Apocalipsis 20

1Kìjtseè jngoaá àkja̱le̱ xi tínchrobájen‑ne ngajmiì. 'Ya ibi̱ ts'e̱ ni̱tja̱n jñò. Kjiya tsja jngoò na'ñó ki̱cha̱ cadena xi 'ñó je kji. 2Jè àkja̱le̱ kitsobà'ñó jè ye̱ jchínga xi ti̱jè‑ne xi 'mì Xi̱ta̱ Nei̱í ko̱ xi Satanás. Jngoò jmiì nó tsibít'aà'ñó. 3Kisìkatje̱n‑s'en ya̱ ni̱tja̱n jñò; tsibíchjoà'ñó‑la̱ jè xotjoa̱; i̱kjoàn tsasíjna‑la̱ sello mé‑ne nga mì yá skíx'a̱‑ne jè xotjoa̱ ni̱tja̱n. Ya̱á tsasíjnahi̱ya mé‑ne nga mì ti̱ kiì ko̱ma skóna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde, skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà xi jngoò jmiì nó. Xi ko̱ma i̱skan tjájnda̱'ñó ìjngoò k'a‑ne nga ko̱ma ko̱jmeèndei̱í chiba na̱chrjein ìsa̱. 4Kìjtseè íxi̱le̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma; títsa̱jnasòn jñà xi̱ta̱ xi kitjoé‑la̱ kjo̱tíxoma nga jñà koi̱ìndaàjiìn. Ti̱koa̱ kìjtseè ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi kitiís'iìn, nga koi kjoa̱‑la̱ 'én kixi̱ xi kitsjaà i̱t'aà ts'e̱ Jesús ko̱ nga 'én‑la̱ Nainá kiìchja̱ya. Jñà xi̱ta̱ koi, mìkiì kijtseèxkón jè cho̱ je xi ch'o kji ko̱ i̱sén xkósòn‑la̱; ti̱koa̱ mìkiì kisit'aà chi̱ba̱‑la̱ i̱tjòn tjen‑la̱ ko̱ tsja. Xi̱ta̱ koi, ìjngoò k'a tsibítsa̱jnakon; jngoò jmiì nó tsatíxoma ko̱ Cristo. 5Jñà xi̱ta̱ koi xi jaáya ítjòn‑la̱. Ta̱nga jñà mik'en xi i'nga, skanda k'e̱é jaáya‑la̱ nga ijchò jngoò jmiì nó. 6Mé ta ndaà‑la̱ jñà xi ko̱ko̱‑la̱ nga kjoa̱áya ítjòn‑la̱; xi̱ta̱ koi, jyeé xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ma; jè kjoa̱ biyaà xi ma‑ne jò, ni̱mé nga'ñó tjín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ koi; mì ti̱ mé ma si̱ìko̱‑ne. Tà sa̱á no̱'miì‑la̱ Nainá ko̱ma ko̱ ts'e̱ Cristo. Jngoò jmiì nó ko̱tìxomako̱. 7K'e̱ nga kjoe̱het'aà xi jngoò jmiì nó, tjájnda̱'ñó ìjngoò k'a‑ne jè Satanás ya̱ ñánda tíjnahi̱ya ni̱tja̱n jñò. 8Ki̱tjondei̱í‑ne nga skóna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, jè Gog ko̱ Magog. Koi̱ìxkóya xi̱ta̱ mé‑ne nga koi̱ìts'ia̱‑ne kjo̱jchán. Kjín jchán ko̱ma xi̱ta̱, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsomì xi jncha i̱ndiì ndáchikon. 9Chinchimasòn kóho̱kji i̱sò'nde; chinchandiì‑la̱ nga jngoò itjandiì ñánda títsa̱jna xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ na̱xa̱ndá xi tsjakeè. I̱kjoàn kisìkasén ni'ín Nainá xi inchrobà‑ne ngajmiì. Jngoò k'a tsaká kóho̱tjín. 10Jè xi̱ta̱ nei̱í xi kiskoòna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱, kinìkatje̱n‑jiìn ya̱ i̱'nde ñánda títìjnga̱ ni'ín ko̱ azufre. Jyeé ya̱ títsa̱jna jè cho̱ je xi ch'o kji ko̱ xi kiìchja̱ya 'én ndiso. Ya̱á si̱ìkjeiín kjo̱'in ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n ni̱ta̱ kjé‑ne. 11Kìjtseè jngoò íxi̱le̱ xi chroba kji ko̱ 'ñó je kji nga ya̱ tíjnasòn jngoò xi tíhotíxoma. Nga nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱, jngoò k'a kichijà nangui ko̱ ngajmiì. Ni̱ta̱ ñánda‑ne, mì ti̱ kiì ki'ya‑la̱. 12Kìjtseè mik'en xi i̱xti kjoàn ko̱ xi xi̱ta̱ jchínga kjoàn, 'ncha kixi̱ nguixko̱n Nainá. I̱kjoàn kitáx'a̱ jñà libro [ñánda tjít'aà mé xi kis'iìn nga jngó jngó xi̱ta̱]; koa̱ ìjngoò libro kitáx'a̱ ñánda tjít'aà ts'e̱ kjoa̱binachon. Jñà mik'en, k'oa̱á s'ín kisindaàjiìn‑la̱ koni s'ín tjít'aà xo̱jo̱n ts'e̱ libro, mé kjoa̱ xi kis'iìn. 13Jè ndáchikon kitsjaà jñà mik'en xi ya̱ k'en‑jiìn. Jè kjoa̱biyaà ko̱ i̱'nde kjo̱'in ti̱koa̱á kitsjaà mik'en xi ya̱ títsa̱jna. K'oa̱á s'ín kisindaàjiìn‑la̱ nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ koni tjín kjoa̱ xi kis'iìn. 14- 15Jè kjoa̱biyaà ko̱ i̱'nde kjo̱'in kinìkatsjoòjiìn ñánda títì ni'ín jnga̱. Ko̱ jñà mik'en xi mìkiì tjít'aà 'ín‑la̱ jè libro ts'e̱ kjoa̱binachon, ti̱koa̱á ya̱á kinìkatsjoòjiìn ñánda títì ni'ín jnga̱. Jè xi ma‑ne jò kjoa̱biyaà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\