Apocalipsis 22

1Jè àkja̱le̱ tsakó jngoò‑na xa̱jngá nandá xi kijna tsjeè tsjeè, jè nandá xi bítsa̱jnakon‑ná ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. K'oa̱s'ín tsjeè kji koni chi̱tsín. Ya̱á tíbitjo ñánda síjna íxi̱le̱‑la̱ Nainá nga tíhotíxoma ko̱ ya̱á tíbitjo ñánda tíjna jè Orrè. 2Ya̱ jngoò osen ndi̱yá‑la̱ na̱xa̱ndá tífa nandá. Ko̱ ya̱ ngobà ngobà xa̱jngá nandá, ya̱á síjna jè yá xi tsjá kjoa̱binachon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. Tejò k'a ojà‑la̱ toò nga jngoò nó. Jngoò jngoò k'a ojà‑la̱ toò nga ìjngoò ìjngoò sá. Jñà xka̱‑la̱, k'oa̱á s'ín mochjeén nga maxkiì‑la̱ na̱xa̱ndá ts'e̱ i̱sò'nde. 3Mì ti̱ mé kjoa̱ ch'o s'e̱‑ne xi mìkiì sasén‑la̱ Nainá. Ya̱á sasíjna jè íxi̱le̱‑la̱ Nainá ko̱ ts'e̱ Orrè nga ko̱tìxoma. Ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱, ya̱á si̱ìxá‑la̱. 4Ngats'iì xi xi̱ta̱‑la̱ ma, skoe̱xkon‑né kó kji i̱sén‑la̱ Nainá; ko̱ jè 'ín‑la̱ Nainá ya̱á si̱t'aà i̱tjòn tjen‑la̱. 5Ya̱ i̱'nde jè, mì ti ko̱jñò‑ne. Jñà xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna, mì ti̱ ni'ín ko̱chjeén‑la̱ xi si̱ìhiseèn‑la̱, ti̱koa̱á mì ti̱ ts'oí ko̱chjeén‑la̱; nga jè sobá Na̱'èn‑ná xi Nainá si̱ìhiseèn‑la̱. Jñà xi̱ta̱ ko̱tìxoma ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 6Jè àkja̱le̱ kitsò‑na: ―'Én koi, nguì k'oa̱á s'ín tjín nga ki̱tasòn; nguì 'én kixi̱‑né. Jè Na̱'èn‑ná xi Nainá xi síkíchi̱ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱, koií xá kisìkasén‑ne àkja̱le̱‑la̱ nga ko̱kò‑la̱ xi chi̱'nda‑la̱ ma jñà kjoa̱ xi ta ni̱to̱ón o̱ko̱ma. 7―Ti̱ná'ya‑ná. 'A̱n, kjoíi ni̱to̱ón ìjngoò k'a. Mé tà ndaà‑la̱ jñà xi síkitasòn jñà 'én xi kitsjaà Nainá koni s'ín tíchja̱ xo̱jo̱n jè. 8'A̱n‑ná xi 'mì‑na Juan, 'a̱án ki'nchrè koa̱ kìjtseè kjoa̱ koi. K'e̱ nga jye ki'nchrè koa̱ jye kìjtseè, tsohósi̱jna-xkó'nchi-niñiat'aà‑la̱ jè àkja̱le̱ xi tíhokó‑na̱ kjoa̱ koi, nga mejèn‑na skoexkoán. 9Ta̱nga jè àkja̱le̱ kitsò‑na̱: ―Kì k'oa̱á 'nì. Jè Nainá jcha̱xkoín. 'A̱n, ti̱koa̱á chi̱'nda‑la̱ Nainá ma, koni ngaji̱, ko̱ xi̱ta̱ xingui̱i xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi síkitasòn 'én xi tjít'aà xo̱jo̱n jè. 10K'oa̱á ti̱s'ín kitsò‑na̱: ―Kì bìjna'ma jñà 'én xi Nainá kitsjaà xi tjít'aà xo̱jo̱n jè, nga jyeé nchrobá machrañà na̱chrjein nga ki̱tasòn. 