Apocalipsis 3

1’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Sardis: “Kií tsò jè xi itoò ini̱ma̱‑la̱ Nainá tjín‑la̱, ko̱ itoò ma ni'ño‑la̱: 'A̱n be‑ná kjoa̱ xi titsa̱'nè; k'oa̱á s'ín 'ya‑nò nga titsa̱jnakon‑nó ta̱nga xi nguì kixi̱ kjoa̱, titsa̱jnak'en‑nó. 2Ti̱kjaáya‑là yijo‑nò, tjiì‑là nga'ñó kjoa̱ xi jye mejèn tíchija. 'A̱n, kj'eè kiì be tsà ndaà titsa̱'nè nga nguixko̱n Nainá. 3Ti̱kítsjeèn kjo̱hítsjeèn xi kitjoé‑nò ko̱ xi jye ndaà kina'yà; k'oa̱s'ín ti̱kitasòn. Ti̱kájno jé‑nò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò. Tsà mìkiì si̱kinda̱a yijo‑nò k'oa̱á s'ín kjoi̱ikjaá‑nò koni s'ín xi̱ta̱ chijé k'e̱ nga mìkiì titsa̱jnandaà mé hora‑ne nga kjoi̱í. 4Ta̱nga tjín chiba‑nò xi̱ta̱ ya̱ Sardis xi kj'eè mé jé ótsji, ya̱á ta̱ña ki̱nchimako̱‑na nga chroba kjoàn nikje xi kókjá nga k'oa̱á s'ín ok'ìn‑la̱. 5Jñà xi̱ta̱ xi si̱ìkijne‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé, nikje chrobaá kjoàn xi kókjá; mìkiì sìjchàaya 'ín‑la̱ ya̱ i̱t'aà xo̱jo̱n ts'e̱ kjoa̱binachon. Ko̱ k'oa̱á xán nga nguixko̱n Nainá xi Na̱'èn‑na̱ ma ko̱ nguixko̱n àkja̱le̱‑la̱ nga xi̱ta̱ ts'a̱n‑ná. 6Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱.” 7’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Filadelfia: “K'oa̱á tsò jè xi nguì xi̱ta̱ tsjeè ko̱ xi nguì jè sobà xi xi̱ta̱ kixi̱, jè xi tjín‑la̱ ibi̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn xi ki'mì David, jè xi ma‑la̱ kíx'a̱ xòhotjoa̱‑la̱ ngajmiì ko̱ ni̱jngoò‑ìsa xi tjí'nde‑la̱ nga ki̱ìchjoàjto; ko̱ k'e̱ nga jè ki̱ìchjoàjto, ni̱jngoò‑ìsa xi tjí'nde‑la̱ nga skíx'a̱jto: 8'A̱n be yije‑ná xá‑nò; chítsejèn‑là, kisìkíjna osen jngoò‑nò xotjoa̱ xi ti̱x'á, xi ni̱jngoò tjí'nde‑la̱ nga ki̱ìchjoàjto. Nga na̱s'ín tà chiba nga'ñó tjín‑nò ta̱nga titsa̱nìkitasòn‑nó koni tsò 'én‑na̱; mìkiì bitsa̱jna'ma i̱t'aà ts'a̱n. 9Tjín jngoò jtín xi̱ta̱ xi ya̱ chja̱‑ne ya̱ ni'ya ñánda maxkóya xi̱ta̱‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í; xi̱ta̱ ndiso‑né nga tsò nga xi̱ta̱ judío, ta̱nga mìtsà kixi̱ kjoa̱. Xi̱ta̱ koi, 'a̱án kichjà‑la̱ nga kàtjanchrobá mé‑ne nga ki̱ncha-xkó'nchit'aà‑nò; k'oa̱á s'ín skoe̱‑ne nga 'a̱n, 'ñó matsjake̱‑nò. 10Koií kjoa̱‑la̱ nga titsa̱nìkitasòn koni tsò 'én xi kitsjaà‑nò nga ki̱chìkjoa̱ko̱ kjit'aà‑nò ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne, k'oa̱á ma‑ne, 'a̱án kósi̱ko̱‑nò jè na̱chrjein xi jye nchrobá machrañà nga s'e̱‑la̱ kjo̱'in nga tíjtsa i̱sò'nde k'e̱ nga chít'aà yije xi̱ta̱ xi i̱ títsa̱jna i̱t'aà nangui. 