Apocalipsis 5

1'A̱n, kìjtseè jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, kjinaya tsja kixi̱ jngoò xo̱jo̱n xi kjixkóya xi kitjeijno i̱ya‑la̱ ko̱ ngatsejèn‑la̱ ko̱ itoò k'a tjí'ñó ñánda jncha‑la̱ sello nga jngoò ìjngoò k'a. 2Kìjtseè jngoaà àkja̱le̱ xi tse nga'ñó tjín‑la̱, xi 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―Yá xi ok'ìn‑la̱ nga skíx'a̱ jè xo̱jo̱n koa̱ komà‑la̱ kjoa̱áxìn jñà sello xi jncha‑la̱. 3Ta̱nga ni̱yá kisakò xi komà‑la̱ nga kiskíx'a̱ jè xo̱jo̱n, ni̱ mìkiì ma kotsejèn‑la̱ nga kot'aà kó tsò 'én xi tjít'aà; ni̱jngoò kisakò ján ngajmiì, ni̱jngoò kisakò i̱t'aà nangui, koa̱ ni̱jngoò kisakò i̱ngui nangui. 4'A̱n, 'ñó kiskindàya nga ko̱ ndáxkoaàn k'e̱ nga kìjtseè nga ni̱jngoò kjòtsji xi ok'ìn‑la̱ nga kiskíx'a̱ jè xo̱jo̱n nga ma kot'aà kó tsò 'én xi tjít'aà. 5Jñà xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne, jngoò xi kitsò‑na: ―Kì chìhindáya‑jèn. Tíjna xi 'mì: Xa‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Judá, xi ti̱koa̱ 'mì: Tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn David, nga jè xi jye kisìkijne‑la̱ kondra̱‑la̱. Jè xi ok'ìn‑la̱ nga skíjnda̱ya jè xo̱jo̱n koa̱ ko̱ma kjoa̱áxìn sello‑la̱ xi itoò ma‑ne. 6K'e̱é kìjtseè jngoò Orrè nga síjna ya̱ jngoò osen‑la̱ ñánda tíjna xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, ko̱ ñánda títsa̱jna jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon, ko̱ ñánda títsa̱jna xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne. Jè Orrè, k'oa̱á kji koni tsà jye k'en; itoò ma nchra̱já‑la̱ ti̱koa̱ itoò ma xko̱n; jñà xko̱n, jñà ini̱ma̱‑la̱ Nainá xi itoò ma‑ne xi kinìkasén nga tíjtsa i̱sò'nde. 7Jè Orrè, kiskoé jè xo̱jo̱n xi kjinaya tsja kixi̱ jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma. 8Jè Orrè, k'e̱ nga jye kiskoé xo̱jo̱n jè, jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne chincha-xkó'nchi-ñiat'aà‑la̱ nga nguixko̱n Orrè. Ngats'iì saà ní'ñó arpaá 'ya ko̱ chi̱tsín xi nguì oro xi tjíya chrjongó‑la̱ nainá. Jè chrjongó‑la̱ nainá jñà xi kjoa̱ bítsi'ba‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 9Kiseè jngoò sò xi̱tse̱ xi tsò: Ok'ín‑lè nga ngaji̱ chjoí jè xo̱jo̱n, chja̱àxìn sello‑la̱ nga ji̱ kinìk'en‑lè, nga ko̱ jní‑lè tsibíchjítjì xi̱ta̱ xi ya̱ itjokàjiìn‑ne ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, ngats'iì 'én xi tjín i̱sò'nde, ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín, ko̱ ngats'iì nangui xi tjín i̱sò'nde mé‑ne nga ya̱ ki̱chja̱‑ne i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 10Ko̱ xi̱ta̱xá ítjòn ki'nì ko̱ no̱'miì ki'nì nga ma si̱ìkitasòn‑la̱ Nainá, koa̱ jñà ko̱tìxoma i̱ i̱t'aà nangui. 11K'e̱ nga kiskoòtsejèn, ki'nchrè jta̱‑la̱ jñà àkja̱le̱ xi kjiìn jchán millón ma‑ne xi nchiseè ya̱ i̱ndiì‑la̱ ñánda tíjna xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma ko̱ ya̱ ñánda títsa̱jna jñà xi títsa̱jnakon ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga. 12'Ñó jchán nchichja̱ nga tsò: Jè Orrè xi kinìk'en, ok'ín‑la̱ nga jcha̱xkón nga ts'e̱ yije‑né nga'ñó xi tjín, ko̱ kjoa̱ nchi̱ná ko̱ kjoa̱ chji̱ne̱, ko̱ jè tsjá nga'ñó, ndaà kàtayaxkón, jeya kàtìjna ko̱ 'nga kàtìjna. 13Ngats'iì xi xó kisindaà‑ne xi tjín ngajmiì, xi tjín i̱ i̱t'aà nangui ko̱ ya̱ i̱ngui nangui, ko̱ xi tjín i̱jiìn ndáchikon, ki'nchrè‑la̱ nga tsò: Jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ ko̱ Orrè, 'nga kàtìtsa̱jna; kàtayaxkón, jeya kàtìtsa̱jna, kàtas'e‑la̱ nga'ñó ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 14Jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon, kitsò: ―¡K'oa̱s'ín kàtama! Jñà xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne chincha-xkó'nchi-ñiat'aà‑la̱ nga jeya kisìkíjna jè xi tíjnakon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\