Apocalipsis 21

1Kìjtseè jngoaá ngajmiì xi̱tse̱ ko̱ nangui xi̱tse̱. Jè ngajmiì xi kisijna ítjòn ko̱ nangui xi kisijna ítjòn, jyeé kichijà; ti̱koa̱á kichijà jè ndáchikon. 2Ti̱koa̱ kìjtseè jè na̱xa̱ndá tsjeè xi Jerusalén xi̱tse̱ 'mì, nga tínchrobájen ngajmiì nga nguixko̱n Nainá. K'oa̱á s'ín tíjnandaà koni jngoò chjo̱ón xi ndaà bíndaà yijo‑la̱ nga jye ki̱xan‑ko̱ x'i̱n‑la̱. 3Ki'nchrè‑la̱ 'én xi 'ñó chja̱, xi ngajmiì inchrobà‑ne, xi tsò: ―Chítsejèn‑là Ni'ya Tsjeè‑la̱ Nainá, jyeé kòbitjojen; Nainá ya̱á kíjnako̱ jñà xi̱ta̱; xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱á ko̱ma, nga jè sobà xi Nainá ki̱tso̱‑la̱. 4Jè sobà Nainá si̱ìxìjno yije ndáxko̱n; mì ti̱ kiì s'e̱‑ne kjoa̱biyaà; mì ti̱ kiì s'e̱‑ne kjoa̱ba; mì ti̱ kiì yá ski̱ndàya‑ne; mì ti̱ kiì s'e̱‑ne xi ijòjno ijòt'aà yijo‑la̱, koi kjoa̱‑la̱ nga jye tsato kjoa̱ jchínga. 5Jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma, kitsò: ―Chítsejèn‑la̱, 'a̱án siìxi̱tse̱ya yije tsojmì xi tjín. I̱kjoàn kitsò‑na̱: ―Chjí, xo̱jo̱n tít'eiì jñà 'én koi; nga nguì k'oa̱á s'ín tjín nga ki̱tasòn; nguì 'én kixi̱‑né. 6I̱kjoàn kitsò‑na: ―Jyeé tsitasòn yije. 'A̱n‑ná xi tìjna̱ ítjoàn skanda tàts'en‑la̱ kjoa̱ kó nga skanda fehet'aà‑ne. 'A̱n‑ná xi tsibìts'ia̱a ko̱ xi sikjehet'aà‑na kjoa̱. Ngats'iì xi xíndá‑la̱, 'a̱án tsjaà kjo̱tjò‑la̱ nandá xi tíbitjo ya̱ i̱'nde ñánda mìkiì xìya nandá mé‑ne ko̱ma kíjnakon‑ne ini̱ma̱‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. 7Jñà xi si̱ìkijne, jñà skoé kjo̱tjò ngats'iì kjo̱ndaà koi. 'A̱án kóti̱jnakoa̱a nga Nainá ki̱tso̱‑na ko̱ jñà, i̱xti‑na̱á ko̱ma. 8Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi tsakjón, jñà xi mìkiì mokjeiín‑la̱, jñà xi 'ñó ch'o s'ín, jñà xi xi̱ta̱ sík'en, jñà xi kjoa̱ chijngui s'ín, jñà xi xi̱ta̱ tj'e, jñà xi xkósòn beèxkón, ngats'iì xi 'én ndiso chja̱, ján ki̱xo̱jiìn ñánda títì ni'ín jnga̱ ko̱ azufre; jè xi ma‑ne jò kjoa̱biyaà. 9J'iìkon jngoò‑na̱ àkja̱le̱ jñà xi itoò ma‑ne, xi ti̱koa̱ itoò chi̱tsín tjín‑la̱, xi jncha kitseè xi itoò kjo̱'in xi fehet'aà‑ne. Kitsò‑na̱: ―Nchroboí, kokoò‑lè jè xi ko̱ma chjo̱ón‑la̱ Orrè. 10I̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jè àkja̱le̱ kiìko̱ ini̱ma̱‑na̱ jngoò nindoò xi je kji ko̱ 'nga kji. Tsakó‑na jè na̱xa̱ndá xi je kji, na̱xa̱ndá tsjeè Jerusalén nga tínchrobájen‑ne ngajmiì nga nguixko̱n Nainá. 11Jè na̱xa̱ndá tsjeè Jerusalén, oteé tsejèn xi kjoa̱ ts'e̱ kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín ote kji koni nda̱jo̱ chjí xi 'ñó ndaà kjoàn, koni nda̱jo̱ xi jaspe 'mì nga ote kji koni chi̱tsín. 12Nga jngoò itjandiì, jè na̱xa̱ndá, chrjó nda̱jo̱ tjíndiì‑la̱ xi 'ñó je kji ko̱ 'ñó 'nga kji. Tejò xotjoa̱ tjín‑la̱. Nga jngoò ìjngoò xotjoa̱, jngoò àkja̱le̱ síjnajto. Ti̱koa̱ ya̱ tjít'aà 'ín‑la̱ nga tejò na̱xa̱ndá xi ya̱ inchrobàt'aà‑ne i̱xti‑la̱ Israel. 