Apocalipsis 6

1K'e̱é kìjtseè jè Orrè nga jaàxìn ítjòn jngoò sello. I̱kjoàn ki'nchrè jngoò‑la̱ jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon nga kiìchja̱. K'oa̱á kitsò koni ma ch'o̱n nga one, kitsò: ―Nchroboí. 2Kiskoòtsejèn, k'e̱é kìjtseè jngoò kohòyo̱ xi chroba kji; jè xi tíjnakjá‑la̱ kohòyo̱, kjinaya tsja jngoò arco xi mochjeén k'e̱ nga tjín kjo̱jchán; i̱kjoàn kitjoé jngoò‑la̱ corona xi si'a sko̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga síkijne; kiì nga jye kisìkijne mé‑ne nga si̱ìkijne ìsa̱‑ne. 3Jè Orrè, k'e̱ nga jaàxìn sello xi ma‑ne jò, ki'nchrè‑la̱ jè xi ma‑ne jò xi títsa̱jnakon nga kitsò: ―¡Nchroboí! 4Ko̱ ìjngoò kohòyo̱ itjo xi inì kji; jè xi tíjnakjá‑la̱, kitjoé jngoò‑la̱ ki̱cha̱ ndojò xi 'ñó je kji, ti̱koa̱ kitjoé‑la̱ nga'ñó nga kàtjaàxìn kjoa̱'nchán xi tjín i̱t'aà nangui mé‑ne nga kàtasík'en‑ne xíkjín jñà xi̱ta̱. 5Jè Orrè, k'e̱ nga jaàxìn sello xi ma‑ne jàn, ki'nchrè‑la̱ jè xi ma‑ne jàn xi títsa̱jnakon nga kitsò: ―¡Nchroboí! K'e̱ nga kiskoòtsejèn, kìjtseè ìjngoò kohòyo̱ xi jmà kji; jè xi tíjnakjá‑la̱ kohòyo̱, jngoò libra tjíya tsja jè xi machi̱ba̱ya‑ne tsojmì. 6Ki'nchrè jngoò‑la̱ jta̱ ya̱ jngoò osen‑la̱ jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon nga kitsò: ―Nga jngoò nisoò trigo, jngoò na̱chrjein chjí‑la̱ chi̱'nda tjín‑ne. Ko̱ nga jàn nisoò cebada, ti̱koa̱á jngoò na̱chrjein chjí‑la̱ chi̱'nda tjín‑ne. Kì tà nìkits'ón‑jen jè asìti̱ ko̱ vino. 7Jè Orrè, k'e̱ nga jaàxìn sello xi ma‑ne ñijòn, ki'nchrè jta̱‑la̱ jè xi ma‑ne ñijòn xi títsa̱jnakon nga kitsò: ―¡Nchroboí! 8Kiskoòtsejèn, kìjtseè jngoaà kohòyo̱ xi sinè kji. Jè xi tíjnakjá‑la̱, Kjoa̱biyaà 'mì 'ín‑la̱; ìjngoò tji̱ngui‑la̱ xi I̱'nde ts'e̱ Mik'en 'mì. Kitjoé‑la̱ kjo̱tíxoma nga ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, xi ñijòn xi̱ta̱, jngoò ki̱yá xi kjoa̱ ts'e̱ kjo̱jchán, kjoa̱ ts'e̱ kjinchrá, kjoa̱ ts'e̱ ch'in ko̱ kjoa̱ ts'e̱ cho̱ ts'e̱n xi tjín i̱jiìn ijñá si̱ìk'en. 9Jè Orrè, k'e̱ nga jaàxìn sello xi ma‑ne 'òn, 'a̱n kìjtseè ya̱ i̱ngui ími̱xa̱ tsjeè‑la̱ Nainá títsa̱jna jñà xi̱ta̱ xi kinìk'en nga koií kjoa̱‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ti̱koa̱ koií kjoa̱‑la̱ nga kixi̱ kitsjaà 'én‑la̱ Nainá. 10'Ñó nchichja̱ nga tsò: ―Na̱'èn xi ji̱ sabà tìhotìxomai, ji̱ xi nguì tsjeè tijni ko̱ nguì kjo̱kixi̱, skanda mé na̱chrjein kíndaàjiìn‑la̱ nga k'oi̱‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi tjín ján i̱sò'nde, jñà xi kisìk'en‑naje̱n. 11K'e̱é kits'iì‑la̱ nikje xi chroba kjoàn, ki'mì‑la̱ nga kàtasíkjáya chiba na̱chrjein ìsa̱ skanda k'e̱ nga ko̱jngoò jñà xi 'ndse̱ joó i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi ti̱koa̱ ngásòn xá‑la̱ Nainá ki̱yájiìn‑ne. 12Jè Orrè, k'e̱ nga jaàxìn sello xi ma‑ne joòn, kiskoòtsejèn nga j'iì jngoò ch'ón xi 'ñó ts'a. Jè ts'oí, jmà kji komà koni nikje jmà, ko̱ jè sá, inì kji komà koni jní. 13Jñà ni'ño xi tjín ngajmiì, chixòt'aà nangui koni ma jñà toò iko̱ xkoén nga bixòngui k'e̱ nga 'ñó 'ba tjo̱. 14Jè ngajmiì, k'oa̱á s'ín kichijà koni jngoò xo̱jo̱n xi ma maxkóya; ngats'iì jñà nindoò ko̱ nangui jiìn‑ndá xi tjín i̱jiìn ndáchikon, jahatjìya‑la̱ ya̱ i̱'nde ñánda títsa̱jna. 15Jñà xi̱ta̱xá ítjòn xi tjín i̱sò'nde, ko̱ xi̱ta̱ xi 'ñó ndaà yaxkon‑la̱, ko̱ xi̱ta̱ nchi̱ná, ko̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado, ko̱ xi̱ta̱ xi tse nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ xi̱ta̱ chi̱'nda, ko̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jnandei̱í nga mìtsà nei tjín‑la̱, ya̱á tsibìtsa̱jna'ma ñánda tjín nguijo ko̱ na̱xi̱ xi tjín‑la̱ nindoò. 16Kitsò‑la̱ jñà nindoò ko̱ jñà na̱xi̱: ―Ti̱katsjònè‑náje̱n yijo‑nò, tijtsa'ma‑náje̱n mé‑ne nga mìkiì skoe̱‑naje̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma ko̱ ti̱koa̱ ki̱tsa̱jna'ma‑la̱je̱n kjoa̱jti‑la̱ ko̱ kjo̱'in xi tsjá jè Orrè. 17Nga jye ijchò na̱chrjein‑la̱ Nainá ko̱ Orrè nga ko̱ kjo̱jti‑la̱, 'ñó tse kjo̱'in tsjá. ¿Yá xi ko̱ma ki̱chìkjoa̱ko̱‑la̱?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\