱, kjín corona jtobá tjí'a ko̱ jngoò 'ín‑la̱ tjít'aà xi mìkiì yá xi machi̱ya‑la̱ kó tsòya‑ne; ta̱jngoò jè machi̱ya‑la̱ kó tsòya‑ne. 13Jè nikje xi kinakjá, jní yijàjno. Jè 'ín‑la̱, 'Én‑la̱ Nainá 'mì. 14Ya̱á tji̱ngui‑la̱ jñà soldado ts'e̱ ngajmiì nga títsa̱jnakjá‑la̱ kohòyo̱ chroba; saà nikje lino chrobaá íkjá xi 'ñó chjí ko̱ tsjeè kjoàn. 15Jè tso'ba bitjo jngoò ki̱cha̱ ndojò xi 'ñó yijò kji, jè xi síki'on‑ne ngats'iì na̱xa̱ndá. Nga jè ko̱tìxoma‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá. Jè yá nise si̱ìkjeén xi nguì ki̱cha̱ tájaà. Jè sobá ko̱sinè jñà toò uva ya̱ i̱ya chitso nga ko̱chrje vino xi okó kjoa̱jti‑la̱ Nainá xi ta jè ta̱jngoó xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱. 16Jè nikje‑la̱ ko̱ chrjomí‑la̱ tjít'aà 'ín xi tsò: “Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ ngats'iì jñà xi xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ko̱ jè‑né xi otíxoma‑la̱ ngats'iì jñà xi̱ta̱ xi otíxoma.” 17Kìjtseè jngoaà àkja̱le̱ xi ya̱ síjnasòn‑la̱ ts'oí; 'ñó chja̱‑la̱ ngats'iì cho̱ xi tjímajiìn i̱sén xi yijo kine. Tsò: ―Nchrobá, tixkóyaà xinguio̱o mé‑ne nga chji̱ne̱e yijo xi Nainá tsjá‑nò, 18nga chji̱ne̱e yijo‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn, ko̱ yijo‑la̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado, yijo‑la̱ xi̱ta̱ ts'e̱n, yijo‑la̱ kohòyo̱ ko̱ yijo‑la̱ xi̱ta̱ xi titsa̱kjá‑la̱ kohòyo̱, yijo‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jnandei̱í ko̱ xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ xi i̱xti ko̱ xi̱ta̱ jchínga. 19Kìjtseè jè cho̱ je xi ch'o kji ko̱ jñà xi̱ta̱xá ítjòn ts'e̱ i̱sò'nde ko̱ xi̱ta̱ soldado‑la̱; jyeé títsa̱jnandaà nga ska̱àn‑ko̱ jè xi tíjnakjá‑la̱ kohòyo̱ chroba ko̱ jñà soldado‑la̱. 20Jè cho̱ je xi ch'o kji kindobà'ñó; ti̱koa̱ kindobà'ñó jè xi 'én ndiso kiìchja̱ xi kis'iìn kjo̱xkón nga nguixko̱n jè cho̱. K'oa̱á s'ín komà‑ne nga kiskoòna̱cha̱n‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kiskoé chi̱ba̱‑la̱ ti̱koa̱ kijtseèxkón i̱sén xkósòn‑la̱ jè cho̱. Ingajò kinìkatsjoòjiìn tíkòn i̱jiìn ni'ín xi títìjnga̱ ñánda títì ko̱ azufre. 21Jñà xi̱ta̱ xi i'nga, jè kisìk'en‑ne jè ki̱cha̱ ndojò xi bitjo tso'ba jè xi tíjnakjá‑la̱ kohòyo̱. Ngats'iì cho̱ xi tjímajiìn i̱sén, jñà kjòskiì‑ne nga kiskine yijo‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\