13Ya̱ kixi̱‑la̱ ñánda bitjokàjiìn‑ne ts'oí, jàn xotjoa̱ tjín‑la̱, ya̱ kixi̱‑la̱ ñánda kahatji‑ne ts'oí, jàn xotjoa̱ tjín‑la̱. Ya̱ norte, ti̱koa̱á jàn xotjoa̱ tjín‑la̱, ya̱ sur, ti̱koa̱á jàn xotjoa̱ tjín‑la̱. 14Jè chrjó nda̱jo̱ xi tjíndiì‑la̱ na̱xa̱ndá, tejò chrjó nda̱jo̱ xi ya̱ tjít'aà nga tejò 'ín‑la̱ xi̱ta̱ xi tejò ma‑ne xi i̱t'aà ts'e̱ Orrè kisìxáya‑la̱. 15Jè àkja̱le̱ xi tíchja̱ko̱‑na, jngoò ki̱cha̱ kjinaya tsja xi nguì oro xi koni kji yá xi ma machi̱ba̱‑ne. Jè kisìkjeén nga ma kisìchi̱ba̱ na̱xa̱ndá ko̱ xotjoa̱‑la̱ ko̱ chrjó nda̱jo̱‑la̱. 16Jè na̱xa̱ndá k'oa̱á s'ín kijna nga ñijòn chrja̱ngui̱ tjín‑la̱. Koni kji ndojò, k'oa̱á ti̱ kji tiyà‑ne. Jè àkja̱le̱, k'e̱ nga kisìchi̱ba̱, jò jmiì ko̱ jò sìndo̱ kilómetro tjín‑la̱. Ngásòn chi̱ba̱ tjín‑la̱ nga ndojò ko̱ nga tiyà ko̱ nga 'nga. 17I̱kjoàn kisìchi̱ba̱ jè chrjó nda̱jo̱. Jngoò sìndo̱ ko̱ ichán ñijòn xkó tsja tjín‑la̱ xi chi̱ba̱‑la̱ xi̱ta̱ xi tísíkjeén jè àkja̱le̱, [jè xi ichán nanga tjín‑ne]. 18Jè chrjó nda̱jo̱ xi tjíndiì‑la̱ na̱xa̱ndá, koií tjíndaà‑ne nda̱jo̱ chjí xi 'mì jaspe. Ko̱ jè na̱xa̱ndá, nguì oro sobà‑né. K'oa̱á s'ín ote kji koni chi̱tsín tsjeè. 19Jñà tàts'en chrjó xi tjíndaà‑ne nga tíchjoàndiì‑la̱ na̱xa̱ndá, nguì nda̱jo̱ chjí yijàjno xi 'ñó ndaà kjoàn. Jè xi ítjòn, jè nda̱jo̱ xi 'mì jaspe; xi ma‑ne jò, nda̱jo̱ xi 'mì zafiro; xi ma‑ne jàn, nda̱jo̱ xi 'mì ágata; xi ma‑ne ñijòn, nda̱jo̱ xi 'mì esmeralda; 20xi ma‑ne 'òn, nda̱jo̱ xi 'mì ónice; xi ma‑ne joòn, nda̱jo̱ xi 'mì cornalina; xi ma‑ne itoò, nda̱jo̱ xi 'mì crisólito; xi ma‑ne jiìn, nda̱jo̱ xi 'mì berilo; xi ma‑ne ñijaàn, nda̱jo̱ xi 'mì topacio; xi ma‑ne te, nda̱jo̱ xi 'mì crisoprasa; xi ma‑ne tejngoò, nda̱jo̱ xi 'mì jacinto; xi ma‑ne tejò, nda̱jo̱ xi 'mì amatista. 21Jñà xotjoa̱ xi tejò ma‑ne, tejò nda̱jo̱ perla tjíndaà‑ne. Nga jngoò ìjngoò xotjoa̱ jngoò perla tjíndaà‑ne. Ndi̱yá teè‑la̱ na̱xa̱ndá, nguì oro sobà‑né koni chi̱tsín xi ma chítsejèn‑ya. 22Ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá, ni̱jngoò i̱ngo̱ kìjtseè; nga jè sobà xi ma i̱ngo̱‑la̱ na̱xa̱ndá, jè Nainá xi tíjna ítjòn nga ta jè ta̱jngoò‑né xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ ko̱ jè Orrè. 23Jè na̱xa̱ndá, mìkiì mochjeén‑la̱ jè ts'oí ko̱ sá nga si̱ìhiseèn‑la̱. Nga jè sobà kjoa̱ i̱sén‑la̱ Nainá síhiseèn‑la̱; ko̱ jè Orrè ma ni'ín‑la̱. 24Ngats'iì jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá ts'e̱ i̱sò'nde kinchima iseèn‑né i̱t'aà ts'e̱ ni'ín‑la̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱xá ítjòn xi tjín i̱sò'nde, kji̱ko̱ kjoa̱nchi̱ná‑la̱ nga ya̱ si̱ìnga̱tsja. 25Jñà xotjoa̱‑la̱ na̱xa̱ndá, mìkiì si̱chjoàjto nga kjit'aà na̱chrjein; nga ya̱ na̱xa̱ndá, mìkiì ko̱jñò. 26Ngats'iì na̱xa̱ndá kjoi̱ko̱ ngats'iì kjoa̱ nchi̱ná‑la̱ ko̱ ngats'iì tsojmì xi 'ñó chjí‑la̱ nga ya̱ si̱ìnga̱tsja. 27Ya̱ i̱'nde jè ni̱mé kjoa̱has'en xi tjé kjoàn xi ch'o s'ín ko̱ xi kjoa̱ ndiso. Tà jñà kjoa̱has'en xi tjít'aà 'ín‑la̱ jè xo̱jo̱n‑la̱ Orrè xi ts'e̱ kjoa̱binachon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\