Apocalipsis 7

1Xi jye komà i̱skan kjoa̱ koi, 'a̱n kìjtseè ñijòn àkja̱le̱ xi jncha kixi̱ nga ñijòn chrja̱ngui̱‑la̱ i̱sò'nde xi nchibíchjoàhikon‑la̱ tjo̱ mé‑ne nga mì ti̱ kiì k'oa̱‑ne ya̱ i̱sòn i̱sò'nde ko̱ i̱sòn ndáchikon, ti̱koa̱ ni̱jngoò yá si̱ìníyá‑la̱. 2Ti̱koa̱á kìjtseè ìjngoaà àkja̱le̱ xi tínchrobá‑ne ñánda bitjokàtji‑ne ts'oí xi 'ya jngoò ki̱cha̱ ts'e̱ Nainá xi tíjnakon xi ma sit'aà chi̱ba̱‑la̱ xi̱ta̱. 'Ñó kiìchja̱‑la̱ jñà àkja̱le̱ xi ñijòn ma‑ne xi jye kitjoé‑la̱ nga'ñó nga tsjá ch'in‑la̱ i̱sò'nde ko̱ ndáchikon. 3Kitsò‑la̱: ―Kì tà chjà ch'in 'bì‑lá i̱sò'nde ko̱ ndáchikon ko̱ yá, skanda k'e̱‑né nga jye si̱t'aà chi̱ba̱‑la̱ ya̱ tjen‑la̱ jñà xi chi̱'nda‑la̱ Nainá. 4Ki'nchrè‑la̱ kótjín ma‑ne jñà xi̱ta̱ xi kisit'aà chi̱ba̱‑la̱, jngoò sìndo̱ ko̱ ichán ñijòn jmiì ma‑ne, ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ Israel. 5Jñà ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ koi xi kisit'aà chi̱ba̱‑la̱: jñà tje̱‑la̱ Judá, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Rubén, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Gad, tejò jmiì ma‑ne. 6Jñà tje̱‑la̱ Aser, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Neftalí, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Manasés, tejò jmiì ma‑ne. 7Jñà tje̱‑la̱ Simeón, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Leví, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Isacar, tejò jmiì ma‑ne. 8Jñà tje̱‑la̱ Zabulón, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ José, tejò jmiì ma‑ne. Jñà tje̱‑la̱ Benjamín, tejò jmiì ma‑ne. 9Xi jye komà, k'e̱ nga kiskoòtsejèn, kjín jchán xi̱ta̱ kìjtseè; ni̱yá xi maxke̱ya‑la̱. Ya̱á títsa̱jna xi̱ta̱ xi ya̱ inchrobàjiìn‑ne ngats'iì nangui xi tjín i̱sò'nde, ko̱ ngats'iì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde, ko̱ títsa̱jna xi̱ta̱ xi chja̱ ngats'iì 'én xi tjín, ko̱ xi̱ta̱ xi ya̱ nchrobá‑ne ngats'iì na̱xa̱ndá xi tjín. Jñà xi̱ta̱ koi, 'ncha kixi̱‑né nga nguixko̱n xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma ti̱koa̱ nga nguixko̱n jè Orrè. Saà nikje chrobaá íkjá ko̱ saà xka̱jén kjiya tsja. 10Ngats'iì xi̱ta̱ koi, 'ñó jchán nchichja̱ nga tsò: Jè Na̱'èn‑ná xi Nainá xi tíjnasòn íxi̱le̱ ñánda nga tíhotíxoma ko̱ jè Orrè, tsachrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. 11Ngats'iì jñà àkja̱le̱ 'ncha kixi̱‑né ya̱ i̱ndiì‑la̱ ñánda tíjna xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma ko̱ ya̱ ñánda títsa̱jna jñà xi̱ta̱ jchínga xi kaàn ñijòn ma‑ne, ko̱ jñà xi ñijòn ma‑ne xi títsa̱jnakon. Chincha-xkó'nchi-ñiat'aà‑la̱ skanda i̱t'aà nangui nga kijtseèxkón Nainá. 12Kitsò: K'oa̱á s'ín kàtama. Nainá 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱ machikon‑t'in, ko̱ kjoa̱ jeya, ko̱ kjoa̱ chji̱ne̱, tjín‑la̱ kjo̱ndaà, 'ñó 'nga tíjna, tse nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ tjín‑la̱ kjo̱tíxoma. K'oa̱s'ín kàtama skanda ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 13K'e̱é kiìchja̱ jngoò‑na jñà xi̱ta̱ jchínga, kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ xi chroba kjoàn nikje xi íkjá, ¿yá xi̱ta̱‑ne, ñánda kòf'iì‑ne? 14'A̱n, kixan‑la̱: ―Ngaji̱í tíjiìn‑lè na̱'èn. Jè kitsò‑na̱: ―Jñà xi̱ta̱ koi xi tsatojiìn kjo̱'in jè na̱chrjein k'e̱ nga 'ñó tse kjo̱'in kis'e. Kisìtsjeè nikje‑la̱ nga ko̱ jní‑la̱ Orrè‑la̱ Nainá kisìchroba‑ne. 15Koií kjoa̱‑la̱ nga ya̱ títsa̱jna‑ne nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n sís'in‑la̱ ya̱ i̱ngo̱‑la̱. Jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ ya̱á kíjnajiìn osen kjit'aà‑la̱ nga si̱ìkinda̱. 16Mì ti̱ kiì kjinchrá si̱ìkjeiín‑ne ko̱ mì ti̱ kiì ko̱xíndá‑la̱. Ko̱ mì ti̱ kiì ko̱kà‑ne yijo‑la̱ jè ndobá‑la̱ ts'oí k'e̱ nga 'ñó matsjè. 17Nga jè Orrè xi tíjna jngoò osen‑la̱ ñánda tíjna xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma, jè si̱ìkinda̱ koni s'ín makinda̱ orrè; jè kjoi̱ko̱ ñánda tíbitjo nandá xi tíjnakon. Nainá si̱ìxìjno yije ndáxko̱n jñà xi̱ta̱ koi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\