Apocalipsis 4

1Xi jye komà i̱skan, kiskoòtsejèn ján i'ngaá; kìjtseè ngajmiì nga ti̱x'á jngoò xotjoa̱ ko̱ jè jta̱ xi ki'nchrè ítjòn‑la̱ xi koa̱ tsò koni chrjo trompeta, kitsò‑na: ―Nchrobá mijìn i̱jndé; kokoò‑lè kjoa̱ xi ko̱ma k'e̱ nga jye komà yije kjoa̱ xi tíma i̱'ndei̱. 2Tà ni̱to̱ón j'iì kanè ìjngoò k'a‑na jè nga'ñó‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; kìjtseè jngoaà íxi̱le̱ xi tíjna ngajmiì ñánda tísatíxoma. Jé íxi̱le̱ jè, tíjna jngoò xi ya̱ tíjnasòn. 3Jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, k'oa̱á kji ote tsejèn koni kji nda̱jo̱ chjí xi 'mì jaspe, o koni kji nda̱jo̱ chjí xi 'mì cornalina. Ya̱ i̱ndiì‑la̱ íxi̱le̱ síjnandiì jngoò‑la̱ i̱jñe̱ xi o̱kji ote tsejèn koni kji nda̱jo̱ chjí xi 'mì esmeralda. 4Ti̱ya̱á‑ne nga jngoò itjandiì‑la̱ ñánda tíjna xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, kaàn ñijòn íxi̱le̱ 'ncha ìsa̱ ñánda tísatíxoma, ti̱koa̱ kaàn ñijòn xi̱ta̱ jchínga títsa̱jnasòn xi nguì chroba kjoàn nikje xi kikjá; saà corona ki̱cha̱ oro tjí'a sko̱. 5Ya̱ ñánda tíjna xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, bitjo ni'ín ch'o̱n, ko̱ ts'iìn ch'o̱n, ti̱koa̱ na'yà‑la̱ jta̱ xi chja̱; itoò ni'ín xi síhiseèn títì ya̱ nguixko̱n íxi̱le̱; jñà ni'ín, jñà ini̱ma̱ tsjeè‑la̱ Nainá xi itoò ma‑ne. 6Ya̱ nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, kjijna jngoò ndáchikon xi koni kji chi̱tsín kji xi 'ñó ote. Ya̱ i̱t'aà íxi̱le̱ ko̱ ya̱ i̱ndiì‑la̱, ñijòn ma xi títsa̱jnakon; kóho̱kji i̱jto̱n íts'i̱n ko̱ ya̱ i̱ndso̱'ba̱, xki̱ xi ján tjít'aà xko̱n. 7Jè xi tíjna ítjòn jñà xi títsa̱jnakon, k'oa̱á kji koni kjoàn xa. Xi ma‑ne jò, koni kji nchra̱ja̱ ki'ndí kji. Xi ma‑ne jàn, i̱sén‑la̱ xi̱ta̱á tjín‑la̱. Xi ma‑ne ñijòn, k'oa̱á kji koni kji ja̱ xi tsó'bajiìn i̱sén. 8Jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon nga jngoò ìjngoò, joòn jnga̱á tjín‑la̱. 'Ñó kjín ma‑ne xko̱n xi tjín nga jngoò itjandiì‑la̱ ko̱ i̱ya‑la̱. Mìkiì síkjáya ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n nga tsò: Tsjeè‑né, tsjeè‑né, tsjeè‑né jè Na̱'èn‑ná xi Nainá, xi ta jè ta̱jngoó xi 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱, jè xi tsibìjna, jè xi tíjna ko̱ jè xi kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne. 9Jñà xi títsa̱jnakon nchitsjá‑la̱ kjoa̱jeya, nchitsjá‑la̱ kjo̱ndaà, ko̱ nchibeèxkón jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ jè xi tíjnakon ni̱ta̱ kjé‑ne. K'e̱ k'oa̱ nchis'ín, 10jñá xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne bincha-xkó'nchi-ñiat'aà‑la̱ jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ ti̱koa̱ beèxkón‑né jè xi tíjnakon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. Síkatsjoò corona‑la̱ ya̱ nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tsò: 11Na̱'èn, ok'ín‑lè nga ji̱ tjoé‑lè kjoa̱jeya, nga jcha̱xkón‑lè, nga tsi̱ji yije‑né nga'ñó xi tjín, nga ji̱ tsibìndiì ngats'iì tsojmì xi tjín, nga k'oa̱á s'ín kjòmejèn‑lè nga tjín yije tsojmì ko̱ nga kisindaà kóho̱tjín xi tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\