11Kjoi̱i ni̱to̱ón ìjngoò k'a. Ndaà ti̱kinda̱a ngats'iì kjo̱ndaà xi tjín‑nò koni s'ín mokjeiín‑nò mé‑ne nga mì yá xi kjoa̱á'an‑nò xi jñò jye kinìkijne. 12Jñà xi si̱ìkijne‑la̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde, 'a̱án tsja jngoò‑la̱ i̱'nde ñánda kítsa̱jna nga kjit'aà na̱chrjein k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò chrjó xi ko̱si̱ngui'ñó‑la̱ ya̱ ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá nga skiìjnoa 'ín‑la̱ xi Nainá xan‑la̱ ko̱ 'ín‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, xi Jerusalén xi̱tse̱ 'mì xi kji̱nchrobà‑ne ngajmiì ñánda tíjna Nainá, ti̱koa̱ skiìjnoa 'ín xi̱tse̱ xi ts'a̱n. 13Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱.” 14’Chjí jngoò‑la̱ xo̱jo̱n jè àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi tíjna ján Laodicea: “Kií tsò jè xi síjngoò yije 'én‑la̱ Nainá, jè xi nguì 'én kixi̱ tsjá, jè xi nguì jè sobà kjoa̱kixi̱, jè xi tsibíts'ia̱ ngats'iì xi tsibíndaà Nainá. K'oa̱á tsò: 15'A̱n, be‑ná mé kjoa̱ xi titsa̱'nè; mìtsà 'nchán titsa̱jnaà ni̱ mìtsà tsjè titsa̱jnaà nga mìtsà kondra̱ titsa̱jnako̱‑ná ko̱ mìtsà ndaà onguít'aà‑ná. Ndaà‑là tjín tsà nguì ndaà onguít'aà‑ná ko̱ tsà majìn tsà nguì kondra̱ titsa̱jnako̱‑ná. 16Ta̱nga jñò, nga isò‑nò, mìtsà 'nchán titsa̱jnaà ni̱ mìtsà tsjè titsa̱jnaà, k'oa̱á ma‑ne nga ndso̱ba skìhisò‑na. 17Jñò k'oa̱á bixón: Xi̱ta̱ nchi̱ná‑náje̱n; ndaà titsa̱jna‑je̱n; ni̱mé chijat'aà‑naje̱n. Ta̱nga mìkiì 'ya nga 'iín titsa̱jnaà; ni̱mé xi tjín‑nò; xi̱ta̱ i̱ma̱‑nó; mìkiì tsejèn‑nò; laká titsjoò. 18'A̱n, k'oa̱á xan‑nò, 'a̱án ti̱ndát'aà‑ná to̱n oro xi ni'ín kjòtsjeè‑ne mé‑ne nga xi̱ta̱ nchi̱ná ko̱ma‑nò. Ti̱koa̱ 'a̱án ti̱ndát'aà‑ná nikje tsjeè xi chroba kjoàn mé‑ne nga mì ko̱sobà‑nò nga títsa̱jna laká yijo‑nò. Ti̱koa̱ tìnguioò xkiì colirio jñà xkoòn mé‑ne nga ndaà ko̱tsejèn‑nò. 19Ngats'iì xi̱ta̱ xi 'a̱n matsjake̱, otìko̱‑ná ti̱koa̱ tsjaà‑la̱ kjo̱'in. Mochjeén‑né nga tjiì‑là nga'ñó yijo‑nò; ti̱kájno jé‑nò, kì ti̱ jé binchaàtsji‑nò. 20'A̱n, ya̱á tìjna̱jtoa xotjoa̱ ni'ya nga tìchjà; tsà tjín i'nga xi kji̱'nchré‑na, koa̱ tsà skíx'a̱ xotjoa̱ ni'ya‑la̱, ko̱maá kjoa̱has'en nga kókje̱n‑koa̱a, ti̱koa̱ jè, ko̱kje̱n‑ko̱‑na. 21Jñà xi si̱ìkijne tsjaà'nde‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jnat'aà‑na ñánda tíjna íxi̱le̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma‑na̱ koni s'ín 'a̱n jye kisìkijne nga ya̱á tìjna̱t'aà‑la̱ Na̱'èn‑na̱ ñánda tíjna íxi̱le̱ ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱. 22Ndaà ti̱ná'yaà koni tsò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\