Apocalipsis 2

1’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Éfeso: “Kií tsò jè xi itoò ni'ño tjíya tsja kixi̱, jè xi tsóhojiìn osen‑la̱ jñà candelero xi itoò ma‑ne xi nguì ki̱cha̱ oro, tsò‑né: 2Tìbe‑ná xá‑nò, 'ñó titsa̱nìxá ko̱ nga mìkiì bijta‑nò. Ti̱koa̱á tìbe‑ná nga mì ti̱ kiì chíkjoa̱ko̱‑nò jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín. Ti̱koa̱á tìbe‑ná nga jyeé kichìt'aà jñà xi̱ta̱ xi tsò‑la̱ yijo‑la̱ nga Cristo tsibíxáya‑la̱, ta̱nga mìtsà kixi̱ kjoa̱. Jyeé ki'yaà nga xi̱ta̱ ndiso‑né. 3Kjit'aà na̱chrjein 'ñó tse kjo̱'in titsa̱nìkjioón, ko̱ 'ñó titsa̱nìxá xi kjoa̱ ts'a̱n. Mìkiì bijta‑nò. 4Ta̱nga tjín jngoò‑nò kjoa̱ xi ch'o tjín xi mìkiì sasén‑na nga mì ti̱ k'oa̱á s'ín tjín‑nò kjo̱tjòcha koni nga sa̱ ítjòn. 5Jñò, ti̱kítsjeèn kó ki'nè nga sa̱ ítjòn k'e̱ nga kj'eè jé bixòjñoò. Ti̱kájno jé‑nò. Ìjngoò k'a Nainá tanguít'aà‑là. K'oa̱á s'ín t'e̱en koni ki'nè nga sa̱ ítjòn. Tsà majìn‑nò, 'a̱n kjián nga tsjaà‑nò kjo̱'in ko̱ kjoa̱áxìn‑nò ni'ín candelero‑nò ya̱ i̱'nde ñánda síjna. 6Ta̱nga tjín kjoa̱ xi ndaà titsa̱'nè nga majticha kjoa̱ xi s'ín jñà xi̱ta̱ nicolaítas. 'A̱n, ti̱koa̱á majtike̱‑ná. 7Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱. Jñà xi si̱ìkijne, 'a̱án tsjaà‑la̱ nga ski̱ne̱ jñà toò‑la̱ jè yá xi síkíjnakon‑ná xi síjna ya̱ i̱'nde‑la̱ Nainá ñánda 'ñó ndaà choòn.” 8’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Esmirna: “Kií tsò jè xi tsibìjna ítjòn ko̱ xi fehet'aà‑ne, jè xi k'en ko̱ jaáya‑la̱, tsò‑né: 9'A̱n be‑ná xá‑nò ko̱ kjo̱'in xi titsa̱nìkjioón ko̱ nga xi̱ta̱ i̱ma̱ 'mì‑nò (ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá, xi̱ta̱ nchi̱ná‑nó jñò). Be‑ná nga ch'oó chja̱jno‑nò jñà xi̱ta̱ xi tsò nga xi̱ta̱ judío‑né ta̱nga mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga xi̱ta̱ judío. Jñà xi̱ta̱ koi, ya̱á chja̱‑ne ya̱ ni'ya ñánda maxkóya xi̱ta̱‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í. 10Kì tsakjoòn‑jèn jè kjo̱'in xi si̱kjioón, jè xi̱ta̱ nei̱í ski̱nìs'en‑nò nda̱yá mé‑ne nga skót'aà‑nò kjoa̱ xi mokjeiín‑nò; te na̱chrjein s'e̱‑nò kjo̱'in. 'Ñó t'è‑là takòn kóni skanda k'e̱ nga ki̱yá. Ko̱ 'a̱án tsjaà‑nò jè kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà koni jngoò corona. 11Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱. Jñà xi si̱ìkijne, ni̱mé kjoa̱ xi ko̱mat'in i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà xi ma‑ne jò k'a.” 12’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Pérgamo: “Kií tsò jè xi tjín‑la̱ ki̱cha̱ ndojò xi yijò kji nga ingajò ngobà, tsò‑né: 13'A̱n tìbe‑ná xá‑nò, tìbe‑ná nga ya̱á titsa̱jnaà ñánda tíhotíxoma xi̱ta̱ nei̱í. Ta̱nga be‑ná nga kixi̱ titsa̱jnaà; mìkiì nìjchàajioòn i̱t'aà ts'a̱n. Ti̱koa̱ be‑ná nga mìkiì bì'ma koni s'ín mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'a̱n, na̱s'ín k'e̱ nga k'en Antipas, xi̱ta̱ xi kixi̱ béno̱jmí xi i̱t'aà ts'a̱n; nga ya̱á k'en i̱jiìn na̱xa̱ndá‑nò ya̱ ñánda síxá xi̱ta̱ nei̱í. 14Ta̱nga tjín i'nga kjoa̱ xi mìkiì sasén‑na nga ch'o titsa̱'nè, nga ya̱á títsa̱jnajiìn‑nò xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ koni s'ín tsakóya Balaam kjòtseé nga chinchá'a Balac nga mejèn‑la̱ ko̱hótsji jé jñà xi̱ta̱ Israel nga kàtakine tsojmì xi xkósòn kisinchaàt'aà‑la̱; ti̱koa̱ kàtas'ín kjoa̱chijngui. 