Apocalipsis 8

1Jè Orrè, k'e̱ nga jaàxìn jè sello xi ma‑ne itoò, osen‑la hora jñá kis'e ján ngajmiì. 2I̱kjoàn kìjtseè jñà àkja̱le̱ xi itoò ma‑ne xi 'ncha kixi̱ nguixko̱n Nainá, jngoò chrjo trompeta kits'iì‑la̱ nga jngoò ìjngoò. 3K'e̱é j'iì ìjngoò àkja̱le̱ xi 'ya jngoò ki̱cha̱ xi nguì oro jè xi tjíya chrjongó‑la̱ Nainá. Tsasíjna kixi̱ ya̱ i̱t'aà ími̱xa̱ tsjeè‑la̱ Nainá, i̱kjoàn tse chrjongó‑la̱ Nainá kits'iì‑la̱ mé‑ne nga ya̱ kisìjngoòko̱‑ne jè kjoa̱ bìtsi'ba‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá. Ya̱á tsaká ya̱ i̱sòn ími̱xa̱ tsjeè xi nguì oro xi tíjna ya̱ nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ ñánda tíhotíxoma. 4Jè ni̱'ndi̱‑la̱ chrjongó‑la̱ nainá ko̱ kjoa̱ bítsi'ba‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá tsijin‑né ya̱ tsja jè àkja̱le̱ ya̱ nguixko̱n Nainá. 5Jè àkja̱le̱ kiskoé jè ki̱cha̱ xi tìya chrjongó‑la̱ Nainá, chinchá‑ìsa̱ xá'í xi títìsòn ya̱ i̱t'aà ími̱xa̱ tsjeè‑la̱ Nainá. I̱kjoàn kisìkatje̱n‑sòn i̱sò'nde; 'ñó kits'iìn ch'o̱n, kina'yà‑la̱ jta̱, ki'ya‑la̱ ni'ín ch'o̱n, ko̱ ts'a ch'ón. 6Jñà àkja̱le̱ xi itoò ma‑ne ko̱ itoò chrjo trompeta tjíma'ya tsibítsa̱jnandaà nga si̱ìkjindáya. 7Jè àkja̱le̱ xi síjna ítjòn kisìkjindáya chrjo‑la̱. I̱kjoàn ts'a jtsí nda̱jo̱ ko̱ ni'ín xi tsjájiìn jní; ján kisìkasén i̱t'aà nangui. Jè xi ma‑ne jàn‑ya‑la̱ i̱sò'nde, jngoòya kitì; k'oa̱ ti̱ tjín kitì jñà yá; kitì yije xka̱ xkoén. 8Jè xi ma‑ne jò àkja̱le̱ kisìkjindáya chrjo‑la̱. Ko̱ jngoò xi o̱kji koni jngoò nindoò xi je kji xi títì, ya̱á kinìkatje̱n‑jiìn ndáchikon. Nga jàn‑ya‑la̱ ndáchikon, jngoòya, jní komà. 9Jñà cho̱ xi tjín‑ngui ndáchikon, jngoòya k'en xi ma‑ne jàn‑ya cho̱. K'oa̱á ti̱s'ín komà jñà chitso, jngoòya chixoña xi ma‑ne jàn‑ya chitso. 10Jè xi ma‑ne jàn àkja̱le̱ kisìkjindáya chrjo‑la̱. Jngoò ni'ño xi 'ñó je kji xi títìjnga̱, kiskaàngui‑ne ngajmiì. Jè ni'ño jè, jngoòya xa̱jngá nandá kiskaàjiìn xi ma‑ne jàn‑ya xa̱jngá nandá ko̱ ya̱ ñánda títjo nandá. 11Jè 'ín‑la̱ ni'ño jè, xka̱ tsja 'mì. Ko̱ jè nandá, jngoòya kjòtsja, jè xi ma‑ne jàn‑ya nandá. Kjín jchán xi̱ta̱ k'en nga kjòtsja nandá. 12Jè xi ma‑ne ñijòn àkja̱le̱ kisìkjindáya chrjo‑la̱. I̱kjoàn jngoòya kitsì'on jè ts'oí xi ma‑ne jàn‑ya yijo‑la̱; ko̱ k'oa̱á ti̱s'ín komà jè sá ko̱ ni'ño. I̱kjoàn kòjñò jngoòya jè ts'oí ko̱ sá ko̱ ni'ño. Koa̱ jngoòya kòjñò jè na̱chrjein xi jàn‑ya tjín‑ne; ko̱ k'oa̱á ti̱s'ín komà k'e̱ nga ni̱tje̱n; mì ti̱ kiì kjòhiseèn‑ne. 13K'e̱ nga kiskoòtsejèn, ki'nchrè jngoò‑la̱ ja̱ xi kitoòtje̱n ján i̱jiìn i̱sén. 'Ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―I̱ma̱ xó‑ne, i̱ma̱ xó‑ne, i̱ma̱ xó‑ne jñà xi̱ta̱ xi tjín ján i̱sò'nde, ta̱xki̱ 'oón ko̱mat'in k'e̱ nga ski̱ndàya chrjo‑la̱ jñà àkja̱le̱ xi nguì jàn chija‑ìsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\