Apocalipsis 9

1Jè xi ma‑ne 'òn àkja̱le̱ kisìkjindáya chrjo‑la̱; 'a̱n kìjtseè jngoaà ni'ño xi kiskaàngui‑ne ngajmiì skanda i̱t'aà nangui. I̱kjoàn kjònga̱tsja jè ibi̱ ts'e̱ ni̱tja̱n. 2Kiskíx'a̱ jè ni̱tja̱n. K'oa̱á s'ín itjo ni̱'ndi̱ koni tsà ts'e̱ nga̱já xi 'ñó iì kjoàn. Jè ni̱'ndi̱ xi itjo, kisìjñò jè ts'oí ko̱ i̱jiìn i̱sén. 3Jè ni̱'ndi̱, ya̱á itjojiìn cho̱ langosta xi tsangasòn i̱sò'nde; kits'iì‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ k'oe̱e‑la̱ xi̱ta̱ koni cho̱ na'yá xi tjín i̱sò'nde. 4K'oa̱á s'ín kisatiìxoma‑la̱ nga mìkiì tsjá ch'in‑la̱ ngats'iì xka̱ ijñá xi tjín i̱sò'nde, ko̱ ni̱jngoò yá; tà jñà xi ko̱ma tsjá ch'in‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi tsjìn‑la̱ chi̱ba̱‑la̱ Nainá ya̱ i̱tjòn tjen‑la̱. 5Mìkiì kitsjaà'nde‑la̱ nga si̱ìk'en xi̱ta̱; tà kjo̱'iín 'òn sá tsjá‑la̱; jè kjo̱'in xi tsjá, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni k'e̱ nga 'bé‑la̱ cho̱ na'yá xi̱ta̱ nga ijò 'beé. 6Na̱chrjein koi, jñà xi̱ta̱ mejèn‑la̱ nga ki̱yá, ta̱nga mìkiì sa̱kò‑la̱ kós'ín si̱ìk'en yijo‑la̱. 'Ñó ko̱mejèn‑la̱ nga si̱ìk'en yijo‑la̱ ta̱nga mìkiì ko̱ma ki̱yá. 7Jñà cho̱ langosta k'oa̱á kjoàn i̱sén‑la̱ koni kjoàn kohòyo̱ xi binchandaà‑la̱ kjo̱jchán. Tjísòn sko̱ koni corona xi nguì oro; i̱sén‑la̱ xi̱ta̱á tjín‑la̱. 8Tsja̱ sko̱ k'oa̱á kjoàn koni kjoàn ts'e̱ íchjín; ni̱'ño̱, k'oa̱á kjoàn koni ts'e̱ xa. 9Ya̱ i̱sòn ini̱ma̱‑la̱ k'oa̱á kjoàn xi kijtsa koni ki̱cha̱ tájaà xi síkjeén xi̱ta̱ kjo̱jchán; jñà jnga̱á‑la̱ k'oa̱á s'ín na'yà‑la̱ nga one koni tsà 'ñó kjìn ma carreta xi bíndofe kohòyo̱ nga ongachikon nga fì kjo̱jchán. 10Tjín nditsin koni cho̱ na'yá ko̱ tjín‑la̱ na'yá. Jñà nditsin tjín‑la̱ nga'ñó nga 'òn sá si̱ìki'on xi̱ta̱. 11Jè xi síjna sko̱‑la̱ cho̱ langosta, jè àkja̱le̱ ts'e̱ ni̱tja̱n. Jè 'ín‑la̱ àkja̱le̱ jè, xi 'én hebreo, Abadón 'mì, koa̱ xi 'én griego, Apolión 'mì. [Jñà 'ín koi, tsòyaá‑ne: jè xi síkits'óña.] 12Jyeé tsato kjo̱'in xi tíjna ítjòn xi ta̱xki̱ 'oón komàt'in xi̱ta̱; ta̱nga nguì jò chija xi sa̱ nchrobá. 13Jè xi ma‑ne joòn àkja̱le̱ kisìkjindáya chrjo‑la̱; k'e̱é ki'nchrè jngoò‑la̱ jta̱ xi ya̱ itjojiìn‑ne nga ñijòn nchra̱já‑la̱ jè ími̱xa̱ tsjeè xi nguì oro jè xi síjna nguixko̱n Nainá 14nga kitsò‑la̱ jè àkja̱le̱ xi ma‑ne joòn, xi kjiya chrjo tsja: ―Chjíjnda̱'ñoí jñà àkja̱le̱ xi ñijòn ma‑ne xi tjít'aà'ñó ya̱ chrañà‑la̱ jè nandá xa̱jngá je Éufrates. 15K'e̱é kitjájnda̱'ñó jñà àkja̱le̱ xi ñijòn ma‑ne xi jye k'oa̱s'ín títsa̱jnandaà jè hora, jè na̱chrjein, jè sá ko̱ jè nó, mé‑ne nga jngoòya si̱ìk'en‑ne xi̱ta̱ xi ma‑ne jàn‑ya ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín. 16'A̱n, ki'nchrè‑la̱ kótjín ma‑ne jñà xi̱ta̱ kjo̱jchán xi kohòyo̱ títsa̱jnakjá‑la̱; jò sìndo̱ millón ma‑ne. 17K'oa̱á s'ín tsatsejèn‑na jñà kohòyo̱ ko̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jnakjá‑la̱ nga ki̱cha̱ tájaà kijtsa ini̱ma̱‑la̱ xi inì kjoàn koni ni'ín, xi azul kjoàn koni zafiro, ko̱ xi sinè kjoàn koni azufre. Jñà sko̱ kohòyo̱, k'oa̱á kjoàn koni sko̱ xa; ko̱ ya̱ tso'ba, ni'ín bitjo, ni̱'ndi̱í bitjo, ko̱ azufre bitjo. 18Jè kjoa̱‑la̱ nga ingajàn kjo̱'in koi, jngoò ya k'en xi̱ta̱ xi jàn ya ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín. Jè kisìk'en jè ni'ín, ni̱'ndi̱ ko̱ azufre xi bitjo‑ne tso'ba kohòyo̱. 19Nga'ñó xi tjín‑la̱ kohòyo̱, ya̱á tjí'a tso'ba ko̱ i̱tjòn nditsin, nga jñà nditsin k'oa̱á kjoàn koni kjoàn ye̱; koa̱ jñà sko̱ síki'on‑ne jñà xi̱ta̱. 20Jñà xi̱ta̱ xi tsiningui‑ne xi mìkiì k'en k'e̱ nga jye tsato yije kjo̱'in koi, mìkiì kisìkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne; ta̱kó jñà kijtseèxkón ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í, ko̱ jñà i̱sén xi Nainá tsò‑la̱ xi ki̱cha̱ oro, plata, bronce, nda̱jo̱ ko̱ yá, jñà xi mìkiì tsejèn‑la̱ ko̱ xi mìkiì 'nchré ko̱ xi mìkiì ma fì. 21Jñà xi̱ta̱ koi, mìkiì kisìkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne nga xi̱ta̱ sík'en, nga ma‑la̱ bíndaà, ko̱ nga kjoa̱ chijngui s'ín, ko̱ kjoa̱ chijé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\