15Ti̱koa̱á títsa̱jnajiìn i'nga‑nò xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ koni s'ín okóya jñá xi̱ta̱ nicolaítas. Jñà xi̱ta̱ koi, 'a̱n majtike̱‑ná. 16K'oa̱á ma‑ne ti̱kájno jé‑nò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò. Tsà mì k'oa̱ s'e̱en, ni̱to̱ón kjián nga ska̱àn‑koa̱a xi̱ta̱ koi. Jè sikjeén ki̱cha̱ ndojò xi bitjo‑ne ndso̱ba. 17Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱. Jñà xi si̱ìkijne, 'a̱án tsjaà‑la̱ tsojmì xi ski̱ne̱ xi 'mì maná xi 'a̱n tjí'ma‑na; ti̱koa̱ tsjaà jngoò‑la̱ ndí nda̱jo̱ jtobá xi chroba kji; ya̱á tjít'aà 'ín xi̱tse̱ xi mì yá beèxkon; tà jè skoe̱xkon xi tjoé‑la̱.” 18’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Tiatira: “Kií tsò jè Ki'ndí‑la̱ Nainá xi ko̱kjoàn xko̱n koni ni'ín, ko̱ jñà ndso̱ko̱, k'oa̱á kjoàn koni ki̱cha̱ sinè xi 'mì bronce xi 'ñó ndaà kjòchrja'i: 19'A̱n, be‑ná xá‑nò ko̱ kjoa̱tjòcha‑nò, ko̱ kós'ín nga mokjeiín‑nò koa̱ kós'ín titsa̱nìxá nga tíchíkjoa̱ko̱‑nò xá xi titsa̱'nè. Be‑ná nga jè na̱chrjein i̱'ndei̱ ìsa̱á ndaà titsa̱nìxá mì k'oa̱‑ne koni nga sa̱ ítjòn. 20Ta̱nga tjín i'nga kjoa̱ xi mìkiì sasén‑na nga ch'o titsa̱'nè, nga biì'nde‑là jè chjo̱ón Jezabel xi tsò‑la̱ yijo‑la̱ nga ma‑la̱ béno̱jmíya mé kjoa̱ xi i̱skan ko̱ma nga kona̱cha̱n ko̱ okóya‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑na̱ mé‑ne nga kjoa̱chijngui kàtas'ín‑ne ti̱koa̱ kàtakine tsojmì xi xkósòn sinchát'aà‑la̱. 21'A̱án tìtsja ìsa̱‑la̱ na̱chrjein nga kàtasíkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne, ta̱nga majìn‑la̱ tsjeiìn takòn kjoa̱chijngui xi s'ín. 22Ta̱nga 'a̱án tsja‑la̱ ch'in nga 'ñó tse kjo̱'in si̱ìkjeiín ko̱ jñà xi̱ta̱ xi ngásòn s'ín kjoa̱chijngui, tsà majìn‑la̱ nga si̱ìkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne. 23Jñà xi̱ta̱ xi ya̱ fìt'aà‑la̱, jngoò k'aá si̱k'en. Ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo skoe̱‑né nga 'a̱n‑ná xi be kó tsò kjo̱hítsjeèn‑la̱ ko̱ ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱. Jñò, nga jngoò ìjngoò, k'oa̱á s'ín tsja‑nò kjo̱'in koni tjín kjoa̱ xi titsa̱'nè. 24Ta̱nga jñò ko̱ xi̱ta̱ xi i'nga xi títsa̱jna Tiatira xi mìkiì kota'yà kjo̱hítsjeèn xi mìkiì ndaà tjín, ti̱koa̱ kj'eè kiì beè jè xi tsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi kjoa̱tjí'ma‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í. Jñò, k'oa̱á xan‑nò mìtsà ti̱ mé kjoa̱ si̱ìjé‑ìsa‑nò. 25Ta̱nga jñò, koni s'ín tjín jè kjo̱hítsjeèn ndaà xi titsa̱'nè, k'oa̱á s'ín t'e̱en skanda k'e̱ nga 'a̱n kjoia̱a ìjngoò k'a. 26Jñà xi si̱ìkijne‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé ti̱koa̱ si̱ìkitasòn xá‑na̱ koni s'ín mejèn‑na̱ skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein, 'a̱án tsjaà‑la̱ xá nga jñà ko̱tìxoma‑la̱ ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín i̱sò'nde. 27Jñà xi̱ta̱ xi ko̱tìxoma, nguì ko̱ó ki̱cha̱ ko̱tìxoma‑ne. K'oa̱á s'ín si̱ìxkoa̱ya koni ti̱jí ni'nde. 28Jè kjo̱tíxoma jè, ti̱jé‑ne xi kitsjaà‑na Na̱'èn‑na̱. 'A̱n ti̱koa̱á tsjaà‑la̱ jè ni'ño tse xi bitjokàtji k'e̱ nga ta̱jñòya. 29Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\