11Jñà xi̱ta̱ xi mìtsà kixi̱ títsa̱jna nguixko̱n Nainá nga ch'o s'ín, ta k'oa̱á s'ín kàtìtsa̱jna. Ko̱ jñà xi tjín‑la̱ kjoa̱kixi̱ ko̱ tsjeè títsa̱jna nga nguixko̱n Nainá, k'oa̱á ti̱s'ín kàtasíkitasòn xi kjoa̱kixi̱ ko̱ kjoa̱tsjeè. 12―Ti̱ná'ya, 'a̱n, kjoíi ni̱to̱ón ìjngoò k'a. Ya̱á kjoi̱ikoa̱a chjí‑la̱ xi tsjaà‑la̱ xi̱ta̱ koni s'ín kis'iìn nga ìjngoò ìjngoò. 13'A̱n‑ná xi tìjna̱ ítjoàn skanda tàts'en‑la̱ kjoa̱ ko̱ skanda fehet'aà‑ne. 'A̱n‑ná xi tsibìts'ia̱a ko̱ xi sikjehet'aà‑na kjoa̱. 'A̱n‑ná xi tìjna̱ ítjoàn ko̱ xi fehet'aà‑ne. 14Mé ta ndaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi [jní‑la̱ Orrè] sítsjeè‑ne nikje‑la̱ mé‑ne nga tjò'nde‑la̱ nga ski̱ne̱ toò‑la̱ yá xi tsjá kjoa̱binachon, ti̱koa̱ ko̱ma kjoa̱has'en xotjoa̱‑la̱ jè na̱xa̱ndá. 15Ta̱nga ndi̱tsiaán kítsa̱jna, ngats'iì jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, ko̱ jñà xi xi̱ta̱ tj'e, ko̱ jñà xi kjoa̱ chijngui s'ín, ko̱ jñà xi xi̱ta̱ sík'en, ko̱ jñà xi xkósòn beèxkón ko̱ ngats'iì xi tsjakeè kjoa̱ ndiso nga 'én ndiso chja̱. 16―'A̱n xi 'mì‑na Jesús, 'a̱án kisìkasén‑nò àkja̱le̱‑na̱ nga tsjá‑nò 'én i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi, jñò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑na̱ ma. 'A̱n‑ná jè jts'én xi itjot'aà‑ne tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn xi ki'mì David. 'A̱n‑ná ni'ño tse xi 'ñó ote kji xi bitjokàtji k'e̱ nga ta̱jñòya. 17Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ko̱ chjo̱ón‑la̱ Orrè, tsò‑né: ―Nchroboí [Na̱'èn Jesús]. Jñà xi nchi'nchré, k'oa̱á ti̱ kàtatsò: ―Nchroboí [Na̱'èn Jesús]. Jñà xi xíndá‑la̱ ko̱ xi mejèn‑la̱ nandá, kàtjanchrobá, kàt'iì kjo̱tjò nandá xi tsjá kjoa̱binachon. 18'A̱n, k'oa̱á xan‑nò, ngats'ioò xi na'yà‑là jñà 'én xi kitsjaà Nainá xi tjít'aà xo̱jo̱n jè: Tsà yá xi ki̱ìt'aàsòn kjoa̱ xi tjít'aà xo̱jo̱n jè, Nainá k'oa̱á ti̱s'ín tsjásòn‑la̱ kjo̱'in koni s'ín tjít'aà xo̱jo̱n jè. 19Tsà yá xi kjoa̱áxìn jngoò‑la̱ 'én xi kitsjaà Nainá xi tjít'aà xo̱jo̱n jè, Nainá, ti̱koa̱á kjoa̱áxìn kjo̱ndaà xi tjí'nde‑la̱ nga ski̱ne̱ toò‑la̱ yá xi tsjá kjoa̱binachon ko̱ mìkiì tsjá'nde‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jna na̱xa̱ndá tsjeè‑la̱ Nainá koni s'ín tjít'aà xo̱jo̱n jè. 20Jè xi béno̱jmí kjoa̱ koi, k'oa̱á tsò: ―Jon, kjoi̱i ni̱to̱ón ìjngoò k'a. K'oa̱á s'ín kàtama. ¡Nchroboí Na̱'èn Jesús! 21Kjo̱ndaà‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo kàtìjnako̱‑nó ngats'ioò. K'oa̱á s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\